Nieuws

2017

 1. 19 Dec - OZB compensatie
 2. 19 Dec - Stichting Participatie Dinkeland werkt
 3. 28 Nov - Voorstel tot afwijzing herziening bestemmingsplan Hondeveldsweg ong. (LOG)
 4. 28 Nov - Voorstel inzake vaststelling Sportnota Dinkelland – Trainingsschema
 5. 28 Nov - Voorstel inzake Twence vervolg aandeelhouderschap
 6. 7 Nov - Visie op de begroting 2018
 7. 7 Nov - Vragen Lokaal Dinkelland begroting 2018
 8. 7 Nov - Voorstel inzake vaststelling tweede programmajournaal 2017.
 9. 7 Nov - Voorstel inzake vaststelling Ambitiedocument Energietransitie Twente
 10. 7 Nov - Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan “Denekamp, Aveskamp”
 11. 19 Sep - Voorstel inzake vaststellen procesplan bestuurlijk experiment raad Dinkelland
 12. 12 Jul - Voorstel vaststellen Jaarstukken 2016 gemeente Dinkelland
 13. 11 Jul - Voorstel jaarstukken 2016 bedrijfsvoerings Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
 14. 11 Jul - Voorstel budget voor renovatie en vernieuwbouw Dorper Esch
 15. 27 Jun - Visie op Raadsperspectief 2018 en eerste programmajournaal 2017
 16. 27 Jun - Programmabegroting 2018 Noaberkracht
 17. 27 Jun - Rapportage invulling aanbevelingen uit rekenkamerrapport DinkellandWerkt
 18. 27 Jun - Voorstel “Verordening bevordering participatie minima 2017”
 19. 27 Jun - Agenda van Twente
 20. 30 Mei - Voorstel inzake wijzigen voorrangsregeling op rotondes binnen de bebouwde kom Denekamp
 21. 30 Mei - Bestemmingsplan “Landgoed AA Vonders”.
 22. 30 Mei - Open debat: KPN zendmast Ootmarsum
 23. 25 Apr - Open info-avond “Duurzaam Dinkelland”
 24. 18 Apr - Voorstel: vaststelling Raadsperspektief Dinkelland 2018
 25. 18 Apr - Voorstel: verkoop aandelen Twence
 26. 5 Apr - Schriftelijke vragen m.b.t. stand van zaken Buurtbemiddeling
 27. 28 Mrt - Vaststellen beleidskader huishoudelijke ondersteuning 2018
 28. 28 Mrt - Renovatie en vernieuwbouw van Dorper Esch
 29. 21 Mrt - Beleidswensen Lokaal Dinkelland Raadsperspectief 2018
 30. 21 Mrt - Overzicht beleidswensen Lokaal Dinkelland
 31. 14 Feb - Voorstel vaststellen verordening starterslening gemeente Dinkelland 2017
 32. 14 Feb - Centrumplan Weerselo / Rondweg Weerselo
 33. 31 Jan - Voorstel vaststellen kaders prestatie afspraken Stichting Bibliotheek Dinkelland
 34. 10 Jan - Voorstel inzake nieuwe samenstelling college
 35. 2016

  1. 20 Dec - Visie op rapport Dinkelland Bestuurt
  2. 29 Nov - 2e programmajournaal 2016
  3. 29 Nov - Evaluatie afvalbeleid
  4. 9 Nov - Visie op de begroting 2017
  5. 1 Nov - Meerjaren Onderhoud plan wegen en civiele werken (MOP)
  6. 31 Okt - 2 leden stappen uit onze raadsfractie
  7. 13 Okt - Lezing Prof.dr. Gert-Jan Hospers
  8. 20 Sep - Voorstel vaststelling nota Minimabeleid 2016
  9. 12 Jul - Jaarstukken 2015 Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
  10. 12 Jul - Jaarstukken Gemeente Dinkelland 2015
  11. 11 Jul - Progammabegroting 2017
  12. 11 Jul - Woonvisie 2016
  13. 11 Jul - Open debatronde: Sluiten radiologie MST Oldenzaal
  14. 29 Jun - 1e programmajournaal 2016
  15. 28 Jun - Voorstel in te stemmen met de uitgangspunten Toekomstbestendig en Toegankelijk Vervoer in Dinkelland
  16. 28 Jun - Bestemmingsplan Het Spikkert fase 2
  17. 14 Jun - Visie op Raadsperspectief 2017
  18. 24 Mei - Ontwerpbegroting van gemeenschappelijke regelingen.
  19. 24 Mei - Provinciaal inpassingsplan (PIP) en Natura 2000
  20. 24 Mei - Toekomstbestendig en toegankelijk vervoer in Dinkelland
  21. 24 Mei - Voorstel voorbereidings krediet aanleg 2 fase dusinksweg
  22. 24 Mei - Arbeidsvoorwaarden huishoudelijke zorg (motie PvdA)
  23. 19 Apr - Voorstel inzake vaststelling Gebiedsvisie en Geurverordening
  24. 19 Apr - Voorstel inzake kredietverlening klooster Ootmarsum
  25. 29 Mrt - Raadsperspektief 2017
  26. 22 Mrt - Uitstervingsgevaar bestuivers (Bijen, vlinders etc.)
  27. 22 Mrt - Bezwaren tegen lozen van afvalwater door de NAM
  28. 17 Mrt - Er is witte rook! Lokaal Dinkelland heeft een nieuwe fractievoorzitter en een nieuw raadslid
  29. 23 Feb - Plan sport en beweging in Lattrop
  30. 23 Feb - Vermindering van formatieplaatsen Politie
  31. 12 Feb - Vragen betreffende symposium Toekomst van het platteland. Buitengewoon bereikbaar
  32. 29 Jan - Vragen Lokaal Dinkelland i.v.m. vermindering van formatieplaatsen Politie
  33. 26 Jan - Afscheidswoord fractievoorzitter Nicky Bijen
  34. 26 Jan - Beleidsnota inbreidingslocaties Dinkelland
  35. 26 Jan - Glasvezel buitenaf
  36. 14 Jan - Fractievoorzitter Nicky Bijen verlaat ons.
  37. 2015

