Economische kracht en werk:

RECREATIE EN TOERISME
Voor toeristen is Dinkelland een prima plek om te recreëren. Maar we willen toeristen langer in Dinkelland houden. Want als toeristen langer in Dinkelland blijven, geven ze hier ook meer geld uit. Meer werkgelegenheid is een logisch gevolg. Dat kunnen we niet alleen. Er moet meer samenwerking komen tussen de NOT- gemeenten en met ondernemers. Lokaal Dinkelland is hier een warm voorstander van.

de sterke punten van Dinkelland
Onderzoek heeft uitgewezen dat Dinkelland vooral hoog scoort op het gebied van kunst en natuur. Kunst en natuur combineren, kan Dinkelland een onderscheidend karakter geven. Goede, nieuwe ideeën van ondernemers om dat doel te realiseren, moeten worden ondersteund. Lokaal Dinkelland wil ondernemers uitdagen om met innovatieve ideeën te komen, die er op gericht zijn om de toerist langer in Dinkelland te houden.

uitbreiding van fiets- en wandelfaciliteiten
Het fiets- en wandelnetwerk in onze gemeente kan worden verbeterd. Het Museum Natura Docet “Wonderryck” is een middelpunt. Faciliteiten moeten onze gemeente als fiets- en wandelgemeente onderscheiden. Daarbij denkt Lokaal Dinkelland aan oplaadpunten voor E-Bikes, uitbreiding van schuilplaatsen, met watertappunten, de inzet van een fietsbus, zoals die elders ook al beschikbaar is, gescheiden routes voor wandelen en mountainbiken.

internet
Natuurlijk moet de toerist Dinkelland weten te vinden. Tegenwoordig maakt de toerist via internet zijn keuze. Dus een goede internet infrastructuur is onmisbaar.
Het Toeristisch Ondernemersfonds, dat ook verantwoordelijk is voor de aansturing van de VVV, moet zich ontwikkelen tot een toeristisch bureau dat de toerist uit het hele land en het buitenland naar onze gemeente weet te trekken.
Voor de VVV is een belangrijke rol als gastheer weggelegd.    

Kernpunten

 • Verdere ontwikkeling van het Toeristisch Ondernemersfonds is nodig.
 • We willen zorgdragen voor goede faciliteiten voor de fietsende en wandelende toerist.
 • Kunst en Natuur uitdragen bij de toerist als onderscheidend element.
 • We willen meerdaagse evenementen stimuleren.n.

ONDERNEMEN EN ARBEIDSMARKT

Lokaal Dinkelland vindt het belangrijk dat iedere inwoner van Dinkelland in zijn eigen levensonderhoud kan voorzien. Dat betekent dat onze gemeente ook de economische kracht moet hebben om dat te kunnen waarmaken. Ook vindt Lokaal Dinkelland het belangrijk dat de inwoners van Dinkelland hun woon- en werkomgeving aantrekkelijk vinden en er graag wonen. De gemeente heeft daarbij een ondersteunende rol. 

economische kracht van Dinkelland vergroten
De ondersteunende rol van de gemeente is uitgebreid. We noemen een aantal zaken waarvoor Lokaal Dinkelland zich wil inzetten.
Als eerste noemen we een ‘detailhandel vriendelijk beleid’ voor met name bedrijven in de kernen. Inwoners en bezoekers moeten graag boodschappen en inkopen (blijven) doen in Dinkelland.
Ook is een soepel vestigingsbeleid vereist, zodat nieuwe bedrijven zich graag vestigen in Dinkelland. Dat betekent dat faciliteiten zoals goede toegangswegen, glasvezel en wifi-hotspots noodzakelijk zijn.
Leegstaande bedrijfspanden moeten een herbestemming krijgen en moeten voor (door)starters geschikt worden gemaakt. De gemeente heeft daarbij een stimulerende taak. Dat kan door bedrijfsverzamelgebouwen te laten realiseren.
Jonge ondernemers, zzp’ers en starters moeten worden gestimuleerd om zich in Dinkelland te vestigen. Daarbij kunnen bedrijfsverzamelgebouwen en andere (financiële) regelingen een rol van betekenis spelen.
Dinkelland moet contacten onderhouden met bedrijven en buurgemeenten. Nadrukkelijk horen daar ook onze Duitse grensgemeenten bij. Deze contacten moeten leiden tot vergroting van de arbeidsmarkt voor onze burgers.

