Omzien naar elkaar

Decentralisaties in het sociaal domein
Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, de Jeugdzorg en voor delen van de AWBZ. Deze decentralisaties gaan gepaard met aanzienlijke Rijksbezuinigingen. Voor Dinkelland wordt het financiële kader bepaald door het budget dat door het Rijk wordt overgedragen. Bij de verdere voorbereiding en de uitvoering van de decentralisaties is de visie ‘Omzien Naar Elkaar’ voor ons leidend. Binnen deze visie staat de eigen kracht van inwoners centraal en verandert de rol van de gemeente van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’.

Zelf
Uitgangspunt is het zelf oplossend vermogen van onze inwoners; op eigen kracht of door goed noaberschap, zoals familie, mantelzorgers, vrijwilligers, buren, scholen en verenigingen. Initiatieven die binnen de visie van goed noaberschap passen willen wij ondersteunen, mits een dergelijk initiatief een aantoonbaar rendement oplevert. Wij zien daarin ook mogelijkheden voor een verdere transformatie van het sociaal maatschappelijk middenveld.

Samen
Wanneer tijdelijk ondersteuning nodig is, wordt er voor een enkelvoudig probleem een enkelvoudige oplossing geboden: door één persoon die ook de contacten onderhoudt met de cliënt. De inzet van de tijdelijke ondersteuning is erop gericht om inwoners weer in hun eigen kracht te zetten. Bij een meervoudig probleem wordt voor een integrale aanpak gekozen, met als uitgangspunt: één gezin, één plan, één regisseur en één budget. Uitsluitend bij meervoudige problemen wordt een integraal ondersteuningsteam ingezet: een team van deskundigen met één regisseur. De samenwerking met huisartsen is daarbij essentieel.
Specifiek ten aanzien van de Participatiewet vragen wij een maatschappelijke tegenprestatie van diegenen die een beroep op deze wet doen. Ook dat zien wij als een vorm van goed noaberschap.

Overdragen
Voor inwoners of gezinnen die het niet ‘zelf’ of ‘samen’ kunnen, blijft langdurige en/of specialistische ondersteuning beschikbaar. Deze ondersteuning is alleen beschikbaar voor wie dat echt nodig heeft. Integrale aanpak, maatwerk en ondersteunend aan ‘zelf’ en ‘samen’ zijn hierbij uitgangspunten. Door meer in te zetten op preventie moet het beroep op de langdurige en/of specialistische ondersteuning verminderd worden.
Ook bij de verdere uitwerking van de decentralisaties hanteren wij het uitgangspunt: lokaal wat kan, bovenlokaal wat moet. In dat kader vinden wij dat de regionale samenwerking binnen de nieuwe Organisatie voor de Zorg en Jeugdhulp in Twente (OZJT) zich zoveel mogelijk moet beperken tot de langdurige en/of specialistische ondersteuning.

Uitvoering
Belangrijk uitgangspunt bij de decentralisaties is de doelstelling van de ‘ontbureaucratisering’ van de zorg. Het college hecht hier veel waarde aan. ‘Keep it simple’ gaat dan ook het devies worden. De inmenging van de gemeente moet een meerwaarde hebben. 
Deze kan bereikt worden door het leggen van verbindingen en gebruik te maken van met de sociale cohesie in de kernen en de nadruk te leggen op preventie. Specialistische zorg is een taak van specialisten waarbij de gemeente geen ‘extra hobbel’ moet vormen. De organisatie moet passen bij de aard en omvang van de problematiek van Dinkelland.

Dinkelland Werkt!
Dinkelland Werkt! is voor het college een sterk en uniek concept. Het is geen traditionele sociale werkvoorziening, maar heeft meer het karakter van een uitzendbureau van en voor het bedrijfsleven. Wij vinden het van belang dat Dinkelland Werkt! dichtbij dit uitgangspunt blijft. Daarnaast gaan wij er vanuit dat Dinkelland Werkt! de beoogde effecten gaat bereiken. In dat kader is het van belang dat Dinkelland Werkt beschouwd wordt als reguliere verbonden partij. Een nauwe samenwerking met de gemeentelijke organisatie blijft noodzakelijk, maar wel vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid.
Dinkelland Werkt! mag wat ons betreft in het kader van efficiency en robuustheid uitgebreid worden naar Tubbergen. Uiteraard is dit afhankelijk van de besluitvorming daar. Wij zijn geen voorstander van een uitbreiding met andere traditionele sociale werkvoorzieningstaken. In dat kader zien wij ‘beschut werken’ als een specialisatie die bij een aparte entiteit ingekocht wordt.