Visie op Raadsperspectief 2017

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter, College, Aanwezigen,

raadPrachtig om te constateren dat 10 beleidswensen, door Lokaal Dinkelland ingebrachte items, zijn meegenomen in het raadsperspectief 2017 zoals dat nu voor ons ligt. We hebben als partij zaken die wij van belang vinden voor de toekomst van onze inwoners ingebracht voor dit perspectief. Structurele zaken die ook op lange termijn hun uitwerking zullen en kunnen hebben. Het is goed om te zien dat deze daadwerkelijk ook in uitvoering zullen worden genomen in 2017.

Allereerst wordt ons als raad een financieel uitgangspunt gepresenteerd. Prima, goed om te weten hoe er vanuit financieel oogpunt naar 2017 en volgende jaren wordt gekeken. Maar het blijft lastig om cijfermatig die toekomst precies vast te leggen en er naar te kijken. Zeker gezien het feit dat er veel verschuiving in taken is gekomen naar gemeenten toe en ook daarmee gepaard gaand dan natuurlijk een verschuiving in de toekenning van financiele middelen.

Omgekeerd zijn er ook taken uit het gemeentelijk pakket gehaald en dan doelen wij op de gemeenschappelijke regeling RUD en de veiligheidsregio. Het baart ons zorgen hoe hiervoor de kosten enorm oplopen in 2017. Wij vragen dan ook waar mogelijk om hier de noodzakelijke vinger aan de pols te houden. Misschien is het mogelijk om in samenspraak met andere gemeenten en/of regio’s te zoeken naar mogelijkheden voor uitvoeringsmethodes die kostenbesparend en efficiency-verhogend kunnen werken.

rioolOp 29 maart heeft Lokaal Dinkelland gepleit voor aandacht voor wateroverlast die kan ontstaan. Dit omdat riolering, retentie en andere huidige voorzieningen nog onvoldoende zijn berekend op de pieksgewijze wateroverlast en op de gewijzigde klimatologische omstandigheden. Dit punt is niet expliciet meegenomen in dit Raadsperspektief. We hebben allemaal gezien wat er enkele weken geleden in zuid Duitsland is gebeurd. Voorkomen is beter dan genezen. Wij vragen daarom dus vooraf goed voor te sorteren in het nieuw op te stellen gemeentelijk rioleringsplan, zodat wij als Dinkellanders droge voeten en huizen houden.

Veilige wegen en kunstwerken (denk aan bruggen en dergelijke) vinden wij een vanzelfsprekendheid, goed dat hiervoor al gestart is met het opstellen van meerjarige onderhoudsprogramma’s. Laten wij als raad hiervoor hopelijk op een zo kort mogelijke termijn een weloverwogen wenselijk en veilig niveau bepalen. Dan laat de uitvoering niet meer lang op zich wachten. En voor wat betreft het fietsverkeer op rotondes pleiten wij voor eenduidig beleid en dus dezelfde regels in onze hele gemeente.

startEen ander punt dat wij op 29 maart inbrachten was het belang dat Lokaal Dinkelland hecht aan het stimuleren van ondernemers, starters op welke locatie dan ook. Eerst kijken naar de mogelijkheden en proberen om er voor te zorgen dat bedrijfjes en bedrijven binnen onze gemeentegrenzen gevestigd kunnen worden, maar op termijn ook gehandhaafd kunnen blijven. Door vernieuwing van regelgeving en beleid en de aanstelling van een ondersteunende coach kunnen aanvragen gelukkig bijna altijd gehonoreerd worden. Dit is goed voor de Dinkellandse economie en werkgelegenheid.

Net zoals het toerisme in onze gemeente. Een bloeiende tak met een grote diversiteit in overnachtingsmogelijkheden en op korte termijn hopelijk ook meer dan voldoende camperplekken.

Het sociale domein bevindt zich nog steeds onder de kaasstolp, maar wat ons betreft mag deze eraf. Zeker als dit helpt om processen te versnellen en financiele zaken sneller transparant te maken naar ons als raad toe.

Er wordt onder de kop sociaal domein vaak gesproken over herijken. Herijken zegt het woordenboek betekent :“Opnieuw bepalen aan welke normen iets moet voldoen”. Vroeger in het kruidenierswinkeltje van mijn tante werden de gewichten van de weegschaal altijd herijkt. Is de gebruikte maat nog wel de juiste maat. Lokaal Dinkelland wil graag uitgelegd krijgen wat er wordt bedoeld met herijken in dit stuk. Dit is dus een prangende vraag van onze fractie !!

