Ingebrachte Motie LD – onderhoudscontract Dorper Esch

Geplaatst op

Bijgaande tekst volgt later.

Let op ( deel begrotings vergadering)

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/documenten/Moties/motie-maintaincontract-D-E-LD.pdf

MOTIE
Raadsvergadering 10 november 2020
Agendapunt 3 Begroting 2021
Onderwerp: onderhoudscontract Dorper Esch
Indieners: fractie Lokaal Dinkelland
De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 10 november 2020
Constaterende
Dat voorligt het voorstel van het college tot vaststelling van de begroting 2021 voor de
gemeente Dinkelland;
Dat voor het sportcomplex Dorper Esch een meerjarig onderhoudscontract is gesloten met
onderhoudsaannemers;
Dat de uitvoering van het meerjarig contract een gemiddelde gemeentelijke jaarlast met zich
mee brengt van € 335.000;
Overwegende
Dat in de onderhoudsjaren 2044-2045 sprake zal zijn van een onderhoudspiek, waardoor in
die jaren bovenop de genoemde € 335.000 nog eens € 600.000 nodig is;
Dat de hoogte van dit piekbedrag bepalend is voor de zekerstelling van deze toekomstige
uitgave in de reserve incidenteel beschikbare middelen (Ribam);
Spreekt uit
Dat dit leidt tot het gegeven dat er gedurende een reeks van jaren een onevenredig hoge
claim ligt op de Ribam;
Roept het college op
Overleg te voeren met de contractpartners, gericht op een zodanige aanpassing van het
meerjarig onderhoudscontract dat de genoemde onderhoudspieken beter worden
uitgesmeerd over de contractjaren, met als doel: het zoveel mogelijk beperken van pieken
bovenop het jaarbedrag van € 335.000
En gaat over tot de orde van de dag
Fractie Lokaal Dinkelland, B. Tijkotte

 

Reacties uitgeschakeld voor Ingebrachte Motie LD – onderhoudscontract Dorper Esch Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Nieuwsbrief !

Geplaatst op

Beste Lokaal Dinkelland leden,

Voor u ligt de najaarseditie van de Nieuwsflits van Lokaal Dinkelland.
Op het moment dat we deze Nieuwsflits schrijven (be)heerst Corona nog steeds ons dagelijks leven en zitten we in de tweede uitbraakgolf. Niet alleen heeft dit flinke impact op ons dagelijkse leven, maar ook voor zaken in de politiek als raadsvergaderingen, het organiseren van bijeenkomsten voor onze partij en voorbereidingen en benaderen van mensen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. We hadden dit voorjaar met de GR 2022 willen starten, maar door Corona ligt dit nog steeds zo goed als stil en de vooruitzichten dat het openbare leven weer richting normaal gaan, zijn er ook nog niet.

Het is najaar en dat brengt automatisch altijd veel griepgevallen met zich mee. Laten we met z’n allen ervan overtuigd zijn dat dit virus nog wel even onder ons zal blijven, neem je maatregelen, ook al ziet dat er mét een mondkapje ? soms vreemd uit.

Algemene Ledenvergadering
Op 10 september jl. hebben we de Algemene Ledenvergadering gehouden.

De heer Jan Nijsink heeft afscheid genomen als voorzitter van Lokaal Dinkelland omdat hij het wat rustiger aan wil gaan doen. We hebben hem met een bos bloemen en mooie woorden uitgezwaaid en op een later moment zal hij een afscheidscadeau overhandigd krijgen.
Jan is in een turbulente tijd als voorzitter ingestapt en heeft zich altijd betrokken gevoeld. Door zijn rustige en kalme optreden heeft hij de partij door een roerige tijd kunnen leiden.

In het eerste deel van de ledenvergadering zijn de volgende besluiten genomen:
– met ingang van 2021 bedraagt het lidmaatschap € 15,00/persoon. In de vergadering werd nog een aanvullend voorstel gedaan om de financiën van onze vereniging beter te maken zodat we met een mooi budget aan de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 kunnen deelnemen. Daartoe bestaat de mogelijkheid om als lid jaarlijks een eenmalige vrijwillige donatie te doen. Hier wordt de volgende keer aandacht aan besteed.
– het Huishoudelijk Reglement heeft een kleine aanvulling gehad onder het hoofdstuk ‘bestuur’, artikel 6. Daar is een punt aan toegevoegd ‘dat een bestuurslid maximaal tweemaal vier jaar zitting kan hebben in het bestuur met een derde termijn bij hoge uitzondering’.

