Omzien naar elkaar:

MEEDOEN IN DE SAMENLEVING

meedoen
Meedoen in de samenleving is helaas nog niet voor iedereen heel gewoon. Dat kan komen door ziekte, een beperking of door financiële problemen.
Lokaal Dinkelland vindt dat niemand aan de zijlijn mag staan. Afkomst, geaardheid of religie mag geen rol spelen. De gevolgen van pesten en uitsluiten zijn de afgelopen jaren op tragische wijze een belangrijk onderwerp geweest in Dinkelland. Lokaal Dinkelland wil op alle mogelijke manieren samen met de inwoners van Dinkelland werken aan  goed “noaberschap”.
Want het gevoel voor “noaberschap” zit in de genen van de Twentenaar. In Twente en dus ook in Dinkelland vinden we het normaal dat we oog en oor voor onze naasten hebben. Lokaal Dinkelland vindt dat een hartverwarmende eigenschap. Het betekent dat we samen verantwoordelijk zijn voor Dinkelland.

Wat kan een gemeente doen om ervoor te zorgen dat meer mensen kunnen meedoen in de samenleving?
Lokaal Dinkelland vindt dat zoveel mogelijk kernen, maar zeker de woonservice-kernen (Denekamp, Weerselo en Ootmarsum), voldoende levensloopbestendige huizen en winkels in de buurt, korte afstanden tot openbaar vervoer en voldoende recreatiemogelijkheden moeten bieden. Elke inwoner moet zo de mogelijkheid geboden worden om zo lang mogelijk, zelfstandig, zelfredzaam en mobiel te blijven in een woonomgeving, die dat mogelijk maakt.
In elke kern moet een sociale ontmoetingsplek zijn, waar iedere inwoner gebruik van kan maken.
Ook is samenwerking tussen lokale verenigingen belangrijk. Van elkaar kun je leren. Succesvolle ervaringen, zoals bijvoorbeeld bij de opvang en begeleiding van jeugd, ouderen en mensen met een beperking, kunnen zo aan elkaar worden doorgegeven. De gemeente kan daarbij een rol spelen door o.a. verenigingen en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen.

burgerinitiatieven
Een gemeente moet ook openstaan voor burgerinitiatieven, die de leefbaarheid verhogen. Daarbij moet de nadruk liggen op welzijn, meer samenwerking en meer vrijwilligers. Vrijwilligers en mantelzorgers moeten bij hun “noaberschaps”-activiteiten kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente.

gemeentelijke zorg
Inwoners die hulp van de gemeente nodig hebben, moeten met raad en daad door de gemeente worden bijgestaan: bij het zorgloket of eventueel in keukentafelgesprekken. Dan moet helder worden aangegeven wat de mogelijkheden zijn en waar aanspraak op gemaakt kan worden.

Kernpunten

  • Er moet hulp op maat zijn voor mensen die tijdelijk de regie over hun leven kwijt zijn. Een lokaal vangnet moet daarvoor uitkomst bieden.
  • Vrijwilligers moeten kunnen rekenen op ondersteuning van professionals bij het organiseren van activiteiten op ontmoetingsplekken in de diverse kernen.
  • Mantelzorgers zijn een hele belangrijke schakel in de zorgketen. Voor hen willen we een groep bekwame vrijwilligers organiseren, die hen kunnen ondersteunen en zo af en toe kunnen vervangen en ontlasten.

INKOMEN EN SOCIAAL WERK

Invoering van de Participatiewet / Dinkelland Werkt!
Op 1 januari 2015 zal de nieuwe Participatiewet worden ingevoerd. Deze Participatiewet is onder meer bedoeld om meer mensen met een beperking aan het werk te helpen. Dit wordt dan een gemeentelijke taak en komt dus op het bordje van de gemeente te liggen.
Dat betekent onder meer dat Beschut Werken (voorheen Sociale Werkplaats) de verantwoordelijkheid wordt van de gemeente. De gemeente moet er voor zorgen dat de mensen, die nu nog onder Beschut Werken vallen, een fijne en goede werkplek krijgen, bij voorkeur dicht bij hun eigen woonkern.
Lokaal Dinkelland vindt dat daarbij ook gekeken moet worden naar de gezondere optie van mobiliteit van woonhuis naar werkplek.

