Amendement: Kaderbrief (Mantelzorg)

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 9 september 2014
Agendapunt 11: Voorstel inzake vaststelling kaderbrief 2015
Onderwep: Mantelzorg
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland, fractie CDA

De raad van de gemeente Dinkelland

Overwegende

Dat bij de raad voorligt het voorstel tot vaststelling van de Kaderbrief 2015;

Dat middels de Kaderbrief de beleidslijnen voor 2015 worden vastgesteld;

Dat per 1 januari 2015 de gemeente Dinkelland te maken krijgt met de nieuwe regelgeving rond de drie decentralisaties;

Dat deze regelgeving van grote invloed zal zijn op de uitvoering van de zorg, waarbij de verwachting is dat er meer druk komt te liggen op mantelzorgers;

Dat mantelzorg is ingebakken in de Dinkellandse samenleving en in de genen zit van de inwoners van Dinkelland;

Dat bij het Steunpunt Informele Zorg Dinkelland circa 300 Dinkellandse mantelzorgers bekend zijn;

Dat als landelijke norm wordt gehanteerd dat een op de acht inwoners op een of andere manier mantelzorger is, hetgeen vertaald naar de schaal van Dinkelland betekent dat er in onze gemeente ongeveer 3000 mantelzorgers zijn;

Dat landelijk het beeld bestaat dat ongeveer één op de vijf mantelzorgers valt onder de categorie zwaar belast of overbelast, hetgeen vertaald naar de schaal van Dinkelland betekent dat ongeveer 600 inwoners voldoen aan het begrip zwaar belaste mantelzorger; 

Dat er in Dinkelland dus sprake is van een omvangrijke “stille” mantelzorg, waarbij de samenleving geen zicht heeft op het aantal mantelzorgers en de mate van belasting van de betrokkenen;

Dat voorkomen moet worden dat mantelzorgers door de veranderde regelgeving en uitvoeringspraktijk in de knel komen;

Dat er daarom meer dan voorheen ingezet moet worden op het in beeld krijgen van mantelzorgers, op preventie en op professionele hulp voor mantelzorgers om hen te ontlasten indien gewenst;

Dat om dit te bereiken het noodzakelijk is een speerpunt toe te voegen aan de Kaderbrief 2015 onder het programmaveld Omzien naar elkaar;

Besluit

In de Kaderbrief 2015 aan de speerpunten onder 2.3 Programma Omzien naar Elkaar op bladzijde 5 als speerpunt toe te voegen:

˗         Om te voorkomen dat mantelzorgers te zwaar belast raken, wordt breed ingezet op het in beeld krijgen van de in Dinkelland actieve mantelzorgers, op preventie en op professionele hulp om mantelzorgers te ontlasten indien gewenst.

 Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 9 september 2014 

Fractie’s Lokaal Dinkelland en CDA

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.