In het tweede deel van deze bijeenkomst hebben de aanwezigen een tiental stellingen voorgelegd gekregen. Stellingen die ook zo maar tijdens de verkiezingen in maart 2022 (dat is minder dan 1,5 jaar!) een actueel onderwerp zouden kunnen zijn. Onderstaand die stellingen en de mening die de aanwezigen daarover hebben gegeven.

OZB-vrijstelling/-subsidie voor verenigingen en stichtingen (maatschappelijke organisaties) mee eens
90%
Stelling: LD moet zich inzetten voor een structurele subsidie en in het verlengde daarvan er zich sterk voor maken dat maatschappelijke organisaties volledig worden gecompenseerd voor gemeentelijke lasten.
Samenwerking op Twentse schaal of samenwerking binnen Noordoost Twente. mee eens
90%
Stelling: LD  moet trachten daar waar samenwerking binnen N.O.-Twente mogelijk is dat ook trachten te realiseren. Als dat niet slaagt kijken we pas naar samenwerking op Twentse schaal.
De coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de economie mee eens
70%
Stelling: LD moet zich er hard voor maken dat ook de gemeente Dinkelland zoveel mogelijk investeert in de lokale economie. Ook als de financiële positie van de gemeente daardoor achteruit gaat.
Is Nordhorn nou een verre vriend of een goede buur? mee eens
90%
Stelling LD: De gemeente Dinkelland moet er alles aan doen om er voor te zorgen dat ondernemers en burgers zonder problemen grensoverschrijdend kunnen (samen-)werken.
De rondweg in Weerselo is nog steeds nodig!   mee eens
80%
Stelling: LD moet zich er van overtuigen met actuele informatie dat de noodzaak voor de aanleg nog steeds bestaat. Blijven beroepen op informatie die nu al jaren oud is maakt een pro niet geloofwaardig.
Windmolens in onze gemeente? Ontkomen we eraan? mee eens
60%
Stelling: LD is voor verduurzaming van onze energievoorziening. En dan moet je windmolens op voorhand niet willen uitsluiten.
Jong en oud willen graag blijven wonen in de eigen kern maar dat lijkt zo moeilijk te realiseren. mee eens
90%
Stelling: LD moet werk maken van een gedegen onderzoek dat moet leiden tot een masterplan “ik kan geschikt en betaalbaar wonen in mijn eigen woonkern”
Dinkellanders vinden overwegend werkgelegenheid in de steden mee eens
70%
Stelling: LD hoeft zich niet hard te maken voor uitbreiding van eigen bedrijventerreinen, wel voor goede verbindingen met de steden. En voor startende ondernemers en ZZP-ers zijn er genoeg VAB’s (vrijgekomen agrarische bedrijven)
Inbreiding voor uitbreiding, dat verlevendigt de kernen en voorziet in een behoefte. mee eens
90%
Stelling: LD gaat er voor zorgen dat die plekken worden ingevuld voor woonfuncties. De regelgeving om op die plekken te bouwen moet maatwerk mogelijk maken.
Fiets- en wandelpaden zijn er nooit genoeg. En dat is ook van belang voor de economie in de recreatieve sector. mee eens
70%
Stelling: LD streeft er naar om fietsen en wandelen nog aantrekkelijker te maken dan het al is in onze regio. Dat gaan we samen doen met onze buurgemeentes; ook die over de grens.

Zo krijgen we een beeld van hoe onze leden denken over bepaalde onderwerpen. We beschouwen dit als nuttige input voor het verkiezingsprogramma dat er over ruim een jaar toch als concept moet liggen. We zijn voornemens om bij volgende gelegenheden wederom aan de hand van stellingen een beeld te krijgen van de ideeën en gedachten van onze leden.

Nieuws van de fractie
Het is weer oktober en dan volgt november. Daarmee is de drukste tijd van het jaar aangebroken in de jaarlijkse cyclus van de Gemeenteraad. De begroting 2021 is inmiddels uitgebracht en staat op de agenda van 10 november. Daaraan voorafgaand zijn er de nodige sessies die moeten bijdragen aan een goed begrip van al die cijfers en geschetste doelstellingen. Kort voor het uitbrengen van die begroting verschijnt altijd het zgn. Tweede Programmajournaal. Een lijvig stuk van 125 pagina’s waarin het College verslag doet van de stand van zaken per 1 september 2020. De financiële mee- en tegenvallers worden cijfermatig in beeld gebracht en er wordt verslag gedaan van de mate van voortgang in de uitvoering van het beleid zoals met de begroting 2020 is vastgesteld.

