Nieuwsbrief !!

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Lokaal Dinkelland, Nieuws

Beste leden,

We hebben een vreemde periode achter ons liggen met het Covid-19 virus. Voor iedereen heeft het sociale leven stilgelegen, ligt zelfs nog stil of heeft ergere gevolgen gehad door het verlies van een naaste of bekende. Een onzekere en moeilijke tijd.

Heel langzaam aan wordt op diverse gebieden het leven weer opgestart. We moeten waakzaam blijven en de nodige regels voorlopig in acht blijven nemen.

Ook in de politiek heeft het e.e.a. stilgelegen. Toch kwamen hier de digitale vergaderingen snel op gang en konden we daarmee voorlopig volstaan. Het is voor een ieder wennen aan de ‘nieuwe digitale tijd’ en laten we elkaar hiermee op weg helpen en zo het virus zo min mogelijk kans geven ons te pakken te krijgen. Wij wensen iedereen sterkte die de gevolgen van dit virus ervaart.

Commissie van Advies
De commissie van advies heeft net als allerlei andere organisaties de afgelopen maanden de werkzaamheden op een laag pitje moeten zetten.
Na de vakantie hopen wij op betere omstandigheden om door te gaan met onze taak: het geven van adviezen over beleid, waarden, de aard van debatteren & het organiseren van publieksbijeenkomsten over belangrijke thema’s voor leden en andere belangstellenden.

Oproep bestuurslid
Onze voorzitter, de heer Jan Nijsink gaat ons verlaten in september tijdens de Algemene Ledenvergadering. We zoeken daarvoor een bestuurslid. Wilt u deze vacature nog eens bekijken, kijk dan hier.

Uit de raadsfractie ………………

Het eerste halfjaar van de raadsperiode is met de raadsvergaderingen op 29 en 30 juni jl. afgesloten. Het was een bijzonder halfjaar en dat niet enkel door de overheersende gevolgen van het coronavirus. Door de lockdown was het niet mogelijk op de normale wijze te vergaderen. Door de fractie werd digitaal vergaderd met behulp van “MS Teams” en de raadscommissies en de gemeenteraad vergaderden met “Zoom”. De meest noodzakelijke besluiten konden worden genomen, maar de onderlinge discussies en debatten waren aanzienlijk korter en minder. Ook de mogelijkheden van inspraak waren zeer beperkt en de contacten met onze inwoners hebben de fractieleden wel gemist. Maar gelukkig gaat alles weer de goede kant op en kunnen we hopelijk na de zomervakantie weer op de normale wijze werken en onze volksvertegenwoordigende rol weer volop waar maken.

10 september Algemene ledenvergadering Lokaal Dinkelland, 20.00 uur bij Café Restaurant Rouwers te Agelo.

Agenda:
1 september commissievergadering omgeving & economie, 19.30 uur in het Gemeentehuis te Denekamp
8 september commissievergadering sociaal domein & bestuur, 19.30 uur in het Gemeentehuis te Denekamp
22 september gemeenteraadsvergadering, 19.30 uur in het Gemeentehuis te Denekamp

Enkele onderwerpen uit het eerste halfjaar 2020

Ingediende schriftelijke vragen / moties en amendementen
Op diverse fronten hebben wij onze inbreng gehad. Een greep uit de, door onze fractie ingebrachte, onderwerpen:
– afvalcontainers maatschappelijke organisaties
– Stadsbank Oost Nederland
– ondersteunen organisaties ivm Corona
– Drugsgebruik
– Subsidiëring oud-papier inzameling
– Afvalwaterinjectie Tramweg, Rossum
– beeldkwaliteitsplan 2020 voor openbaar groen en duurzaam en klimaatbestendig beheer
– meerjarig onderhoudsprogramma “Dorper Esch”, Denekamp
– prioritering structureel beschikbare bedrag voor 2021 (investeren in biodiversiteit, uitvoering programma duurzaamheid en ozb-verlichting voor maatschappelijke organisaties met onroerend goed)
– reservering bedrag voor samengaan scholen in Denekamp (“Samen Scholen”)

Nota inbreidingslocaties
In een tweetal voorbereidende bijeenkomsten hebben wij onze inbreng geleverd. Wij vinden dat inbreiding voor uitbreiding van de kernen moet gaan. Wat ons betreft mogen plannen voor inbreiding in bestaande panden maar ook op vrijliggende percelen (zogenaamde lege plekken) binnen de kernen alle ruimte krijgen. Uiteraard wordt daarvoor een regeling ontworpen en komt in de tweede helft van dit jaar in procedure. Dat heeft de verantwoordelijke wethouder de gemeenteraad beloofd.

Woningbouw
Wij hebben met meerdere fracties gepleit voor voldoende woningbouw in alle kernen die onze mooie gemeente rijk is. De aandacht moet vooral uitgaan naar betaalbare huisvesting van jongeren en ouderen. Daarmee wordt een aanzienlijke bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van de kernen. De gemeente moet niet alles zelf kunnen en willen realiseren, ook plannen van inwoners en bedrijven moeten volop de ruimte krijgen. De woningbouw in Lattrop, door particulier initiatief, is daar een mooi voorbeeld van.

Groene leges
Voor omgevingsvergunningen worden leges geheven. De fractie draagt duurzaamheid een warm hart toe. We hebben meegewerkt aan de totstandkoming van een regeling, dat mensen voor duurzaamheidsmaatregelen geen leges hoeven te betalen. Een regeling is ontworpen, dat de leges eerst in rekening worden gebracht en na realisering van de duurzaamheidsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen of isolatie worden teruggegeven. Dit lijkt een omslachtige regeling maar we kunnen het om belastingtechnische redenen helaas niet eenvoudiger regelen.

