Amendement: vaststellen Beleidsnota gemeentelijke gebouwen