Schuldhulpverlening

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Zoals het raadsvoorstel nu voorligt kunnen wij, fractie Lokaal Dinkelland, ermee instemmen. Een termijn van maximaal 8 weken tussen de dag van het eerste gesprek tot aan de beslistermijn voor schuldhulpverlening of schulddienstverlening is een redelijk termijn, met dien verstande dat in de gemeente Dinkelland de lijntjes tussen de gemeente en de woningcorporatie, armoedecoach en overige instanties kort zijn en er vaak sprake is van minder dan 8 weken voordat er daadwerkelijke hulp wordt ingezet.

In de commissievergadering heb ik gesproken over de pauzeknop, naar het model van de gemeente Amsterdam (wethouder Marjolein Moorman) Een schuldenrust waarbij mensen in de financiële crisis even rust krijgen en schuldeisers weten dat er op dat moment toch niets te halen valt.

Een pauzeknop kan ook drempelverlagend zijn voor mensen die uit schaamte of angst niet aan de bel durven trekken en waar instanties niet snel of geen signalen zullen ontvangen omdat mensen een eigen woning of bedrijf hebben.

De wethouder was tijdens de commissievergadering enthousiast over dit model en zou informatie inwinnen over dit model.

Gisteravond heb ik contact gehad met de wethouder maar in deze korte periode heeft ze niet voldoende informatie kunnen inwinnen om te bezien of dit model ook voor Dinkelland inzetbaar is. Wel gaf ze aan dat er binnenkort een wet wordt aangenomen die dezelfde doelen bestrijkt als de pauzeknop. Wat mooi om te horen dat er inmiddels landelijk aandacht is voor de onderliggende problematiek van een financiële crisis. Hopelijk draagt deze wet dezelfde gedachte als de pauzeknop maar dan zal het wel een andere naam krijgen.

Namens de fracties Lokaal Dinkelland en PvdA wil ik graag een motie indienen om de wethouder de komende tijd de tijd te geven om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om een instrument als de pauzeknop in de voeren in de gemeente Dinkelland.

Voorzitter, met uw goedbevinden lees ik graag de motie voor.

 

MOTIE

Raadsvergadering 2 maart 2021

Agendapunt 10: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Onderwerp: pauzeknop bij schulden

Indieners: fractie Lokaal Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 2 maart 2021

Constaterende

Dat voorligt een voorstel tot vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Dinkelland 2021;

Overwegende

Dat schuldenproblematiek juist nu, in de tijd waarin mensen door de gevolgen van

COVID-19 hun financiële situatie niet meer kunnen overzien een veel voorkomend en vaak ingewikkeld probleem is;

Dat het voor veel mensen moeilijk is hun schuldenprobleem bespreekbaar te maken en hulp te vragen, wat weer leidt tot nog grotere problemen, met als gevolg financiële stress;

Dat minister Dekker de tarieven van de gerechtsdeurwaarder heeft verhoogd met gemiddeld 16%, wat tot gevolg heeft dat mensen die in de schulden zitten nog verder ‘kopje onder’ worden geduwd;

Dat anderzijds het kabinet bedrijven en zzp-ers die lijden aan de gevolgen van de coronacrisis, overigens terecht, financieel te hulp komt;

Dat voor mensen die kampen met een stressvolle schuldenproblematiek de zogenaamde pauzeknop – naar het model van de gemeente Amsterdam (wethouder Marjolein Moorman) – een zeer waardevol instrument kan zijn;

Dat de pauzeknop ‘schuldenrust’ creëert en mensen in een financiële crisis even de lucht en ruimte geven om weer overzicht te krijgen;

Dat de pauzeknop de aanloop naar schuldhulpverlening verkleint ten opzichte van de huidige werkwijze, waarin er sprake is van een achtweken-termijn tussen de hulpvraag en de start van een plan van aanpak;

Dat in deze periode de schulden vaak nog hoger oplopen;

Dat gebruik van de pauzeknop zelfs voor schuldeisers vaak een uitkomst is omdat, door meer overzicht en structuur – de kans op betalingsherstel groter is; met andere woorden: sociaal incasseren is voor beide partijen vaak de beste oplossing.

Spreekt uit

Dat de pauzeknop een waardevol instrument is en dat de mogelijkheid en wenselijkheid van invoering daarvan door de gemeente Dinkelland op korte termijn onderzocht dient te worden;

Roept het college op

I. op korte termijn een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid en wenselijkheid van invoering van het instrument pauzeknop in de gemeente Dinkelland;

II. de raad in het tweede kwartaal 2021 te informeren over de bevindingen en resultaten van dit onderzoek en daarbij – indien de onderzoeksbevindingen positief zijn – de raad een voorstel te doen gericht op concrete invoering.

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie Lokaal Dinkelland, S. Vrijkorte

Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Reacties zijn gesloten.