Auteursarchief: Patrick Schiphorst

Perspectiefnota 2022 incl. Programmajournaal

Geplaatst op

Perspectiefnota 2022

Perspectief

Perspectief is het punt van waaruit iemand naar iets kijkt of waarneemt. Dat verklaart  natuurlijk soms het grote verschil tussen de waarnemingen van de coalitie en oppositie partijen. De vrijheid moet er zijn dat een ieder vanuit zijn eigen positie die beoordeling doet en verwoord, zonder dat dit bij de ander te veel weerstand oproept. Oei, dan raak ik gelijk een gevoelig punt, maar het ultieme doel in onze democratie moet zijn dat we proberen als coalitie en oppositie gezamenlijk vanuit het belang van onze inwoners tot het beste resultaat te komen. Hebben wij dat perspectief?

We bespreken vanavond de perspectiefnota 2022. Je mag dan veronderstellen dat hierbij alle partijen, ieder vanuit zijn of haar achterban, zn bijdrage kan en mag leveren aan het college als input voor de begroting van 2022. We verwachten, hopen en rekenen erop dat we dat met elkaar kunnen realiseren. Die verwachting wordt gesterkt omdat de huidige coalitie in het laatste jaar zit en we volgend jaar nieuwe verkiezingen hebben. Dat alleen al  biedt voor iedereen perspectief. Ook het feit dat het gebruikelijk is om als college en coalitie partijen niet te veel over het eigen graf heen te regeren en daarom de ambities voor het komende jaar wat te matigen geeft ruimte voor een raadsbrede inbreng.

Als we allereerst het financiële plaatje dan lijkt Dinkelland er financieel gezond voor te staan met een fors saldo in de RIBAM om incidenteel in te zetten. Maar de schijn kan bedriegen, want om langjarig de begroting sluitend te krijgen is nog een hel opgave en daarom is voorzichtigheid troef ondanks vele opgaven die we te vervullen hebben.

Als fractie van Lokaal Dinkelland vragen we ons af of het college er niet verstandig aan zou doen om creatief incidenteel middelen in te zetten om structureel voor de toekomst begrotingsruimte te creëeren? De wethouder heeft dat in het begin van deze collegeperiode al eens vaker aangegeven, maar de noodzaak is nu groter dan ooit. Is het college hiertoe bereid?

Een suggestie zou kunnen zijn om bijvoorbeeld een soort van dividendfonds op te richten waar we structureel ruimte krijgen. Dat zou eventueel met de beschikbare legden van Cogas kunnen die nu beschikbaar komen. Graag horen we wat het college hier van vindt en een duidelijke toezegging maakt een motie hiervoor overbodig.

Daarnaast kan er wellicht ook structureel ruimte komen door meer werkzaamheden uit te besteden. We zouden een principiële discussie moeten voeren wat we wel of niet willen uitbesteden. Kan het college met een voorstel komen? Immers de overheid staat voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.

Sociaal domein

De jeugdzorg blijft waarschijnlijk iedereen zorgen baren, een voorbeeld van hoe decentralisering van overheidstaken tot grotere problemen kan leiden.

Daarnaast maakt de fractie van Lokaal Dinkelland zich zorgen over het steeds groeiende aantal projectleiders binnen het sociaal domein, we hebben dat in de commissie ook aangegeven en hebben daarom van de wethouder geen plausibel antwoord op gekregen. Kan de wethouder het doel en het nut daarvan nog een uitleggen?

Toepassing en uitvoering van het woonplaatsbeginsel kan een behoorlijke financiële consequentie hebben voor 2022. We roepen het college op om voor de begrotingsbehandeling de consequenties in beeld te brengen en ook voor de meerjarenbegroting. Kan dit?

De wethouder wil nog wel eens pronken met de resultaten binnen het sociaal domein, maar vragen ons soms af of de inwoner die de zorg nodig heeft deze ook krijgt? Daarnaast moet de wethouder er voor waken dat de ambtenaar geen zorgverlener is, maar een zorgbegeleider.

We horen dat de POH zn rendement en meerwaarde heeft, maar we hebben toch sterk de indruk dat de gepresenteerde voordelen op dit moment nog deels subjectief zijn bepaald. Kan het college dit concreter maken en aangeven wat werkelijk de besparingen zijn? Pas dan kunnen we daar verantwoord beleid op maken.

Kan de wethouder ook aangeven wat haar beleid is om het stimuleringsfonds en/of leefbaarheidsfonds beter onder de aandacht van dr inwoners te brengen. Hier laten we toch kansen liggen of niet?

Daarnaast horen we dat de meeste doelstelling in Nederland om gezonder te leven niet worden gehaald. Hoe staat Dinkelland er voor? Als fractie dienen we daar de motie beweegtoestellen in.

We hebben de wethouder onlangs het een en ander horen zeggen over het project samen scholen. Onze vraag is of er bij de uitwerking daarvan ook rekening wordt gehouden met de te nemen verkeersmaatregelen om de kinderen en leerlingen via een veilige route naar de beoogde locatie te kunnen laten gaan?

Corona heeft het afgelopen jaar onuitwisbare gevolgen gehad op de samenleving dus ook in Dinkelland. Gelukkig is het rijk ook de gemeenten financieel tegemoet gekomen. Thans lijkt er nog een overschot te zijn, maar we willen er voor pleiten om voor de begroting van 2022 de geoormerkte gelden bestemd voor Corona ook als zodanig als begrotingspost te handhaven, omdat we nog niet weten wat de naijl effecten zullen zijn. We zijn er immers nog niet vanaf. Dat merken we nu wel na het zomerfestival bij Wubbenhof. Welke les trekt het college hieruit en hoe gaat zij om met komende feesten en/of bijeenkomsten?