Duurzaamheid
Een onderwerp dat alle aandacht opeist, met name nu de gemeente Dinkelland de ambitie heeft uitgesproken dat wij in 2050, 100% energie-neutraal willen zijn. In Noord-Oost Twente zal in de tweede helft van dit jaar stevig gediscussieerd worden over onder andere de wenselijkheid van de plaatsing van windmolens en de inrichting van zonneparken in ons Nationaal Landschap. Daarnaast wordt op Regio-niveau gewerkt aan de Regionale Energiestrategie (RES). Het voorliggende ontwerp spoort op hoofdlijnen met onze uitgangspunten. Wij vinden dat een eerlijke verdeling van de lasten en de te leveren prestaties binnen NO-Twente punten van aandacht moeten blijven.

Natura 2000 gebieden
Wij verwachten in de tweede helft van dit jaar over de voortgang en ontwikkeling van deze gebieden te spreken. De provincie is als eerste aan zet om de ontwikkelingen te initiëren. Wij volgen die ontwikkelingen nauwgezet met oog voor de agrarische en natuurbelangen en gewenste infrastructurele projecten, zoals de geplande rondweg om Weerselo.

Sociaal Domein
Door de overheveling van rijkstaken naar de gemeente, die gepaard gingen met forse kortingen heeft ook de gemeente Dinkelland op dit onderwerp flinke financiële inspanningen moeten leveren. De financiële positie van de gemeente is nu nog redelijk gezond, wij blijven de ontwikkelingen binnen een meerjarig perspectief nauwgezet volgen. Onze inwoners van jeugd tot en met de ouderen moeten de zorg en ondersteuning krijgen die zij nodig hebben.

Perspectiefnota 2021 en 1e programmajournaal 2020
Het eerste halfjaar is afgesloten met de behandeling van deze voorstellen. Met de Perspectiefnota wordt het college opdracht gegeven de begroting 2021 met de uitgangspunten van deze nota voor te bereiden. Onze fractie heeft zich kritisch opgesteld. Met name over de zogeheten “mid-term review” van de beide oppositiepartijen. Deze partijen geven in dit review aan, hoe de uitvoering van het college programma halverwege deze raadsperiode er voor staat. Wij hebben nauwelijks input kunnen leveren en vinden dat een gemiste kans. Deze tussenbalans van de coalitiepartijen is overigens een document dat in onze ogen geen status heeft in de Planning- en Control cyclus. Ondanks onze bedenkingen ten aanzien van de door de coalitie gevolgde procedure hebben wij onze inbreng geleverd. Ook wij hebben er per slot van rekening alle belang bij dat het college bij de voorbereiding van de begroting voor 2021 ook met onze wensen en ideeën rekening houdt. Wij hebben duidelijk aangegeven dat wij niet voor de vorming van “potjes” zijn, wanneer de plannen, waarvoor deze “potjes” zouden moeten worden aangewend, nog niet concreet zijn.

Wij hebben (kort gezegd) ingestoken op onder andere de volgende onderwerpen:
– “Samen scholen”: voor de scholenfusie in Denekamp: ons standpunt: niet eerder gelden reserveren voordat de plannen en besprekingen tussen schoolorganisaties tot concrete plannen hebben geleid
– Prioritering financieel resultaat: het verwachte positief resultaat van € 155.000,00 moet ook ten goede komen aan de subsidiëring van OZB-lasten voor maatschappelijk onroerend goed (clubgebouwen klootschietverenigingen, kleedaccommodaties, MFA’s etc.) en het college moet daarvoor in de begroting 2021 en volgende jaren structurele financiële dekking zoeken
– “Dorper Esch”: het college wilde € 600.000,00 beschikbaar stellen voor het meerjarig onderhoud. Dit bedrag is verlaagd naar € 240.000,00 en moet voorlopig toereikend zijn.

Ontwikkelingen binnen de Regio Twente.
Er is een proces gaande dat de Regio Twente een efficiënter bestuurlijke en ambtelijke structuur krijgt. Nu worden in diverse commissies en werkgroepen vele onderwerpen “dubbel” behandeld. Dit is niet efficiënt en slagvaardig, terwijl de regionale onderwerpen en opdrachten juist nu een slagvaardige organisatie vereist.
Een punt van aandacht is de terugkoppeling door collegeleden vanuit de Regio. Dit is trouwens ook in algemene zin een punt van aandacht. Wij moeten helaas constateren dat de collegeleden niet erg scheutig zijn met de spontane informatieverstrekking aan de raadsfracties. Vooral de fracties die in de oppositie zitten ervaren dit.
Debattraining
Naast het besturen van de gemeente werken wij ook aan ons zelf: de fractieleden hebben deelgenomen aan een debattraining. Tijdens een leerzame avond zijn wij getraind in het voeren van debatten en hebben handige tips en trends meegekregen. Een uitermate leerzame avond.

Nadere informatie
Voor vragen, op- en aanmerkingen en vooral ook goede tips kunt u contact opnemen met leden van de fractie:
Bennie Tijkotte b.tijkotte@dinkelland.nl     Gerard Flinkers g.flinkers@dinkelland.nl

Deze zomerperiode zal door het virus er voor velen anders uitzien. Wellicht blijft u bewust thuis of gaat u er alsnog op uit.

Lokaal Dinkelland wenst u een goede ☀️ en gezonde zomerperiode toe.

 

Dit bericht is geplaatst in Lokaal Dinkelland, Nieuws

Reacties zijn gesloten.