Dat Tweede Programmajournaal geeft doorgaans ook een beeld van waar het in de Begroting van het komende jaar naar toe gaat. Beschouw de bespreking van het Tweede Programmajournaal in de Gemeenteraadsvergadering maar als de “opwarmronde” richting de behandeling van de Begroting.
Dat Tweede Programmajournaal heeft daarmee de volle aandacht van onze fractie. Over een aantal punten die onze aandacht trekken willen we u graag informeren.

Een hoofdpijndossier binnen het sociaal domein is inmiddels “de jeugdzorg” geworden. Ook nu moest er tussentijds ruim € 600.000,00 extra worden uitgegeven. Er is veel te schrijven over de oorzaken maar het is inmiddels wel duidelijk dat de uitgaven ter zake van jeugdzorg de meeste gemeentes boven het hoofd groeien. Om het beeldend te maken: we zitten nu op het niveau dat jeugdzorg nagenoeg evenveel kost als de onroerendzaakbelasting opbrengt. De verwachting nu is dat de jeugdzorg dit jaar € 6.243.000,00 kost en dat de OZB € 6.493.000,00 opbrengt. In de wetenschap dat de kosten van jeugdzorg jaarlijks flink stijgen dreigt een onhoudbare situatie.

Dan is er sinds enkele jaren ook de zgn. Omgevingsdienst Twente (ODT). Een ambtelijke instelling die er op toeziet dat milieuregels worden nageleefd. Dat is natuurlijk een goede zaak maar de rekening wordt o.i. te simpel neergelegd bij de gemeentes zonder dat we de gelegenheid hebben om onze wensen over prioritering en intensiteit van onderzoek kenbaar te maken.
De financiële gevolgen van de coronacrisis kunnen vanzelfsprekend niet onbesproken blijven. Gelukkig is de Rijksoverheid bewust van de effecten op gemeentelijk niveau maar desondanks moeten we er wel rekening mee houden dat de Dinkellandse reserves moeten worden aangesproken tot een fors bedrag; € 946.000,00 volgens de mededeling in het Tweede Programmajournaal.

Wat ons nog wel stoort is dat de Rijksoverheid aan Dinkelland € 71.000,00 beschikbaar heeft gesteld ter ondersteuning van de cultuursector. Helaas moeten we constateren dat slechts € 6.000,00 daadwerkelijk is uitgegeven terwijl we toch allemaal weten dat deze sector de gevolgen van de Corona-crisis aan den lijve ondervindt.

Tot zover de hoofdlijnen aangaande het Tweede Programmajournaal. Nog specifieke vragen? Laat het ons dan weten; we vertellen er graag meer over.

Op zaterdag 26 september jl. stonden er voor de fractie twee activiteiten op het programma:
– de NOT-radenbijeenkomst bij Erve Bossem in Lattrop
– de “Elephantparade” in Ootmarsum.

Al langere tijd zijn spontane ontwikkelingen gaande om te komen tot een samenwerking tussen de vier gemeenteraden van Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal. We hebben al het nodige samen tot stand gebracht, vooral op het gebied van duurzaamheid. De eerste vruchten van een goede samenwerking zijn de “Warmtevisie NO-Twente” en de “RES”. Hoewel beslist niet gestructureerd en zeker niet aangestuurd, bespeuren wij een groter wordende behoefte om op meer gebieden te gaan samenwerken. De komende tijd zult u hier ongetwijfeld meer over horen.

De “Elephantparade” vormt een prachtige ? fietsroute door NO-Twente met een lengte van ongeveer 60 km en een wandelroute door Ootmarsum van ongeveer 3 km. Omdat we maar één dagdeel ter beschikking hadden is een deel van de route gefietst en een deel gewandeld.
Vanuit Erve Bossem fietste een deel van de fractie via Rossum naar Weerselo, voor een koffiestop bij Marie-Chantal en Casper Metz te Weerselo.
De eerste olifant kwamen wij op het Stift in Weerselo tegen; voor het prachtig gerestaureerde informatiepunt stond een olifant al op ons te wachten en de eerste groepsfoto werd gemaakt. Dit uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstandseis.
Na een bliksembezoek aan Henk Procee ging de fietstocht via de Ageleres en de Kuiperberg naar het centrum van Ootmarsum. Daar werd een deel van de wandelroute gelopen alvorens we het terras bezochten. De bonte en gevarieerde stoet olifanten vormen een mooie aanvulling op de vele kunstobjecten die Ootmarsum rijk is. Terecht dat de “Elephant Parade” verlengd is tot 25 november a.s.
En nu maar hopen dat de weersomstandigheden de komende tijd nog een beetje meewerken. Voor wie de route de komende weken nog wil gaan ontdekken, druk dan op de blauwe onderstreepte tekst en je kunt de kaart en de tekst downloaden van deze route; route in tekst en kaart.

