Visie op Raadsperspectief 2016

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

k8984352Dat de financiele positie van een gemeente afhankelijk is van externe factoren waar zij geen invloed op heeft wordt duidelijk bij het raadsperspectief 2016. Gingen we begin juni nog uit van een structureel tekort van ruim 3 ton in 2016, is het na de bekendmaking van de effecten van de rijksbijdrage op het gemeentefonds, 113.000 positief. Minder vrolijk worden we van de voorlopige risico inschatting die we over 2015 moeten doen voor de 3 decentralisaties , 8 ton, en de lagere rijksvergoeding voor de jeugdzorg van maar liefst 1 miljoen euro.

Al met al valt de rijksbijdrage vanaf 2016 positiever uit, maar eventuele effecten van wijzigende wet en regelgeving of de macro economische ontwikkelingen kunnen hier niet eens in meegenomen. Daarom willen we de waarschuwing uit het, heldere en duidelijke, raadsbericht van de portefeuillehouder Financieen graag ter harte nemen. We zullen als raad moeten accepteren dat het voorspellend vermogen van het meerjarenperspectief vandaag de dag omkleed is met de nodige posten en risico’s, waarvan de financiële invloed nog niet concreet te benoemen is (pm). Denk aan de vennootschapsbelasting. Daarbij is het jaar 2019 is nog ver weg, en zullen de nodige tussentijdse veranderingen ongetwijfeld nog op ons af komen.

demografischEen verandering waarvan we zeker weten dat deze zich voordoet is demografische ontwikkeling. Vorige week al uitgesproken dat we blij waren dat het college hier in 2014 rekening mee heeft gehouden, voor 2016 ligt er voor ons de uitdaging om niet alleen naar de omvang van onze inwoners te kijken, maar ook naar de samenstelling ervan. De mogelijke ontwikkelingen ten aanzien van vergrijzing, natuurontwikkeling, toerisme woningbouw en sociale voorzieningen moeten in samenhang worden opgepakt. Zo kunnen we kansen van demografische onwikkeling benutten en ze niet als bedreiging beschouwen. Op die manier behouden we ons kernen leefbaar, en dat is waar Lokaal Dinkelland voor staat.

Dat we op die manier met kansen omgaan laat het proces rondom de Dorper Esch zien. dorpereschEen aantal weken terug hebben we kunnen zien dat dit college voor het behoud van voorzieningen optimaal gebruik maakt van de samenstelling van de bevolking. We zijn dan ook benieuwd naar de mogelijke varianten die het college in september aan ons zal presenteren.

Voorzitter, 2016 gaat een belangrijk jaar worden voor het dorp Weerselo. Er zal een nieuw/gewijzigd plan voor het centrum moeten komen. Daarnaast zal 2016 ook het jaar worden dat duidelijk wordt dat het dorp een stuk leefbaarder en veiliger zal worden. Onze fractie gaat er vanuit dat in 2016 de plannen voor de rondweg definitief worden afgestoft.

Voorzitter dan wil ik graag een toelichting geven op enkele door ons ingediende beleidsambities.

We zijn blij dat veel van onze ambities binnen het budget passen en ook passen binnen de doelstellingen van het aandachtsgebied. Binnen het thema mobiliteit en bestendigeheid heeft onze fractie gevraagd om verbetering van de verkeersveiligheid. Goed om te zien dat het college momenteel bezig is met een inventarisatie om te komen tot een uitvoeringsplan. Wellicht dat onze schriftelijke vragen over enkele onveilige kruisingen in Dinkelland hier aanleiding voor zijn geweest. Gezien onze blijvende aandacht voor dit onderwerp zien we de inventarisatie en het uitvoeringsplan met veel belangstelling tegemoet. We zijn ook tevreden over de aanpak van de Churchillstraat in Denekamp om deze veiliger te maken voor het fietsverkeer.

tennisDe vorige periode zijn een aantal sportverenigingen succesvol geprivatiseerd en zijn enkele verenigingen in staat gesteld om prachtige sportvoorzieningen te realiseren. In Weerselo was er afgelopen weekend bijvoorbeeld nog een mooie heropening van het tennispark. En eerder dit jaar het sportpark van v.v. UD. Het is nu dan ook zaak om onze verouderde sportnota uit 2008 te herzien en ons beleid op de nieuwe situatie af te stemmen.

Lokaal Dinkelland vindt de digitale bereikbaarheid van onze gemeente belangrijk. Lokaal Dinkelland is van mening dat digitale bereikbaarheid de leefbaarheid van onze kernen kan vergroten, het een bijdrage kan leveren aan toerisme in onze gemeente en ook lokale ondernemers middels advertering hier profijt van kunnen hebben.

Vorige week woensdag zijn we voor een gezamenlijke ratssitzung in Nordhorn geweest. dnEen uitstekend initiatief. Volgens onze fractie liggen er namelijk veel mogelijkheden op het gebied van internationele samenwerking. Zo ook op de arbeidsmarkt.

