Bibliotheek

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Voorstel inzake strategisch meerjarenplan 2021-2024 samenwerkende bibliotheken Borne, Tubbergen en Dinkelland, onderdeel Dinkelland.

Tijdens de commissievergadering hebben we een mooie presentatie gezien van het bestuur van de samenwerkende bibliotheken. Een presentatie waarin het bestuur liet zien hoe belangrijk de rol van een bibliotheek in de samenleving is en welke ambities de bibliotheek in Dinkelland heeft. We hebben gezien en gehoord hoe de bibliotheek Dinkelland op verschillende terreinen het lezen wil bevorderen, een helpdeskfunctie kan creëren, de zelfredzaamheid van mensen kan stimuleren.

En voorzitter, dat is wat we willen. We willen meer inzetten op preventie. Zorgen dat mensen zolang mogelijk uit de professionele zorg blijven, mensen zich zo lang mogelijk zelfstandig kunnen redden. Helaas vraagt onze samenleven vaak anders. Bij verschillende instanties, zoals een bank, een verzekering, de belasting of een telefoonabonnement wordt er van iedereen verwacht alles digitaal te regelen. Mensen moeten inloggen met hun digi D of een account aanmaken en wachtwoorden verzinnen en onthouden. Veel zaken zijn privacy gevoelig. Vooral onze ouderen, mensen met een beperking of taalachterstand komen hierin niet meer mee. Ze zijn volledig afhankelijk van hulp op het gebied van onze gedigitaliseerde maatschappij. De bibliotheek is hier de geschikte plek voor om mensen te begeleiden en wegwijs te maken in deze wereld.

Helaas hebben we ook gehoord en gezien tijdens de presentatie dat de bibliotheek Dinkelland keuzes moet maken vanwege hun beperkte bezetting.

In Nederland neemt de laaggeletterdheid toe. 18% van de Nederlands, oftewel 1 op de 6 heeft moeite met lezen en schrijven. We moeten blijven investeren in lezen, schrijven en digitale geletterdheid voor alle doelgroepen.

 

De bibliotheek is een plek waar laaggeletterdheid aangepakt wordt. Laten we dit landelijke probleem NIET onderschatten.

De bibliotheek is een plek waar gratis of goedkoop internet aangeboden wordt voor mensen die geen eigen internet kunnen betalen

De bibliotheek is een plek waar mensen kunnen leren om te gaan met internet en computers

De bibliotheek is een plek waar mensen kunnen worden geholpen mee te doen in onze digitale samenleving

De bibliotheek is een plek voor ontmoeting

Voorzitter, wij vinden het jammer dat de bibliotheek Dinkelland keuzes moet maken als het gaat om de zorg, de ondersteuning en begeleiding voor onze inwoners. We vinden dat de bibliotheek met al haar ambities moet kunnen uitvoeren OOK in haar ondersteunende rol aan de dorpsbibliotheken in Dinkelland.

We hebben in de stukken gelezen dat de subsidie die in 2016 is vastgesteld  wordt gecontinueerd. Voorzitter, we vinden dat niet meer van deze tijd. We verwachten prestaties en ontwikkelingen die met de tijd mee gaan, en de tijd gaat snel, de tijd van onze verdigitaliseerde samenleving is niet meer bij te houden. Wij vinden dat het college daarom eens goed moeten naar dit vastgestelde budget.

En daarom wil ik met uw goedbevinden graag namen PvdA, Groen Links en Lokaal Dinkelland de volgende motie indienen.

 

 

MOTIE

Raadsvergadering 22 juni 2021

Agendapunt 13:  strategisch meerjarenplan bibliotheken

Onderwerp: subsidiëring bibliotheek Dinkelland

Indieners: fractie Lokaal Dinkelland, ….

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 22 juni 2021

Constaterende:

Dat ter behandeling voorligt het voorstel van het college om in te stemmen met het strategisch meerjarenplan 2021-2024 samenwerkende bibliotheken Borne, Tubbergen en Dinkelland, onderdeel Dinkelland;

Overwegende:

Dat bibliotheken een uitermate belangrijke functie vervullen in onze samenleving;

Dat bibliotheken voortdurend in ontwikkeling moeten zijn om zich optimaal bezig te kunnen houden met toenemende maatschappelijke problemen als laaggeletterdheid, het gebrek aan (digitale) zelfredzaamheid en het steeds meer verdwijnen van fysieke dienstverlening in onze samenleving;

Dat ook de bibliotheek Dinkelland in deze context ambitieus is en actief bezig is met taalontwikkeling, stimulering van zelfredzaamheid, cultuurbewustzijn en ontmoeting;

Dat er daarbij voortdurend het dilemma speelt van kiezen tussen ambities en beperkte middelen;

Dat de hoogte van de subsidie van de bibliotheek Dinkelland vanaf 2016 ongewijzigd isgebleven, dat wil zeggen dat er in de laatste vijf jaren geen inflatiecorrectie heeft plaatsgevonden;

Spreekt uit

Van oordeel te zijn dat de bibliotheek Dinkelland voldoende ruimte moet hebben om zich te blijven ontwikkelen en nieuwe projecten aan te pakken;

Van oordeel te zijn dat:

-er alsnog inflatiecorrectie moet plaatsvinden over de subsidiejaren 2016-2021;

-het zeer gewenst is dat er in samenspraak met het bestuur van de samenwerkende

bibliotheken een inventarisatie plaatsvindt van de kansen en bedreigingen, op basis

waarvan er ruimte kan worden gegeven voor het ontwikkelen en uitvoeren van goede

projecten;

En draagt het college op:

I. De raad een voorstel voor te leggen gericht op het effectueren van inflatiecorrectie over de subsidiejaren 2016-2021;
II. In samenspraak met het bestuur van de samenwerkende bibliotheken een inventarisatie van de kansen en bedreigingen op te maken en op basis daarvan de raad een nader voorstel voor te leggen gericht op meer ruimte voor het ontwikkelen en uitvoeren van projecten;

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie Lokaal Dinkelland, Stephanie Vrijkorte

 

 

 

 

 

Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Reacties zijn gesloten.