Motie: Voorstel inzake toekomst Dorper Esch

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 13 november 2012

Onderwerp: Voorstel inzake toekomst Dorper Esch

Indiener: fracties VVD en Lokaal Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland;

In vergadering bijeen op 13 november 2012;

Overwegende:

Dat de raad heden naar aanleiding van het voorstel van het college d.d. 16 oktober 2012 een geamendeerd besluit heeft genomen over het onderwerp ‘Toekomst Dorper Esch;

Dat de raad met dit besluit richting geeft aan de inhoud en het verloop van het ingezette traject om met inachtneming van eerder door de raad gestelde randvoorwaarden te komen tot een haalbare en toekomstbestendige sportvoorziening;

Dat dit traject en de mogelijke consequenties ervan een grote maatschappelijke impact heeft en dat het daarom met realiteitszin en met grote zorgvuldigheid dient te zijn omgeven;

Dat deze zorgvuldigheid vereist dat de plannen en ideeën van alle nu bekende partijen en betrokkenen een volwaardige plaats krijgen in het proces van onderzoek, weging en eindbeoordeling;

Dat dit traject zodanig moet zijn ingericht en vormgegeven dat het de raad in staat stelt een gefundeerde en definitieve keuze te maken;

Spreekt uit

Het college te steunen in het voortvarend continueren van het thans lopende traject om te komen tot een haalbare en toekomstbestendige sportvoorziening;

Dat het vervolgtraject zodanig moet worden ingericht dat de raad uiterlijk op 4 juni 2013 in de gelegenheid is een definitieve keuze te maken;

Dat het vervolgtraject moet resulteren in een eindrapportage met voorstel waarin elk van de uit te werken opties is voorzien van een financiële onderbouwing, waarop de raad per optie een prijs-kwaliteitbeoordeling kan baseren en waaruit de raad per optie de financiële consequenties voor de gemeente kan afleiden;

En draagt het college op

1.In het vervolgtraject, gericht op het realiseren van een haalbare en toekomstbestendige zwemvoorziening, de plannen en ideeën van alle nu bekende partijen volwaardig te onderzoeken, te wegen en mee te nemen in de eindbeoordeling;

2. Aan de raad een eindrapportage met een voorstel voor te leggen die de raad in staat stelt uiterlijk op 4 juni 2013, op basis van de dan geldende inzichten met betrekking tot de door de raad gestelde randvoorwaarden, een gefundeerde en definitieve keuze te maken voor een haalbare en toekomstbestendige sportvoorziening;

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 13 november 2012

J. Broekhuis, fractie VVD
N. Bijen, Lokaal Dinkelland

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.