Begroting 2021

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Lokaal Dinkelland, Media, Nieuws

Begroting 2021

Voorzitter, voor ons ligt ter behandeling de begroting voor 2021, wederom een uitgebreid boekwerk met veel herhalingen uit het verleden en voor velen een moeilijk te lezen rapportage. We hebben hierover al eerder onze opmerkingen gemaakt en laten we hopen dat de audit-comm hierin verandering weet aan te brengen.

De begroting zou een vertaling moeten zijn van de Strategische raadsagenda 2018-2022, het koersdocument, het coalitieakkoord en de perspectiefnota 2021. In dat opzicht is het soms zoeken om de weg te vinden. En natuurlijk ligt de wereldwijde COVID-19 pandemie als een sluier over deze begroting. Zo ook de behandeling van deze begroting die daardoor digitaal moet plaatsvinden.

Begrijpelijk maar jammer, omdat juist de behandeling van de begroting, jaarlijks het belangrijkste te behandelen onderwerp, hierdoor niet de behandeling kan krijgen die deze zou moeten hebben. Echter als we kijken wat het college de afgelopen jaren heeft gepresteerd en voornemens is in 2021 te doen, dan kan ik me voorstellen dat het college deze wijze van vergaderen als zeer prettig ervaart. Want laten we eerlijk zijn,

-wat is er terecht gekomen van de voornemens uit de strategische agenda, het koersdocument en het coalitie akkoord?

-wat is er terecht gekomen van het duurzaam doorontwikkelen van Dinkelland?

-wat is er terechtgekomen van de ambitie programma’s?

Zo weinig dat wij ons kunnen voorstellen dat het college dit graag digitaal wil af doen en zodoende de inwoners hierover niet onder ogen hoeft te komen.

Nee, deze begroting getuigt niet van rentmeesterschap.

Nee, deze begroting getuigt niet van werken met opgestroopte mouwen.

Nee, deze begroting getuigt niet van een bestuur dat er is voor de inwoners.

Voorzitter, allereerst hebben we als raad bij het opstellen van deze begroting niet de input kunnen geven zoals dat hoort te zijn. De begroting hoort een raadsstuk te zijn, vanaf de basis opgebouwd als een pyramide, waarbij voor de gehele raad voldoende ruimte is om input te geven. Wat dat betreft is de fractie van Lokaal Dinkelland voor herinvoering van de oude procedure.

Wij vragen ons ook af waarom het college de september circulaire niet heeft verwerkt in deze begroting. Een begroting moet gebaseerd zijn op de laatste meest actuele situatie en gegevens. Ook al komt deze informatie nadat de begroting is opgesteld, maar voor de vaststelling daarvan! Nu stellen we eventueel een begroting vast, waarvan we weten dat het meerjaren perspectief beduidend slechter is dan in deze begroting wordt vastgesteld. Er had dus een ander raadsbesluit genomen moeten worden.

De vragen behandeling is de commissie was voor de raad- en commissieleden al bijna niet te volgen, laat staan dat de inwoners zijn blijven aanhaken. Het voorlezen van de ambtelijke antwoorden was soms zo onnavolgbaar en ongepassioneerd dat we graag de toegezegde tekst hadden ontvangen.

Sociaal domein, de wethouder haalde in de comm. verg. binnen de inclusieve samenleving de actie programma’s door elkaar, waar we het hebben over, langer gezond, versterken van de sociale basis, meer zorg nabij en meer inwoners kunnen meedoen. Een belevingsonderzoek is de indicator op alle doelgroepen, de inspanningen worden geleverd door POH, Dorpshuiskamers en stimuleren van positieve gezondheid. Wat is daarvan de doelstelling? Graag concreter formuleren! ooit gehoord van SMART?

Daarnaast zien we binnen het sociaal domein telkens weer nieuw beleid, maar wat zijn de resultaten van hetgeen we voorheen hebben gedaan? Of zijn we alleen bezig met beleid.

Dat er €40k extra gereserveerd wordt om een aantal inspanningen te intensiveren kan onze instemming niet ontvangen, aangezien we van mening zijn dat deze kwaliteit en capaciteit binnen Noaberkracht aanwezig is. Daarnaast valt op en is onacceptabel dat veel projecten door Corona geen doorgang hebben gevonden. Hoe gaat de wethouder dit oplossen? Corona verminderd de vraag naar zorg niet, integendeel de gemeente moet er dan juist zijn en handelen naar de mogelijkheden gezien de situatie.

We lezen dat het college een integrale visie en beleid wil vaststellen op alcohol, drugs en handhaving. Om hiermee succesvoller te zijn stellen we voor dit samen met Oldenzaal of NOT op te pakken, omdat de jongeren zich vooral in Oldenzaal op school treffen. Daarnaast is er ook bij o.a. Het Trimbos instituut veel preventie materiaal en kennis aanwezig. We zullen hiervoor een amendement indienen.

Natuurlijk zijn er de afgelopen jaren zaken gerealiseerd, zoals de KOG, de stresstest, sportakkoord, stappen gezet voor uitbreidingslocaties enz.

Maar er zijn toch veel zaken niet gerealiseerd of nog niet tot uitvoering gekomen en verkeren nog steeds in voorbereiding of onderzoek. Soms bekruipt ons het gevoel dat Noaberkracht een onderzoeksbureau is, i.p.v. een uitvoeringsorganisatie voor Dinkelland en Tubbergen.

Triest is te constateren dat van de voorgenomen ambities weinig tot uitvoering komt. Niet voor niets dat van de ruim € 5 milj. reserves voor het MEP slecht een kleine € 90k wordt onttrokken. Voor ons een reden om oa. samen met de VVD voor de ambitie duurzaamheid een amendement in te dienen en de € 264k voor nieuw beleid voor duurzaamheid te onttrekken aan het programma duurzaam Dinkelland, waar ca € 2 milj. “In de pot” zit, en niet uit de Ribam.

Dat de gevolgen van Corona ook financieel nog niet zijn te overzien mag duidelijk zijn. Als fractie van Lokaal Dinkelland vinden wij stabiel financieel beleid hier op z’n plaats en daarom dienen wij een amendement in om het weerstandsvermogen tijdelijk te verhogen met €500k puur en alleen om een extra buffer achter de hand te hebben in deze onzekere tijd.

 

Dit bericht is geplaatst in Lokaal Dinkelland, Media, Nieuws

Reacties zijn gesloten.