Amendement: vaststellen Beleidsnota gemeentelijke gebouwen

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 2 februari 2010
Onderwerp: vaststellen Beleidsnota gemeentelijke gebouwen
Indiener: fractie’s CDA, Pvda, Lokaal Dinkelland, VVD

Overwegende;

Dat ter vaststelling door de raad voorligt de Beleidsnota gemeentelijke gebouwen van september 2009, inclusief het Meerjaren Onderhouds Programma (MOP) met bijbehorende onderhoudsbudgetten.

Dat in de Beleidsnota onder aanbeveling 8e wordt aanbevolen de overige voorraad gemeentelijke gebouwen waaronder die met een museale functie in principe te verkopen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dit niet doen.

Dat in de Beleidsnota onder aanbeveling 8f wordt aanbevolen de monumentale voorraad gemeentelijke gebouwen in principe te verkopen, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen.

Dat monumentale gebouwen een grote cultuurhistorische, beeldbepalende en maatschappelijke functie hebben en mede daardoor een belangrijke rol en bijdrage vervullen voor het beleid dat gericht is behoud en versterking van de leefbaarheid en de toeristische/recreatieve functie van Dinkelland.

Dat ook het culturele erfgoed met een museale functie zonder monumentale status een belangrijke maatschappelijke, toeristische/recreatieve functie vervult die bijdraagt aan de identiteit, levendigheid en kwaliteit van Dinkelland.

Dat instandhouding van de monumentale gebouwen en bedoeld cultureel erfgoed structureel gewaarborgd dient te zijn.

Dat nader onderzoek gewenst is naar mogelijkheden van meer efficiency en doelmatigheid in het gebruik en bezit van de gemeentelijke monumenten en cultureel erfgoed.

Besluit

De Beleidsnota gemeentelijke gebouwen van september 2009 vast te stellen met inachtneming van de volgende tekstuele aanvulling en wijziging.

1. De tekst bij aanbeveling 8e aan te vullen met de volgende zin: Bij eventuele verkoop, verzelfstandiging of privatisering van gemeentelijke gebouwen met een museale functie dient de instandhouding van deze gebouwen structureel te worden gewaarborgd.

2. De tekst bij aanbeveling 8f te vervangen door de volgende tekst: De monumentale voorraad kan in principe niet worden verkocht, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit wel te doen. Bij eventuele verkoop, verzelfstandiging of privatisering dient de instandhouding van deze monumentale gebouwen structureel veilig te worden gesteld.

Aldus vastgesteld in de raad van 2 februari 2010.
Namens de fractie,s van
CDA
PvdA
Lokaal Dinkelland
VVD

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.