Perspectiefnota 2022 incl. Programmajournaal

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Perspectiefnota 2022

Perspectief

Perspectief is het punt van waaruit iemand naar iets kijkt of waarneemt. Dat verklaart  natuurlijk soms het grote verschil tussen de waarnemingen van de coalitie en oppositie partijen. De vrijheid moet er zijn dat een ieder vanuit zijn eigen positie die beoordeling doet en verwoord, zonder dat dit bij de ander te veel weerstand oproept. Oei, dan raak ik gelijk een gevoelig punt, maar het ultieme doel in onze democratie moet zijn dat we proberen als coalitie en oppositie gezamenlijk vanuit het belang van onze inwoners tot het beste resultaat te komen. Hebben wij dat perspectief?

We bespreken vanavond de perspectiefnota 2022. Je mag dan veronderstellen dat hierbij alle partijen, ieder vanuit zijn of haar achterban, zn bijdrage kan en mag leveren aan het college als input voor de begroting van 2022. We verwachten, hopen en rekenen erop dat we dat met elkaar kunnen realiseren. Die verwachting wordt gesterkt omdat de huidige coalitie in het laatste jaar zit en we volgend jaar nieuwe verkiezingen hebben. Dat alleen al  biedt voor iedereen perspectief. Ook het feit dat het gebruikelijk is om als college en coalitie partijen niet te veel over het eigen graf heen te regeren en daarom de ambities voor het komende jaar wat te matigen geeft ruimte voor een raadsbrede inbreng.

Als we allereerst het financiële plaatje dan lijkt Dinkelland er financieel gezond voor te staan met een fors saldo in de RIBAM om incidenteel in te zetten. Maar de schijn kan bedriegen, want om langjarig de begroting sluitend te krijgen is nog een hel opgave en daarom is voorzichtigheid troef ondanks vele opgaven die we te vervullen hebben.

Als fractie van Lokaal Dinkelland vragen we ons af of het college er niet verstandig aan zou doen om creatief incidenteel middelen in te zetten om structureel voor de toekomst begrotingsruimte te creëeren? De wethouder heeft dat in het begin van deze collegeperiode al eens vaker aangegeven, maar de noodzaak is nu groter dan ooit. Is het college hiertoe bereid?

Een suggestie zou kunnen zijn om bijvoorbeeld een soort van dividendfonds op te richten waar we structureel ruimte krijgen. Dat zou eventueel met de beschikbare legden van Cogas kunnen die nu beschikbaar komen. Graag horen we wat het college hier van vindt en een duidelijke toezegging maakt een motie hiervoor overbodig.

Daarnaast kan er wellicht ook structureel ruimte komen door meer werkzaamheden uit te besteden. We zouden een principiële discussie moeten voeren wat we wel of niet willen uitbesteden. Kan het college met een voorstel komen? Immers de overheid staat voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.

Sociaal domein

De jeugdzorg blijft waarschijnlijk iedereen zorgen baren, een voorbeeld van hoe decentralisering van overheidstaken tot grotere problemen kan leiden.

Daarnaast maakt de fractie van Lokaal Dinkelland zich zorgen over het steeds groeiende aantal projectleiders binnen het sociaal domein, we hebben dat in de commissie ook aangegeven en hebben daarom van de wethouder geen plausibel antwoord op gekregen. Kan de wethouder het doel en het nut daarvan nog een uitleggen?

Toepassing en uitvoering van het woonplaatsbeginsel kan een behoorlijke financiële consequentie hebben voor 2022. We roepen het college op om voor de begrotingsbehandeling de consequenties in beeld te brengen en ook voor de meerjarenbegroting. Kan dit?

De wethouder wil nog wel eens pronken met de resultaten binnen het sociaal domein, maar vragen ons soms af of de inwoner die de zorg nodig heeft deze ook krijgt? Daarnaast moet de wethouder er voor waken dat de ambtenaar geen zorgverlener is, maar een zorgbegeleider.

