Motie: vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 18 februari 2010

MOTIE Agendapunt: D7/B2; vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Indiener: de gezamenlijke raadsfracties

De raad van de gemeente Dinkelland;

Overwegende

Dat ter vaststelling door de raad voorligt het Bestemmingsplan Buitengebied 2010 en bijbehorende planMER;

Dat met de vaststelling van dit bestemmingsplan een groot en voor de gemeente Dinkelland essentieel project succesvol wordt afgerond;

Dat zich in de aan de vaststelling van dit plan voorafgaande voorbereidingsprocedure een groot aantal belanghebbenden hebben gemeld in de vorm van reacties en zienswijzen;

Dat veruit de meeste van deze reacties en zienswijzen op voor de belanghebbenden bevredigende wijze zijn verwerkt;

Dat echter ook een beperkt aantal reacties en zienswijzen niet op de door betrokken belanghebbenden gewenste wijze is gehonoreerd, omdat de aan het bestemmingsplan ten grondslag liggende systematiek en beleidskaders dit niet toestaan;

Dat dit inherent is aan de totstandkoming van een omvangrijk besluit als een bestemmingsplan buitengebied;

Dat er desondanks ten tijde van de vaststelling van het bestemmingsplan nog een aantal individuele knelgevallen resteert dat bijzondere aandacht vraagt,

Spreekt uit

Van oordeel te zijn dat de na vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied 2010 de thans nog resterende individuele knelgevallen bijzondere aandacht behoeven van het college, gericht op de oplossing ervan binnen de aan het plan ten grondslag liggende wettelijke voorschriften, systematiek, beleidskaders en beleidsuitgangspunten;

Van oordeel te zijn dat individuele belanghebbenden die op het moment van vaststelling van dit plan in de vorm van een gerechtelijke procedure in geschil zijn met de raad, het college of de gemeente, voor wat betreft belangen en rechten waarover in een thans lopende procedure een rechterlijk oordeel wordt gevaagd, door de vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied 2010 niet in een nadeliger positie geraken dan waarin zij zouden verkeren indien dit plan niet zou worden vastgesteld;

En draagt het college op

I. aan de thans in het kader van dit bestemmingsplan nog resterende individuele knelgevallen bijzondere aandacht te besteden en deze binnen de aan het Bestemmingsplan Buitengebied 2010 ten grondslag liggende wettelijke voorschriften, systematiek, beleidskaders en beleidsuitgangspunten correct af te wikkelen;

II. er zorg voor te dragen dat individuele belanghebbenden die op het moment van vaststelling van dit plan in de vorm van een gerechtelijke procedure in geschil zijn met de raad, het college of de gemeente, voor wat betreft aspecten waarover in een thans lopende procedure een rechterlijk oordeel wordt gevaagd, door de vaststelling van het Bestemmingsplan Buitengebied 2010 niet in een nadeliger positie geraken dan waarin zij zouden verkeren indien dit plan niet zou worden vastgesteld.

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 18 februari 2010

De gezamenlijke raadsfracties CDA, Lokaal Dinkelland, PvdA en VVD.

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.