Afvalwaterinjectie NAM

Geplaatst op

https://www.tubantia.nl/dinkelland/motie-in-gemeenteraad-dinkelland-stop-direct-met-lozen-vervuild-water-in-twentse-bodem~aff18ada/

 

 

MOTIE

Raadsvergadering 2 maart 2021

Agendapunt: vreemd aan de agenda

Onderwerp: afvalwaterinjectie NAM

Indieners: fractie Lokaal Dinkelland, fractie GroenLinks

 

De raad van de gemeente Dinkelland

 

In vergadering bijeen op 2 maart 2021

 

Constaterende dat:

 

-de NAM nog steeds grote hoeveelheden (ruim 50 tankwagens per dag) vervuild afvalwater loost in de Twentse bodem.

 

-wij ons afvragen of deze lozing in strijd is met de Europese regelgeving

 

-de raad van de gemeente Dinkelland op 22 maart 2016 unaniem een motie heeft aangenomen en het college heeft opgedragen hiertegen bezwaren te maken en om te proberen de vergunningen terug te draaien

 

-telkens weer nieuwe gebreken en calamiteiten aan het licht komen, die aantonen dat de NAM en Sodm ondanks alle beweringen in de vergunningaanvraag ook voor verrassingen worden gesteld.

 

-vorige week werd geconstateerd dat van ROW-2 de binnen- en buitenbuis van de injectieput ernstig beschadigd is waardoor deze moet worden gesloten.

 

Overwegende dat:

 

-de injectie en lozing een bedreiging vormt voor de volksgezondheid en het milieu

 

-doordat telkens nieuwe gebreken aan het licht komen duidelijk is dat de NAM en Sodm geen volledige zekerheid hebben dat er mogelijke ernstige gebreken kunnen ontstaan of al aanwezig zijn.

 

-door de gebreken er gerede kans is dat de Twentse bodem op een ongecontroleerde wijze zal wordenvervuild

 

-de gebreken die zijn geconstateerd in ROW-2 ook bij de andere 3 nog in bedrijf zijnde putten aanwezig kunnen zijn.

 

-er andere productie methoden en technieken zijn waardoor lozing in de bodem niet meer noodzakelijk is.

 

-deze technieken wereldwijd meer worden toegepast.

 

-de NAM en Sodm te veel met elkaar verbonden zijn, waardoor wij ons afvragen in hoeverre er sprake is van een geheel onafhankelijke beoordeling en controle

 

Draagt het college op:

 

 • het ministerie van EZK te verzoeken n.a.v. de nieuwe geconstateerde gebreken per direct te stoppen met de afvalwaterinjectie in de Twentse bodem.

 

 • de injectie eventueel pas weer te hervatten nadat de andere putten ook op deze en andere mogelijke beschadigingen zijn gecontroleerd en in orde bevonden.

 

 • er bij het ministerie van EZK op aan te dringen over te gaan op het zuiveren van afvalwater of het recyclen ervan, zodat ook aan de Europese wetgeving wordt voldaan.

 

 • er bij EZK op aan te dringen dat er een andere onafhankelijke instantie dan Sodm toezicht gaat houden. (zie opmerking mail)

 

 • dit dossier te laten behartigen door de burgemeester, dit mede i.v.m de mogelijke ernstige nadelige gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu op korte of langer termijn en hierdoor tevens politioneel neutraal te kunnen opereren. (zie opmerking mail!)

 

 • Deze motie onder de aandacht te brengen van de NOT gemeenten, provinciale en gedeputeerde staten, de leden van de 2e kamer en de minister van Economische zaken en klimaat.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Fractie Lokaal Dinkelland, Benny Tijkotte

Fractie GroenLinks, Wilma Riesmeijer-Schouten

Reacties uitgeschakeld voor Afvalwaterinjectie NAM Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Oprichting Stichting Twente Board

Geplaatst op

Zoals wij al in de commissie hebben gezegd vinden wij het een goede zaak om de verbinding te zoeken met Ondernemers en Onderwijs. Korte lijnen om daadkrachtig te opereren! Wat heeft de ondernemer nodig en wat kan het onderwijs bieden.

