Bestemmingsplan – Hopmanstraat 30 Denekamp

Geplaatst op
Voor ligt het bestemmingsplan Hopmanstraat.
Op deze gemeentelijke locatie is de gemeente van plan om bouwkavels te realiseren voor starters en senioren. De doelgroepen waarbij de woningbehoefte binnen de kernen het aller grootst is.
Lokaal Dinkelland vindt het belangrijk dat deze kavels dan ook echt voor deze doelgroepen bestemd worden. Wij waren in de veronderstelling dat dit namelijk ook het geval zou zijn voor de ontwikkeling van het Hoikinck in Weerselo, maar zoals we nu zien worden hier geen woningen voor starters gebouwd en zijn ze voor sommige ouderen ook niet betaalbaar. Graag ontvangen wij van de verantwoordelijk wethouder de toezegging dat deze twee doelgroepen met deze kavels wel bediend worden.
Ook willen we graag nog even aandacht voor het feit dat de gemeente hier optreedt als projectontwikkelaar. Een gegeven waar veel partijen in deze raad moeite mee hebben en waarvan we hopen dat er met dit project een einde aan gekomen is. Wij horen graag hoe andere fracties hier tegen aan kijken. Lokaal Dinkelland hoort ten aanzien hiervan graag het standpunt van de andere partijen maar ook van het college.
Zojuist is de nota inbreidingslocaties behandeld. Lokaal Dinkelland is erg blij dat deze nota er nu eindelijk is al heeft deze lang op zich laten wachten. En we scharen dit project van de gemeente ook onder deze nota. Op de plek wordt oude bebouwing verwijderd, er wordt groen verwijderd, er wordt gesaneerd en herverkaveld. Hierdoor wordt gelegenheid tot woningbouw geboden. Onze fractie spreekt uit dat dit het voorbeeld en het startsein mag zijn voor het ontwikkelen van heel veel inbreidingen op al die loze plekken en plekjes die er op dit moment aanwezig zijn binnen de bebouwde kommen van onze kernen. Opdat we zuinig en zorgvuldig met beschikbare openbare ruimte omgaan en niet onnodig ons buitengebied hoeven aan te tasten.
Voorzitter, tot slot, Lokaal Dinkelland hoopt dat de kavels vlot kunnen worden uitgegeven aan de doelgroepers waarvoor ze zijn bedoeld en dat er heel snel nog heel veel kavels meer binnen de bebouwde kom zullen volgen voor diezelfde doelgroepers, zodat onze jongeren en ouderen kunnen blijven wonen in onze dorpskernen.
Reacties uitgeschakeld voor Bestemmingsplan – Hopmanstraat 30 Denekamp Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Nota inbreidingslocaties 2020

Geplaatst op

Nota inbreidingslocaties 2020

Voorzitter voor ons ligt de gewijzigde nota inbreidingslocaties 2020. Een belangrijke be-leidsnota, aangezien de coalitie inbreiding boven uitbreiding heeft gesteld en de oude nota te veel beperkingen opwierp, waardoor inbreiding hoofdzakelijk beperkt bleef tot voorma-lige tot voormalige bedrijfslocaties. Daarnaast geeft rijks- en provinciaal beleid aan dat eerst de inbreidings locaties moeten worden ingevuld voordat men gaat uitbreiden! De fractie van LD is ook van mening dat de inbreidingslocatie maximaal benut moeten worden voordat we gaan uitbreiden en daarvoor kostbare agrarische grond opofferen.

De totstandkoming heeft lang op zich laten wachten. Gezien het aantal zienswijzen en de uitgebreide discussie in de commissie geeft dit aan dat we het hier over een belangrijk stuk hebben. Na de comm vergadering is er nog overleg geweest met betrokken ambtena-ren. Dit was niet alleen prettig, maar vooral nuttig en constructief waardoor de meeste punten in het amendement reeds ambtelijk zijn getoetst. Dank daarvoor.

Dat wil niet zeggen dat we ongebreideld alle lege en open plekken binnen de kernen (niet bebouwd gebeid etc) moeten bebouwen en daarvoor ook het stedelijk groen en bos moe-ten opofferen. De fractie van LD vindt het belangrijk dat naast wonen er ook ruimte be-schikbaar is voor ontspanning, recreatie en ruimtelijke kwaliteit, echter zijn er nog plekken binnen kernen met een bepaalde bestemming die voor wonen kunnen worden bestemd zonder de ruimtelijke kwaliteit te verminderen. Ook is enige flexibiliteit gewenst, zie straks het plan Hopmanstraat. Vandaar ons voorstel om niet op voorhand groen en bos uit te sluiten, maar om kritisch te kijken of het mede beeldbepalend is.

Deze nota zal na enige tijd worden ondergebracht in de omgevingsvisie. Mede in dat op-zicht had de fractie van Lokaal Dinkelland een andere nota voor ogen en graag gezien dat in deze nota minder belemmeringen waren opgenomen, maar meer doelstellingen. Wij hadden de invulling meer aan de burger willen overgelaten. Overheid durf los te laten, col-lege durf los te laten, wethouder durf los te laten. We zijn van mening dat dit binnenstede-lijk beter kan dan elders. Daarnaast hadden we dan mooier en beter aangesloten bij “mijn Dinkelland 2030”, waarmee we prediken dat de inwoner haar omgeving invult. Dus meer ja, tenzij en niet nee, mits.

Voorzitter op de voorliggende nota hebben we gemeend enkele wijzigingen en aanvullin-gen aan te brengen. Deze zijn in constructief overleg met meerdere fracties tot stand ge-komen. Met u goedkeuren lees ik deze voor en bij aanname daarvan stemt de fractie van lokaal Dinkelland in met het voorliggende raadsvoorstel vaststelling nota inbreidingsloca-ties 2020.

 

Het ingediende amendement vindt u HIER

 

Reacties uitgeschakeld voor Nota inbreidingslocaties 2020 Dit bericht is geplaatst in Amendement

Vragenhalfuur – Kop van de Eurowerft

Geplaatst op

Voorzitter,

Naar aanleiding van de antwoorden die de wethouder afgelopen commissievergadering gaf op vragen van de fractie GroenLinks betreffende “de kop Eurowerft” hebben we aanvullende vragen.

