Landgoed Oosterveld Deurningen

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter, in de commissievergadering zijn over dit bestemmingsplan al vele kritische vragen gesteld. Ook de fractie van Lokaal Dinkelland heeft ernstige bedenkingen om met dit voorliggende plan in te stemmen. Ook andere fracties hebben hiertegen hun bedenkingen geuit.

U hebt tijdens het introductie programma meerdere keren aangegeven dat wij als raad een kaderstellende en controlerende rol hebben. Juist deze twee rollen van ons bevestigen dat het voorliggende plan niet in deze vorm op onze instemming kan rekenen.

Zijn de kaders die zijn gesteld in de ROOD voor ROOD regeling hiervoor duidelijk?
Ja, dat zijn ze; nl. Er moet minimaal 850m2 landschap ontsierende bebouwing worden gesloopt.
Er moet op een slooplocatie worden herbouwd.
Zo niet dan kan elders gebouwd worden, de compensatie kavel dient dan aan te sluiten op bestaande bebouwing. Het kan dan gaan om kernen, dorpsranden, buurtschappen, lintbebouwing en bestaande erfstructuren.
Duidelijke kaders die voor dit bestemmingsplan niets aan onduidelijkheid overlaten.

Dan gaan we naar onze controlerende rol.
Dat was voor dit plan geen eenvoudige om dit te plaatse te beoordelen, aangezien het hier om een bijna hermetisch afgesloten gebied gaat. Om toch onze belangrijke controlerende taak uit te voeren hebben we ons een beetje burgerlijke ongehoorzaamheid aangemeten en zijn ter plaatse de situatie gaan bekijken. Het doet ons deugt dat ook een andere fractie haar rol als volksvertegenwoordigers zeer serieus nam en tevens poolshoogte kwam nemen. Dit los van elkaar, maar de nauwkeurigheid en vastberadenheid van deze raad wordt hiermee onderstreept. Chapeau, ookal loopt je hierbij een tekenbeet op.

1. Wij constateren dat er geen 850 m2 landschap  ontsierende bebouwing kan worden gesloopt en al helemaal geen 1024m2, zoals het plan ons doet geloven. Aan de Knollenveldweg staat nog een machine berging van 25 x 12,5 = 300m2, de stal staat er niet meer. Dit staat trouwens ook in het taxatie rapport vermeld en had dus kunnen worden opgemerkt. Aan de Sniederveldweg liggen nog de resten van een voormalige woning, echter deze zijn absoluut niet landschap ontsierend, want je moet zeer goed zoeken om deze locatie via Google earth te vinden. Ook deze is gesloopt, of met de bodem gelijk gemaakt. Een prachtige schuilplaats voor vleermuizen en marter achtingen, maar zeker niet landschap ontsierend. Niet te verwisselen met de iets verderop gelegen gebouwen welke het nodige achterstallige onderhoud vertonen.
Er wordt dus veel te weinig landschap ontsierende bebouwing gesloopt. En wat in het verleden is gesloopt is niet maatgevend en mag niet worden meegeteld. Als we dit toestaan begeven we ons op een zeer discutabel en glijdend vlak en gaat daar een grote precedent werking vanuit.

2. Er wordt niet op een van de sloop locaties herbouwd, dat zou nog kunnen als de alternatieve locatie aan de gestelde kaders voldoet.

3. Alternatieve locatie: Ook hier gaat het bestemmingsplan volledig mank.
Door de ontwikkelaar is een ontwerp bureau in de hand genomen om een plan op te stellen. We moeten dan ook niet verbaast zijn dat dit bureau naar de wens van de opdrachtgever toe schrijft. Logisch, de betaler bepaald en het bureau verricht voor de opdrachtgever goed werk en overtreed daarbij geen enkele regel.
Maar de beoogde locatie voldoet aan geen enkele voorwaarde zoals gesteld in de rood voor rood regeling. Sterker nog de beoogde locatie is gecreëerd. Er zijn dikke bomen geveld en struiken gerooid om het nu te doen lijken op een open plaats. Is voor het vellen van deze bomen een kapvergunning afgegeven vragen wij ons af? Dat de vijver bij het park getrokken moet worden verwijzen we ook naar het rijk der fabelen. Met de aanleg van het kernpark was grond uit de vijver nodig om de bouwlocatie van de Vila op te hogen. Daarvoor is deze vijver gegraven net buiten het park, om juist geen onderdeel uit te maken van het park. Nu wordt de tegen redenatie opgehangen om deze hierdoor juist te betrekken.
Laat duidelijk zijn dat de beoogde locatie prachtig is, maar dat mag en moet niet het uitgangspunt zijn. Het uitgangspunt is de huidige rood voor rood regeling en daaraan voldoet deze locatie niet!

Als we met het voorliggende bestemmingsplan instemmen gaat hier een grote precedent werking van uit, waarvoor we onze verantwoordelijkheid niet mogen nemen. Het rammelt aan alle kanten en het voldoet niet aan de eisen. Als we hiermee instemmen zijn we “geen knip voor de neus”  waard.

Daarnaast zijn in de overeenkomst en het plan de tegen prestaties vermeld. Dit zijn geen extra investeringen in natuur, maar is het uitvoeren van achterstallig onderhoud. Ook hier gaat de onderbouwing geheel mank.

Wellicht dat dit plan in een andere vorm nog eens terugkomst, nu we hebben vernomen dat van Heek voornemens is om aansluitend en misschien wel gedeeltelijk op het landgoed een hippisch centrum wil vestigen.

Voorzitter ik roep de andere fractie op om dit voorliggende bestemmingsplan af te wijzen. Dank u.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.