We horen dat de POH zn rendement en meerwaarde heeft, maar we hebben toch sterk de indruk dat de gepresenteerde voordelen op dit moment nog deels subjectief zijn bepaald. Kan het college dit concreter maken en aangeven wat werkelijk de besparingen zijn? Pas dan kunnen we daar verantwoord beleid op maken.

Kan de wethouder ook aangeven wat haar beleid is om het stimuleringsfonds en/of leefbaarheidsfonds beter onder de aandacht van dr inwoners te brengen. Hier laten we toch kansen liggen of niet?

Daarnaast horen we dat de meeste doelstelling in Nederland om gezonder te leven niet worden gehaald. Hoe staat Dinkelland er voor? Als fractie dienen we daar de motie beweegtoestellen in.

We hebben de wethouder onlangs het een en ander horen zeggen over het project samen scholen. Onze vraag is of er bij de uitwerking daarvan ook rekening wordt gehouden met de te nemen verkeersmaatregelen om de kinderen en leerlingen via een veilige route naar de beoogde locatie te kunnen laten gaan?

Corona heeft het afgelopen jaar onuitwisbare gevolgen gehad op de samenleving dus ook in Dinkelland. Gelukkig is het rijk ook de gemeenten financieel tegemoet gekomen. Thans lijkt er nog een overschot te zijn, maar we willen er voor pleiten om voor de begroting van 2022 de geoormerkte gelden bestemd voor Corona ook als zodanig als begrotingspost te handhaven, omdat we nog niet weten wat de naijl effecten zullen zijn. We zijn er immers nog niet vanaf. Dat merken we nu wel na het zomerfestival bij Wubbenhof. Welke les trekt het college hieruit en hoe gaat zij om met komende feesten en/of bijeenkomsten?

Heeft het college ook in beeld wat we vanuit Noaberkracht nog mogen verwachten aan de gevolgen van Corona en neemt men daarvoor een voorziening op voor 2022

Één van de voorstellen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen is een forse onttrekking uit de voorziening incidentele proces- en projectgelden. 790k. Is ons dan in de afgelopen jaren een wordt voorgehouden en waren er mooie plannen en mooie verhalen, maar is daar uiteindelijk niets van terecht gekomen. Worden projecten niet meer uitgevoerd? Aan deze wijze van financiële bedrijfsvoering houden wij geen goed gevoel. (Inbreiding voor uitbreiding)

Wij zien graag, wat het college aangeeft, dat de ruimte voor nieuw beleid structureel gedekt blijft tot 2025.

De agrarische sector staat voor een transitie waarvoor men binnen de branche de handen nog niet op elkaar krijgt. Als lokale overheid kunnen we daar niet zo veel aan bijdragen, maar heet het college hier oog voor en hoe? Zo heeft elk nadeel ook een voordeel en zou het kunnen zijn dat door extensiveren van de landbouw er meer ruimte en plaats komt voor het herplaatsen van landschapselementen die talrijk zijn verdwenen. Zou het een idee kunnen zijn om als gemeente de initiator te zijn voor een stichting waarin inwoners en anderen kunne participeren en als het waren een landschapselement adopteren? Is het college bereid om hier een naar te kijken?

Lopen door de gevolgen van de PAS op dit moment bouw en infra werken vertraging op?

Naast de agrarische sector is de toeristische sector, maar ook de bouw en maakindustrie van groot belang voor Dinkelland. Thans hebben we nagenoeg geen uitbreidingslocaties meer beschikbaar in onze gemeente. Daarover zullen wij een motie indienen. Daarnaast hebben wij voor de randen van Denekamp oost nog wel ideeën.

Over duurzaamheid hebben we gisteren nog uitgebreid gedebatteerd, maar toch willen we het college verzoeken om voor de begroting met concrete plannen te komen hoe we in Dinkelland de transitie naar duurzame energie kunnen maken en hoe we het revolverend fonds zijn werk kunnen laten doen. Tot op dit moment moeten we helaas constateren, dat het een slapend fonds is en we moet oppassen dat het niet verdwijnt om structurele begrotingsruimte te creëren.

Gascavernes, waterinjectie, geothermie

Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Reacties zijn gesloten.