Heeft het college ook in beeld wat we vanuit Noaberkracht nog mogen verwachten aan de gevolgen van Corona en neemt men daarvoor een voorziening op voor 2022

Één van de voorstellen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen is een forse onttrekking uit de voorziening incidentele proces- en projectgelden. 790k. Is ons dan in de afgelopen jaren een wordt voorgehouden en waren er mooie plannen en mooie verhalen, maar is daar uiteindelijk niets van terecht gekomen. Worden projecten niet meer uitgevoerd? Aan deze wijze van financiële bedrijfsvoering houden wij geen goed gevoel. (Inbreiding voor uitbreiding)

Wij zien graag, wat het college aangeeft, dat de ruimte voor nieuw beleid structureel gedekt blijft tot 2025.

De agrarische sector staat voor een transitie waarvoor men binnen de branche de handen nog niet op elkaar krijgt. Als lokale overheid kunnen we daar niet zo veel aan bijdragen, maar heet het college hier oog voor en hoe? Zo heeft elk nadeel ook een voordeel en zou het kunnen zijn dat door extensiveren van de landbouw er meer ruimte en plaats komt voor het herplaatsen van landschapselementen die talrijk zijn verdwenen. Zou het een idee kunnen zijn om als gemeente de initiator te zijn voor een stichting waarin inwoners en anderen kunne participeren en als het waren een landschapselement adopteren? Is het college bereid om hier een naar te kijken?

Lopen door de gevolgen van de PAS op dit moment bouw en infra werken vertraging op?

Naast de agrarische sector is de toeristische sector, maar ook de bouw en maakindustrie van groot belang voor Dinkelland. Thans hebben we nagenoeg geen uitbreidingslocaties meer beschikbaar in onze gemeente. Daarover zullen wij een motie indienen. Daarnaast hebben wij voor de randen van Denekamp oost nog wel ideeën.

Over duurzaamheid hebben we gisteren nog uitgebreid gedebatteerd, maar toch willen we het college verzoeken om voor de begroting met concrete plannen te komen hoe we in Dinkelland de transitie naar duurzame energie kunnen maken en hoe we het revolverend fonds zijn werk kunnen laten doen. Tot op dit moment moeten we helaas constateren, dat het een slapend fonds is en we moet oppassen dat het niet verdwijnt om structurele begrotingsruimte te creëren.

Gascavernes, waterinjectie, geothermie

Reacties uitgeschakeld voor Perspectiefnota 2022 incl. Programmajournaal Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Woonvisie 2021+

Geplaatst op

Voorzitter voor ons ligt het raadsvoorstel om in de stemmen met de woonvisie 2021+

We willen het college complimenteren met deze visie die in grote lijnen ook overeenkomt met de standpunten van Lokaal Dinkelland. Bouwen naar behoefte voor jong en oud in elke kern. Belangrijk vinden we dat: – de zelfbewoningsplicht wordt aangescherpt. – er een contingent komt voor de nieuwe rood voor rood regeling. – er in elke kern uitbreidings mogelijkheden zijn. Klopt dit voorzitter? – er een extra stimulans komt voor verduurzamen van woningen – deze visie tot stand is gekomen in overleg met de raad en diverse partners – er een flexibele invulling van het contingent mogelijk is tot zelfs 800 woningen tot 2030 Thans hebben we in Nederland met een groot woningtekort te maken, een ernstig probleem mede waardoor de prijzen de pan uit schieten, maar daar liggen ook gelijk kansen en mogelijkheden. De afgelopen Corona periode heeft aangetoond hoeveel meerwaarde wonen in de provincie heeft. Hierdoor komt er wellicht een beweging op gang van de randstad naar de provincie. We willen het college dan ook aansporen om steeds voldoende uitbreidingslocatie in voorraad te houden om aan de vraag en behoefte te kunnen voldoen. Waar we jaren geleden spraken over krimp in onze regio, moeten we nu de mogelijkheden grijpen waar dat mogelijk is om te bouwen en vooral in de kleinere kernen. Tevens bewerkstelligen we hiermee dat de leefbaarheid in de kernen wordt versterkt. Punt van zorg blijft om voldoende te bouwen voor starters en senioren. Vooral voor starters blijft het moeilijk om betaalbare en passende woningen te bouwen of aan te bieden. We roepen het college dan ook op om met de kavelverdeling hier rekening mee te houden. Jammer vinden we dat in de sociale huursector er een lichte daling van het aantal woningen plaatsvindt. Daarnaast willen we het college oproepen om met de woningbouw vereniging te kijken naar de realisatie van meer 1 en 2 persoons woningen/appartementen. Hiernaar is veel vraag en deze kunnen een opstap zijn naar een ander type woning en om onze jongeren te behouden. Voorzitter, de woonvisie 2021+ kan op steun van de fractie van Lokaal Dinkelland rekenen en laten we zoals afgesproken deze om de 2 jaar evalueren, want dit is en blijft een zeer dynamisch onderwerp.

Reacties uitgeschakeld voor Woonvisie 2021+ Dit bericht is geplaatst in Nieuws

RES 1.0

Geplaatst op

Voorzitter er wordt ons gevraagd in te stemmen met de RES 1.0 als koersdocument en daarnaast de bijlagen waaronder de moties voor kennisgeving aan te nemen.
De fractie van Lokaal Dinkelland wil er geen twijfel over laten bestaan dat wij de doelstellingen, voortvloeiend uit het klimaat akkoord ondersteunen. Dit houdt in CO2 neutraal in 2050 (of 95%) met als tussenstap in 2030 een reductie van 50%.