Wij hopen dat deze samenwerking zijn vruchten zal afwerpen, maar voorzitter: de Raden worden nu helemaal vergeten! Het wordt een feestje van Burgemeesters en Wethouders. De Raden staan aan de zijlijn. Wij als Raad willen wel weten wat en hoe en regelmatig hierover bijgepraat worden zodat we tijdig aan de bel moet trekken of op de rem moeten trappen, indien dit nodig zou zijn.

Vandaar dat wij een Amendement willen indienen.

Met uw goedvinden lees ik dit amendement voor.

 

https://gemeenteraad.dinkelland.nl/documenten/Amendementen/Amendement-zienswijze-Stichting-Twenteboard-LD-CDA.pdf

Reacties uitgeschakeld voor Oprichting Stichting Twente Board Dit bericht is geplaatst in Amendement, Nieuws

Schuldhulpverlening

Geplaatst op

Zoals het raadsvoorstel nu voorligt kunnen wij, fractie Lokaal Dinkelland, ermee instemmen. Een termijn van maximaal 8 weken tussen de dag van het eerste gesprek tot aan de beslistermijn voor schuldhulpverlening of schulddienstverlening is een redelijk termijn, met dien verstande dat in de gemeente Dinkelland de lijntjes tussen de gemeente en de woningcorporatie, armoedecoach en overige instanties kort zijn en er vaak sprake is van minder dan 8 weken voordat er daadwerkelijke hulp wordt ingezet.

In de commissievergadering heb ik gesproken over de pauzeknop, naar het model van de gemeente Amsterdam (wethouder Marjolein Moorman) Een schuldenrust waarbij mensen in de financiële crisis even rust krijgen en schuldeisers weten dat er op dat moment toch niets te halen valt.

Een pauzeknop kan ook drempelverlagend zijn voor mensen die uit schaamte of angst niet aan de bel durven trekken en waar instanties niet snel of geen signalen zullen ontvangen omdat mensen een eigen woning of bedrijf hebben.

De wethouder was tijdens de commissievergadering enthousiast over dit model en zou informatie inwinnen over dit model.

Gisteravond heb ik contact gehad met de wethouder maar in deze korte periode heeft ze niet voldoende informatie kunnen inwinnen om te bezien of dit model ook voor Dinkelland inzetbaar is. Wel gaf ze aan dat er binnenkort een wet wordt aangenomen die dezelfde doelen bestrijkt als de pauzeknop. Wat mooi om te horen dat er inmiddels landelijk aandacht is voor de onderliggende problematiek van een financiële crisis. Hopelijk draagt deze wet dezelfde gedachte als de pauzeknop maar dan zal het wel een andere naam krijgen.

Namens de fracties Lokaal Dinkelland en PvdA wil ik graag een motie indienen om de wethouder de komende tijd de tijd te geven om uit te zoeken welke mogelijkheden er zijn om een instrument als de pauzeknop in de voeren in de gemeente Dinkelland.

Voorzitter, met uw goedbevinden lees ik graag de motie voor.

 

MOTIE

Raadsvergadering 2 maart 2021

Agendapunt 10: Verordening beslistermijn schuldhulpverlening

Onderwerp: pauzeknop bij schulden

Indieners: fractie Lokaal Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 2 maart 2021

Constaterende

Dat voorligt een voorstel tot vaststelling van de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Dinkelland 2021;

Overwegende

Dat schuldenproblematiek juist nu, in de tijd waarin mensen door de gevolgen van

COVID-19 hun financiële situatie niet meer kunnen overzien een veel voorkomend en vaak ingewikkeld probleem is;

Dat het voor veel mensen moeilijk is hun schuldenprobleem bespreekbaar te maken en hulp te vragen, wat weer leidt tot nog grotere problemen, met als gevolg financiële stress;

Dat minister Dekker de tarieven van de gerechtsdeurwaarder heeft verhoogd met gemiddeld 16%, wat tot gevolg heeft dat mensen die in de schulden zitten nog verder ‘kopje onder’ worden geduwd;

Dat anderzijds het kabinet bedrijven en zzp-ers die lijden aan de gevolgen van de coronacrisis, overigens terecht, financieel te hulp komt;

Dat voor mensen die kampen met een stressvolle schuldenproblematiek de zogenaamde pauzeknop – naar het model van de gemeente Amsterdam (wethouder Marjolein Moorman) – een zeer waardevol instrument kan zijn;

