Toekomstbestendig en toegankelijk vervoer in Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Vanavond wordt ons als raad gevraagd in te stemmen met de uitgangspunten toekomstbestendig en toegankelijk vervoer in Dinkelland.

Een stap die volgt op de vaststelling op 3 november door de raad van de lokale visie “In beweging!”. rolstoeltaxi2

Tijdens die vergadering op 3 november is door Lokaal Dinkelland en het CDA een motie ingediend, die unaniem door de raad is aangenomen.

In die motie is uitgesproken dat er ruimte moet blijven voor individuele vervoerbehoeften, dat de regionale visie niet bindend en beperkend mag zijn voor de lokale invulling van maatwerk, dat de gemeente Dinkelland zelf moet kunnen blijven bepalen hoe de vervoervoorziening lokaal wordt ingevuld en vormgegeven, dat “iedereen moet mee kunnen doen” uitgangspunt is en ook moet blijven, en dat herindicaties prima zijn, maar niet belast moeten zijn met de vooronderstelling van te realiseren bezuinigingen.

Tevens is het college de opdracht gegeven dat zorgvuldigheid naar de vervoerscliënten voorop moet staan.

In de commissievergadering hebben we daarop aandacht gevraagd voor hetgeen bij punt 2 in het voorstel staat en dat naar de mening van Lokaal Dinkelland dat niet overeenkomt met het advies van het Wmo-lab, die aangeeft dat cliënten aangeschreven mogen worden met het voorstel om de voorziening te beëindigen. Dit vraagt naar onze mening om een actieve reactie van de cliënt waarin aangegeven wordt of deze wel of niet gebruik wil blijven maken van de regiotaxi.

Graag krijgen we nog eens de verzekering van de wethouder dat die zorgvuldige benadering de bedoeling is. We moeten er rekening mee houden dat we te maken hebben met een kwetsbare groep, vaak ouder wordende mensen. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand in het afgelopen jaar geen gebruik heeft gemaakt van het pasje, maar het hebben van een pasje en de mogelijkheid om gebruik te maken van de regiotaxi als prettig en een stukje onafhankelijkheid ervaart.

Een ander uitgangspunt dat genoemd wordt in het voorstel is dat de organisatie de opdracht krijgt om actief mee te denken met initiatieven uit de samenleving op het gebied van vervoer. Graag zouden we daar een belangrijk woord aan toegevoegd willen hebben, en wel het woord “oplossingsgericht”. Waar samen gedacht wordt in oplossingen kunnen mooie dingen ontstaan.

Verder is in de commissie door bijna alle fracties nog eens aandacht gevraagd voor de lokale invulling, zoals dat ook op 3 november in de motie is gedaan. Een zorgpunt dat genoemd wordt door het Wmo-lab, maar dat ook benoemd is door bijna alle fracties in de commissievergadering is het combineren van vervoer.

En ook daarin voorziet de motie van 3 november, want bij punt I van de motie is het college nadrukkelijk de opdracht gegeven om bij de invulling van de lokale vervolgopdracht expliciet aandacht en ruimte te geven aan maatwerk voor kwetsbare vervoerscliënten, zoals mensen met een beperking en leerlingen.

Die opdracht willen we het college nog eens nadrukkelijk meegeven.

De gemeente Dinkelland mag dan wel aan tafel zitten bij de regionale aanbesteding en op die manier de kwaliteit borgen, maar er moet een lokale maatwerkvoorziening voor vervoer komen, waarbij uitgangspunt de behoefte van de cliënt in Dinkelland is. De maatwerkvoorziening moet gericht zijn op Dinkelland en niet op Samen14.

Er moet nog veel geregeld worden voor 1 juli 2017.

We gaan ervan uit dat we door de wethouder op de hoogte worden gehouden van ontwikkelingen op dit gebied.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.