Echter de weg daarheen en waarmee is erg onduidelijk. LD heeft grote twijfel en plaatst kanttekeningen bij de wijze waarop de landelijke stuurgroep RES de opgaves over Nederland heeft verdeeld, of beter gezegd over de RES groepen heeft uitgestort. Hierin missen wij het realisme en de beoordeling op basis van mogelijkheden en beperkingen. Wij dringen er op aan dat de stuur-groep RES Twente bij de landelijke RES aandringt op een heroverweging wat betreft de opgaven en verdeling.

Opmerkelijk, maar misschien wel goed dat de RES 1.0 een koersdocument is. Uiteindelijk zullen er spijkers met koppen geslagen moeten worden, maar daarvoor is het nu nog veel te vroeg. De gehele bewustwording en impact over de RES heeft tijd nodig (gehad) bij de diverse raden, laat staan bij de inwoners. Daarom lijkt het te vroeg om nu al een RES 1.0 vast te stellen. De werkelijkheid heeft de planning overrulede. Ik kan daar een paar zaken over noemen:

– Het windbeleid is nog niet vastgesteld in Dinkelland, terwijl er wel een taakstelling in de RES 1.0 staat.
– De bijlagen met moties van de diverse raden worden slechts ter kennisgeving aangenomen. Moeten wij dit ook met dit koersdocument doen?
– De uitspraak van de RvS laat niets te wensen over. Moeten wij als raad een document aannemen/goedkeuren wat in strijd is met de Europese wetgeving?
– Er wordt gedreigd als wanneer we de RES 1.0 niet aannemen er een gevaar is dat het escalatiemodel in werking treed. Door de uitspraak van de RvS is dit een onmogelijkheid.

Voorzitter wij als fractie van Lokaal Dinkelland vragen ons af wat het college en de stuurgroep RES-Twente van ons vraagt?
Instemmen met een koersdocument dat niet aan de Europese wetgeving voldoet?
Instemmen met een koersdocument dat de opdrachten uit onze moties slechts ter kennisgeving aanneemt, en wel zelf vraagt om instemming?
Instemmen met een koersdocument waarin het plaatsen van grootschalige windturbines in het nationaal Landschap NOT niet uitsluit?
Instemmen met een koersdocument waarin nog veel onduidelijk is. Ik noem de MER, de reken waarden en de uitkomsten van het second-opinieonderzoek.
En zo kan ik er nog wel meer noemen.

Daarnaast blijft de positie van het CDA in dit dossier opmerkelijk. In de commissievergadering was het CDA-Dinkelland nog voor het windbeleid. Maar bang voor electoraal verlies was men een week later voor uitstel tot na de verkiezingen. Het college van GS incl CDA gedeputeerden was voor de RES, echter de fractie van het CDA-Overijssel heeft nu tegen gestemd. Ik begrijp dat men een beetje het spoor bijster is, maar waarvoor staat het team CDA, of is het een verzameling aan teams?

De fractie van Lokaal Dinkelland begrijpt dat bij het niet aannemen van dit raadsvoorstel de wethouder in een bijzondere positie komt te zitten. We trekken namelijk samen op met de 4 NOT gemeenten en moeten, wanneer enigszins mogelijk, met een eensluidend standpunt komen. Hoe kunnen we dit realiseren?

Reacties uitgeschakeld voor RES 1.0 Dit bericht is geplaatst in Nieuws

KAPVERORDENING 2021

Geplaatst op

Voorzitter,

Het voorstel tot vaststelling van een nieuwe kapverordening is een mooie gelegenheid de regels en de werking van deze verordening eens tegen het licht te houden.

Enerzijds juichen wij de deregulering die in het voorstel zit van harte toe, want hoe minder regeldruk des te beter. Aan de andere kant zien wij helaas steeds meer voor landschap en de kernen zo belangrijke en waardevolle bomen, houtwallen en landschapselementen verdwijnen.

Voorzitter het behoeft geen betoog dat onze mooie gemeente sterk gebaat is bij deze elementen en dat niet alleen uit een oogpunt van volksgezondheid en milieu. Ook de toeristische functie van Dinkelland is gebaat bij een mooi landschap en groene kernen.

Het is betreurenswaardig dat wij helaas moeten constateren dat steeds meer bomen, houtwallen, beplanting etc. verdwijnt. En dat niet altijd volgens de regels van met name de kapverordening. In onze uitgestrekte gemeente is het haast ondoenlijk om via een stringente handhaving boven op het behoud van deze groene elementen te zitten. Ook voor begeleiding en toezicht is veel capaciteit nodig.

Juist door deze constateringen over toezicht en handhaving moeten de regels in de kapverordening goed en sterk geformuleerd worden.

Vanuit deze optiek hebben wij het voorliggende ontwerp bekeken. En beoordeeld.

Voorzitter met name de onderdelen stamomvang, herplant en instandhouding zijn door onze fractie nader bekeken. Wij komen daarbij tot de conclusie, dat deze in de voorgestelde kapverordening niet voldoende geregeld zijn en op onderdelen aangescherpt moeten worden. Het is niet onze bedoeling dat wij de eigenaren en/of zakelijk gerechtigden willen opzadelen met een breed scala van regels. Nee, wij willen binnen de mogelijkheden van deregulering deze zo veel mogelijk speelruimte geven.

Voorzitter ik wil graag in het kort op een aantal elementen ingaan.

Stamomvang:

In de huidige kapverordening is er voor gekozen dat bomen met een diameter van 40 cm. Vergunningsplichtig zijn. Deze maat is vertaald naar stamomvang 1.25 m. Wij vinden dat bomen met een stamomvang van 1.00 m al onder de vergunningsplicht moeten vallen. Een stamomvang van 1.00 m levert al een behoorlijk forse boom op. Voor welke maatvoering je ook kiest, deze blijft arbitrair en mede daarom kan zonder problemen voor de maat van 1.00 m worden gekozen. Dit levert wel een ruimere vergunningsplicht op en deze kan bijdragen aan een groter behoud van waardevolle bomen en houtopstanden.