Bekijk de kleurige ? foto’s door op de naam van de foto te klikken; foto 2, foto 3, foto 4.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
in de inleiding van deze Nieuwsflits  schrijven we dat de activiteiten voor de GR 2022 zo goed als stil liggen, maar achter de schermen zijn we natuurlijk al wel gestart met het zoeken naar kandidaten voor de lijst. Uiteraard mag men zich natuurlijk ook altijd zelf aanmelden.
Weet je iemand in je omgeving die graag mee wil praten in de politiek en dat voor onze partij wil doen? Je kunt hiervoor contact opnemen met één van onze leden van het bestuur.
En volgens het recente artikel ‘Een carrière in de politiek kan snel beginnen, want raadsleden zijn moeilijk te vinden’ uit het NRC kun je dan ook snel aan de slag!

Agenda:

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief ! Dit bericht is geplaatst in Bestuur, Lokaal Dinkelland, Nieuws, Vragen

Amendement LD – Preventie Alcohol en Drugs jongeren

Geplaatst op

De actielijnen binnen sociaal domein:

De wethouder haalt de actieprogramma’s binnen de inclusieve samenleving door elkaar:

We hebben:

 • Langer gezond
 • Versterken sociale basis
 • Meer zorg nabij
 • Meer inwoners kunnen meedoen

Een belevingsonderzoek is de indicator op alle doelgroepen. De inspanning worden geleverd door;

  • Praktijk Ondersteuner Huisartsen, waar geen extra geld voor gereserveerd wordt.
  • Dorpshuiskamers, waar momenteel geen voortgang in zit ivm corona.
  • Stimuleren van een positieve gezondheid, maar dat is een hele vage term in de breedste zin van het woord.

 

 • Wat is de doelstelling? SMART geformuleerd? Specifiek? Meetbaar? Actie? Resultaat? En binnen welke Tijd?
 • Welke resultaten gaan we zien over vijf jaar, over tien jaar en over 15 jaar?
 • Welke visie heeft het college op een positief gezond Dinkelland
 • Welke inactieve teams en betrokken partijen, partners, instellingen, verenigingen spelen hierin een rol?
 • Moeten bepaalde rollen niet veel groter en breder? Jeugd jongeren werk? Buurt sport coaches?

 

Advies: zoek de samenwerking, de verbinding met verschillende partijen op alle niveau’s (gemeentelijke organisaties, provincie + provinciale organisaties, landelijk beleid en preventieprogramma’s etc)

 

Sport en beweging hebben een grote pedagogische waarde bij alle doelgroepen en met name bij kinderen/ jeugd. Het zou zelfs preventief werken bij jeugdhulpverlening. Daarnaast werkt sport en beweging preventief op sociaal isolement en sociaal emotionele klachten.

 

Alcohol en drugspreventie

Pag. 69. (een integrale visie en beleid vaststellen op alcohol, drugs en handhaving. Hiervoor gaan we in gesprek met raad en de samenleving).

 

Alcohol en drugs gebruik met name op 3 terreinen: jeugd, evenementen en keten

Overmatig gebruik van alcohol en drugs leidt tot overlast en soms zelfs zinloos geweld.

Preventie: voorlichting, informatie, bewustwording. De meeste jongeren tref je op scholen. Er zijn landelijke programma’s (bijvoorbeeld Trimbos Instituut) die speciaal gericht zijn op preventiemateriaal voor jeugd. De kans op succes is groter wanner je de samenwerking met gemeente Oldenzaal en evt Losser zoekt.

De jeugd uit Dinkelland gaat vanaf hun 14/15de jaar in Oldenzaal naar school.

Landelijke programma’s via Trimbos Instituut.

