Nieuw perspectief

Regeren is vooruitzien’ (Gouverner, c’est prévoir), schreef de Franse politicus Émile de Girardin al in de 19e eeuw. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders is er van overtuigd dat dit nu meer dan ooit noodzakelijk is voor de gemeente Dinkelland. Onze samenleving verandert namelijk fundamenteel de komende jaren. Het aantal Dinkellanders gaat afnemen en men wordt steeds ouder. Daarnaast is de verwachting dat de individualisering verder toe gaat nemen. Internetgebruik groeit verder en online shoppen stijgt zelfs explosief. Uit onderzoek blijkt verder dat de voor Dinkelland zo belangrijke agrarische sector qua aantal bedrijven drastisch gaat dalen!

Deze ontwikkelingen zijn niet te stoppen en hebben grote consequenties. In de grote kernen zal het winkelaanbod op termijn fors afnemen, de dorpswinkel in de kleinere kernen wordt een uitzondering. Verenigingen krijgen te maken met afname en vergrijzing van leden. Voorzieningen in de kernen komen onder druk te staan en waarschijnlijk blijft ook niet elke kerk in gebruik. In het buitengebied komen boerenerven op grote schaal leeg te staan. De zorgbehoefte gaat stijgen, een beleidsterrein waarvoor de gemeente grotendeels verantwoordelijk wordt.

Het is evident dat de uitdagingen dermate groot zijn dat traditioneel overheidsoptreden geen solide oplossing kan bieden. De teruglopende overheidsfinanciën zijn daarvoor absoluut ontoereikend. De nieuwe samenleving vraagt om creatieve ideeën en een andere overheid. De weg daar naar toe vereist bestuurlijke moed, daadkracht en vastberadenheid. Het college realiseert zich daarbij dat dit tijd vergt en maatschappelijk draagvlak vereist. De nieuwe gemeente als partner gaat op zoek naar levensvatbare en duurzame constructies.

Het college wil in het kader van dit ‘omdenken’ een aantal lijnen uitzetten. Zo zal het traditionele ‘uitbreidingsdenken’ in de ruimtelijke ordening plaats moeten maken voor herstructurering. Compactere winkelcentra met in de periferie ruimte voor kleinere wooneenheden. De gezinsverdunning en vergrijzing bieden hiervoor mogelijkheden. De leefbaarheid in de kernen wordt in belangrijke mate bepaald door de sociale cohesie en de bereikbaarheid en in mindere mate door de aanwezigheid van (gesubsidieerde) voorzieningen. Het college wil dan ook met name investeren in maximale digitale en fysieke bereikbaarheid van de kernen. Creatieve initiatieven met draagvlak die bijdragen aan de (sterke) sociale cohesie verdienen de voorkeur en ondersteuning.
Het college is er van overtuigd dat de sterke sociale cohesie binnen onze kernen benut kan worden in het kader van de toenemende zorgvraag. Zo lang mogelijk zelfstandig wonen en samen oud worden is het streven. De nieuwe zorgtaken worden door de gemeente op een efficiënte en effectieve manier ingericht, dichtbij de inwoners en passend bij de schaal van Dinkelland. Leefbaarheid en eigenheid van een kern horen bij elkaar. Het koesteren van tradities en gebruiken is voor het college dan ook een gegeven.

Sportverenigingen hebben ook een eigen plaats in de samenleving en dragen bij aan de sociale cohesie en de leefbaarheid.

Toekomstbestendigheid is niet alleen bij de leefbaarheid een toetssteen, ook in het economisch beleid wordt het de belangrijkste voorwaarde. De traditioneel sterke landbouw moet sterk blijven. Schaalvergroting is hiervoor noodzakelijk en voor het college zijn de grenzen van de natuurbescherming op dat punt bereikt. Er moet onderzoek verricht worden welke mogelijkheden er zijn voor de vrijkomende boerenerven. De groei in de toeristische sector wil het college verder bevorderen door het leggen van verbindingen tussen de ondernemers. De stad Ootmarsum blijft het speerpunt van het toeristisch beleid en verdient een verdere investering in kunst en cultuur. De Commanderie en het klooster kunnen daar een bijdrage aan leveren. Om leegstand in de kernen te voorkomen streeft het college naar compactere centra. De ondernemers zijn hierin de dragers, de gemeente heeft een enthousiasmerende en faciliterende rol.

Een nieuw perspectief geldt ook voor het handelen van de gemeentelijke organisatie. De traditioneel voorschrijvende en subsidiërende gemeente maakt daar waar mogelijk plaats voor een ondersteunende en faciliterende organisatie die midden in de samenleving staat. Het bereiken van de juiste effecten staat centraal, niet de manier waarop. De dienstverlening aan de inwoners wordt geoptimaliseerd door meer producten thuis af te leveren op momenten dat het de inwoner uit komt. Dat wat digitaal kan, gaan we digitaal doen. Bureaucratische regelgeving wordt waar mogelijk verbannen. Hoewel veel verandert in de samenleving en bij de gemeente, blijft één vaste waarde absoluut overeind: Dinkelland is en blijft een financieel stabiele gemeente waarin risico’s en reserves in balans zijn.

De samenwerking met de gemeente Tubbergen in de vorm van Noaberkracht vormt voor Dinkelland een vaste basis. Een verdere doorontwikkeling is afhankelijk van de effecten en de maatschappelijke acceptatie. Andere samenwerkingsverbanden zijn op onderdelen denkbaar, mits het aantoonbare voordelen oplevert. Primair richt Dinkelland zich dan op Noordoost Twente. De samenwerking binnen de regio Twente mag terug naar de verplichte taken.