Herplant/instandhouding:

Wij zien voorbeelden van niet geslaagde herplant, die niet wordt opgevolgd door het herplanten van nieuwe bomen. In plaats van een herplantplicht zouden wij liever een hergroeiplicht willen regelen op grond waarvan de herplant zich over een lange periode uitstrekt. Het gaat per slot van rekening over waardevolle bomen die de herplant noodzakelijk maken.

Handhaving:

Een beperking van de stamomvang met 0.25 m en de aan de herplant gekoppelde langjarige hergroei levert een verzwaring van het toezicht en handhaving op. Dat staat buiten kijf. Dit mag echter naar onze opvatting geen reden zijn niet akkoord te gaan met de voorgestelde wijzigingen. Het allerbelangrijkste is de instandhouding en behoud van waardevolle bomen en houtopstanden. Toezicht en handhaving zijn middelen om dat doel te bereiken. Trouwens toezicht en handhaving moet met de huidige beschikbare digitale middelen, zoals satellietfoto’s minder tijdrovend moeten zijn.

Voorzitter ik wil namens de fractie Lokaal Dinkelland het voorstel amenderen.

Ik dien daarvoor mede namens de fracties Groen links, Burgerbelangen Dinkelland en de PvdA een amendement in.

Met uw goedvinden lees ik het dictum voor:

Wat betreft het tweede deel van het voorstel kan ik nu al meedelen dat de fractie Lokaal Dinkelland akkoord gaat met de voorgestelde bebouwde kom grenzen op basis van de Wet Natuurbescherming, onderdeel houtopstanden.

Klik hier voor het Amendement

Reacties uitgeschakeld voor KAPVERORDENING 2021 Dit bericht is geplaatst in Amendement, Nieuws

Jaarrekening 2020

Geplaatst op

Jaarrekening 2020

Voor ons ligt het vaststellen van de jaarstukken 2020. Wederom een uitgebreid stuk, we zien uit naar beknoptere P&C stukken, maar een getrouwe en door de accountant goedgekeurde jaarrekening.

2020 was natuurlijk een jaar waarin de niet voorziene Corona pandemie ons volledig in de greep had en voor een belangrijk deel ook het reilen en zeilen van onze gemeente heeft beïnvloed. We zien dit terug in de gepresenteerde jaarstukken en het grote aantal over te hevelen posten en de ontvangen Corona compensatie. De oppervlakkige lezer zou kunnen denken dat we een mooi positief resultaat hebben behaald over 2020, maar dan doen we toch teveel aan scorebord journalistiek. Zoals nu gepresenteerd komt het college uit op een positief resultaat van 644k, dit tegenover een begrotingstekort van 337k brengt het resultaat op + 307k. Hierbij moeten we in ogenschouw nemen dat er forse onttrekkingen hebben plaatsgevonden uit de reserves, waarmee we op een positief resultaat komen. Dit alles resulteert echter in een terugloop van het eigen vermogen van bijna 9 ton!! Dat kan en mag niet doorgaan, om in de toekomst in in structurele begrotings problemen te komen.

Je kunt dus zeggen dat we op basis van het huishoudboekje 337k meer in de knip hebben, maar dan achterwege laten dat onze bezittingen met 900k zijn gedaald en we flink wat uit de spaarpot hebben gehaald. Ook de accountant heeft daarover in haar rapportage een kritische kanttekening geplaatst

Gaan we verder in de jaarstukken en beschouwen we het MEP, dan vragen wij ons af hoe ver het college is met de privatisering/verzelfstandiging van de binnensportaccommodaties, met het opstarten van het sportbedrijf en zijn we benieuwd wat de output is van de kwartiermaker van de Dorper Esch. Vooral dat laatste biedt ons zorgen mede door het hoge verloop onder het personeel aldaar.

Op pagina 33 lezen we dat het college Samen Scholen 2030 voortdurend actueel houdt. We horen al jaren dat de wethouder in overleg is en er eerdaags een plan op tafel zou komen, maar tot op heden moeten we constateren dat we nog geen stap verder zijn. Echter voordat er ook maar een concreet plan is, heeft het college reeds een ruime voorziening (6ton) getroffen. Als fractie van Lokaal Dinkelland pleiten wij voor eerst plannen en dan pas voor een financiële bestemming.

Duurzaamheid, dit is ondertussen een item dat overal hoog op de agenda staat en voor iedereen een grote uitdaging is om de doelstellingen te halen. LD vindt het goed dat hierin de 4 NOT gemeenten samen optrekken, echter dat we het windbeleid, dat zeer veel discussie en stof heeft doen opwaaien, hebben opgeschoven tot over de verkiezingen, betreuren wij zeer. Het is het doorschuiven van een moeilijk dossier en getuigd niet van met opgestroopte mouwen NU DOORPAKKEN. Waar heb ik dat eerder gehoord, oh ja, dat is een ander team.

Het beschikbare budget duurzaamheid voor project en procesgelden is nog ruim aanwezig en hieruit is ook in 2020 maar een klein deel besteed. Is dit een teken van gebrek aan ambitie, gebrek aan plannen, gebrek aan initiatieven? Voorop staat dat de fractie van LD vindt dat dit budget niet toegepast moet worden voor eigen plannen, maar ingezet moet worden om broodnodige initiatieven te ontwikkelen en te stimuleren om tot uitvoering te komen.