Op 28 januari 2020 hebben de fractie PVDA, GroenLinks en wij zelf, lokaal Dinkelland, een motie ingediend met als onderwerp: Huisvesting op Leegstandlocaties.  Kort samen gevat riepen we hier het college op om prioriteit te geven op het inzetten en realiseren van passende woningen en woonruimtes voor jongeren en senioren op de ontstane leegstandlocatie, “voormalige Maddog” en de “kop van de Eurowerft”.

Deze motie is na een flinke discussie ingetrokken omdat de Wethouder aangaf en beloofde om hier prioriteit aan te geven en zijn best de doen hiervoor, en dat een motie daarvoor niet nodig was. Dat is mooi dus. Een belofte van de wethouder.

Wat schets onze verbazing op de vragen van GroenLinks afgelopen  commissievergadering over vragen betreffende de plannen bij de “Kop van de Eurowerft”. Er worden geen woningen gerealiseerd en er is blijkbaar ook geen moeite gedaan door het college zoals eerder beloofd . De reactie van de wethouder: “Tja, als de eigenaar van de locatie daar geen woningen wil bouwen, dan is dat aan de eigenaar!”

Dit bevreemd ons toch ten zeerste. Op 28 januari 2020 is toegezegd dat de wethouder er alles aan zou doen, zich ontzettend in zou gaan zetten om in gesprek te gaan om woningbouw te realiseren met gevolg dat we de motie daarop hebben ingetrokken. Daarom voorzitter de volgende vragen;

Welke gesprekken zijn er gevoerd met de huidige eigenaar van de Kop van de Eurowerft en wat is daaruit gekomen?

De huidige eigenaar van de kop van de Eurowerft geen belang om woningen boven de winkel te bouwen zo hebben we eerder begrepen. 1 van  de redenen is, dat ze dan ook extra parkeerplaatsen moeten aanleggen maar dat ze hebben aangegeven deze zelf nodig te hebben. Welke oplossing heeft de Wethouder aangedragen om toch woningbouw te kunnen realiseren. Bestaat bijvoorbeeld het parkeerfonds nog? Is er een alternatieve locatie voor het parkeren aangewezen?  Is er een alternatieve oplossing, bijvoorbeeld een parkeergarage aangeboden?

Zo nee, waarom niet? U had immers toegezegd om u hiervoor in te spannen.

Zo ja, waarom hebben we hier niets van vernomen om hier ook in mee te denken.

Bent u alsnog bereid om in gesprek te gaan met de huidige eigenaar om alsnog tot het uiterste te gaan om  daar woningbouw te realiseren en  ons over de uitkomsten te informeren?

Zoals we in de wandelgangen hebben vernomen is het nog lang niet zeker dat de huidige eigenaar op die plek een supermarkt kan realiseren. Als dit uiteindelijk geen doorgang gaat vinden, is de wethouder dan bereid om bijvoorbeeld de grond terug te kopen om er toch woningbouw te realiseren? U zult als antwoord geven dat we geen projectontwikkelaar zijn, maar daar zijn we best goed in gezien de locatie Hopmanstraat.

Tot zover onze vragen.

Reacties uitgeschakeld voor Vragenhalfuur – Kop van de Eurowerft Dit bericht is geplaatst in Vragen

Motie Borstonderzoek vrouwen

Geplaatst op

Voor ons ligt de motie Bevolkingsonderzoek Borstkanker.

Namens bijna alle partijen uit deze Raad dien wij deze motie in.

Waarom deze motie. Het is landelijk beleid en eigenlijk niet ons pakkie an, maar wij zijn van mening dat dit zeer zeker aan ons is. Wij zijn als volksvertegenwoordigers mede verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners.

Met deze motie willen wij een stevig signaal afgeven dat het onderzoek ipv iedere 2 jaar nu iedere 3 jaar te laten plaats vinden. Landelijk beleid kan pas gemaakt worden als het breed gedragen wordt en dat kunnen we bij deze aanpassing niet toestaan, Binnen het sociaal domein stimuleren we op allerlei gebieden de positieve gezondheid van onze inwoners en doen er alles aan om ongezonde leefstijl uit te sluiten door inzet van preventieve maatregelen. Nu gaan we landelijk minder inzetten op preventie. Dit vinden wij onacceptabel. Ieder jaar vallen er landelijk 7000 vrouwen uit bij het onderzoek. Preventie is in deze van heel groot belang. Tijdig opsporen van deze verschrikkelijke ziekte. 1 op de 7 vrouwen worden getroffen door Borstkanker. In Nederland is er een grote vooruitgang geboekt dit mede door de goede preventieve zorg.Vrouwen die regelmatig meedoen aan het onderzoek hebben volgens het RIVM 50% minder kans om te overlijden aan borstkanker dan vrouwen die niet meedoen.

Corona heeft voor het bevolkingsonderzoek ook al impact gehad. Afgelopen jaar is er bijna geen bevolkingsonderzoek geweest. Dat op zichzelf is al een stille ramp.

En dan nu deze maatregel. Ipv de leeftijd van 50 te verlagen naar 35 wordt nu de tussentijd tussen de onderzoeken langer.

Dit signaal vinden wij nodig. We kunnen dit gewoonweg niet accepteren.

Wij hopen dat dit signaal brede steun in het land krijgen.

 

MOTIE
Raadsvergadering 15 december 2020
Agendapunt: vreemd aan de agenda
Onderwerp: borstonderzoek vrouwen
Indieners: fractie CDA, Burgerbelangen Dinkelland, PvdA, VVD, Lokaal Dinkelland.