 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/documenten/Amendementen/amendement-preventie-alcohol-en-drugs-jongeren-LD.pdf

Reacties uitgeschakeld voor Amendement LD – Preventie Alcohol en Drugs jongeren Dit bericht is geplaatst in Amendement, Nieuws

Amendement LD – verhoging weerstandsvermogen

Geplaatst op

(deel begrotingsvergadering)

 

Dat de gevolgen van Corona ook financieel nog niet zijn te overzien mag duidelijk zijn. Als fractie van Lokaal Dinkelland vinden wij stabiel financieel beleid hier op z’n plaats en daarom dienen wij een amendement in om het weerstandsvermogen tijdelijk te verhogen met €500k puur en alleen om een extra buffer achter de hand te hebben in deze onzekere tijd.

 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/documenten/Amendementen/amendement-verhoging-weerstandsvermogen-LD.pdf

Reacties uitgeschakeld voor Amendement LD – verhoging weerstandsvermogen Dit bericht is geplaatst in Amendement, Nieuws

Amandement LD – 40.000 sociaal domein

Geplaatst op

(deel begrotingsvergadering)

Daarnaast zien we binnen het sociaal domein telkens weer nieuw beleid, maar wat zijn de resultaten van hetgeen we voorheen hebben gedaan? Of zijn we alleen bezig met beleid.

Dat er €40k extra gereserveerd wordt om een aantal inspanningen te intensiveren kan onze instemming niet ontvangen, aangezien we van mening zijn dat deze kwaliteit en capaciteit binnen Noaberkracht aanwezig is. Daarnaast valt op en is onacceptabel dat veel projecten door Corona geen doorgang hebben gevonden. Hoe gaat de wethouder dit oplossen? Corona verminderd de vraag naar zorg niet, integendeel de gemeente moet er dan juist zijn en handelen naar de mogelijkheden gezien de situatie.

We lezen dat het college een integrale visie en beleid wil vaststellen op alcohol, drugs en handhaving. Om hiermee succesvoller te zijn stellen we voor dit samen met Oldenzaal of NOT op te pakken, omdat de jongeren zich vooral in Oldenzaal op school treffen. Daarnaast is er ook bij o.a. Het Trimbos instituut veel preventie materiaal en kennis aanwezig. We zullen hiervoor een amendement indienen

 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/documenten/Amendementen/amendement-40-000-sociaal-domein-LD.pdf

Reacties uitgeschakeld voor Amandement LD – 40.000 sociaal domein Dit bericht is geplaatst in Amendement, Nieuws

Ingebrachte motie LD – Hondenlosloopterrein

Geplaatst op

Voorzitter,

Tijdens de laatste comm verg hadden wij een inspreker Mw Morsink die heel bevlogen een lans brak voor een honden losloop gebied. De behoefte voor zo’n gebied werd ons duidelijk. Ook gezien de brieven en reacties die ons bereikt hebben.

Wij zijn verheugd dat de wethouder tijdens deze bewuste comm aangaf hier de noodzaak van in te zien en dat er beleid voor gemaakt gaat worden. Deze beleidsnota zal in het voorjaar van 2021 aan de Raad aangeboden worden. Mooi nieuws, maar voorzitter. Eigenlijk willen wij hier niet op wachten. Er ligt een bijna kant en klaar klaar los loop gebied in de kern van Denekamp. Dus waarom wachten. We kunnen meteen testen hoe zo’n gebied beheerd kan en moet worden en we kunnen uitproberen of er idd zoveel behoefte aan is. Dit zou op het voormalig Sportclub veld aan de Oldenzaalsestraat Harwichsdijk prima kunnen.Dit terrein is met een paar kleine aanpassingen al te gebruiken.Bankjes, prullenbak erbij. Maaien hoeft maar 1 keer. In de winter groeit het gras gelukkig niet. Dus daar zijn geen kosten mee gemoeid. Hoe mooi kun je het hebben Pasklare tijdelijke oplossing voor deze vraag vanuit de inwoners. Idd een tijdelijke oplossing totdat het definitieve gemeentelijke beleid aangeboden wordt Dit willen wij met klem benadrukken zodat hier geen discussie over hoeft te zijn. Hier kan dan een permanent gebied aangewezen worden waar ook maar n de kern . De opgedane ervaringen zouden heel goed gebruikt kunnen worden voor het nog te maken beleid. Dit is een win win win situatie. Geen loslopende honden meer in weilanden die een erfenis voor de boeren een gevaar voor de koeien of natuurgebieden omdat het wild met rust gelaten wordt en en geen wild meer opgejaagd kan worden , blije honden en blije baasjes. Wat wil je nog meer.