Daarnaast verbaast het ons nog steeds dat Dinkelland haar gas inkoopt bij Gazprom, niet bepaald een organisatie waar je prat op gaat om zaken mee te doen.

In 2020 is slechts 40.000 besteed uit het stimuleringsfonds of leefbaarheidsfonds, laten we ons hier niet verschuilen achter het corona probleem. Hoe komt het dat inwoners blijkbaar de opening van dit loket niet weten te vinden, wat doet het college eraan om hierbij de inwoners en/of verenigingen en instanties te wijzen op de mogelijkheden? Het lijkt de fractie van LD ook een mooie taak voor de buurtmannen en -vrouwen om dit fonds meer onder de aandacht te brengen.

We zien dat het verder terugdringen van de hoeveelheid afvalstoffen in 2020 is gestagneerd en de hoeveelheden zelfs weer zijn toegenomen. We vragen ons af of dat uitsluitend door de opruimwoede tijdens de corona verveling is gekomen. Los daarvan moeten we constateren dat de voorziening afvalstoffenheffing met rasse schreden van ongeveer 1 milj. bij aantreden van dit college is teruggelopen naar minder dan 4 ton. We zien dit niet in de jaarcijfers terug, maar als dit zo doorgaat zullen de inwoners binnen enkele jaren met een forse kostenstijging worden geconfronteerd. Het doet ons deugd dat de wethouder in actie is gekomen om vervuiling van het PMD afval terug te dringen, waardoor dit afval mogelijk weer een inkomstenbron i.p.v. kostenpost wordt.

Tot slot vrz. de ambitie woon- en leefomgeving. Onlangs is de nieuwe nota inbreidingslocaties aangenomen een vooruitgang om enigszins aan de doelstelling inbreiding voor uitbreiding te kunnen voldoen. Echter met alleen inbreiding zullen we de doelstellingen en roep uit de samenleving, om meer te bouwen voor starters en senioren niet halen. Het is dan ook een te betreuren constatering dat in 2020 slechts 20 bouwkavels zijn verkocht. Wij vragen ons dan ook af of de beschikbare kavels wel aan de vraag voldoen en er niet meer naar de kavel groottes en indeling moet worden gekeken om vraag en aanbod beter tot elkaar te brengen.

Reacties uitgeschakeld voor Jaarrekening 2020 Dit bericht is geplaatst in Media, Nieuws

Bibliotheek

Geplaatst op

Voorstel inzake strategisch meerjarenplan 2021-2024 samenwerkende bibliotheken Borne, Tubbergen en Dinkelland, onderdeel Dinkelland.

Tijdens de commissievergadering hebben we een mooie presentatie gezien van het bestuur van de samenwerkende bibliotheken. Een presentatie waarin het bestuur liet zien hoe belangrijk de rol van een bibliotheek in de samenleving is en welke ambities de bibliotheek in Dinkelland heeft. We hebben gezien en gehoord hoe de bibliotheek Dinkelland op verschillende terreinen het lezen wil bevorderen, een helpdeskfunctie kan creëren, de zelfredzaamheid van mensen kan stimuleren.

En voorzitter, dat is wat we willen. We willen meer inzetten op preventie. Zorgen dat mensen zolang mogelijk uit de professionele zorg blijven, mensen zich zo lang mogelijk zelfstandig kunnen redden. Helaas vraagt onze samenleven vaak anders. Bij verschillende instanties, zoals een bank, een verzekering, de belasting of een telefoonabonnement wordt er van iedereen verwacht alles digitaal te regelen. Mensen moeten inloggen met hun digi D of een account aanmaken en wachtwoorden verzinnen en onthouden. Veel zaken zijn privacy gevoelig. Vooral onze ouderen, mensen met een beperking of taalachterstand komen hierin niet meer mee. Ze zijn volledig afhankelijk van hulp op het gebied van onze gedigitaliseerde maatschappij. De bibliotheek is hier de geschikte plek voor om mensen te begeleiden en wegwijs te maken in deze wereld.

Helaas hebben we ook gehoord en gezien tijdens de presentatie dat de bibliotheek Dinkelland keuzes moet maken vanwege hun beperkte bezetting.

In Nederland neemt de laaggeletterdheid toe. 18% van de Nederlands, oftewel 1 op de 6 heeft moeite met lezen en schrijven. We moeten blijven investeren in lezen, schrijven en digitale geletterdheid voor alle doelgroepen.

 

De bibliotheek is een plek waar laaggeletterdheid aangepakt wordt. Laten we dit landelijke probleem NIET onderschatten.

De bibliotheek is een plek waar gratis of goedkoop internet aangeboden wordt voor mensen die geen eigen internet kunnen betalen

De bibliotheek is een plek waar mensen kunnen leren om te gaan met internet en computers

De bibliotheek is een plek waar mensen kunnen worden geholpen mee te doen in onze digitale samenleving

De bibliotheek is een plek voor ontmoeting

Voorzitter, wij vinden het jammer dat de bibliotheek Dinkelland keuzes moet maken als het gaat om de zorg, de ondersteuning en begeleiding voor onze inwoners. We vinden dat de bibliotheek met al haar ambities moet kunnen uitvoeren OOK in haar ondersteunende rol aan de dorpsbibliotheken in Dinkelland.

We hebben in de stukken gelezen dat de subsidie die in 2016 is vastgesteld  wordt gecontinueerd. Voorzitter, we vinden dat niet meer van deze tijd. We verwachten prestaties en ontwikkelingen die met de tijd mee gaan, en de tijd gaat snel, de tijd van onze verdigitaliseerde samenleving is niet meer bij te houden. Wij vinden dat het college daarom eens goed moeten naar dit vastgestelde budget.

En daarom wil ik met uw goedbevinden graag namen PvdA, Groen Links en Lokaal Dinkelland de volgende motie indienen.

