Motie: Drank- en horecaverordening – alcoholgebruik jongeren/jongvolwassenen

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 17 december 2013

Agendapunt 24: Drank- en horecaverordening – alcoholgebruik jongeren/jongvolwassenen

Indieners: fractie CDA, fractie Lokaal Dinkelland, fractie VVD, PvdA           

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 17 december 2013 

Overwegende

Dat bij de raad ter vaststelling voorligt de ontwerp-Drank- en horecaverordening gemeente Dinkelland 2013; 

Dat de doelstellingen van de verordening van harte worden onderschreven, in het bijzonder het verminderen van het hoge alcoholgebruik onder de Dinkellandse jongeren, hetgeen wordt onderkend als een reëel maatschappelijk probleem;

Dat tevens moet worden geconstateerd dat opgelegde regelgeving en handhaving daarvan op zichzelf onvoldoende is om het alcoholgebruik onder de Dinkellandse jongeren en jongvolwassenen substantieel te verminderen; 

Dat wettelijke geboden en verboden alleen echt effectief zijn als deze gepaard gaan met een breed proces van bewustwording onder de doelgroep jongeren en jongvolwassenen zelf;

Dat dit proces als resultaat moet hebben dat onder jongeren en jongvolwassenen zelf het bewustzijn ontstaat en wordt vergroot dat het gebruik van (veel) alcohol slecht is voor de fysieke en mentale gezondheid en kan leiden tot maatschappelijke problemen; 

Spreekt uit 

Dat dit proces van bewustwording bij jongeren en jongvolwassenen vraagt om een nog actievere rol van de gemeente, dan waarvan tot dusver sprake is;

Dat dit proces planmatig, met inzet van de juiste middelen en met een goede benaderingswijze van de jongeren en jongvolwassenen vorm moet krijgen 

Dat bij dit alles ook de opvoeders van de jongeren moeten worden betrokken;

Dat er alle aanleiding bestaat hiervoor een adequaat plan van aanpak op te stellen; 

En draagt het college op 

een adequaat plan van aanpak op te stellen en ter vaststelling aan de raad voor te leggen, dat er op gericht is:

-een breed maatschappelijk proces van bewustwording op gang te brengen onder de Dinkellandse jongeren en jongvolwassenen met betrekking tot het onderwerp alcoholgebruik;

-concrete en doeltreffende instrumenten aan te reiken om het alcoholgebruik onder jongeren en jongvolwassenen substantieel te verminderen respectievelijk te voorkomen (preventie);

En gaat over tot de orde van de dag

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 17 december 2013

Fractie’ CDA, PvdA, Lokaal Dinkelland en VVD 

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.