Dat de pauzeknop ‘schuldenrust’ creëert en mensen in een financiële crisis even de lucht en ruimte geven om weer overzicht te krijgen;

Dat de pauzeknop de aanloop naar schuldhulpverlening verkleint ten opzichte van de huidige werkwijze, waarin er sprake is van een achtweken-termijn tussen de hulpvraag en de start van een plan van aanpak;

Dat in deze periode de schulden vaak nog hoger oplopen;

Dat gebruik van de pauzeknop zelfs voor schuldeisers vaak een uitkomst is omdat, door meer overzicht en structuur – de kans op betalingsherstel groter is; met andere woorden: sociaal incasseren is voor beide partijen vaak de beste oplossing.

Spreekt uit

Dat de pauzeknop een waardevol instrument is en dat de mogelijkheid en wenselijkheid van invoering daarvan door de gemeente Dinkelland op korte termijn onderzocht dient te worden;

Roept het college op

I. op korte termijn een onderzoek uit te voeren naar de mogelijkheid en wenselijkheid van invoering van het instrument pauzeknop in de gemeente Dinkelland;

II. de raad in het tweede kwartaal 2021 te informeren over de bevindingen en resultaten van dit onderzoek en daarbij – indien de onderzoeksbevindingen positief zijn – de raad een voorstel te doen gericht op concrete invoering.

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie Lokaal Dinkelland, S. Vrijkorte

Reacties uitgeschakeld voor Schuldhulpverlening Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Bestemmingsplan – Hopmanstraat 30 Denekamp

Geplaatst op
Voor ligt het bestemmingsplan Hopmanstraat.
Op deze gemeentelijke locatie is de gemeente van plan om bouwkavels te realiseren voor starters en senioren. De doelgroepen waarbij de woningbehoefte binnen de kernen het aller grootst is.
Lokaal Dinkelland vindt het belangrijk dat deze kavels dan ook echt voor deze doelgroepen bestemd worden. Wij waren in de veronderstelling dat dit namelijk ook het geval zou zijn voor de ontwikkeling van het Hoikinck in Weerselo, maar zoals we nu zien worden hier geen woningen voor starters gebouwd en zijn ze voor sommige ouderen ook niet betaalbaar. Graag ontvangen wij van de verantwoordelijk wethouder de toezegging dat deze twee doelgroepen met deze kavels wel bediend worden.
Ook willen we graag nog even aandacht voor het feit dat de gemeente hier optreedt als projectontwikkelaar. Een gegeven waar veel partijen in deze raad moeite mee hebben en waarvan we hopen dat er met dit project een einde aan gekomen is. Wij horen graag hoe andere fracties hier tegen aan kijken. Lokaal Dinkelland hoort ten aanzien hiervan graag het standpunt van de andere partijen maar ook van het college.
Zojuist is de nota inbreidingslocaties behandeld. Lokaal Dinkelland is erg blij dat deze nota er nu eindelijk is al heeft deze lang op zich laten wachten. En we scharen dit project van de gemeente ook onder deze nota. Op de plek wordt oude bebouwing verwijderd, er wordt groen verwijderd, er wordt gesaneerd en herverkaveld. Hierdoor wordt gelegenheid tot woningbouw geboden. Onze fractie spreekt uit dat dit het voorbeeld en het startsein mag zijn voor het ontwikkelen van heel veel inbreidingen op al die loze plekken en plekjes die er op dit moment aanwezig zijn binnen de bebouwde kommen van onze kernen. Opdat we zuinig en zorgvuldig met beschikbare openbare ruimte omgaan en niet onnodig ons buitengebied hoeven aan te tasten.
Voorzitter, tot slot, Lokaal Dinkelland hoopt dat de kavels vlot kunnen worden uitgegeven aan de doelgroepers waarvoor ze zijn bedoeld en dat er heel snel nog heel veel kavels meer binnen de bebouwde kom zullen volgen voor diezelfde doelgroepers, zodat onze jongeren en ouderen kunnen blijven wonen in onze dorpskernen.
Reacties uitgeschakeld voor Bestemmingsplan – Hopmanstraat 30 Denekamp Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Nota inbreidingslocaties 2020

Geplaatst op

Nota inbreidingslocaties 2020

Voorzitter voor ons ligt de gewijzigde nota inbreidingslocaties 2020. Een belangrijke be-leidsnota, aangezien de coalitie inbreiding boven uitbreiding heeft gesteld en de oude nota te veel beperkingen opwierp, waardoor inbreiding hoofdzakelijk beperkt bleef tot voorma-lige tot voormalige bedrijfslocaties. Daarnaast geeft rijks- en provinciaal beleid aan dat eerst de inbreidings locaties moeten worden ingevuld voordat men gaat uitbreiden! De fractie van LD is ook van mening dat de inbreidingslocatie maximaal benut moeten worden voordat we gaan uitbreiden en daarvoor kostbare agrarische grond opofferen.