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 15 december 2020

Constaterende

Dat de staatssecretaris voor volksgezondheid heeft besloten de tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks;
Dat als reden hiervoor is vermeld dat het momenteel en de komende drie jaar niet mogelijk is landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te kunnen voldoen;
Wenselijk zou zijn om ook de leeftijdsgrens voor het borstonderzoek te verlagen van 50 naar 35 jaar.
Dat het hier weliswaar gaat om landelijk beleid, maar dat ook de raden als primaire
volksvertegenwoordiging op het terrein van volksgezondheid een belangrijke politieke signaalfunctie hebben;

Overwegende

Dat deze maatregel op korte en langere termijn leidt tot een verslechtering van deze uiterst belangrijke preventieve voorziening;
Dat ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland van deze voorziening gebruik maken;
In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter.
Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig.

Spreekt uit

Dat de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is en moet worden gestopt;

Overwogen moet worden om de leeftijdsgrens te verlagen van 50 naar 35 jaar.

Dat dit signaal vanuit de volksvertegenwoordigingen in ons land zo breed mogelijk moet worden overgebracht naar de staatssecretaris;

Roept het college op

Er bij de staatssecretaris, door toezending van deze motie, op aan te dringen dat hij zijn maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejarentermijn zo  consequent mogelijk wordt toegepast;
Deze motie bij de gemeenteraden in Nederland en de leden van de 2 de Kamer bekend te maken.

En gaat over tot de orde van de dag
Fractie CDA Elke Klunder
Fractie Burgerbelangen Dinkelland Fons Maathuis
Fractie PvdA Cel Severijn
Fractie VVD Marcel Tijink
Fractie Lokaal Dinkelland Annette Zwiep-Rosens

Reacties uitgeschakeld voor Motie Borstonderzoek vrouwen Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Voorstel-inzake-vaststellen-grondcomplex-en-exploitatie-Denekamp-Oost-en-Saasveld-De-Lenne

Geplaatst op

Voorzitter voor ons ligt het voorstel inzake vaststellen grondcomplex en -exploitatie Denekamp Oost en Saasveld de Lenne.

Inhoudelijk gaan we er niet op reageren en had het als hamerstuk behandeld mogen worden, maar de fractie van lokaal Dinkelland heeft gevraagd om het als bespreekstuk te behandelen en dit betoog mag u ook als stemverklaring zien.

De fractie van Lokaal Dinkelland kan instemmen met dit voorstel en wil het college complimenteren dat men ook in Denekamp en Saasveld uitbreidingsmogelijkheden beschikbaar heeft. Het college heeft nu voor de meeste kernen bouwlocaties beschikbaar, de vraag is en blijft of hiermee ook aan de behoefte kan worden voldaan voor starters en senioren.

Waar ook niet aan wordt voldaan is dat het college zich totaal niet houdt aan het college akkoord en hiermee de inwoners van Dinkelland een rad voor ogen draait door te zeggen dat men kiest voor inbreiding boven uitbreiding. Het tegendeel is waar en dat mag dit college zwaar worden aangerekend. Men roept veel en doet maar, wat hun pad komt, maar volgt op dit vlak totaal niet hetgeen is afgesproken in het door de raad aangenomen coalitie akkoord. Onlangs toen de mogelijke ontwikkeling van de Böggelskamp ter sprake kwam gaf de wethouder zelfs aan dat deze inbreidings locatie geen haast had, omdat we ook nog Denekamp Oost hebben. Dus uitbreiding boven inbreiding, terwijl we weten dat er rond de 50 gegadigden zijn om binnen de kernen een inbreidingslocatie te ontwikkelen, maar dat conform het huidige beleid niet kan. Zeer slecht ook dat het college hiermee haar eigen belang boven dat van de inwoners stelt, dit is sterk af te keuren.

Ook de volgorde is opmerkelijk en verkeerd in de ogen van de fractie van Lokaal Dinkelland. Er hoort eerst een bestemmingsplan te zijn en daaraan hoort een exploitatieplan gekoppeld te worden. Als we straks een bestemmingsplan krijgen voorgelegd en we willen het wijzigen zullen we met de argumentatie om de oren worden geslagen dat dit niet kan, omdat het niet past binnen de door de raad aangenomen grondexploitatie. Ammehoela

Het college had al lang met de gewijzigde nota inbreidingslocaties moeten komen. (Dat het snel kan zien we nu wel, er is nog maar een kladschets aanwezig van dit voorstel of de wethouder komt er al mee naar de raad.) We hebben over de inbreidingsnota in december 2019 en januari 2020, ja een jaar geleden, informeel hierover gesproken met het doel om snel met een gewijzigde en gewenste nota te komen. Opmerkelijk dat het CDA dan 2 maanden later nog komt met input die op sommige punten tegenstrijdig is met hetgeen in de 2 sessies naar voren is gekomen maar wel in de concept nota is terug te vinden. Wie heeft hier het initiatief genomen om deze nagekomen input te leveren? Laat onverlet dat we wel willen instemmen met dit voorstel maar van de wethouder de bevestiging willen hebben dat hij voor maart 2021 met de gewijzigde nota inbreidingslocaties naar de raad komt.

Reacties uitgeschakeld voor Voorstel-inzake-vaststellen-grondcomplex-en-exploitatie-Denekamp-Oost-en-Saasveld-De-Lenne Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorstel-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-Buitengebied-Brandlichterweg-66d-Denekamp

Geplaatst op

Voorzitter voor ons ligt ter besluitvorming het voorstel inzake vaststellenbestemmingsplan “Buitengebied Brandlichterweg 66d Denekamp” of beter gezegd; bij W&B bedrijfs en grofhuishoudelijkafval inzamelen.

Een dossier dat de gemoederen opnieuw flink bezig heeft gehouden en waarbij uitspattingen hebben plaatsgevonden die wij ten stelligste afkeuren. De gemeente moeten hierbij ook naar zichzelf kijken en we moeten dan helaas constateren dat de behandeling van dit dossier veel beter had gekund en de gemeente daarom mede debet is aan deze consternatie.

Het overleg met de omwonenden is ronduit slecht geweest of beter gezegd is er niet of te laat geweest. Dat is het college en de wethouder aan te rekenen. Zo behoren wij niet met onze burgers om te gaan.