 

 

MOTIE

Raadsvergadering 22 juni 2021

Agendapunt 13:  strategisch meerjarenplan bibliotheken

Onderwerp: subsidiëring bibliotheek Dinkelland

Indieners: fractie Lokaal Dinkelland, ….

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 22 juni 2021

Constaterende:

Dat ter behandeling voorligt het voorstel van het college om in te stemmen met het strategisch meerjarenplan 2021-2024 samenwerkende bibliotheken Borne, Tubbergen en Dinkelland, onderdeel Dinkelland;

Overwegende:

Dat bibliotheken een uitermate belangrijke functie vervullen in onze samenleving;

Dat bibliotheken voortdurend in ontwikkeling moeten zijn om zich optimaal bezig te kunnen houden met toenemende maatschappelijke problemen als laaggeletterdheid, het gebrek aan (digitale) zelfredzaamheid en het steeds meer verdwijnen van fysieke dienstverlening in onze samenleving;

Dat ook de bibliotheek Dinkelland in deze context ambitieus is en actief bezig is met taalontwikkeling, stimulering van zelfredzaamheid, cultuurbewustzijn en ontmoeting;

Dat er daarbij voortdurend het dilemma speelt van kiezen tussen ambities en beperkte middelen;

Dat de hoogte van de subsidie van de bibliotheek Dinkelland vanaf 2016 ongewijzigd isgebleven, dat wil zeggen dat er in de laatste vijf jaren geen inflatiecorrectie heeft plaatsgevonden;

Spreekt uit

Van oordeel te zijn dat de bibliotheek Dinkelland voldoende ruimte moet hebben om zich te blijven ontwikkelen en nieuwe projecten aan te pakken;

Van oordeel te zijn dat:

-er alsnog inflatiecorrectie moet plaatsvinden over de subsidiejaren 2016-2021;

-het zeer gewenst is dat er in samenspraak met het bestuur van de samenwerkende

bibliotheken een inventarisatie plaatsvindt van de kansen en bedreigingen, op basis

waarvan er ruimte kan worden gegeven voor het ontwikkelen en uitvoeren van goede

projecten;

En draagt het college op:

I. De raad een voorstel voor te leggen gericht op het effectueren van inflatiecorrectie over de subsidiejaren 2016-2021;
II. In samenspraak met het bestuur van de samenwerkende bibliotheken een inventarisatie van de kansen en bedreigingen op te maken en op basis daarvan de raad een nader voorstel voor te leggen gericht op meer ruimte voor het ontwikkelen en uitvoeren van projecten;

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie Lokaal Dinkelland, Stephanie Vrijkorte

 

 

 

 

 

Reacties uitgeschakeld voor Bibliotheek Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

(Be)Leefbaar Ootmarsum

Geplaatst op

Voorzitter

 

Vanavond bespreken we het onderwerp Beleef Ootmarsum.

Een zeer omvangrijk project dat grote invloed heeft op de stad Ootmarsum.

Hoe kunnen we Ootmarsum leefbaar houden, en een goede balans vinden tussen het wonen en recreëren.

Het is lastig om het iedereen naar de zin te maken, dat realiseren we ons terdege.

Daarom moet hier goed over nagedacht worden en is er veel input van diverse partijen nodig.

Er zijn soms tegenstrijdige belangen. De een wil dit de ander dat.

 

Maar duidelijk is dat er iets moet gebeuren Toeristen moeten bediend worden, maar de inwoners mogen niet vergeten worden. In de commissie hebben wij gepleit voor een goed verkeerscirculatieplan.

Hoe gaan de verkeersstromen nu en hoe leiden we die in de toekomst in goede banen.

 

Voorzitter het nu voorgestelde plan is volgens ons te kort door de bocht. Door verschillende partijen zijn ideeën aangedragen. Jammer genoeg is daar geen gehoor aan gegeven. Inwoners willen graag meedenken. Lokaal Dinkelland roept op om daar dan ook naar te luisteren. Inwoners moeten zelf hun leefomgeving kunnen vormgeven. Motto van Mijn Dinkelland 2030. Dus college “voeg de daad bij het woord”. Wij vragen u heb oog en oor voor de inwoners.

 

Lokaal Dinkelland heeft een mailwisseling ontvangen die de locatieraad heeft gehad met de beleidsadviseur inzake parkeren voor kerkbezoek. Hierin stond een heel redelijk voorstel om het de ouderen en minder validen makkelijker te maken om een kerkdienst te bezoeken. Ik hoop en ga er eigenlijk van uit dat u dit voorstel met beide handen aangrijpt. De kerken  van Ootmarsum kennen een groot achterland.

 

Dan voorzitter onze motie een bewaakte fietsstalling. Dit punt hebben wij reeds voorgesteld in de commissieverg. Wij hebben toen aangegeven dat dit in Oldenzaal al een tijd bestaat en daar naar volle tevredenheid functioneert. Veel van de Dinkellandse toeristen komen op E Bikes en deze fietsen worden gezien hun waarde niet zomaar ergens ver weg uit het zicht geparkeerd. Men wil deze fiets in het oog houden. Daarom vindt men overal in het centrum fietsen gestald.

 

Naar onze mening los je het fietsparkeerprobleem niet op met een onbewaakt fietsstalling ergens buiten het centrum, maar wel met een stalling waar je je fiets veilig neer kunt zetten, een bewaakte stalling dus. Zo’n voorziening is goed voor het imago van Ootmarsum en zorgt ervoor dat het gevoel van overlast wordt weggenomen. Dit mag de gemeente dus wel iets waard zijn. Derhalve pleiten wij ervoor dat de gemeente deze kosten op zich neemt.