   1. 21 Dec - 2e Programmajournaal 2015
   2. 15 Dec - Herorientatie Dinkelland Werkt
   3. 1 Dec - Sanering en herinrichting voormalig vuilstort Diepengoor
   4. 1 Dec - Verordening afvalstoffenheffing 2016
   5. 10 Nov - Visie op de Begroting 2016
   6. 3 Nov - Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Vliegveld Twente naar Technology Base Twente.
   7. 3 Nov - Structuurvisie Detailhandel Dinkelland 2015
   8. 3 Nov - Bestemmingsplan Ootmarsum, Commanderie
   9. 3 Nov - Dusinksweg Ootmarsum fase 2
   10. 3 Nov - Op weg naar de duurzame gemeente Dinkelland
   11. 3 Nov - Twentse en lokale visie op vervoer
   12. 7 Okt - Dorper Esch, renovatie sporthal en een nieuw 6 baans zwembad
   13. 2 Okt - Hondenbelasting per 1 januari 2016 afgeschaft
   14. 8 Sep - Bedrijfsverplaatsing Werktuig en Bouwdienst
   15. 2 Sep - Lokaal Dinkelland en CDA Dinkelland willen stimuleringsfonds voor vluchtelingen Wyllandrie.
   16. 2 Sep - Persbericht: Schriftelijke vragen Lokaal Dinkelland aan het College (Art. 39 RvO raad)
   17. 30 Jun - Raadsperspectief 2016
   18. 30 Jun - Deelneming in NV ROVA Holding
   19. 30 Jun - Bestemmingsplan ’t Wenshof Weerselo.
   20. 30 Jun - Vaststelling jaarstukken 2014
   21. 23 Jun - Visie op Raadsperspectief 2016
   22. 23 Jun - Eurowerf Noord te Denekamp
   23. 16 Jun - Visie op de jaarstukken 2014
   24. 16 Jun - Open debat Dorper Esch
   25. 21 Apr - Nota Reserves en Voorzieningen 2015-2018
   26. 21 Apr - Kapverordening Dinkelland
   27. 21 Apr - Invoering (Wwz) Wet Werk en Zekerheid
   28. 31 Mrt - Afvalbeleidsplan
   29. 31 Mrt - Planontwikkeling Commanderie Ootmarsum
   30. 31 Mrt - Parkeerbeleid Dinkelland
   31. 31 Mrt - Open debat ronde Commanderie
   32. 3 Mrt - Opvang vluchtelingen Wyllandrie
   33. 3 Mrt - Waterinjecties / gaswinning NAM
   34. 28 Jan - Vluchtelingenopvang Ootmarsum
   35. 27 Jan - Afvalwaterinjecties in de NAM locaties in Dinkelland
   36. 27 Jan - Samen kansrijk verbinden (Sportcomplex Dorper Esch, Kulturhus en Scholen)
   37. 27 Jan - LOG Hondeveldsweg Weerselo
   38. 23 Jan - Water injectie in de NAM locaties in Dinkelland
   39. 17 Jan - Invoering 3 decentralisaties; de veranderingen in de zorg
   40. 2014