Reeds met de verplaatsing van W&B naar deze locatie werd duidelijk dat daaraan naast de voordelen ook bezwaren kleefden. Deze worden met uitbreiding van de beoogde afvalinzameling eerder meer dan minder. Maar hebben wij een keuze? Kunnen wij wat anders, na toezeggingen bij de verplaatsing, waarbij werd opgemerkt dat afvalinzameling slechts een nevenactiviteit is, en de toezegging van het college op 3 oktober 2018 op het principe verzoek van W&B. Wij vragen ons af waarop dit laatste was gebaseerd en zijn hier voldoende aspecten afgewogen? Is hier niet een grote fout gemaakt?

Als raad komen we dan in een situatie terecht waarin we bijna voor een voldongen feit staan en slechts kunnen voorstellen om die maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid en de volksgezondheid in het algemeen en specifiek de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk beperkt. We spreken de wethouder erop aan dat hij in overleg met W&B goede en duidelijke afspraken maakt om te zorgen dat die voorzieningen worden getroffen die daarvoor nodig zijn. Hierop toeziet en zorgt dat de initiatiefnemer daarvan de kosten voor haar rekening neemt.

Of de inwoners van Dinkelland met deze extra afval inzamel locatie veel zijn geholpen wagen wij te betwijfelen. Aangezien de gemeente reeds een concessie met Postel heeft afgesloten. Hierin is geen exclusiviteit afgesproken, maar als straks het volume op beide locaties minder is, zullen uiteindelijk de tarieven omhoog gaan. Dus zijn de inwoners het kind van de rekening, laten we ons dat wel realiseren!

Voorzitter, voordat wij kunnen instemmen met dit voorstel heeft de fractie van Lokaal Dinkelland het initiatief genomen een motie op te stellen, om daarmee de gevaren en overlast zoveel mogelijk te beperken. Het is goed te constateren dat meerdere fracties deze mede indienen en ondersteunen en daarmee de negatieve gevolgen enigszins worden beperkt.

Voorzitter met uw goedvinden lees ik die nu voor.

Ter info: De definitieve motie vindt u vanaf morgen online.

MOTIE 

Raadsvergadering 15 december 2020 

Agendapunt 11 Bestemmingsplan Brandlichterweg 

Indieners: fractie Lokaal Dinkelland 

 

De raad van de gemeente Dinkelland 

 

In vergadering bijeen op 15 december 2020 

 

Constaterende 

 

Dat voorligt het voorstel van het college tot vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied, Brandlichterweg 66d, Denekamp; 

 

Overwegende  

 

dat het voorstel leidt tot onrust en bezorgdheid bij de omwonenden; 

dat voor de inwoners van Denekamp een afvalinzamelpunt op korte afstand wenselijk is; 

dat W&B in 2018 is verhuisd naar de Brandlichterweg en dat er toen reeds sprake was van vestiging van een afvalinzamelpunt op deze locatie; 

dat W&B is gevestigd boven een gedeeltelijk gesaneerde voormalige vuilstortplaats; 

dat een afvalinzamelpunt op deze locatie naar verwachting zorgt voor extra verkeersbewegingen; 

dat een afvalinzamelpunt incidenteel zorgt voor extra geluidsoverlast door laden en lossen; 

dat naast W&B aan dit weggedeelte ook carnavalsloodsen, een manege en een oud papierinzamelaar zijn gesitueerd; 

dat de locatie voor oud papierinzameling voor extra verkeersbewegingen zorgt; 

dat tijdens het carnavalsseizoen de aanwezigheid van de carnavalsloodsen zorgt voor een onwenselijke verkeerssituatie door veel extra verkeersbewegingen en veel geparkeerde auto’s aan beide zijden van de Brandlichterweg; 

dat tijdens de commissiebehandeling door de meeste fracties vragen zijn gesteld en zorgen zijn geuit over de verkeersveiligheid, de extra geluidsbelasting en de aanwezigheid van een voormalige vuilstortplaats; 

dat ook met de nieuwe bestemming de verkeersveiligheid, met name voor het fietsers en voetgangers gewaarborgd moet zijn; 

dat door de aanwezigheid van de voormalige vuilstortplaats monitoring gewenst blijft; 

dat extra geluidsoverlast voor de omwonenden onacceptabel is en moet worden voorkomen; 

 

Spreekt uit 

 

Het essentieel te vinden dat de verkeersveiligheid van de weggebruikers op de Brandlichterweg tussen de rotonde aan de Scandinavië route en de Voskampweg maximaal gewaarborgd wordt; 

Het essentieel te vinden dat de geluidsoverlast voor de omwonenden door het laden en lossen van afval op de W&B-locatie niet zal toenemen; 

Dat grondwatermonitoring rondom de voormalige vuilstortplaats gewenst blijft; 

Dat de overlast door geparkeerde autos langs de Brandlichterweg zoveel mogelijk moet worden beperkt; 

 

En draagt het college op 

 

 1. Te onderzoeken of het hier aan de orde zijnde weggedeelte van de Brandlichterweg veiliger kan worden gemaakt, door eventueel de aanleg van een vrij liggend fietspad, en bij een positieve uitkomst van dit onderzoek tot realisering over te gaan; 
 1. De grondwatermonitoring te continueren en de rapportages daarover periodiek ook met de omwonenden te blijven delen; 
 1. In overleg te treden met W&B om op het achterterrein extra geluidswerende en geluidsabsorberende voorzieningen aan te brengen; 
 1. Tijdens het carnavalseizoen een parkeerverbod langs de Brandlichterweg in te stellen en te onderzoeken hoe het parkeer probleem kan worden opgelost; 
 1. In overleg met de klootschietvereniging Dorp Boer en W&B de mogelijkheden te bezien van een gezamenlijke oud papierinzameling, waardoor de overlast en hinder wordt beperkt; 
 1. De raad uiterlijk 30 juni 2021 te informeren over de uitvoering van deze motie, waarbij de actiepunten zijn voorzien van een financiële  paragraaf. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

 

Fractie Lokaal Dinkelland, B. Tijkotte 

 

Reacties uitgeschakeld voor Voorstel-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-Buitengebied-Brandlichterweg-66d-Denekamp Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Begroting 2021

Geplaatst op

Begroting 2021

Voorzitter, voor ons ligt ter behandeling de begroting voor 2021, wederom een uitgebreid boekwerk met veel herhalingen uit het verleden en voor velen een moeilijk te lezen rapportage. We hebben hierover al eerder onze opmerkingen gemaakt en laten we hopen dat de audit-comm hierin verandering weet aan te brengen.