De Coalitiepartijen VVD en CDA zijn ook voor onderstaande motie. Echter stemmen ze toch tegen. Jammer dat een ander partij iets gunnen wederom ver te zoeken is. De verkiezingen komen weer dichterbij en daarom is hun keuze niet iets wat we verwachten om een gemeente te kunnen besturen! De Motie is derhalve niet aangenomen.

 

MOTIE
Raadsvergadering 22 juni 2021
Agendapunt 12: Centrumplan (Be)leefbaar centrum Ootmarsum
Onderwerp: Bewaakte fietsenstalling
Indieners: fractie Lokaal Dinkelland, ….

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 22 juni 2021

Constaterende dat:

Ter behandeling voorligt het voorstel om in te stemmen met de uitvoering van het
Centrumplan (Be)leefbaar centrum Ootmarsum;

Overwegende dat:

Dat veel bezoekers per (electrische) fiets het centrum van Ootmarsum bezoeken;

Dat dit regelmatig leidt tot grote aantallen geparkeerde (electrische) fietsen in het centrum;

Dat dit leidt tot hinder, overlast en soms zelfs onveiligheid;

Dat er begrip bestaat voor het feit dat fietsers hun kostbare (electrische) fiets in het zicht
willen houden of in elk geval diefstalveilig willen parkeren;

Spreekt uit

Dat het gewenst is dat er grenzend aan het centrum van Ootmarsum een bewaakte
rijwielstalling wordt gerealiseerd;

Dat de gemeente daarin een initiërende rol dient te spelen, inclusief het beschikbaar stellen van financiële middelen;

En draagt het college op:

I.
De raad een voorstel voor te leggen, zodat de raad een gefundeerd besluit kan
nemen over de realisering van deze voorziening in Ootmarsum;

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie Lokaal Dinkelland, Annnette Zwiep

 

 

 

 

Reacties uitgeschakeld voor (Be)Leefbaar Ootmarsum Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws
Reacties uitgeschakeld voor Geen Glyfosaat meer op verpachte landbouwgronden Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Huisvesting arbeidsmigranten!

Geplaatst op

Raadsvergadering 20 april 2021 Gemeente Dinkelland

Voorzitter voor ons ligt het beleidsstuk huisvesting arbeidsmigranten.

Dit beleidsstuk is op voorzet van een motie ingediend door Lokaal Dinkelland en unaniem aangenomen in de raad van 29 mei 2018. Waarom een vraag naar beleid?  Omdat er voldoende instrumenten moeten zijn die kunnen dienen als toetsingskader voor bestemmingsplannen en vergunningaanvragen, zodat er op goed afgewogen wijze besluiten kunnen worden genomen met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten. Overal ten landde werken arbeidsmigranten, in de bollenstreek, in het aspergegebied, in de slachterijen, in de sierteelt. Zeker ook in onze gemeente. Arbeidsmigranten doen waardevol werk.  Daarom moet er ook een huisvestingsbeleid opgesteld worden om deze groep gewaardeerde medewerkers te beschermen en hen recht te doen.

Na lang aandringen van Lokaal Dinkelland en helaas 2 jaar te laat is er een concept beleidsstuk opgesteld door het college en ingebracht in de commissie in het najaar van 2020.  Tijdens de behandeling van dit in de commissie bleek dat het concept beleidsstuk niet voldeed aan de intentie van de motie. Het ging uit van het onderbrengen van arbeidsmigranten in het buitengebied en op terreinen van werkgevers. Dit is niet volgens het landelijk beleid en de uitkomsten van de commissie Roemer. Verder werd vooral ingegaan op het voorkomen van overlast. Dit is een verkeerd uitgangspunt en is nooit de intentie geweest van Lokaal Dinkelland bij het opstellen van de motie. Want van overlast is in onze gemeente geen sprake en de waardering voor arbeidsmigranten groot.

Geconcludeerd kon worden in de commissie vergadering dat dit beleidsstuk niet voldeed aan de verwachtingen en niet voorgelegd kon worden in de raad zonder dat het geamendeerd werd. Samen met de Dinkellandse VVD heeft Lokaal Dinkelland de parameters van deze nota aangepast middels een motie en een amendement. En fijn te horen dat alle andere partijen zich hierbij aangesloten hebben en mede indienen en ondertekenen.

Graag verzoeken wij middels de wethouder met de portefeuille WMO de afdeling Schakel en Wijkracht zich ook te richten op de arbeidsmigranten binnen onze gemeente en open te staan voor vragen van arbeidsmigranten en te komen tot meertalige informatie folders m.b.t. diensten geboden door Schakel en Wijkracht.

Wij zijn daarop vanzelfsprekend akkoord met de motie, en het geamendeerde beleid huisvesten arbeidsmigranten gemeente Dinkelland.

 

Lokaal Dinkelland

Marie-Chantal Metz

Reacties uitgeschakeld voor Huisvesting arbeidsmigranten! Dit bericht is geplaatst in Amendement, Moties, Nieuws

Res 1.0 – Geen grootschalige windmolens in Dinkelland

Geplaatst op

RES 1.0

 

Voorzitter voor ons ligt het raadsvoorstel voorontwerp RES, waarin ons wordt voorgesteld

  • Commitment uit te spreken voor de realisatie van de RES Twente 1.0
  • Commitment voor de gezamenlijke ambitie
  • Akkoord te gaan met de proces afspraken
  • Akkoord te gaan met het gewijzigde bod NOT
  • Eventuele reacties op het voorlopige ontwerp kenbaar te maken.

 

Wat de laatste betreft kunnen we u van tekst voorzien die meer omvattend is dan het ontwerp dat nu voor ligt.