Vooruitlopend op de invoering van de Participatiewet is in 2013 in Dinkelland al Dinkelland Werkt! opgestart (http://www.dinkellandwerkt.nl). Mensen die voorheen bij TopCraft werkten, krijgen nu veelal werk binnen Dinkelland: bij lokale ondernemers, bij verenigingen en bij de gemeente zelf. Maar Dinkelland Werkt! biedt ook kansen voor mensen die nu nog gebruik maken van de bijstand. Lokaal Dinkelland wil dat meer mensen hun weg vinden naar werk. Om dat te bereiken moet vooral gekeken worden naar wat iemand nog wel kan en niet naar wat iemand niet kan. Met name lokale ondernemers moeten enthousiast worden gemaakt om werkgever te willen worden van mensen, die minder kansen hebben op de arbeidsmarkt.

schuldhulpverlening
Het aantal mensen dat een verzoek indient om in aanmerking te komen voor schuldhulpverlening stijgt. Om dat te voorkomen, moet de focus liggen bij preventie. Alle betrokken hulpinstanties moeten daarbij samenwerken.
De gemeente moet goede voorlichting geven over rechten en plichten ten aanzien van minimabeleid. Vragen om werk is hét uitgangspunt en niet vragen om een uitkering.

subsidies
De gemeente verstrekt veel subsidies, grote en kleine bedragen. Dat is gemeenschapsgeld. Voor inwoners van Dinkelland is niet altijd duidelijk wat een instelling/vereniging met de subsidie heeft gedaan. Daarom wil Lokaal Dinkelland meer transparantie in die lokaal verstrekte geldstromen. Prestatieafspraken vooraf en daarop verantwoording afleggen, bevordert transparant beleid.

Kernpunten

  • Lokale bedrijven moeten worden gestimuleerd om banen beschikbaar te stellen voor kwetsbare mensen.
  • Meer mensen uit de bijstand en mensen met een arbeidsbeperking begeleiden naar werk, binnen ieders mogelijkheden.

GEZOND OPGROEIEN EN ONTWIKKELEN

provinciale jeugdzorgtaken gaan naar gemeenten
Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg, maar zij moeten het wel met minder geld doen. Jeugdzorgtaken die voorheen bij de provincie lagen, worden dan door gemeenten overgenomen.

Gelukkig zijn er geen problemen met de meeste kinderen en jongeren. Maar soms maken omstandigheden het onmogelijk om op te groeien binnen het eigen gezin: zorg op maat is dan van groot belang. Die jeugdzorg kunnen we als gemeente niet alleen verzorgen. We zoeken daarbij samenwerking in de regio.

Lokaal Dinkelland vindt dat de jeugd gezond moet kunnen opgroeien in onze gemeente. Basisscholen, voor- en vroegschoolse educatie om taalachterstanden te voorkomen, speel- en sportvoorzieningen en sociale ontmoetingsplekken spelen daarbij een belangrijke rol.

Ieder kind moet (passend) onderwijs kunnen krijgen, ook kinderen met een beperking.
Samenwerking tussen scholen, speciaal onderwijs, muziekonderwijs, goede bibliotheekvoorzieningen, kulturhusen, verenigingen, kinderopvang (ook private) moet worden bevorderd. Daarbij moet men  één gezamenlijk doel voor ogen hebben, namelijk het welzijn van de jeugd.
Er moet ook worden gedacht aan grensoverschrijdende contacten (werkgelegenheid, vervolgopleiding). Het onderwijs zou in haar aanbod dan ook de Duitse taal meer moeten stimuleren.
En om ook in de toekomst verzekerd te zijn van vrijwilligers, is het belangrijk om de maatschappelijke stage voort te zetten.
Ook voor degene die het wat minder breed hebben, moet sporten, scholing, meedoen aan sociale activiteiten, mogelijk blijven, eventueel met ondersteuning vanuit een fonds.
Bij gezond opgroeien hoort ook goede voorlichting op het gebied van alcohol en drugs. Het succesvolle project “Happy Fris” moet daarom worden voortgezet. Samenwerking met ouders, scholen en lokale jeugd- en sportverenigingen is daarbij van groot belang.
Lokaal Dinkelland heeft het standpunt dat je van elkaar kunt leren en is dus een groot voorstander van de oprichting van een Sportraad met daarin mensen uit alle sportgeledingen.

bewegen voor senioren
Ook voor senioren is het belangrijk om in beweging te blijven en contact te houden met de omgeving. Meer beweegtoestellen voor ouderen in kernen kan daarbij een hulpmiddel zijn.

Kernpunten

  • Lokaal Dinkelland is voorstander van de oprichting van een gemeentelijke Sportraad met mensen uit alle sportgeledingen.
  • Samenwerking tussen alle (onderwijs) instellingen, organisaties en verenigingen die met jeugd te maken hebben, moet bevorderd worden.