De begroting zou een vertaling moeten zijn van de Strategische raadsagenda 2018-2022, het koersdocument, het coalitieakkoord en de perspectiefnota 2021. In dat opzicht is het soms zoeken om de weg te vinden. En natuurlijk ligt de wereldwijde COVID-19 pandemie als een sluier over deze begroting. Zo ook de behandeling van deze begroting die daardoor digitaal moet plaatsvinden.

Begrijpelijk maar jammer, omdat juist de behandeling van de begroting, jaarlijks het belangrijkste te behandelen onderwerp, hierdoor niet de behandeling kan krijgen die deze zou moeten hebben. Echter als we kijken wat het college de afgelopen jaren heeft gepresteerd en voornemens is in 2021 te doen, dan kan ik me voorstellen dat het college deze wijze van vergaderen als zeer prettig ervaart. Want laten we eerlijk zijn,

-wat is er terecht gekomen van de voornemens uit de strategische agenda, het koersdocument en het coalitie akkoord?

-wat is er terecht gekomen van het duurzaam doorontwikkelen van Dinkelland?

-wat is er terechtgekomen van de ambitie programma’s?

Zo weinig dat wij ons kunnen voorstellen dat het college dit graag digitaal wil af doen en zodoende de inwoners hierover niet onder ogen hoeft te komen.

Nee, deze begroting getuigt niet van rentmeesterschap.

Nee, deze begroting getuigt niet van werken met opgestroopte mouwen.

Nee, deze begroting getuigt niet van een bestuur dat er is voor de inwoners.

Voorzitter, allereerst hebben we als raad bij het opstellen van deze begroting niet de input kunnen geven zoals dat hoort te zijn. De begroting hoort een raadsstuk te zijn, vanaf de basis opgebouwd als een pyramide, waarbij voor de gehele raad voldoende ruimte is om input te geven. Wat dat betreft is de fractie van Lokaal Dinkelland voor herinvoering van de oude procedure.

Wij vragen ons ook af waarom het college de september circulaire niet heeft verwerkt in deze begroting. Een begroting moet gebaseerd zijn op de laatste meest actuele situatie en gegevens. Ook al komt deze informatie nadat de begroting is opgesteld, maar voor de vaststelling daarvan! Nu stellen we eventueel een begroting vast, waarvan we weten dat het meerjaren perspectief beduidend slechter is dan in deze begroting wordt vastgesteld. Er had dus een ander raadsbesluit genomen moeten worden.

De vragen behandeling is de commissie was voor de raad- en commissieleden al bijna niet te volgen, laat staan dat de inwoners zijn blijven aanhaken. Het voorlezen van de ambtelijke antwoorden was soms zo onnavolgbaar en ongepassioneerd dat we graag de toegezegde tekst hadden ontvangen.

Sociaal domein, de wethouder haalde in de comm. verg. binnen de inclusieve samenleving de actie programma’s door elkaar, waar we het hebben over, langer gezond, versterken van de sociale basis, meer zorg nabij en meer inwoners kunnen meedoen. Een belevingsonderzoek is de indicator op alle doelgroepen, de inspanningen worden geleverd door POH, Dorpshuiskamers en stimuleren van positieve gezondheid. Wat is daarvan de doelstelling? Graag concreter formuleren! ooit gehoord van SMART?

Daarnaast zien we binnen het sociaal domein telkens weer nieuw beleid, maar wat zijn de resultaten van hetgeen we voorheen hebben gedaan? Of zijn we alleen bezig met beleid.

Dat er €40k extra gereserveerd wordt om een aantal inspanningen te intensiveren kan onze instemming niet ontvangen, aangezien we van mening zijn dat deze kwaliteit en capaciteit binnen Noaberkracht aanwezig is. Daarnaast valt op en is onacceptabel dat veel projecten door Corona geen doorgang hebben gevonden. Hoe gaat de wethouder dit oplossen? Corona verminderd de vraag naar zorg niet, integendeel de gemeente moet er dan juist zijn en handelen naar de mogelijkheden gezien de situatie.

We lezen dat het college een integrale visie en beleid wil vaststellen op alcohol, drugs en handhaving. Om hiermee succesvoller te zijn stellen we voor dit samen met Oldenzaal of NOT op te pakken, omdat de jongeren zich vooral in Oldenzaal op school treffen. Daarnaast is er ook bij o.a. Het Trimbos instituut veel preventie materiaal en kennis aanwezig. We zullen hiervoor een amendement indienen.

Natuurlijk zijn er de afgelopen jaren zaken gerealiseerd, zoals de KOG, de stresstest, sportakkoord, stappen gezet voor uitbreidingslocaties enz.

Maar er zijn toch veel zaken niet gerealiseerd of nog niet tot uitvoering gekomen en verkeren nog steeds in voorbereiding of onderzoek. Soms bekruipt ons het gevoel dat Noaberkracht een onderzoeksbureau is, i.p.v. een uitvoeringsorganisatie voor Dinkelland en Tubbergen.

Triest is te constateren dat van de voorgenomen ambities weinig tot uitvoering komt. Niet voor niets dat van de ruim € 5 milj. reserves voor het MEP slecht een kleine € 90k wordt onttrokken. Voor ons een reden om oa. samen met de VVD voor de ambitie duurzaamheid een amendement in te dienen en de € 264k voor nieuw beleid voor duurzaamheid te onttrekken aan het programma duurzaam Dinkelland, waar ca € 2 milj. “In de pot” zit, en niet uit de Ribam.

Dat de gevolgen van Corona ook financieel nog niet zijn te overzien mag duidelijk zijn. Als fractie van Lokaal Dinkelland vinden wij stabiel financieel beleid hier op z’n plaats en daarom dienen wij een amendement in om het weerstandsvermogen tijdelijk te verhogen met €500k puur en alleen om een extra buffer achter de hand te hebben in deze onzekere tijd.