 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/documenten/Moties/Motie-pilot-hondenlosloopterrein-LD.pdf

Reacties uitgeschakeld voor Ingebrachte motie LD – Hondenlosloopterrein Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor Amendement LD – belangenbehartiging Pwet en WSW Dit bericht is geplaatst in Amendement, Nieuws

Ingebrachte motie LD – communicatie met belanghebbenden

Geplaatst op
Voorzitter,
Voor ligt het vaststelling bestemmingsplan Nordhornsestraat, Denekamp.
Voorzitter, vanwege het feit dat dit plan om moverende redenen geen doorgang kan vinden verzoekt de fractie van Lokaal Dinkelland om dit voorstel van de agenda te halen en te vernietigen.
Moverende redenen hiervoor zijn:
 •  het voorstel druist in tegen voorgaande genomen gemeentelijke besluiten beginnend op d.d. 9 april 1996
  Waarin staat vermeld dat alle industrie ontsloten dient te worden via de randweg
  Waarin staat dat de Sombeekweg afgesloten dient te worden
  Waarin staat wat de mogelijkheden zijn op ruime afstand van de huiskavels
 • Het voorstel druist in tegen de toekomstige omgevingswet, waarin de omgeving moet instemmen met ontwikkelingen die haar betreffen en die passen binnen het vigerende vastgestelde beleid en de daarbij behorende besluiten alsook het besluit d.d. 9 april 1996.
 • Gelet op vorenstaande lijkt het niet meer dan evident dat behandeling een onmogelijkheid is evenals de vaststelling.
Tevens zij opgemerkt dat de ontsluiting van bedrijven gericht moet zijn op de randweg en dat een ontsluiting van bedrijven op de Nordhornsestraat niet mogelijk is. Zoals ook is vastgesteld in het besluit van 9 april 1996. Met terugwerkende kracht zal hieraan gevolg dienen te worden gegeven om niet in strijd met eigen beleid en planvorming te komen.
 
Tot zover voorzitter.

 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/documenten/Moties/LD-Motie-Nordhornsestraat-27-10-20.pdf

Reacties uitgeschakeld voor Ingebrachte motie LD – communicatie met belanghebbenden Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor Amendement LD – voorstel PMD inzameling Dit bericht is geplaatst in Amendement, Nieuws

Nieuwsbrief !!

Geplaatst op

Beste leden,

We hebben een vreemde periode achter ons liggen met het Covid-19 virus. Voor iedereen heeft het sociale leven stilgelegen, ligt zelfs nog stil of heeft ergere gevolgen gehad door het verlies van een naaste of bekende. Een onzekere en moeilijke tijd.

Heel langzaam aan wordt op diverse gebieden het leven weer opgestart. We moeten waakzaam blijven en de nodige regels voorlopig in acht blijven nemen.

Ook in de politiek heeft het e.e.a. stilgelegen. Toch kwamen hier de digitale vergaderingen snel op gang en konden we daarmee voorlopig volstaan. Het is voor een ieder wennen aan de ‘nieuwe digitale tijd’ en laten we elkaar hiermee op weg helpen en zo het virus zo min mogelijk kans geven ons te pakken te krijgen. Wij wensen iedereen sterkte die de gevolgen van dit virus ervaart.

Commissie van Advies
De commissie van advies heeft net als allerlei andere organisaties de afgelopen maanden de werkzaamheden op een laag pitje moeten zetten.
Na de vakantie hopen wij op betere omstandigheden om door te gaan met onze taak: het geven van adviezen over beleid, waarden, de aard van debatteren & het organiseren van publieksbijeenkomsten over belangrijke thema’s voor leden en andere belangstellenden.

Oproep bestuurslid
Onze voorzitter, de heer Jan Nijsink gaat ons verlaten in september tijdens de Algemene Ledenvergadering. We zoeken daarvoor een bestuurslid. Wilt u deze vacature nog eens bekijken, kijk dan hier.

Uit de raadsfractie ………………

Het eerste halfjaar van de raadsperiode is met de raadsvergaderingen op 29 en 30 juni jl. afgesloten. Het was een bijzonder halfjaar en dat niet enkel door de overheersende gevolgen van het coronavirus. Door de lockdown was het niet mogelijk op de normale wijze te vergaderen. Door de fractie werd digitaal vergaderd met behulp van “MS Teams” en de raadscommissies en de gemeenteraad vergaderden met “Zoom”. De meest noodzakelijke besluiten konden worden genomen, maar de onderlinge discussies en debatten waren aanzienlijk korter en minder. Ook de mogelijkheden van inspraak waren zeer beperkt en de contacten met onze inwoners hebben de fractieleden wel gemist. Maar gelukkig gaat alles weer de goede kant op en kunnen we hopelijk na de zomervakantie weer op de normale wijze werken en onze volksvertegenwoordigende rol weer volop waar maken.

