Nota inbreidingslocaties 2020

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Nota inbreidingslocaties 2020

Voorzitter voor ons ligt de gewijzigde nota inbreidingslocaties 2020. Een belangrijke be-leidsnota, aangezien de coalitie inbreiding boven uitbreiding heeft gesteld en de oude nota te veel beperkingen opwierp, waardoor inbreiding hoofdzakelijk beperkt bleef tot voorma-lige tot voormalige bedrijfslocaties. Daarnaast geeft rijks- en provinciaal beleid aan dat eerst de inbreidings locaties moeten worden ingevuld voordat men gaat uitbreiden! De fractie van LD is ook van mening dat de inbreidingslocatie maximaal benut moeten worden voordat we gaan uitbreiden en daarvoor kostbare agrarische grond opofferen.

De totstandkoming heeft lang op zich laten wachten. Gezien het aantal zienswijzen en de uitgebreide discussie in de commissie geeft dit aan dat we het hier over een belangrijk stuk hebben. Na de comm vergadering is er nog overleg geweest met betrokken ambtena-ren. Dit was niet alleen prettig, maar vooral nuttig en constructief waardoor de meeste punten in het amendement reeds ambtelijk zijn getoetst. Dank daarvoor.

Dat wil niet zeggen dat we ongebreideld alle lege en open plekken binnen de kernen (niet bebouwd gebeid etc) moeten bebouwen en daarvoor ook het stedelijk groen en bos moe-ten opofferen. De fractie van LD vindt het belangrijk dat naast wonen er ook ruimte be-schikbaar is voor ontspanning, recreatie en ruimtelijke kwaliteit, echter zijn er nog plekken binnen kernen met een bepaalde bestemming die voor wonen kunnen worden bestemd zonder de ruimtelijke kwaliteit te verminderen. Ook is enige flexibiliteit gewenst, zie straks het plan Hopmanstraat. Vandaar ons voorstel om niet op voorhand groen en bos uit te sluiten, maar om kritisch te kijken of het mede beeldbepalend is.

Deze nota zal na enige tijd worden ondergebracht in de omgevingsvisie. Mede in dat op-zicht had de fractie van Lokaal Dinkelland een andere nota voor ogen en graag gezien dat in deze nota minder belemmeringen waren opgenomen, maar meer doelstellingen. Wij hadden de invulling meer aan de burger willen overgelaten. Overheid durf los te laten, col-lege durf los te laten, wethouder durf los te laten. We zijn van mening dat dit binnenstede-lijk beter kan dan elders. Daarnaast hadden we dan mooier en beter aangesloten bij “mijn Dinkelland 2030”, waarmee we prediken dat de inwoner haar omgeving invult. Dus meer ja, tenzij en niet nee, mits.

Voorzitter op de voorliggende nota hebben we gemeend enkele wijzigingen en aanvullin-gen aan te brengen. Deze zijn in constructief overleg met meerdere fracties tot stand ge-komen. Met u goedkeuren lees ik deze voor en bij aanname daarvan stemt de fractie van lokaal Dinkelland in met het voorliggende raadsvoorstel vaststelling nota inbreidingsloca-ties 2020.

 

Het ingediende amendement vindt u HIER

 

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.