 

Reacties uitgeschakeld voor Begroting 2021 Dit bericht is geplaatst in Lokaal Dinkelland, Media, Nieuws

Ingebrachte Motie LD – onderhoudscontract Dorper Esch

Geplaatst op

Bijgaande tekst volgt later.

Let op ( deel begrotings vergadering)

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/documenten/Moties/motie-maintaincontract-D-E-LD.pdf

MOTIE
Raadsvergadering 10 november 2020
Agendapunt 3 Begroting 2021
Onderwerp: onderhoudscontract Dorper Esch
Indieners: fractie Lokaal Dinkelland
De raad van de gemeente Dinkelland
In vergadering bijeen op 10 november 2020
Constaterende
Dat voorligt het voorstel van het college tot vaststelling van de begroting 2021 voor de
gemeente Dinkelland;
Dat voor het sportcomplex Dorper Esch een meerjarig onderhoudscontract is gesloten met
onderhoudsaannemers;
Dat de uitvoering van het meerjarig contract een gemiddelde gemeentelijke jaarlast met zich
mee brengt van € 335.000;
Overwegende
Dat in de onderhoudsjaren 2044-2045 sprake zal zijn van een onderhoudspiek, waardoor in
die jaren bovenop de genoemde € 335.000 nog eens € 600.000 nodig is;
Dat de hoogte van dit piekbedrag bepalend is voor de zekerstelling van deze toekomstige
uitgave in de reserve incidenteel beschikbare middelen (Ribam);
Spreekt uit
Dat dit leidt tot het gegeven dat er gedurende een reeks van jaren een onevenredig hoge
claim ligt op de Ribam;
Roept het college op
Overleg te voeren met de contractpartners, gericht op een zodanige aanpassing van het
meerjarig onderhoudscontract dat de genoemde onderhoudspieken beter worden
uitgesmeerd over de contractjaren, met als doel: het zoveel mogelijk beperken van pieken
bovenop het jaarbedrag van € 335.000
En gaat over tot de orde van de dag
Fractie Lokaal Dinkelland, B. Tijkotte

 

Reacties uitgeschakeld voor Ingebrachte Motie LD – onderhoudscontract Dorper Esch Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Nieuwsbrief !

Geplaatst op

Beste Lokaal Dinkelland leden,

Voor u ligt de najaarseditie van de Nieuwsflits van Lokaal Dinkelland.
Op het moment dat we deze Nieuwsflits schrijven (be)heerst Corona nog steeds ons dagelijks leven en zitten we in de tweede uitbraakgolf. Niet alleen heeft dit flinke impact op ons dagelijkse leven, maar ook voor zaken in de politiek als raadsvergaderingen, het organiseren van bijeenkomsten voor onze partij en voorbereidingen en benaderen van mensen voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. We hadden dit voorjaar met de GR 2022 willen starten, maar door Corona ligt dit nog steeds zo goed als stil en de vooruitzichten dat het openbare leven weer richting normaal gaan, zijn er ook nog niet.

Het is najaar en dat brengt automatisch altijd veel griepgevallen met zich mee. Laten we met z’n allen ervan overtuigd zijn dat dit virus nog wel even onder ons zal blijven, neem je maatregelen, ook al ziet dat er mét een mondkapje 😷 soms vreemd uit.

Algemene Ledenvergadering
Op 10 september jl. hebben we de Algemene Ledenvergadering gehouden.

De heer Jan Nijsink heeft afscheid genomen als voorzitter van Lokaal Dinkelland omdat hij het wat rustiger aan wil gaan doen. We hebben hem met een bos bloemen en mooie woorden uitgezwaaid en op een later moment zal hij een afscheidscadeau overhandigd krijgen.
Jan is in een turbulente tijd als voorzitter ingestapt en heeft zich altijd betrokken gevoeld. Door zijn rustige en kalme optreden heeft hij de partij door een roerige tijd kunnen leiden.

In het eerste deel van de ledenvergadering zijn de volgende besluiten genomen:
– met ingang van 2021 bedraagt het lidmaatschap € 15,00/persoon. In de vergadering werd nog een aanvullend voorstel gedaan om de financiën van onze vereniging beter te maken zodat we met een mooi budget aan de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 kunnen deelnemen. Daartoe bestaat de mogelijkheid om als lid jaarlijks een eenmalige vrijwillige donatie te doen. Hier wordt de volgende keer aandacht aan besteed.
– het Huishoudelijk Reglement heeft een kleine aanvulling gehad onder het hoofdstuk ‘bestuur’, artikel 6. Daar is een punt aan toegevoegd ‘dat een bestuurslid maximaal tweemaal vier jaar zitting kan hebben in het bestuur met een derde termijn bij hoge uitzondering’.

In het tweede deel van deze bijeenkomst hebben de aanwezigen een tiental stellingen voorgelegd gekregen. Stellingen die ook zo maar tijdens de verkiezingen in maart 2022 (dat is minder dan 1,5 jaar!) een actueel onderwerp zouden kunnen zijn. Onderstaand die stellingen en de mening die de aanwezigen daarover hebben gegeven.

