Motie: Begroting 2013 Regio Twente en begroting 2013 Veiligheidsregio Twente

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 19 juni 2012

Onderwerp: Begroting 2013 Regio Twente en begroting 2013 Veiligheidsregio Twente

Indiener: de gezamenlijke raadsfracties

De raad van de gemeente Dinkelland;

In vergadering bijeen op 19 juni 2012;

Constaterende:

Dat Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente hun ontwerp-begrotingen voor 2013 hebben ingediend;

Dat in beide ontwerp-begrotingen de extra lasten van de verwachte loonkostenstijging volledig worden doorberekend in de gemeentelijke bijdragen;

Constaterende:

Dat gemeenten als gevolg van verminderde inkomsten vanwege rijksbezuinigingen kampen met ernstige financiële problemen en soms zelfs met substantiële begrotingstekorten;

Dat deze gemeenten gedwongen zijn in hun begrotingen harde bezuinigingen te realiseren, die zowel gesubsidieerde instellingen als de burgers hard treffen;

Dat gemeenten geen ruimte hebben in hun begrotingen om de gevolgen van stijging van prijzen en loonkosten op te vangen;

Dat aan de Twentse gemeenten desondanks wel wordt gevraagd hogere bijdragen te betalen aan de door hen gevormde gemeenschappelijke regelingen Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente;

Dat uitgangspunt behoort te zijn dat de genoemde gemeenschappelijke regelingen evenredig bijdragen aan de gemeentelijke inspanningen om de gevolgen van de rijkskortingen op te vangen;

Dat het in dit licht redelijk en reëel is dat Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente de extra lasten van loonkostenstijging opvangen binnen hun eigen begroting en niet doorberekenen naar de deelnemende gemeenten;

Draagt het college en de vertegenwoordigers van Dinkelland in het algemeen bestuur van de Regio Twente en het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op:

I. Te bevorderen dat in de vast te stellen begroting 2013 van Regio Twente en de vast te stellen begroting 2013 van de Veiligheidsregio Twente de extra lasten als gevolg van loonkostenstijging worden opgevangen binnen de eigen begroting en niet worden doorberekend in de gemeentelijke bijdragen aan de betreffende gemeenschappelijke regelingen;

II. Hiervoor zoveel mogelijk steun te mobiliseren bij de overige bij Regio Twente en de Veiligheidsregio Twente aangesloten gemeenten;

III. Deze motie ter kennis te brengen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Regio Twente, het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Twente en aan de raden en de colleges van de bij deze gemeenschappelijke regelingen aangesloten gemeenten;

Spreekt uit

Dat door nieuwe ontwikkelingen het gestelde onder 1 van het raadsbesluit van 18 oktober 2011, zoals hierboven geciteerd dient te worden heroverwogen in die zin dat nader onderzoek naar de mogelijkheden tot realisering van één DTC-complex nabij sterrenwacht Cosmos gerechtvaardigd en aan te bevelen is

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 19 juni 2012

Fractie Lokaal Dinkelland
Fractie CDA Dinkelland
Fractie VVD Dinkelland
Fractie PvdA Dinkelland
Fractie Bos-Maathuis

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.