Visie op de jaarstukken 2014

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter er is vorige week al veel over gesproken; de procesgang rondom de jaarstukken. Alle fracties hebben hier, zonder uitzondering, allen hun ongenoegen over kenbaar gemaakt. Niet alleen zijn deadlines niet gehaald, de timing is ook bijzonder ongelegen. Daarnaast moeten we helaas constateren dat er nog geen goedkeurende accountantsverklaring ligt. Daarom vanavond de behandeling en 30-6 het formele besluit. Bron van dit ongenoegen is daarnaast ook de late aanlevering van jaarstukken en de samenstellingsverklaring van onder andere Dinkelland Werkt. Dit heeft lang op zich laten wachten. Hierover later nog meer, ik zal eerst inhoudelijk ingaan op de financiële cijfers over 2014.

Het is het eerste jaar dat door het nieuwe college wordt afgesloten en waar demografische ontwikkelingen een grote rol hebben gespeeld. Het lijkt a3llemaal nog zo ver weg. Maar juist daarom moeten we er nu al op inspelen zodat we op moment zelf niet verrast zullen worden. Feitelijk is nu al een verschuiving in de leeftijdsindeling zichtbaar. Het aantal 65 plussers neemt namelijk sterk toe. De fractie van Lokaal Dinkelland is blij te zien dat dit college zich ook beseft, deze bestuurlijke verantwoordelijkheid nu te moeten nemen, en hier actief op in speelt in onder andere leadertrajecten, gebiedsontwikkeling en de detailhandelsvisie.

muntenVoorzitter, de gemeente Dinkelland gaat het jaar afsluiten met een verlies van € 148.000. Wat ons daarbij opgevallen is het verschil tussen de begrote cijfers en de daadwerkelijke cijfers. Wij zouden daarom graag zien dat het college het advies van de auditcommissie overneemt door meer aandacht te besteden aan de tussentijdse rapportages en de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen. We willen daarmee voorkomen dat we als raad geconfronteerd worden met grote afwijkingen tussen geraamd en werkelijk.

Hoe kan dat nu dat Dinkelland verlies cijfers schrijft? Een grote boosdoener dwaalt hier al enige tijd door het gemeentehuis: het spook dat luistert naar de naam ladder van duurzame verstedelijking. Het heeft inmiddels de gehele reserve grondexploitaties leeggeroofd en we moeten voor ruim 2 ton de algemene reserve aanspreken. En dat allemaal door een bedenksel vanuit Den Haag, dat teveel restricties op onze nieuwbouw en uitbreidingslocaties legt. Hierdoor moeten gemeenten geraamde inkomsten afboeken. De fractie van Lokaal Dinkelland baalt flink van dit fenomeen omdat naast de financiële gevolgen, de leefbaarheid in onze kernen aantast. We hebben het college al eens opgeroepen hier samen met andere gemeenten en VNG tegen op te treden. Kan wethouder aangeven of hier inmiddels al nieuwe ontwikkelingen zijn?

3d1Vervolgens hebben we te maken met grote financiële onzekerheden rond de decentralisaties. Voorzitter tijdens de begrotingsbehandeling hebben we het over de aardverschuiving in onze begroting gehad doordat wij nu deze verantwoordelijkheid op ons bordje hebben gekregen. De fractie van Lokaal Dinkelland wil hier vanavond vooral graag benadrukken dat kwalitatief goede zorg voor onze inwoners topprioriteit is. Dat bewijzen we elke keer weer door onze actieve bijdrage in de 3 decentralisaties klankbordsessies.

Voorzitter de zojuist geschetste ontwikkelingen maakt dat ons weerstandsvermogen is afgenomen, van de door de raad als wenselijk bestempelde 1,4, naar een ratio van 1,2. Dit is alsnog ruim voldoende, en in financieel moeilijke tijden is het weerstandsvermogen ook bedoeld als buffer, maar de fractie van Lokaal Dinkelland verwacht, net als de auditcommissie, van het college dat het weerstandvermogen binnen afzienbare tijd weer op het niveau komt dat wij wenselijk vinden. En dat is de norm van 1,4. We gaan hierover dan ook graag in debat met de overige partijen tijdens de behandeling van het raadsperspectief.

Dinkelland Werkt
dwerktVoorzitter, toen we in 2013 met Dinkelland Werkt startten kregen we in Dinkelland een geheel nieuw concept in handen dat ambitieus, uniek en bijzonder in Nederland is. Met dit initiatief hebben we een concept in handen waarmee we Dinkelland op de kaart kunnen zetten. Het concept draait om de mensen waar we als samenleving de zorg voordragen. We kunnen op dat vlak ook blij zijn met de resultaten die geboekt worden. Er zijn ruim honderd betrokken werkgevers welke 41 mensen al weer aan een baan geholpen.

Voorzitter, Dinkelland werkt kent echter ook een bedrijfsvoering. En daarover hebben we vorige week onze zorg over uitgesproken. We zijn geschrokken van de negatieve cijfers bij Dinkelland Werkt. En dat roept vragen op. Want juist bij dit unieke en nieuwe concept hadden we een scherpe bewaking bij de voortgang verwacht. Hoe heeft het dan toch zover kunnen komen? Waarom is hier niet eerder ingegrepen? Maar bovenal, en nog belangrijker, waarom zijn we als raad hierover niet eerder geïnformeerd? En hoe staan we er nu voor? Kunnen we al iets zeggen over de cijfers van 2015? En als dat niet zo is, waarom niet?

Daar kwam deze middag nog een schepje bovenop. Want waarom is de beloofde financiële analyse er nog niet altijd niet? Want het zijn niet alleen de cijfers, het betreft ook belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering welke niet op orde zijn.

– Er moet een gescheiden boekhouding ingevoerd te worden
– De Administratie is niet op orde
– Er hebben dubbele betalingen plaatsgevonden
– De interne controle dient te verbeteren
– Er is geen doorbelastingovereenkomst aanwezig
– Er zijn onjuiste aangiftes onjuist ingediend
– DinkellandWerkt werkt met een aangepaste begroting welke de gemeente niet kent.
– En de meest in het oog springende: er is onzekerheid over de continuïteit DW.

Voorzitter. Dit is niet niks. En wij worden hier als raad met deze situatie overvallen. Hoe is het mogelijk dat we bij deze belangrijke pilot, met zoveel impact, niet weten wat er gespeeld heeft? En waarom komen we er halverwege 2015 pas achter. Voorzitter de actieve informatieplicht heeft hier tekort geschoten. Het moge duidelijk zijn: de fractie van Lokaal Dinkelland betreurt deze situatie ten zeerste. Door het gebrek aan informatie zijn wij onvoldoende in staat geweest onze controlerende taak tot uitvoer te brengen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.