Motie: GRP / ontkoppeling hemelwater-vuilwater

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 25 mei 2010

MOTIE Onderwerp: GRP / ontkoppeling hemelwater-vuilwater

Indiener: Fracties Lokaal Dinkelland en PvdAs

De raad van de gemeente Dinkelland

Overwegende

Dat ter besluitvorming voorligt een voorstel van het college tot vaststelling van de ‘Beleidsnotitie afkoppelen particuliere eigendommen’ en van de ‘Verordening afvoer hemelwater en grondwater’;

Dat hiermee beleidsinstrumenten ontstaan met behulp waarvan een verdere scheiding van hemelwater en vuilwater kan worden gerealiseerd, waardoor hemelwater in nog mindere mate het rioolstelsel belast;

Dat de scheiding van hemelwater en vuilwater daarom, binnen hetgeen reëel haalbaar is, zo breed mogelijk bevorderd moet worden;

Dat het zogenaamde ondergronds en bovengronds afkoppelen in het voorstel wordt beperkt tot de voorzijde van woningen, doch dat het best mogelijk is dat er woningeigenaren zijn die op vrijwillige basis ook aan de achterzijde van hun woning het hemelwater willen afkoppelen;

Dat in het voorstel een vast bedrag van 150,- is opgenomen als financiële tegemoetkoming van de gemeente aan particulieren die aan de voorkant van hun woning bovengronds afkoppelen;

Spreekt uit

Dat in het belang van de doelstelling, binnen het reëel haalbare, een zo volledig mogelijke scheiding van hemelwater en vuilwater te realiseren, het collegevoorstel op twee onderdelen nader moet worden bezien, te weten; 1e : de bevordering van de scheiding van hemelwater en vuilwater aan de achterkant van particuliere woningen; 2e: de mate van kostendekkendheid van het bedrag van € 150,- in relatie tot de hoogte van de investering en de positie in dat verband van personen met een laag inkomen respectievelijk de sociale minima;

En draagt het college op

met betrekking tot de ‘Beleidsnotitie afkoppelen particuliere eigendommen’ en de ‘Verordening afvoer hemelwater en grondwater’ de raad een aanvullend voorstel te doen, gericht op:

a. het creëren van een faciliteit voor woningeigenaren die op basis van vrijwilligheid (ook) de achterzijde van hun woning willen afkoppelen; een dergelijke faciliteit zou kunnen bestaan in het beschikbaar stellen van een vast bedrag of een vergoeding die is gerelateerd aan de aanschaf van materialen of aan de m2 dakoppervlak;

b. het creëren van een ‘vangnet’ voor personen met een laag inkomen respectievelijk de sociale minima, voor die concrete gevallen waarin de gemeentelijke bijdrage ad € 150,- niet kostendekkend blijkt te zijn; het vangnet moet bestaan in de mogelijkheid aan deze categorie personen aldus ontstaan financieel nadeel te compenseren;

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 25 mei 2010

Fractie Lokaal Dinkelland en PvdA.

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.