Motie: Opvang vluchtelingen Wyllandrie

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering: 3 maart 2015
Agendapunt: vreemd aan de agenda
Onderwerp: opvang vluchtelingen Wyllandrie
Indiener: fractie CDA
 

De Raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 3 maart 2015

Constaterende dat:

 • Het COA, samen met de Bouwhuisgroep B.V. voornemens is om in het restaurant-hotel Wyllandrie te Ootmarsum, en de naastgelegen appartementen tijdelijk vluchtelingen op te vangen en te huisvesten;
 • Er hierbij sprake is van de opvang van maximaal 230 vluchtelingen voor maximaal twee jaar.
 • Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten medewerking te verlenen aan de opvang en huisvesting van vluchtelingen onder de vermelde condities: maximaal 230 en maximaal twee jaar;
 • Alle fracties in de raad van Dinkelland dit besluit ondersteunen, het unaniem eens zijn over de komst van de vluchtelingen en hen welkom heten in onze gemeente;
 • restaurant-hotel Wyllandrie, en naastgelegen appartementen een horeca- functie en horecabestemming hebben;
 • Er bij de Ootmarsumse bevolking zorgen bestaan over het aantal op te vangen vluchtelingen en de duur van opvang;

 Overwegende dat:

 •  Het essentieel is dat de vluchtelingen op een veilige en menswaardige manier opgevangen en gehuisvest worden;
 • Voor alle betrokken partijen en voor de gemeenschap van Ootmarsum nu reeds vast moet staan dat restaurant-hotel Wyllandrie, en naastgelegen appartementen uiterlijk na twee jaar weer een horecabestemming en horecafunctie krijgt, en dus dat de opvang huisvesting van vluchtelingen zich in tijdsduur beperkt tot een harde termijn van maximaal twee jaar;
 • De afspraken hierover helder en juridisch bindend moeten worden vastgelegd en geborgd;
 • Het COA dan twee jaar de tijd heeft om hierop te anticiperen, hetgeen zeer redelijk is en voorkomt dat er na ommekomst van de twee jaar acute problemen ontstaan;
 • Dat ondernemers mogelijkerwijs aantoonbare schade hebben cq inkomsten missen door deze opvang
 • Duidelijkheid vooraf voor de gemeenschap van Ootmarsum, in het bijzonder de direct omwonenden en ondernemers, bijdraagt aan de acceptatie van de voorgenomen vluchtelingenhuisvesting;

 Draagt het college op:

 1.  In een overeenkomst met het COA en de eigenaar van de Wyllandrie bindend en sluitend vast te leggen:
  -dat de opvang en huisvesting van vluchtelingen in de Wyllandrie wordt gebonden aan een periode van maximaal twee jaar, waarbij verlenging op voorhand wordt uitgesloten;
  -dat het aantal op te vangen en te huisvesten vluchtelingen in de Wyllandrie wordt gebonden aan een maximum van 230 of zoveel minder als de brandweer en de gebruiksvergunning toelaten;
 2. zich er ook anderszins voor in te zetten dat de Wyllandrie na maximaal twee jaar feitelijk weer een toeristische verblijfslocatie wordt die bijdraagt aan de toeristische economie van Ootmarsum;
 3. Op voorhand met het COA afspraken te maken over eventuele aantoonbare schades en inkomsten voor ondernemers.
 4. De raad frequent en consequent te informeren over de verdere gang van zaken het onderwerp ‘huisvesting vluchtelingen’

 En gaat over tot de orde van de dag

 Dinkelland, 3 maart 2015

Fracties Lokaal Dinkelland, CDA en VVD

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.