Structuurvisie

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

structuurVoorzitter, aanwezigen,

Het college vraagt ons in haar schrijven van 16 juli 2013 om de structuurvisie voor Dinkelland vast te stellen. Deze structuurvisie is een handvat, een leidraad en een startpunt voor het maken van toekomstige bestemmingplannen.  Bovendien is ze vormvrij, dat betekent dat ze waar nodig mag en kan worden herzien.

Op de structuurvisie zoals deze per 2 januari 2013 ter inzage heeft gelegen zijn 8 zienswijzen ingediend en is zij hierop ten dele aangepast.

Er heeft aan het opstellen van deze structuurvisie een gedegen voorbereiding ten grondslag gelegen. Vanaf 2009 is er overleg met de kernraden gezocht. Er zijn tussentijds meerdere beleidsnota’s  vastgesteld met betrekking tot dorpsplannen, woonservicegebieden, waterbeheerplan, VAB-beleid en recreatiebeleid welke allen hun weerslag hebben gehad op deze structuurvisie.

De opstelling van deze structuurvisie is een verplichte taak voor de gemeente en zij moet uiterlijk elke 10 jaar worden herzien. Het eerste exemplaar ligt nu voor ter beoordeling aan de raad.

Lettende op het inspreekrecht in de voorbereidingscommissie moeten wij concluderen dat er naar aanleiding van de berichten omtrent het vliegveld in de verbeelding een overname heeft plaats gevonden van de actualisatie van de omgevingsvisie van de Provincie Overijssel bij de vast te stellen structuurvisie. De voorwaarden met betrekking tot ontsluiting, bedrijvigheid en parkeren die de gemeente Dinkelland met betrekking tot de ontwikkeling van dit gebied heeft gesteld blijven navenant van kracht.

 Met betrekking tot de LOG-gebied kan verwezen worden naar het bestemmingsplan Buitengebied en ten aanzien van waterberging kunnen aan de structuurvisie geen rechten worden ontleend.

Wel willen wij er als raad op wijzen dat wij het van belang vinden dat onze structuurvisie aansluiting vindt bij buurgemeenten en dat zij in nauwe samenspraak met de gemeente Tubbergen wordt vastgesteld.

Gelet ook op de landelijke ontwikkelingen is het raadzaam om in deze materie in goede samenspraak samen op te trekken met onze noabers en daarmee bedoelen wij al onze directe naburige gemeenten.

Tot slot voorzitter:  wij kunnen als fractie instemmen met deze structuurvisie mede ook met name vanwege haar in eerste aanzet al genoemde functie van handvat, leidraad en startpunt, zonder dat zij direct  juridisch bindend is.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.