OZB-vrijstelling/-subsidie voor verenigingen en stichtingen (maatschappelijke organisaties) mee eens
90%
Stelling: LD moet zich inzetten voor een structurele subsidie en in het verlengde daarvan er zich sterk voor maken dat maatschappelijke organisaties volledig worden gecompenseerd voor gemeentelijke lasten.
Samenwerking op Twentse schaal of samenwerking binnen Noordoost Twente. mee eens
90%
Stelling: LD  moet trachten daar waar samenwerking binnen N.O.-Twente mogelijk is dat ook trachten te realiseren. Als dat niet slaagt kijken we pas naar samenwerking op Twentse schaal.
De coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de economie mee eens
70%
Stelling: LD moet zich er hard voor maken dat ook de gemeente Dinkelland zoveel mogelijk investeert in de lokale economie. Ook als de financiële positie van de gemeente daardoor achteruit gaat.
Is Nordhorn nou een verre vriend of een goede buur? mee eens
90%
Stelling LD: De gemeente Dinkelland moet er alles aan doen om er voor te zorgen dat ondernemers en burgers zonder problemen grensoverschrijdend kunnen (samen-)werken.
De rondweg in Weerselo is nog steeds nodig!   mee eens
80%
Stelling: LD moet zich er van overtuigen met actuele informatie dat de noodzaak voor de aanleg nog steeds bestaat. Blijven beroepen op informatie die nu al jaren oud is maakt een pro niet geloofwaardig.
Windmolens in onze gemeente? Ontkomen we eraan? mee eens
60%
Stelling: LD is voor verduurzaming van onze energievoorziening. En dan moet je windmolens op voorhand niet willen uitsluiten.
Jong en oud willen graag blijven wonen in de eigen kern maar dat lijkt zo moeilijk te realiseren. mee eens
90%
Stelling: LD moet werk maken van een gedegen onderzoek dat moet leiden tot een masterplan “ik kan geschikt en betaalbaar wonen in mijn eigen woonkern”
Dinkellanders vinden overwegend werkgelegenheid in de steden mee eens
70%
Stelling: LD hoeft zich niet hard te maken voor uitbreiding van eigen bedrijventerreinen, wel voor goede verbindingen met de steden. En voor startende ondernemers en ZZP-ers zijn er genoeg VAB’s (vrijgekomen agrarische bedrijven)
Inbreiding voor uitbreiding, dat verlevendigt de kernen en voorziet in een behoefte. mee eens
90%
Stelling: LD gaat er voor zorgen dat die plekken worden ingevuld voor woonfuncties. De regelgeving om op die plekken te bouwen moet maatwerk mogelijk maken.
Fiets- en wandelpaden zijn er nooit genoeg. En dat is ook van belang voor de economie in de recreatieve sector. mee eens
70%
Stelling: LD streeft er naar om fietsen en wandelen nog aantrekkelijker te maken dan het al is in onze regio. Dat gaan we samen doen met onze buurgemeentes; ook die over de grens.

Zo krijgen we een beeld van hoe onze leden denken over bepaalde onderwerpen. We beschouwen dit als nuttige input voor het verkiezingsprogramma dat er over ruim een jaar toch als concept moet liggen. We zijn voornemens om bij volgende gelegenheden wederom aan de hand van stellingen een beeld te krijgen van de ideeën en gedachten van onze leden.

Nieuws van de fractie
Het is weer oktober en dan volgt november. Daarmee is de drukste tijd van het jaar aangebroken in de jaarlijkse cyclus van de Gemeenteraad. De begroting 2021 is inmiddels uitgebracht en staat op de agenda van 10 november. Daaraan voorafgaand zijn er de nodige sessies die moeten bijdragen aan een goed begrip van al die cijfers en geschetste doelstellingen. Kort voor het uitbrengen van die begroting verschijnt altijd het zgn. Tweede Programmajournaal. Een lijvig stuk van 125 pagina’s waarin het College verslag doet van de stand van zaken per 1 september 2020. De financiële mee- en tegenvallers worden cijfermatig in beeld gebracht en er wordt verslag gedaan van de mate van voortgang in de uitvoering van het beleid zoals met de begroting 2020 is vastgesteld.

Dat Tweede Programmajournaal geeft doorgaans ook een beeld van waar het in de Begroting van het komende jaar naar toe gaat. Beschouw de bespreking van het Tweede Programmajournaal in de Gemeenteraadsvergadering maar als de “opwarmronde” richting de behandeling van de Begroting.
Dat Tweede Programmajournaal heeft daarmee de volle aandacht van onze fractie. Over een aantal punten die onze aandacht trekken willen we u graag informeren.

Een hoofdpijndossier binnen het sociaal domein is inmiddels “de jeugdzorg” geworden. Ook nu moest er tussentijds ruim € 600.000,00 extra worden uitgegeven. Er is veel te schrijven over de oorzaken maar het is inmiddels wel duidelijk dat de uitgaven ter zake van jeugdzorg de meeste gemeentes boven het hoofd groeien. Om het beeldend te maken: we zitten nu op het niveau dat jeugdzorg nagenoeg evenveel kost als de onroerendzaakbelasting opbrengt. De verwachting nu is dat de jeugdzorg dit jaar € 6.243.000,00 kost en dat de OZB € 6.493.000,00 opbrengt. In de wetenschap dat de kosten van jeugdzorg jaarlijks flink stijgen dreigt een onhoudbare situatie.

Dan is er sinds enkele jaren ook de zgn. Omgevingsdienst Twente (ODT). Een ambtelijke instelling die er op toeziet dat milieuregels worden nageleefd. Dat is natuurlijk een goede zaak maar de rekening wordt o.i. te simpel neergelegd bij de gemeentes zonder dat we de gelegenheid hebben om onze wensen over prioritering en intensiteit van onderzoek kenbaar te maken.
De financiële gevolgen van de coronacrisis kunnen vanzelfsprekend niet onbesproken blijven. Gelukkig is de Rijksoverheid bewust van de effecten op gemeentelijk niveau maar desondanks moeten we er wel rekening mee houden dat de Dinkellandse reserves moeten worden aangesproken tot een fors bedrag; € 946.000,00 volgens de mededeling in het Tweede Programmajournaal.

Wat ons nog wel stoort is dat de Rijksoverheid aan Dinkelland € 71.000,00 beschikbaar heeft gesteld ter ondersteuning van de cultuursector. Helaas moeten we constateren dat slechts € 6.000,00 daadwerkelijk is uitgegeven terwijl we toch allemaal weten dat deze sector de gevolgen van de Corona-crisis aan den lijve ondervindt.

Tot zover de hoofdlijnen aangaande het Tweede Programmajournaal. Nog specifieke vragen? Laat het ons dan weten; we vertellen er graag meer over.

Op zaterdag 26 september jl. stonden er voor de fractie twee activiteiten op het programma:
– de NOT-radenbijeenkomst bij Erve Bossem in Lattrop
– de “Elephantparade” in Ootmarsum.

