Visie op de Kaderbrief 2015

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

kaderDe kaderbrief 2015. Dit jaar iets anders in opzet dan het raadsplan, maar voor ons als raad het instrument om het college de kaders voor de begroting mee te geven.
Ambitieus, is de eerste conclusie na het lezen van de kaderbrief. Grote delen van het coalitieprogramma staan al op stapel om in de begroting voor 2015 verwerkt te worden.
Daarom complimenten aan het college voor deze voortvarende start.
Daarnaast is ook het realisme dat aan deze kaderbrief ten grondslag ligt te prijzen.

Dit realisme is gebaseerd op het feit dat onze samenleving fundamenteel zal gaan wijzigen. Het aantal Dinkellanders zal afnemen en gemiddeld steeds ouder worden. Externe ontwikkelingen gaan op korte termijn zelfs al invloed hebben.
De afgelopen tijd waren de berichten uit den haag over onze economie gematigd positief. De uitwerking van de bezuinigen uit voorgaande jaren zullen we als gemeente echter nog gaan voelen. Voor de vakantieperiode werd in deze raad reeds geconstateerd dat de gemeente Dinkelland alle zeilen bij moet zetten om financieel gezond te blijven. Dit financieel zware weer is nog altijd niet overgewaaid. Desondanks is onze belangrijkste opdracht aan het college deze avond dat een sluitende begroting EN een sluitend meerjarenperspectief prioriteit heeft.  We beseffen dat het gevolg van deze prioritering is dat de ruimte voor nieuw beleid bijzonder klein zal worden. Toch ziet onze fractie genoeg mogelijkheden om voor 2015 mooie resultaten te boeken voor onze Dinkellandse inwoners.

Zo zijn we blij dat het college in gaat zetten op deregulering.bouw Ons verkiezingsitem bouwvergunningen binnen een uur kan in deze dereguleringsslag uitstekend meegenomen worden. Op het gebied van duurzame energie vinden we het een goed initiatief dat het college onze inwoners wijst op de mogelijkheden welke de Reimarkt in Enschede biedt voor het verduurzamen van je huis. De kavelverkoop is belangrijk voor onze financien en voor de Dinkellandse economie. Dat de verkoop zo goed als voldoet aan de verwachting stemt ons dan ook tevreden. Dit is onder andere te danken aan de goede ideeën van ons college. Denk bijv. aan de woningmarkt welke ieder jaar gehouden wordt, het aanschrijven van mensen welke wellicht interesse hebben, en de website wonenindinkelland.nl. Onze oproep is om onze klant en inwoner goed te bereiken en zo adequaat mogelijk ten dienst te staan zodat er zoveel mogelijk m2 verkocht worden.

mantelVoorzitter onze fractie wil ook graag aandacht vragen voor een grote groep Dinkellanders. De mantelzorgers. Bijna iedereen in onze gemeente zorgt voor een ander. De één 24/7 de ander af en toe. Velen van hen beseffen niet dat ze iets bijzonders doen en dat het ook een naam heeft. Gezien de ontwikkelingen die er met de 3d’s op stapel staan zal er een nog grotere last op de schouder van de mantelzorger komen te liggen. Wij vinden dat het voor ons als gemeente een taak is er voor te waken dat de emmer in sommige gevallen niet over gaat lopen.

Voorzitter, tot slot een item waar we in de commissie vorige week ook al wat overkampbeek geroepen hebben. Leegstand. En dat het een ‘hot item’ betreft werd 2 dagen later duidelijk toen de tubantia een artikel aan het onderwerp waagde. Als gemeente Dinkelland zijn we al wel actief bezig om leegstand te voorkomen, denk bijv. aan het VAB beleid. Maar we hebben nog niet nagedacht over hoe we omgaan met panden welke geruime tijd leegstaan en zelfs de aantrekkelijkheid van onze mooie gemeente  aantasten. Daarom willen wij in concrete situaties oproepen tot creatieve, flexibele en onconventionele oplossingen voor leegstandsituaties. Wij hebben daarvoor een motie opgesteld om de rotte kiezen in onze samenleving aan te pakken. Met uw goedvinden lees ik de motie nu voor.

Voorzitter, graag sluit ik af met goed nieuws, een leuke meevaller voor de Dinkellandse hondenbezitter. Wij gaan er vanuit dat het college er in slaagt om hondenbelasting in deze raadsperiode uit de begroting te halen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.