ontwikkeling vliegveld Twente
Herstart van luchthaven Twente biedt kansen voor Dinkelland. Die kansen moeten we aangrijpen. Zoals de mogelijkheid om de verkeershinder rond Deurningen aan te pakken. En ook om meer toeristen naar Dinkelland te halen.
Maar in Dinkelland mag geen geluidsoverlast ontstaan door avond- en nachtvluchten. Mochten de plannen voor een Leisure park op het luchthaventerrein tot ontwikkeling komen, dan zal Lokaal Dinkelland scherp letten op de afwikkeling van verkeer, parkeergelegenheid en andere zaken die op Dinkellands grondgebied effecten hebben.

Kernpunten

 • We moeten naar samenwerking zoeken met Duitse ondernemers als een arbeidsmarkt voor Nederlanders.
 • Dinkelland moet voorwaardenscheppend zijn bij de aanleg van glasvezel en openbaar WIFI, niet alleen op bedrijventerreinen, maar ook in het buitengebied voor de agrarische sector, de toeristische sector en het onderwijs.
 • We moeten inzetten op woningbouw en woningverbetering om daarmee een aanjager te hebben van de lokale economie.
 • De bereikbaarheid van bedrijventerreinen moet verbeteren.
 • Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te ondernemen.
 • Stimuleringsregeling voor startende ondernemers.

AGRARISCHE ACTIVITEITEN EN PRODUCTEN & LANDSCHAP

De agrarische activiteiten in het buitengebied staan onder druk. Het aantal agrarische bedrijven neemt af. Daardoor neemt de werkgelegenheid in de agrarische sector af en komt de economische basis van het landelijk gebied onder druk te staan. Deze negatieve ontwikkeling is een bedreigingen voor de agrarische sector, maar biedt ook kansen, bijvoorbeeld op het gebied van verbreding en duurzaamheid in de landbouw.

verbetering van de leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied
Lokaal Dinkelland wil het karakter van het landelijk gebied behouden. De leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied van de kernen moet, waar nodig, worden verbeterd. Verbreding door nieuwe en passende activiteiten toe te staan, kan wenselijk zijn en bevorderd worden. Door vrijwillige kavelruil en/of samenvoeging kunnen ook grotere bedrijven ontstaan. Dan zijn grotere bouwblokken en passende milieuvergunningen nodig. Duurzaamheid in al zijn facetten in de landbouw kan daar een positieve bijdrage aan leveren.

integrale gebiedsgerichte benadering
Duidelijk is dat dit alles om een integrale gebiedsgerichte benadering vraagt. Alle ruimteclaims voor wonen, werken, vervoer, recreatie en natuur en landschap, die ten koste gaat van de landbouw moeten nauwkeurig bekeken worden. Kleinschalig waar het moet, grootschalig waar het kan. Eventuele functieveranderingen en de consequenties daarvan moeten vooraf goed overwogen worden. Daarbij is het behoud van de identiteit van het gebied van groot belang.
Het spreekt vanzelf dat voor de ontwikkeling van goed gebiedsgericht beleid overleg noodzakelijk is. Ook om draagvlak voor dat beleid te krijgen, is het noodzaak om met de direct betrokkenen en belangengroeperingen te praten.

streekeigen producten
Dinkelland kent veel bedrijven die streekeigen producten maken. Om deze meer naamsbekendheid te geven, zou er een  ‘keurmerk voor Dinkellandse producten’ afgegeven kunnen worden door een onafhankelijke jury.

Kernpunten

 • De identiteit van het landschappelijk gebied moet behouden blijven.
 • Het onderhoud van landschap moet meer bij de agrarische sector worden gelegd.
 • De leefbaarheid en vitaliteit moeten worden verbeterd.
 • Producten van eigen bodem moeten een kwaliteitsimago krijgen