Krachtige Kernen:

WONEN EN RUIMTE

de woningmarkt
De woningmarkt staat onder druk. Kavels worden minder snel verkocht. Daarbij komt ook nog eens dat het aantal personen per huishouden vermindert. Jongeren en andere nieuwkomers willen graag een eigen plek, maar op de woningmarkt kunnen ze minder gemakkelijk een woning kopen. En ook de huurmarkt biedt niet altijd een oplossing. Daardoor kan het gebeuren dat jongeren wegtrekken uit onze mooie gemeente. Want Dinkelland is een mooie en prettige gemeente om te wonen, ook voor jongeren.
In de Woonvisie 2011+(http://www.dinkelland.nl/bestuur/beleidsnotas/Woonvisie2011.pdf) wordt aangegeven hoeveel woningen er in de nabije toekomst gebouwd mogen worden. Lokaal Dinkelland wil doorgaan met bouwen  voor de lokale woonbehoefte. Nieuwkomers op de huizenmarkt en/of bouwmarkt moeten ondersteund worden.
Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden. Om te beginnen heeft Dinkelland de laagste grondprijzen in Twente. Dat moet zo blijven. Ook andere vormen van ondersteuning op financieel gebied zijn mogelijk (starterslening, kleinere kavels). Maar net zo belangrijk is, dat oplossingsgericht meegedacht wordt over de mogelijkheden voor deze nieuwe woningeigenaren. De woonbeurs en diverse informatiebijeenkomsten zijn daarbij een goed middel gebleken om mensen die willen bouwen en bedrijven met elkaar in contact te brengen. Er moet vooral  veel aandacht zijn voor levensloopbestendig en duurzaam bouwen.
Voor de (ver)nieuwbouw van woningen moet vooral gekeken worden naar lege plekken of oude en leegstaande gebouwen binnen de kernen. Het benutten van bestaande mogelijkheden is belangrijker dan de aankoop van nieuwe gronden.
Lokaal Dinkelland  wil zich speciaal inzetten voor kleinere woningen voor jongeren en eenpersoonshuishoudens. Samen met private partijen (eigenaren van oude, leegstaande panden) moet de gemeente naar mogelijkheden  zoeken om deze om te bouwen tot (kleinere) huur- en/of koopappartementen.

versnelde procedure bij vergunningverlening
De dienstverlening van de gemeente op het gebied van ruimtelijke ordening, met name bij de aanvraag van bouwvergunningen moet versnellen. Lokaal Dinkelland heeft gezien (gemeente de Wolden) dat het mogelijk is om, onder bepaalde voorwaarden, bouwvergunningen klaar te hebben in een uur en wil dat ook in Dinkelland invoeren.

bouwen in het buitengebied
Bouwen en uitbreiden in het buitengebied moet mogelijk blijven. Maatwerk is hier het sleutelwoord, zoals bij de rood-voor-rood regeling en het beleid op het gebied van vrijkomende agrarische bedrijven (VAB-beleid). 

Kernpunten

 • Gemeentelijk beleid moet gericht zijn op flexibele woningbouw.
 • Bij bouwen in het buitengebied is maatwerk noodzakelijk met oog voor ieders belangen.
 • Jongeren en nieuwkomers op de woningmarkt moeten ondersteund worden.
 • (Bouw)Vergunningen klaar hebben binnen een uur, met inachtneming van de wettelijke inspraaktermijnen.
 • Dinkelland heeft de laagste grondprijzen van Twente. Dat wil Lokaal Dinkelland zo houden.

OPENBARE RUIMTE EN VEILIGHEID

onderhoud van de openbare ruimte
Door de bezuinigingsronde in 2011 is het onderhoud van de openbare ruimte in buurten, wijken en straten verminderd. Het is noodzakelijk om te bekijken hoe we dit, zonder verhoging van de kosten, kunnen verbeteren. In 2013 is een begin gemaakt met afspraken rond het beheer en onderhoud van de openbare ruimte.
In een samenleving waar de overheid door gebrek aan geld steeds verder terugtreedt, moet ruimte zijn voor initiatieven van burgers en buurten. Ideeën voor wijkgerichte plannen moeten door de gemeente gestimuleerd worden. Inwoners verantwoordelijk maken voor hun leefomgeving is dé manier om een schone woonomgeving te realiseren en bijvoorbeeld de overlast door hondenpoep aan te pakken.
Er moet actief meegedacht worden om initiatieven van inwoners tot een succes te maken. Het aanstellen van groencoördinatoren kan een hulpmiddel zijn om de vinger aan de pols te houden bij het groenonderhoud.

rondweg Weerselo
De rondweg om Weerselo is ondanks inspanningen van de gemeente nog steeds niet gerealiseerd. Dinkelland moet druk blijven uitoefenen op de provincie en de landelijke overheid om hen ervan te overtuigen dat er knopen doorgehakt moeten worden in het belang van de dorpsontwikkeling van Weerselo. Samen moeten we zorgen dat er een echt dorpshart komt met winkels en ruimte voor ontmoeting en activiteiten.

veiligheid
Door het instellen van veiligheidsregio’s en de dreigende sluiting van lokale politiebureaus, wordt de afstand tot de burger steeds groter. Maar de inwoners van Dinkelland moeten zich veilig blijven voelen in hun huis, hun buurt, hun gemeente. Daarvoor zijn contacten met de lokale wijkagenten belangrijk. Zij moeten bekend zijn bij de inwoners en goed bereikbaar zijn. Op het gebied van brandweer, politie en ambulance is samenwerking met andere gemeenten in Noordoost Twente en Duitsland noodzakelijk. Om de sociale veiligheid te vergroten, zijn maatregelen noodzakelijk als goed AED-beleid, cameratoezicht en oplossingen voor de slechte mobiele, telefonische bereikbaarheid. Vrijwilligers bij de lokale brandweer en de jeugdbrandweer kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning.