Al langere tijd zijn spontane ontwikkelingen gaande om te komen tot een samenwerking tussen de vier gemeenteraden van Tubbergen, Dinkelland, Losser en Oldenzaal. We hebben al het nodige samen tot stand gebracht, vooral op het gebied van duurzaamheid. De eerste vruchten van een goede samenwerking zijn de “Warmtevisie NO-Twente” en de “RES”. Hoewel beslist niet gestructureerd en zeker niet aangestuurd, bespeuren wij een groter wordende behoefte om op meer gebieden te gaan samenwerken. De komende tijd zult u hier ongetwijfeld meer over horen.

De “Elephantparade” vormt een prachtige 🚲 fietsroute door NO-Twente met een lengte van ongeveer 60 km en een wandelroute door Ootmarsum van ongeveer 3 km. Omdat we maar één dagdeel ter beschikking hadden is een deel van de route gefietst en een deel gewandeld.
Vanuit Erve Bossem fietste een deel van de fractie via Rossum naar Weerselo, voor een koffiestop bij Marie-Chantal en Casper Metz te Weerselo.
De eerste olifant kwamen wij op het Stift in Weerselo tegen; voor het prachtig gerestaureerde informatiepunt stond een olifant al op ons te wachten en de eerste groepsfoto werd gemaakt. Dit uiteraard met inachtneming van de 1,5 meter afstandseis.
Na een bliksembezoek aan Henk Procee ging de fietstocht via de Ageleres en de Kuiperberg naar het centrum van Ootmarsum. Daar werd een deel van de wandelroute gelopen alvorens we het terras bezochten. De bonte en gevarieerde stoet olifanten vormen een mooie aanvulling op de vele kunstobjecten die Ootmarsum rijk is. Terecht dat de “Elephant Parade” verlengd is tot 25 november a.s.
En nu maar hopen dat de weersomstandigheden de komende tijd nog een beetje meewerken. Voor wie de route de komende weken nog wil gaan ontdekken, druk dan op de blauwe onderstreepte tekst en je kunt de kaart en de tekst downloaden van deze route; route in tekst en kaart.

Bekijk de kleurige 🐘 foto’s door op de naam van de foto te klikken; foto 2, foto 3, foto 4.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022
in de inleiding van deze Nieuwsflits  schrijven we dat de activiteiten voor de GR 2022 zo goed als stil liggen, maar achter de schermen zijn we natuurlijk al wel gestart met het zoeken naar kandidaten voor de lijst. Uiteraard mag men zich natuurlijk ook altijd zelf aanmelden.
Weet je iemand in je omgeving die graag mee wil praten in de politiek en dat voor onze partij wil doen? Je kunt hiervoor contact opnemen met één van onze leden van het bestuur.
En volgens het recente artikel ‘Een carrière in de politiek kan snel beginnen, want raadsleden zijn moeilijk te vinden’ uit het NRC kun je dan ook snel aan de slag!

Agenda:

Reacties uitgeschakeld voor Nieuwsbrief ! Dit bericht is geplaatst in Bestuur, Lokaal Dinkelland, Nieuws, Vragen

Amendement LD – Preventie Alcohol en Drugs jongeren

Geplaatst op

De actielijnen binnen sociaal domein:

De wethouder haalt de actieprogramma’s binnen de inclusieve samenleving door elkaar:

We hebben:

 • Langer gezond
 • Versterken sociale basis
 • Meer zorg nabij
 • Meer inwoners kunnen meedoen

Een belevingsonderzoek is de indicator op alle doelgroepen. De inspanning worden geleverd door;

  • Praktijk Ondersteuner Huisartsen, waar geen extra geld voor gereserveerd wordt.
  • Dorpshuiskamers, waar momenteel geen voortgang in zit ivm corona.
  • Stimuleren van een positieve gezondheid, maar dat is een hele vage term in de breedste zin van het woord.

 

 • Wat is de doelstelling? SMART geformuleerd? Specifiek? Meetbaar? Actie? Resultaat? En binnen welke Tijd?
 • Welke resultaten gaan we zien over vijf jaar, over tien jaar en over 15 jaar?
 • Welke visie heeft het college op een positief gezond Dinkelland
 • Welke inactieve teams en betrokken partijen, partners, instellingen, verenigingen spelen hierin een rol?
 • Moeten bepaalde rollen niet veel groter en breder? Jeugd jongeren werk? Buurt sport coaches?

 

Advies: zoek de samenwerking, de verbinding met verschillende partijen op alle niveau’s (gemeentelijke organisaties, provincie + provinciale organisaties, landelijk beleid en preventieprogramma’s etc)

 

Sport en beweging hebben een grote pedagogische waarde bij alle doelgroepen en met name bij kinderen/ jeugd. Het zou zelfs preventief werken bij jeugdhulpverlening. Daarnaast werkt sport en beweging preventief op sociaal isolement en sociaal emotionele klachten.

 

Alcohol en drugspreventie

Pag. 69. (een integrale visie en beleid vaststellen op alcohol, drugs en handhaving. Hiervoor gaan we in gesprek met raad en de samenleving).

 

Alcohol en drugs gebruik met name op 3 terreinen: jeugd, evenementen en keten

Overmatig gebruik van alcohol en drugs leidt tot overlast en soms zelfs zinloos geweld.

Preventie: voorlichting, informatie, bewustwording. De meeste jongeren tref je op scholen. Er zijn landelijke programma’s (bijvoorbeeld Trimbos Instituut) die speciaal gericht zijn op preventiemateriaal voor jeugd. De kans op succes is groter wanner je de samenwerking met gemeente Oldenzaal en evt Losser zoekt.

De jeugd uit Dinkelland gaat vanaf hun 14/15de jaar in Oldenzaal naar school.

Landelijke programma’s via Trimbos Instituut.

 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/documenten/Amendementen/amendement-preventie-alcohol-en-drugs-jongeren-LD.pdf

Reacties uitgeschakeld voor Amendement LD – Preventie Alcohol en Drugs jongeren Dit bericht is geplaatst in Amendement, Nieuws
← Older posts