Motie: Nota ‘Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland’

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 18 februari 2014

Agendapunt 12: Nota ‘Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland’

Indieners: fractie VVD, fractie Lokaal Dinkelland, fractie Broekhuis, fractie Bos Maathuis

              

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 18 februari 2014

Constaterende

Dat ter bespreking en vaststelling door de raad voorligt het voorstel tot vaststelling van de Nota ‘Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland 2014-2020;

Overwegende

Dat de Nota beoogt een visie vast te leggen op de rol en positie van de gemeente Dinkelland binnen het thema duurzaamheid;

Dat daarbij keuzen worden gemaakt:

-er wordt binnen het brede thema duurzaamheid gefocust op verduurzaming van energiegebruik in de gebouwde omgeving;

-de gemeente faciliteert, regisseert en stimuleert de samenleving tot actie, met hantering van de criteria gemak, gewin en genot;

-woningeigenaren worden, met inschakeling van de kernraden, gestimuleerd tot verduurzaming van energiegebruik door gebruikmaking van het Energieloket 2.0

Dat met dit alles wordt ingezet op een energieneutraal Dinkelland als stip op de horizon;

Dat de gekozen richting wordt onderschreven;

Dat de Nota nog aan zeggingskracht, ambitie en toekomstgerichtheid zou winnen als de visie, de doelen en de rol van de gemeente steviger zouden worden gedefinieerd en beschreven;

Dat om dit te bereiken gebruik kan worden gemaakt van de vele al bestaande initiatieven,  inzichten en mogelijkheden, waarbij als voorbeeld wordt genoemd het ‘Burgemeestersconvenant’, een EU-initiatief om lokale overheden te stimuleren in te zetten op energie-efficiëntie en het gebruik van duurzame energie; 

Spreekt uit

Dat de Nota ‘Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland 2014-2020’ wordt gezien als een bruikbare en zinvolle richtinggevende beleidsnota, die een goede basis biedt voor het toekomstige gemeentelijk duurzaamheidsbeleid;

Dat deze basis verder moet worden uitgebouwd door de nota op het niveau visie en doelen verder uit te werken en nader te concretiseren, met daarbij een duidelijke invulling van de beoogde faciliterende en regisserende rol van de gemeente;

Dat het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid aan zeggingskracht en draagvlak wint als de gemeente haar voorbeeldfunctie op het gebied van duurzaam energiegebruik in eigen gedrag laat zien aan de samenleving, waarbij valt te denken aan openbare verlichting, energiegebruik in gemeentelijke gebouwen en voertuigen;

En draagt het college

I.        De raad op korte termijn, als vervolg op de nu voorliggende basisnota, ter behandeling en vaststelling een vervolgnota voor te leggen waarin de nu gekozen richting verder wordt geëxpliciteerd en gedefinieerd in termen van visie, doelen en rolinvulling van de gemeente; 

II.      Door het nemen van zichtbare en concrete maatregelen met betrekking tot het gemeentelijk energiegebruik vorm en inhoud te geven aan de voorbeeldfunctie van de gemeente op het gebied van duurzaam gebruik van energie;

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 18 februari 2014

fractie’s VVD, Lokaal Dinkelland, Fractie Broekhuis, fractie Bos Maathuis

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.