De totstandkoming heeft lang op zich laten wachten. Gezien het aantal zienswijzen en de uitgebreide discussie in de commissie geeft dit aan dat we het hier over een belangrijk stuk hebben. Na de comm vergadering is er nog overleg geweest met betrokken ambtena-ren. Dit was niet alleen prettig, maar vooral nuttig en constructief waardoor de meeste punten in het amendement reeds ambtelijk zijn getoetst. Dank daarvoor.

Dat wil niet zeggen dat we ongebreideld alle lege en open plekken binnen de kernen (niet bebouwd gebeid etc) moeten bebouwen en daarvoor ook het stedelijk groen en bos moe-ten opofferen. De fractie van LD vindt het belangrijk dat naast wonen er ook ruimte be-schikbaar is voor ontspanning, recreatie en ruimtelijke kwaliteit, echter zijn er nog plekken binnen kernen met een bepaalde bestemming die voor wonen kunnen worden bestemd zonder de ruimtelijke kwaliteit te verminderen. Ook is enige flexibiliteit gewenst, zie straks het plan Hopmanstraat. Vandaar ons voorstel om niet op voorhand groen en bos uit te sluiten, maar om kritisch te kijken of het mede beeldbepalend is.

Deze nota zal na enige tijd worden ondergebracht in de omgevingsvisie. Mede in dat op-zicht had de fractie van Lokaal Dinkelland een andere nota voor ogen en graag gezien dat in deze nota minder belemmeringen waren opgenomen, maar meer doelstellingen. Wij hadden de invulling meer aan de burger willen overgelaten. Overheid durf los te laten, col-lege durf los te laten, wethouder durf los te laten. We zijn van mening dat dit binnenstede-lijk beter kan dan elders. Daarnaast hadden we dan mooier en beter aangesloten bij “mijn Dinkelland 2030”, waarmee we prediken dat de inwoner haar omgeving invult. Dus meer ja, tenzij en niet nee, mits.

Voorzitter op de voorliggende nota hebben we gemeend enkele wijzigingen en aanvullin-gen aan te brengen. Deze zijn in constructief overleg met meerdere fracties tot stand ge-komen. Met u goedkeuren lees ik deze voor en bij aanname daarvan stemt de fractie van lokaal Dinkelland in met het voorliggende raadsvoorstel vaststelling nota inbreidingsloca-ties 2020.

 

Het ingediende amendement vindt u HIER

 

Reacties uitgeschakeld voor Nota inbreidingslocaties 2020 Dit bericht is geplaatst in Amendement

Vragenhalfuur – Kop van de Eurowerft

Geplaatst op

Voorzitter,

Naar aanleiding van de antwoorden die de wethouder afgelopen commissievergadering gaf op vragen van de fractie GroenLinks betreffende “de kop Eurowerft” hebben we aanvullende vragen.

Op 28 januari 2020 hebben de fractie PVDA, GroenLinks en wij zelf, lokaal Dinkelland, een motie ingediend met als onderwerp: Huisvesting op Leegstandlocaties.  Kort samen gevat riepen we hier het college op om prioriteit te geven op het inzetten en realiseren van passende woningen en woonruimtes voor jongeren en senioren op de ontstane leegstandlocatie, “voormalige Maddog” en de “kop van de Eurowerft”.

Deze motie is na een flinke discussie ingetrokken omdat de Wethouder aangaf en beloofde om hier prioriteit aan te geven en zijn best de doen hiervoor, en dat een motie daarvoor niet nodig was. Dat is mooi dus. Een belofte van de wethouder.