 

Als fractie van lokaal Dinkelland onderschrijven wij het Klimaat akkoord van Parijs en de indirect daarvan afgeleide taakstelling om in 2050 geheel CO2 neutraal te zijn. Daarbij gekoppeld de ambitie om in 2030 reeds 50% van het huidige elektriciteit verbruik duurzaam op te wekken.

Vooral die laatste ambitie is zeer hoog gesteld, aangezien diverse ontwikkelingen om dit te realiseren nog maar in de kinderschoenen staan en tijd nodig hebben om verder te ontwikkelen, waardoor in de toekomst mogelijkheden aanwezig zijn die nu nog voor onmogelijk worden gehouden.

 

Voorzitter, over het proces en de concept plannen is al heel veel gezegd en geschreven. Duidelijk is dat we nu op een punt staan waarin we geen overhaaste beslissingen moeten nemen, waarvan we later spijt krijgen of waar absoluut geen draagvlak voor is onder de bevolking.

Als raadsleden zijn we de afgelopen jaren meegenomen en meegezogen in het proces waarbij ons steeds werd voorgehouden dat we in een proces bezig waren met een van boven(nationaal) opgelegde taakstelling, waar niet aan te tornen was. Nog belangrijker, de weg daar naar toe, dus de hoe vraag leek ook al in beton gegoten. Daartegen komen we in verweer en nog belangrijker veel van onze inwoners. Vooral dat laatste mogen we niet negeren, want anders gooien we onze burger-participatie doelstelling volledig overboord.

 

De fractie van Lokaal Dinkelland voelt zich in een trechter gedrukt of in een waterkolk meegezogen, waarin we absoluut niet willen blijven. Als wij al dat gevoel en de ervaring hebben, welk gevoel moeten dan wel niet onze inwoners hebben?

Wij vinden dat de wethouder hier goed notie moet nemen van hetgeen de raad van de gemeente Dinkelland in moties aan de wethouder meegeeft en we gaan er vanuit dat dit ook in de RES 1.0 tot uitdrukking komt. Laat duidelijk zijn dat de fractie van Lokaal Dinkelland, in tegenstelling van hetgeen in het voorgestelde raadsbesluit staat onder 2.a staat, wij geen grootschalige windmolens in Dinkelland en ook niet in het nationaal landschap NOT willen.

 

Zo zijn er meer punten die we erg belangrijk vinden en gewijzigd moeten worden t.o.v. het voorontwerp wat nu ter behandeling voor ligt. We onderstrepen en hebben bijgedragen aan de punten genoemd in de motie die zojuist door collega Poffers zijn verwoord. Daar kan en mag onze wethouder niet aan voorbij gaan en zal moeten zorgen dat daarmee bij de realisatie van het RES bod van NOT, rekening wordt gehouden.

 

Voorzitter we hebben een aanvullende motie ingediend om de cijfermatige onderbouwing door externe deskundigen aan een second opinion te onderwerpen. We hechten veel waarde aan een goede en juiste weergave van de feiten. Tijdens diverse bijeenkomsten, uit reacties van inwoners en uit diverse publicaties blijkt dat er gerede twijfel is over de cijfers. Als wij het noodzakelijke draagvlak willen creëren begint dat vanuit een juiste en te verantwoorden basis, waar geen twijfel over mag bestaan, vandaar die motie.

 

Tot slot wil de fractie van lokaal Dinkelland als raadsleden bedanken dat we als gehele raad van Dinkelland zo breed zijn opgetrokken bij de behandeling van het voorontwerp RES en daarover raadsbreed de wethouder middels moties een duidelijke boodschap meegeven. Een zware boodschap realiseren we ons en waarbij we hem graag helpen. Laat duidelijk zijn dat hij niet met een snoepje kan thuiskomen, terwijl wij om groente en fruit vragen.

 

 

MOTIE – RES nr. 2
Raadsvergadering 20 april 2021
Agendapunt 13: voorstel inzake voorontwerp RES 1.0
Onderwerp: second opinion cijfermatige onderbouwing bod

Indieners: Lokaal Dinkelland, VVD, GroenLinks, Burgerbelangen Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 20 april 2021

Constaterende
Dat ter behandeling in de raad voorligt het voorontwerp RES 1.0, met als doel dat de raad
daarover een opiniërend oordeel vormt;
Dat het college de raad voorstelt Commitment uit te spreken voor de realisatie van de RES
Twente 1.0 als strategisch koersdocument;
Dat het college de raad vraagt eventuele reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0
in de vorm van moties aan het college kenbaar te maken met als vervolg dat deze worden
meegenomen en meegewogen bij de formulering van het definitieve ontwerp RES 1.0;
Overwegende
dat er aanleiding is met betrekking tot de cijfermatige onderbouwing en voorstelling door
middel van deze motie een voorwaarde kenbaar te maken.

Spreekt uit
Dat het bod van de RES-Twente moet worden onderworpen aan een deskundige en
onafhankelijke second opinion en moet worden getoetst aan de wetenschappelijke
onderzoeksresultaten van o.a. prof. Martien Visser en andere deskundigen.
En draagt het College op
Deze motie actief in te brengen bij de stuurgroep RES en zich ervoor in te zetten dat deze
wordt meegenomen bij de formulering van het definitieve ontwerp RES 1.0;

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie Lokaal Dinkelland, Benny Tijkotte
Fractie VVD, Joris Poffers
Fractie GroenLinks, Wilma Riesmeijer-Schouten
Fractie Burgerbelangen Dinkelland, Fons Maathuis

 

Reacties uitgeschakeld voor Res 1.0 – Geen grootschalige windmolens in Dinkelland Dit bericht is geplaatst in Amendement, Moties, Nieuws
← Older posts