10 september Algemene ledenvergadering Lokaal Dinkelland, 20.00 uur bij Café Restaurant Rouwers te Agelo.

Agenda:
1 september commissievergadering omgeving & economie, 19.30 uur in het Gemeentehuis te Denekamp
8 september commissievergadering sociaal domein & bestuur, 19.30 uur in het Gemeentehuis te Denekamp
22 september gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur in het Gemeentehuis te Denekamp

Enkele onderwerpen uit het eerste halfjaar 2020

Ingediende schriftelijke vragen / moties en amendementen
Op diverse fronten hebben wij onze inbreng gehad. Een greep uit de, door onze fractie ingebrachte, onderwerpen:
– afvalcontainers maatschappelijke organisaties
– Stadsbank Oost Nederland
– ondersteunen organisaties ivm Corona
– Drugsgebruik
– Subsidiëring oud-papier inzameling
– Afvalwaterinjectie Tramweg, Rossum
– beeldkwaliteitsplan 2020 voor openbaar groen en duurzaam en klimaatbestendig beheer
– meerjarig onderhoudsprogramma “Dorper Esch”, Denekamp
– prioritering structureel beschikbare bedrag voor 2021 (investeren in biodiversiteit, uitvoering programma duurzaamheid en ozb-verlichting voor maatschappelijke organisaties met onroerend goed)
– reservering bedrag voor samengaan scholen in Denekamp (“Samen Scholen”)

Nota inbreidingslocaties
In een tweetal voorbereidende bijeenkomsten hebben wij onze inbreng geleverd. Wij vinden dat inbreiding voor uitbreiding van de kernen moet gaan. Wat ons betreft mogen plannen voor inbreiding in bestaande panden maar ook op vrijliggende percelen (zogenaamde lege plekken) binnen de kernen alle ruimte krijgen. Uiteraard wordt daarvoor een regeling ontworpen en komt in de tweede helft van dit jaar in procedure. Dat heeft de verantwoordelijke wethouder de gemeenteraad beloofd.

Woningbouw
Wij hebben met meerdere fracties gepleit voor voldoende woningbouw in alle kernen die onze mooie gemeente rijk is. De aandacht moet vooral uitgaan naar betaalbare huisvesting van jongeren en ouderen. Daarmee wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van de kernen. De gemeente moet niet alles zelf kunnen en willen realiseren, ook plannen van inwoners en bedrijven moeten volop de ruimte krijgen. De woningbouw in Lattrop, door particulier initiatief, is daar een mooi voorbeeld van.

Groene leges
Voor omgevingsvergunningen worden leges geheven. De fractie draagt duurzaamheid een warm hart toe. We hebben meegewerkt aan de totstandkoming van een regeling, dat mensen voor duurzaamheidsmaatregelen geen leges hoeven te betalen. Een regeling is ontworpen, dat de leges eerst in rekening worden gebracht en na realisering van de duurzaamheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie worden teruggegeven. Dit lijkt een omslachtige regeling maar we kunnen het om belastingtechnische redenen helaas niet eenvoudiger regelen.

Duurzaamheid
Een onderwerp dat alle aandacht opeist, met name nu de gemeente Dinkelland de ambitie heeft uitgesproken dat wij in 2050, 100% energie-neutraal willen zijn. In Noord-Oost Twente zal in de tweede helft van dit jaar stevig gediscussieerd worden over onder andere de wenselijkheid van de plaatsing van windmolens en de inrichting van zonneparken in ons Nationaal Landschap. Daarnaast wordt op Regio-niveau gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES). Het voorliggende ontwerp spoort op hoofdlijnen met onze uitgangspunten. Wij vinden dat een eerlijke verdeling van de lasten en de te leveren prestaties binnen NO-Twente punten van aandacht moeten blijven.

Natura 2000 gebieden
Wij verwachten in de tweede helft van dit jaar over de voortgang en ontwikkeling van deze gebieden te spreken. De provincie is als eerste aan zet om de ontwikkelingen te initiëren. Wij volgen die ontwikkelingen nauwgezet met oog voor de agrarische en natuurbelangen en gewenste infrastructurele projecten, zoals de geplande rondweg om Weerselo.

