Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland 2014-2020

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

duurzaamVoorzitter, aanwezigen,

“Op weg naar een duurzame gemeente Dinkelland 2014-2020”. Een nobel, verstandig maar ook zeker een noodzakelijk streven.

Vandaag wordt aan ons als raad gevraagd om de nota met als titel “Groei, gezond en groen” vast te stellen.  Met de vaststelling van deze nota moet een verdere promotie, stimulering en facilitering van alles dat past binnen de kaders van duurzaamheid vergroot en verhoogd worden. Bovendien is het de bedoeling dat de burger, de inwoners van de gemeente Dinkelland, beter betrokken wordt . Van jong tot oud. Burgerparticipatie, ofwel “minder overheid, meer samenleving” zeker waar wij spreken over duurzaamheidsinitiatieven.

In aanloop op deze nota zijn er al een aantal zaken die lopen en die het noemen waard zijn.

– In september 2013, is het energieloket 2.0 ingesteld. Op dit moment wordt onder andere via de kernraden al gecommuniceerd over energetische verbeteringen aan woningen.

– In samenwerking met Natuur en Milieu Overijssel zijn sportverenigingen in onze gemeente doende om energiebesparende maatregelen te treffen met behulp van provinciale subsidies (denk hierbij aan UD Weerselo)

– Er wordt inmiddels onderzoek gedaan naar biovergisting van het bermmaaisel in onze gemeente (afval wordt grondstof, cradle to cradle)

In de nota worden een drietal criteria genoemd waaraan de duurzame ontwikkeling in onze gemeente zou moeten voldoen en deze staan ook als titel van de nota genoemd, namelijk:

groei, economische groei, waarbij de gemeente een voornamelijk faciliterende rol heeft

gezond, volksgezondheid, waarbij de gemeente een voorlichtende rol heeft

groen, duurzame energiebronnen, waarbij de gemeente een voorbeeldrol heeft en die ook uitdraagt

Hoe geeft en gaat de gemeente invulling geven aan haar rol zoals hierboven beschreven ?

-Door middel van een burgerpanel en contact met inmiddels 7 kernraden zal een nog nadere en meer invulling worden gegeven aan het energieloket 2.0.

– Door middel van het procedureel optimaal begeleiden van initiatieven vanuit het bedrijfsleven, het verenigingsleven en particulieren wordt een zo gunstig mogelijk klimaat gecreëerd voor het ontplooien en voltooien van projecten die duurzaamheidsbevorderend werken.

Met andere woorden de gemeente initieert niet zelf, maar probeert juist om alle initiatieven die vanuit de samenleving komen zo optimaal mogelijk te begeleiden, te ondersteunen  en op die manier  te helpen realiseren. Als bijlage bij de nota is een kort actieprogramma opgenomen met de nu al lopende zaken of zaken die op korte termijn zullen worden opgepakt.

Het onderwerp duurzaamheid is ontzettend veelomvattend. In de nu aan ons gepresenteerde nota is geprobeerd om dit onderwerp klein in te zetten, zodat er eindelijk een definitieve start kan worden gemaakt op gemeentelijk niveau met de uitbouw van het duurzaamheidsbeleid. Natuurlijk begrijpen wij als fractie de kritische noot van de oppositie. Maar terecht vinden wij deze niet, want eigenlijk had dit onderwerp al in eerdere periodes opgepakt moeten worden. Nu met deze nota kunnen wij eindelijk zoals ze zelf ook al aangeeft OP WEG.

Het begin is er. Een basis, een fundament is gelegd om verder uit te bouwen. Vandaar dat wij samen met de fracties van VVD, Broekhuis en Bos Maathuis de motie indienen om de garantie af te dwingen dat er verder zal worden gebouwd aan het duurzaamheidsbeleid in onze gemeente.

Het bewustwordingsproces ten aanzien van duurzaamheid moet in onze gemeente maar eens in een stroomversnelling  komen, in elke geval is de eerste golf nu ingezet.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.