afval- en milieubeleid
Milieubeleid is in Dinkelland nog onderbelicht en moet meer aandacht krijgen. Er moet een modern en proactief milieubeleidsplan worden opgesteld.  Water en riolering, afval en recycling, bodem, milieubeheer en natuurbeheer zijn thema’s die meer aandacht behoeven voor een goed en gezond leefklimaat.
De gezamenlijke Twentse gemeenten hebben een afvalvisie opgesteld, die uitgaat van een afvalloos Twente in 2030. Afval is meer en meer een grondstof. Daar moet bewust mee worden omgegaan. Lokaal Dinkelland ondersteunt deze visie.
De natuur in Dinkelland is waardevol en verdient alle aandacht. De PAS (programmatische aanpak stikstof), de cascobenadering, Natura 2000 en landschapsontwikkelingsplannen, en ook de negatieve aspecten van winning van schaliegas, hebben de aandacht van Lokaal Dinkelland. Doel is om afwegingen te maken waarbij natuur en agrarische gebieden elkaar versterken en met elkaar in balans komen. En bij zuinig zijn op de natuur hoort ook aandacht voor duurzaamheid. Er zijn kernen die hierin het goede voorbeeld geven. Denk bijvoorbeeld aan het project “Energieneutraal Noord-Deurningen”. Lokaal Dinkelland vindt dat deze goede voorbeelden opvolging verdienen. Dergelijke initiatieven moeten worden gestimuleerd.

Kernpunten

 • De rondweg Weerselo moet gerealiseerd worden.
 • Er moet een milieubeleidsplan komen, gericht op een gezamenlijke aanpak van de ontwikkeling van natuur en agrarische gebieden.
 • Er moeten maatregelen genomen worden om het gevoel van sociale veiligheid te vergroten.
 • De gemeente moet duurzaamheid uitdragen, stimuleren en ondersteunen: duurzame energie, energiescan.
 • Burgerinitiatieven op het gebied van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte moeten worden gestimuleerd.

MAATSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN

In onze kernen zijn (sociale) ontmoetingsplekken belangrijk. Een goed draaiend gemeenschapshuis draagt bij aan de leefbaarheid van een kern. Dorpsbewoners kunnen elkaar er ontmoeten. Dit bevordert het gevoel van “noaberschap” in een kern. Maar daarmee zijn we er niet. We moeten er mede voor zorgen dat deze gemeenschapshuizen goed blijven draaien.

Samenwerking gemeenschapshuizen
Samenwerking is daarbij zeer aan te bevelen. Van elkaar kun je leren. Lokaal Dinkelland ondersteunt het platform voor kulturhusen. De gemeente kan hiermee ook overleggen en prestatieafspraken maken.

scholen
Lokaal Dinkelland wil het gemeentelijk beleid met betrekking tot de huisvesting van scholen voortzetten. Er is in 2011 een goed onderwijshuisvestingsplan opgesteld (Nota Samen Scholen 2030). Alle (school)gebouwen in Dinkelland zijn op hun bouwtechnische staat beoordeeld. Ook is in het onderwijshuisvestingsplan een meerjarenonderhoudsplanning opgenomen en er is rekening gehouden met de verwachte terugloop aan leerlingen. Dit plan is dus de basis voor het onderhoud van de scholen.
Vanaf 1 januari 2015 gaat het groot onderhoud van scholen naar de schoolbesturen. We moeten verstandig omgaan met deze opdracht.
Lokaal Dinkelland  is een voorstander van multifunctioneel gebruik van scholen en de brede school. Nieuwbouw van basisscholen in Rossum en Denekamp biedt hierin kansen.
Door het landelijk onderwijsbeleid worden enkele “kleine scholen” in Dinkelland bedreigd met sluiting. Lokaal Dinkelland is voorstander van het behoud van deze ‘kleine scholen’,  tenzij de kwaliteit van het onderwijs in het geding komt. 

sport
Lokaal Dinkelland staat voor een gemeente met goede voorzieningen voor ontspanning en sport, maar wel binnen financieel verantwoorde kaders.
In de afgelopen vier jaar heeft de sport een grote ontwikkeling doorgemaakt en is (verdere) privatisering van de (buiten) sportcomplexen in gang gezet. Daardoor komt veel verantwoordelijkheid voor de sport bij de verenigingen zelf te liggen. Een herziening van de sportnota is daardoor noodzakelijk geworden.
Lokaal Dinkelland wil ook voor de overige (binnen) sportverenigingen onderzoek doen naar de mogelijkheden tot privatisering. Behoud van de zwembaden en kwalitatief goede sportaccommodaties is daarbij uitgangspunt.

Kernpunten

 • Burgerinitiatieven moeten gestimuleerd worden om het gevoel van noaberschap in alle kernen te bevorderen.
 • De gemeente moet samenwerking tussen vormen van onderwijs, en allerlei instanties die zorg dragen voor het welzijn van onze jeugd bevorderen.
 • De sportnota moet herzien worden.
 • Lokaal Dinkelland is voorstander van privatisering van binnensportverenigingen waar gewenst en mogelijk.
 • In al onze kernen moeten kwalitatief goede scholen blijven, ook de kleine scholen.
 • Zwembaden in Denekamp en Ootmarsum moeten open blijven en we zijn voor  het behoud van kwalitatief goede sportaccommodaties in Dinkelland.