Motie: Inzake Legesverordening, Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 20 december 2016
Agendapunt 15: Voorstel inzake Legesverordening, Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)
Indiener: fractie,s Lokaal Dinkelland , CDA, PvdA, D66. ABD en VVD          

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 20 december 2016

Overwegende

Dat ter vaststelling door de raad voorligt de Legesverordening 2017 met bijbehorende Tarieventabel;

Dat er sprake is van een forse tariefverhoging voor het aanvragen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG), te weten van € 28,50 naar € 41,30;

Dat deze forse verhoging vooral hard aankomt bij instellingen met vrijwilligers, die veelal een systematiek hebben dat zij de kosten van een verplicht aan te vragen VOG aan hun (kandidaat)vrijwilligers vergoeden;

Dat dit leidt tot onredelijkheid;

Spreekt uit

Dat het redelijk en billijk is dat de gemeente aan deze instellingen ingaande het jaar 2017 een compensatieregeling biedt;

En draagt het college op

  1. Een compensatieregeling VOG voor te bereiden en ter vaststelling aan de raad voor te leggen, waarin het volgende is geregeld: Alle stichtingen, verenigingen die  de VOG vergoeden aan hun vrijwilligers en zijn aangesloten zijn bij bv. NOC/NSF, kerkelijke instellingen, culturele instellingen (in formele zin dus geen werkgever zijn) kunnen aan het eind van een kalenderjaar, ingaande 2017, een declaratie indienen voor de VOG’s die voor hun vrijwilligers zijn aangevraagd. De bedragen die zij hebben betaald voor de VOG’s kunnen ze dan vergoed krijgen.
  2. Er voor zorg te dragen dat voor deze compensatieregeling een geoormerkt budget in het leven wordt geroepen;
  3. De regeling bekend te maken door verenigingen op voorhand actief over de regeling te informeren, zodat verenigingen de VOG’s die in de loop van het jaar worden aangevraagd bijhouden en voorschieten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Fractie,s Lokaal Dinkelland, CDA. PvdA, D66,ABD en VVD

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.