Sociaal Domein
Door de overheveling van rijkstaken naar de gemeente, die gepaard gingen met forse kortingen heeft ook de gemeente Dinkelland op dit onderwerp flinke financiële inspanningen moeten leveren. De financiële positie van de gemeente is nu nog redelijk gezond, wij blijven de ontwikkelingen binnen een meerjarig perspectief nauwgezet volgen. Onze inwoners van jeugd tot en met de ouderen moeten de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Perspectiefnota 2021 en 1e programmajournaal 2020
Het eerste halfjaar is afgesloten met de behandeling van deze voorstellen. Met de Perspectiefnota wordt het college opdracht gegeven de begroting 2021 met de uitgangspunten van deze nota voor te bereiden. Onze fractie heeft zich kritisch opgesteld. Met name over de zogeheten “mid-term review” van de beide oppositiepartijen. Deze partijen geven in dit review aan, hoe de uitvoering van het college programma halverwege deze raadsperiode er voor staat. Wij hebben nauwelijks input kunnen leveren en vinden dat een gemiste kans. Deze tussenbalans van de coalitiepartijen is overigens een document dat in onze ogen geen status heeft in de Planning- en Control cyclus. Ondanks onze bedenkingen ten aanzien van de door de coalitie gevolgde procedure hebben wij onze inbreng geleverd. Ook wij hebben er per slot van rekening alle belang bij dat het college bij de voorbereiding van de begroting voor 2021 ook met onze wensen en ideeën rekening houdt. Wij hebben duidelijk aangegeven dat wij niet voor de vorming van “potjes” zijn, wanneer de plannen, waarvoor deze “potjes” zouden moeten worden aangewend, nog niet concreet zijn.

Wij hebben (kort gezegd) ingestoken op onder andere de volgende onderwerpen:
– “Samen scholen”: voor de scholenfusie in Denekamp: ons standpunt: niet eerder gelden reserveren voordat de plannen en besprekingen tussen schoolorganisaties tot concrete plannen hebben geleid
– Prioritering financieel resultaat: het verwachte positief resultaat van € 155.000,00 moet ook ten goede komen aan de subsidiëring van OZB-lasten voor maatschappelijk onroerend goed (clubgebouwen klootschietverenigingen, kleedaccommodaties, MFA’s etc.) en het college moet daarvoor in de begroting 2021 en volgende jaren structurele financiële dekking zoeken
– “Dorper Esch”: het college wilde € 600.000,00 beschikbaar stellen voor het meerjarig onderhoud. Dit bedrag is verlaagd naar € 240.000,00 en moet voorlopig toereikend zijn.

Ontwikkelingen binnen de Regio Twente.
Er is een proces gaande dat de Regio Twente een efficiënter bestuurlijke en ambtelijke structuur krijgt. Nu worden in diverse commissies en werkgroepen vele onderwerpen “dubbel” behandeld. Dit is niet efficiënt en slagvaardig, terwijl de regionale onderwerpen en opdrachten juist nu een slagvaardige organisatie vereist.
Een punt van aandacht is de terugkoppeling door collegeleden vanuit de Regio. Dit is trouwens ook in algemene zin een punt van aandacht. Wij moeten helaas constateren dat de collegeleden niet erg scheutig zijn met de spontane informatieverstrekking aan de raadsfracties. Vooral de fracties die in de oppositie zitten ervaren dit.
Debattraining
Naast het besturen van de gemeente werken wij ook aan ons zelf: de fractieleden hebben deelgenomen aan een debattraining. Tijdens een leerzame avond zijn wij getraind in het voeren van debatten en hebben handige tips en trends meegekregen. Een uitermate leerzame avond.

Nadere informatie
Voor vragen, op- en aanmerkingen en vooral ook goede tips kunt u contact opnemen met leden van de fractie:
Bennie Tijkotte b.tijkotte@dinkelland.nl     Gerard Flinkers g.flinkers@dinkelland.nl

Deze zomerperiode zal door het virus er voor velen anders uitzien. Wellicht blijft u bewust thuis of gaat u er alsnog op uit.

Lokaal Dinkelland wenst u een goede ☀️ en gezonde zomerperiode toe.

 

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief !! Dit bericht is geplaatst in Lokaal Dinkelland, Nieuws
← Older posts Newer posts →