Natuurlijk vinden wij het belangrijk dat er bij ook bij “Omzien naar Elkaar” gestreefd wordt naar eventuele mogelijke voordelen door betere efficiency en zorgconsumptie op maat. Maar net zo belangrijk vinden wij het dat er niemand tussen wal en schip belandt. Het een mag niet ten koste gaan van het ander. Er moet aandacht en zorg zijn voor elke mens in onze gemeente, dat is pas echte noaberschap.

Wat is het dan heerlijk wethouder om te lezen (in de tubantia van 11.06)dat u aangeeft “dat er geen bezuinigings-maatregelen hoeven te worden genomen in de zorg omdat er blijkbaar meer dan voldoende budget is” terwijl op pagina 20 in het raadsperspectief dikke rode cijfers te lezen zijn. Hoe kan dit ?

verkeersbordenDe gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken ambtelijk samen in Noaberkracht en voeren samen taken uit voor beide gemeenten. Dit moet leiden tot vergaande kostenbesparing. Om deze besparingen te halen worden nu een aantal van die taken die waren ondergebracht bij Noaberkracht geschrapt of weer ondergebracht als gemeentelijke taak bij of Dinkelland of Tubbergen. Dit lijkt op het vestzak/broekzak principe. Wij bepleiten dat er nog meer gezocht gaat worden naar mogelijkheden tot verdergaande efficiency in uitvoering en niet naar verschuiving. Denk bijvoorbeeld aan het door Lokaal Dinkelland ingebrachte item aangaande de reductie van verkeersborden.   Dit brengt een substantiële bezuiniging met zich voor de organisatie. De collectieve gedachte moet en mag niet uit het oog verloren worden.

Lokaal Dinkelland blijft er alles aan gelegen om de leefbaarheid in alle kernen van de gemeente, groot of klein, op een zo hoog mogelijk niveau te houden. “KRIMP” lijkt sowieso langzaam maar zeker achterhaald. Vandaar pleiten wij voor een visionair gemeentelijk beleid dat inspeelt op de te verwachten groei. Er trekken weer mensen vanuit steden naar het platteland. Gezinnen groeien langzaam maar zeker weer qua omvang. De behoefte aan tiny houses voor starters en ouderen neemt toe. Statushouders vestigen zich in onze gemeente.

Daarom is het van belang om:

  • Levensloop bestendig te gaan bouwen en te laten wonen.
  • Een woon- EN voorzieningenklimaat te creeeren dat past bij de nieuwe vragen.
  • Dat wordt ingezet op de continuering van de starterslening.
  • En zeker niet minder belangrijk dat de burger wordt betrokken bij zijn of haar leefomgeving en daarvoor ook wordt gehoord en gefaciliteerd waar mogelijk.

Wij pleiten ervoor dat de overheid niet meer als overheid wordt gezien en ook niet meer als dusdanig functioneert, maar wordt ervaren als een NEVENheid. Samen vraagstukken aanvliegen, samen ideeen en oplossingen hiervoor bedenken en samen de vruchten plukken van het resultaat.

Daarom ook pleiten wij voor de handhaving van het stimuleringsfonds waarbij initiatieven vanuit de samenleving worden gehonoreerd en gefaciliteerd. Benieuwd zijn wij naar de voortgang, hierover horen wij graag. Welke ideeen zijn er al aangedragen en welke zijn er al ten uitvoer gekomen ?

k8984352Tot slot voorzitter vinden wij het natuurlijk belangrijk dat er gestreefd wordt naar een financieel solide beleid. Daarbij wordt in dit raadsperspectief uitgegaan van zuinige ramingen voor de toekomst. Maar ook lezen wij dat ondanks dat het weerstandvermogen per 1 januari 2017 uitkomt op 1,53. Een getal boven de door de raad gestelde streefwaarde van 1,4. Graag horen wij hoe hard de risico-inschattingen zijn. Wat kan hierover worden gezegd ?

Wij zijn als Lokaal Dinkelland blij met deze financieel zonnige horizon, die wat ons betreft veel perspectief biedt, maar dat zegt het stuk ten dele zelf ook al.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.