    1. 17 Dec - Grenzeloze zorg in de Euregio
    2. 14 Dec - Nieuw leven in het oude Maria ad Fontes klooster in Ootmarsum
    3. 14 Dec - Commanderie Ootmarsum
    4. 10 Dec - Informatiebijeenkomst NAM
    5. 4 Dec - Presentatie Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) dinsdag 9 december 2014 Gemeentehuis Dinkelland
    6. 11 Nov - Begroting 2015 en Meerjarenperspectief 2016 t/m 2018
    7. 11 Nov - Vragen verkeersveiligheid kruising Spittendijk/Churchillstraat te Denekamp
    8. 4 Nov - Visie op het najaarsbericht
    9. 2 Nov - Netto schuld per inwoner in Overijssel
    10. 7 Okt - Voorstel inzake het vaststellen van het beleidsplan “Omzien naar elkaar”
    11. 7 Okt - Voorstel inzake voorbereidings- en investeringsbudget nieuwbouw basisschool Kerkewei Rossum.
    12. 7 Okt - Beschut werken
    13. 9 Sep - Visie op de Kaderbrief 2015
    14. 1 Jul - Bestemming en Beeldkwaliteitsplan Het Spikkert Weerselo
    15. 25 Jun - Voorstel inzake ontwerpbegroting Gemeenschappelijke regelingen (Top Craft)
    16. 24 Jun - Voorstel inzake voorjaarsbericht
    17. 24 Jun - Voorstel inzake jaarstukken 2013
    18. 3 Jun - Coalitieprogramma 2014 – 2018
    19. 3 Jun - Voorstel inzake Governance Jeugdzorg Twente
    20. 3 Jun - Voorstel Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)
    21. 24 Apr - Presentatie coalitie programma.
    22. 23 Apr - Woord (in)formateur tijdens persconferentie
    23. 25 Feb - Pompen of verzuipen door accijnsverhogingen
    24. 19 Feb - Sportcomplex Dorper Esch blijft gewoon open
    25. 19 Feb - Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland 2014-2020
    26. 21 Jan - VISIENOTA “OMZIEN NAAR ELKAAR
    27. 2013

     1. 18 Dec - Drank- en horecaverordening
     2. 18 Dec - Bestemmingsplan “Recreatieterrein Kleikoel” te Ootmarsum.
     3. 18 Dec - Bestemmingsplan Saasveld, recreatiepark ’t Satersloo
     4. 13 Nov - Begroting 2014 en Meerjarenperspectief 2015 t/m 2017
     5. 6 Nov - Bestemmingsplan “Commanderie Ootmarsum”.
     6. 6 Nov - Najaarsbericht 2013.
     7. 9 Okt - Bestemmingsplan Denekamp, Vledderstraat Brinkstraat.
     8. 9 Okt - Beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving
     9. 9 Okt - Fietstunnel Borgbosweg.
     10. 16 Sep - Structuurvisie
     11. 16 Sep - Starterslening:
     12. 5 Jun - Raadsplan 2014
     13. 5 Jun - Zwembad “Dorper Esch”
     14. 5 Jun - Inzameling grof huishoudelijk afval.
     15. 5 Jun - Bestemmingsplan “Bedrijventerrein Weerselo Gunnerstraat 33”
     16. 28 Mei - Verzelfstandiging groot onderhoud sport
     17. 28 Mei - Visienota Transformatie Jeugdzorg
     18. 16 Apr - Verzelfstandiging groot onderhoud sport
     19. 19 Mrt - Opstart DinkellandWerkt
     20. 19 Mrt - ‘Bestemmingsplan Eurowerft Noord’
     21. 27 Feb - Voorstel inzake de toekomst van het Dorper Esch
     22. 29 Jan - Voorstel inzake Inzameling grof Huishoudelijk afval
     23. 29 Jan - Bestemmingsplan “Buitengebied, Tipweg 3 Saasveld”
     24. 2012

      1. 13 Dec - Najaarsrekening 2012
      2. 13 Nov - Toekomst Dorper Esch
      3. 13 Nov - Aanpassing A.P.V.: Carbidschieten met de jaarwisseling
      4. 6 Nov - Begroting 2013
      5. 10 Jul - Voorstel ontwerp-LOG visie
      6. 10 Jul - Gebiedsvisie NO-Twente
      7. 22 Mei - Bestemmingsplan Buitengebied Deurningen betreffende Deurningerstraat en Borgdijk.
      8. 24 Apr - Privatiseringsplan Dorper Esch
      9. 17 Apr - Raadsplan 2013
      10. 24 Mrt - Privatiseringsplan Voetbal en tennisvelden
      11. 20 Mrt - Budget kleine ergernissen 2011 ook beschikbaar in 2012
      12. 20 Mrt - Reactie op samenwerking Dinkelland Tubbergen
      13. 20 Mrt - Natura 2000
      14. 24 Jan - Privatiseringsplan Dorper Esch
      15. 16 Jan - Introductie nieuwe website Lokaal Dinkelland
      16. 2011

       1. 20 Dec - Programmabegroting 2012
       2. 20 Dec - Stookvergunning (snoeihout) in Dinkelland
       3. 20 Dec - “Notitie Mensenwerk “
       4. 18 Okt - “Zuinig op Sport”
       5. 18 Okt - Privatiseringsplan Dorper Esch
       6. 18 Okt - “Voetbalvereniging DTC 07”
       7. 25 Jan - Nota grondbeleid
       8. 2010

        1. 9 Nov - Gemeentelijke begroting 2011
        2. 14 Sep - Herontwikkeling Luchthaven Twente
        3. 15 Jun - Voorstel tot vaststelling van het Raadsplan 2011
        4. 15 Jun - Dinkelland toetst grondprijzen woningbouwkavels
        5. 15 Jun - Nota grondbeleid
        6. 18 Feb - Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 2010
        7. 14 Jan - Antwoorden schriftelijke vragen Lokaal Dinkelland d.d. 14 januari.