Onze gemeente kent vele prachtige streekeigen producten. In het kader van economie en toerisme vindt onze fractie het belangrijk dat deze producten extra aandacht krijgen. Een mogelijke manier om dit te bereiken is het toepassen van een Dinkellands/Noord Oost Twente keurmerk voor deze producten. Het college geeft aan dat er momenteel ontwikkelingen zijn op dit gebied. We zijn hier erg benieuwd naar en horen ook graag van de andere fracties wat zij van een dergelijk initiatief zouden vinden.

Tot slot het laatste onderwerp dat we hebben ingediend. De betrokkenheid van kernraden en inwoners bij projecten. Er zit veel kracht in onze samenleving. En de gemeente kan profiteren van deze samenleving en het gevoel van saamhorigeheid dat we in Dinkelland kennen. Meer samenleving, minder overheid. Om maar eens een open deur in te gooien. Lokaal Dinkelland vindt dat we daar gebruik van kunnen en moeten maken. Dit kan door de kernraden hier voor in te zetten. Maar een groep die wellicht nog onderbelicht is gebleven zijn de zogenaamde gebiedsvertegenwoordigers. Zij vertegenwoordigen een specifiek aandachtsgebied waar veel waardevolle informatie te behalen valt of zij kunnen een bepaald project beter uitvoeren dan dat wij het uitbesteden of intern oplossen. Waar we nu nog veel beleggen bij een kernraad kunnen ook deze verenigingen en groepen van toegevoegde waarde zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wijkverenigingen of buurten die hun eigen woonomgeving willen beheren en onderhouden. Of aan sportverenigingen die we kunnen consulteren voor input van de nieuwe sportnota.

Vragen naar aanleiding van  beleidsambitie raadsperspectief 2016. 
(College geeft hier in de raadsvergadering van 30 juni antwoord op)

Prioritering reserve incidenteel beschikbare algemene middelen
Waarom is er een prioritering aangebracht in de 3 projecten? Als dit de 3 projecten zijn waaraan onze algemene middelen in 2016 uitgeven dan worden ze uitgevoerd?

Digitale bereikbaarheid
We zijn ook benieuwd naar de mogelijkheden rondom de aanleg van wifi. Graag horen wat hier de mogelijkheden van zijn?

Internationale Samenwerking We zijn erg benieuwd naar de inspanningen die hier momenteel al voor verricht zijn en we horen van het college graag iets meer over de inspanningen die vanaf 1 mei zijn gedaan.

Dusinkweg
Voorzitter het college geeft voortvarend uitvoering aan het coalitieprogramma door de aanleg van de Dusinkweg. We gaan nu uit van 2,5 miljoen. Graag vernemen we van het college of daar ook rekening mee is gehouden met de aanleg van een vrij liggend fietspad. En als dat zo is waar de noodzaak van dit fietspad uit blijkt. De fractie van Lokaal Dinkelland heeft zich altijd uitgesproken voor aanleg van de dusinkweg, en dat dit nodig is beseffen we ons allemaal. Een vrijliggend fietspad komt er wat ons betreft alleen als de noodzaak hiervan uit onderzoek bewezen is.

Weerstandsvermogen
De fractie van Lokaal Dinkelland is blij om te zien dat gewerkt wordt aan versterking van ons weerstandvermogen. We zien in 2016 echter een verhoging naar 1,2 en nog niet naar de door ons gewenste 1,4. Zijn de effecten van verder ophogen meegenomen in het meerjarenperspectief.

Bibliotheken
Prestatie afspraken bibliotheken: De vier hoofdkernen Denekamp, Ootmarsum,  Weerselo en Rossum moeten een goede bibliotheekvoorziening behouden. Dit is altijd uitgangspunt geweest. Hoe staat het met de prestatie afspraken?

Wat zijn de gevolgen voor o.a. cultuurhuzen (Rossum, Denekamp, Ootmarsum)wanneer bibliotheken binnenschool gaan.

Fietsverbinding Reestman: er bestaan prima fietsverbindingen tussen het Reestman en het centrum Weerselo. Dit mag altijd beter MAAR: de behoefte is juist aan een 2e ontsluiting voor auto’s omdat: de wijk te groot is (115 woningen) voor maar 1 ontsluiting; de wijkbewoners zich onveilig voelen met maar 1 ontsluiting. Dus eerder geld op de plank houden en juist investeren in 2e uitvalsweg voor autoverkeer. Het zou beter zijn te investeren in goede fietsverbinding tussen de diverse campings (Camping Molenhof, de Weuste etc.)  en centrum Weerselo. In het raadsperspectief staat dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan wens van de samenleving??

Hondenbelasting 
In de tabel staan nog de indexering HONDENBELASTING: waarom, dat wordt toch afgeschaft per 01-01-2016??

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.