Beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Het college vraagt ons in haar schrijven van 27 augustus 2013 om het beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, kort aangeduidt als KGO, vast te stellen.

In de KGO gaat het erom een goede balans te vinden in ruimtelijke kwaliteit van de locatie en een investering in de gewenste ruimtelijke kwaliteit. Aanleiding voor het opzetten van dit beleidskader was het in werking treden van de Provinciale Omgevingsvisie in 2009.

Binnen de KGO staat onder andere bepaalt dat zowel aan het buitengebied gebonden Ootmarsumactiviteiten als ook niet aan het buitengebied gebonden activiteiten voor deze regeling in aanmerking kunnen komen en welke investering in de ruimtelijke kwaliteit gewenst is gerelateerd aan de waardevermeerdering van locatie. Namelijk respectievelijk 25 en 100 %. Voor de waardebepaling wordt uitgegaan van normbedragen en waar deze niet voor handen zijn van taxaties.

Zoals in het beleidskader KGO zelf staat aangegeven gaat het om maatwerk !!!

Volgens de provincie zijn onze leefomgeving en ruimtelijke kwaliteit niet statisch, maar dynamisch. Elk project, elke ontwikkeling draagt bij aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van onze leefomgeving. Kijken wij naar de 6 uitgangspunten voor het provinciaal beleid dat biedt dat ook aantrekkelijke perspectieven voor sociaal-economische ontwikkeling.

In paragraaf 3.2 lezen wij dat afwijking van bestaande regels mogelijk is ten behoeve van economische ontwikkelingen die naar aard en omvang passend zijn op de locatie, die passen bij de gebiedskenmerken en bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. Het proces is meer gericht op kwaliteit en minder op kwantitatieve normen. Met deze uitleg zorgt men voor grotere flexibiliteit en meer mogelijkheden voor nieuwe economische dragers. Dit benadrukt nogmaals dat er sprake is van maatwerk !! ,

AIs er sprake van een bestaande locatie, dus zit een bedrijf al op een bepaalde plek in het buitengebied, dan wordt zij aangemerkt als passend binnen dit gebied, zegt het beleidskader. 

Ook wordt er een aantal activiteiten genoemd die in het buitengebied zouden passen, maar het zou wenselijk zijn om hier onder andere voor te zetten, omdat wellicht in deze opsomming toch nog enkele bedrijfstypen zijn vergeten die juist prima zouden kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het buitengebied.  Jammer dat we ons dan met zo’n rijtje op slot zetten. Zeker ook gezien het feit  dat zoals staat geformuleerd in het coalitie-accoord van de gemeente Tubbergen en in dit beleidskader nog eens naar voren wordt gehaald dat het landschap uit de (be)houdgreep moet worden gehaald door nieuwe ontwikkelperspectieven voor ondernemers met een stevige kwaliteitsimpuls voor het landschap mogelijk te maken.

Bij reguliere KGO verzoeken, ligt het initiatief bij de ondernemer, daarvoor is hij immers ook ondernemer. Het kan gaan, staat in het beleidskader, om elk soort initiatief mits het naar aard en omvang passend is. De uiteindelijke waardevermeerding van het perceel dient als kwaliteitsimpuls in waarde te worden gecompenseerd. Jammer ook dat we in dit kader bedrijven die via de VAB en VAB+ zijn gestart uiteindelijk op hun startlocatie op slot zetten en zo misschien in hun voortbestaan bedreigen, terwijl zij nog voldoende bouwblok ter beschikking hebben om zonodig uit te breiden. Wederom zitten wij hier met het vastgestelde rijtje met bedrijfstyperingen in onze maag.

Voorzitter,  wij zijn blij met het opgestelde beleidskader Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving en danken ook de ambtenaren voor hun inzet en inzicht bij de opstelling hiervan. Gezien de demografische ontwikkelingen in onze gebieden denken wij dat het goed is om elk initiatief dat bijdraagt aan de mogelijkheid tot nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied en tevens voorziet in kwaliteitsimpulsen in dit buitengebied en in maatschappelijk rood in de kernen toe te juichen.

Wij willen allemaal graag een leefbare omgeving en een goed economisch klimaat behouden, daar zal dit beleidskader op een paar zoals hierboven geschetste punten en komma’s zeker toe bijdragen.

Vandaar dat wij graag samen met het CDA,VVD en Lokaal Dinkelland de motie inbrengen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.