Bestemmingsplan Buitengebied Deurningen betreffende Deurningerstraat en Borgdijk.

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

In de raadsvergadering van 14 december 2010 heeft de raad van de gemeentedeurningen Dinkelland met meerderheid van stemmen gemeend ja te moeten zeggen tegen het voorliggende raadsvoorstel aangaande bestemmingsplan Buitengebied Deurningen, betreffende de percelen Deurningerstraat 49 en Borgdijk ongenummerd.

In het voorstel destijds werd aangegeven dat gedeeltelijk de onduidelijkheid met betrekking tot de te huisvesten doelgroepen overgenomen zou worden en dit resulteerde in de volgende tekst met betrekking tot de definitie van een Woonzorgaccomodatie bestemd op deze locatie:

“Woonzorgaccommodatie:

Een voorziening voor de zorg en gecombineerde woonfunctie voor mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen en/of ouderenzorg, AWBZ-gerelateerd, met de daarbij behorende voorzieningen, hetzij als vervolgfunctie op een agrarisch bouwperceel, hetzij als niet-agrarische neventak, waarbij het meewerken in het agrarische bedrijf of bij het kleinschalig houden van dieren dan wel het beleven van een agrarische omgeving een wezenlijk onderdeel is van therapie.”

Mede op basis van deze aanpassing met betrekking tot het nader specificeren van de doelgroep en ook mede gezien het feit dat er conform weergave in het raadsvoorstel op 13 september en 11 november overleggen hadden plaats gevonden met alle betrokkenen, waaronder ook de omwonenden, Z.O.N./De Eik en de gemeente heeft Lokaal Dinkelland destijds gemeend ja te moeten zeggen tegen dit plan.

Gezien de maatschappelijke verantwoordelijkheid die wij als gemeente hebben in het verschaffen van mogelijke locaties voor het huisvesten van AWBZ-gerelateerde clienten kan het niet zo zijn dat wij ons aan deze verantwoordelijkheid onttrekken en derhalve binnen onze gemeentegrenzen geen mogelijkheden bieden tot het huisvesten van deze kwetsbare doelgroepen in onze samenleving.

Heden 22 mei 2012 ligt ons voor het besluit naar aanleiding van de tussenuitspraak aangaande bestemmingsplan Buitengebied Deurningen.

De Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak heeft in haar besluit van 28 maart 2012 beschikt dat de gemeente aangaande het bestemmingsplan enkele wijzigingen dient door te voeren, welke nochtans voorliggen en welke onze goedkeuring vragen.

De Raad van State heeft de gemeente de kans geboden haar plan aan te passen en het plan dus niet nietig verklaard. Dit houdt in dat zij na correcte aanpassing door gedaagde tot goedkeuring zal overgaan.

Rekening houdende met deze conclusie, met de besluitvorming van de raad van de gemeente Dinkelland op 14 december 2010en met het gesprek dat wij als fractie van Lokaal Dinkelland hebben gehad met betrokkenen menen wij wederom ja te moeten zeggen tegen het gewijzigde bestemmingsplan Buitengebied Deurningen.

Tevens maar nadrukkelijk spreken wij de hoop op en het vertrouwen in uit, dat in de realisatie en het onderhoud van deze voorziening een beroep zal worden gedaan op de betrokkenheid en het meedenken van alle partijen, de noabers, Z.O.N./De Eik maar zeker ook de gemeente zelf.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.