Wat schets onze verbazing op de vragen van GroenLinks afgelopen  commissievergadering over vragen betreffende de plannen bij de “Kop van de Eurowerft”. Er worden geen woningen gerealiseerd en er is blijkbaar ook geen moeite gedaan door het college zoals eerder beloofd . De reactie van de wethouder: “Tja, als de eigenaar van de locatie daar geen woningen wil bouwen, dan is dat aan de eigenaar!”

Dit bevreemd ons toch ten zeerste. Op 28 januari 2020 is toegezegd dat de wethouder er alles aan zou doen, zich ontzettend in zou gaan zetten om in gesprek te gaan om woningbouw te realiseren met gevolg dat we de motie daarop hebben ingetrokken. Daarom voorzitter de volgende vragen;

Welke gesprekken zijn er gevoerd met de huidige eigenaar van de Kop van de Eurowerft en wat is daaruit gekomen?

De huidige eigenaar van de kop van de Eurowerft geen belang om woningen boven de winkel te bouwen zo hebben we eerder begrepen. 1 van  de redenen is, dat ze dan ook extra parkeerplaatsen moeten aanleggen maar dat ze hebben aangegeven deze zelf nodig te hebben. Welke oplossing heeft de Wethouder aangedragen om toch woningbouw te kunnen realiseren. Bestaat bijvoorbeeld het parkeerfonds nog? Is er een alternatieve locatie voor het parkeren aangewezen?  Is er een alternatieve oplossing, bijvoorbeeld een parkeergarage aangeboden?

Zo nee, waarom niet? U had immers toegezegd om u hiervoor in te spannen.

Zo ja, waarom hebben we hier niets van vernomen om hier ook in mee te denken.

Bent u alsnog bereid om in gesprek te gaan met de huidige eigenaar om alsnog tot het uiterste te gaan om  daar woningbouw te realiseren en  ons over de uitkomsten te informeren?

Zoals we in de wandelgangen hebben vernomen is het nog lang niet zeker dat de huidige eigenaar op die plek een supermarkt kan realiseren. Als dit uiteindelijk geen doorgang gaat vinden, is de wethouder dan bereid om bijvoorbeeld de grond terug te kopen om er toch woningbouw te realiseren? U zult als antwoord geven dat we geen projectontwikkelaar zijn, maar daar zijn we best goed in gezien de locatie Hopmanstraat.

Tot zover onze vragen.

Reacties uitgeschakeld voor Vragenhalfuur – Kop van de Eurowerft Dit bericht is geplaatst in Vragen

Motie Borstonderzoek vrouwen

Geplaatst op

Voor ons ligt de motie Bevolkingsonderzoek Borstkanker.

Namens bijna alle partijen uit deze Raad dien wij deze motie in.

Waarom deze motie. Het is landelijk beleid en eigenlijk niet ons pakkie an, maar wij zijn van mening dat dit zeer zeker aan ons is. Wij zijn als volksvertegenwoordigers mede verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners.

Met deze motie willen wij een stevig signaal afgeven dat het onderzoek ipv iedere 2 jaar nu iedere 3 jaar te laten plaats vinden. Landelijk beleid kan pas gemaakt worden als het breed gedragen wordt en dat kunnen we bij deze aanpassing niet toestaan, Binnen het sociaal domein stimuleren we op allerlei gebieden de positieve gezondheid van onze inwoners en doen er alles aan om ongezonde leefstijl uit te sluiten door inzet van preventieve maatregelen. Nu gaan we landelijk minder inzetten op preventie. Dit vinden wij onacceptabel. Ieder jaar vallen er landelijk 7000 vrouwen uit bij het onderzoek. Preventie is in deze van heel groot belang. Tijdig opsporen van deze verschrikkelijke ziekte. 1 op de 7 vrouwen worden getroffen door Borstkanker. In Nederland is er een grote vooruitgang geboekt dit mede door de goede preventieve zorg.Vrouwen die regelmatig meedoen aan het onderzoek hebben volgens het RIVM 50% minder kans om te overlijden aan borstkanker dan vrouwen die niet meedoen.

Corona heeft voor het bevolkingsonderzoek ook al impact gehad. Afgelopen jaar is er bijna geen bevolkingsonderzoek geweest. Dat op zichzelf is al een stille ramp.

En dan nu deze maatregel. Ipv de leeftijd van 50 te verlagen naar 35 wordt nu de tussentijd tussen de onderzoeken langer.

Dit signaal vinden wij nodig. We kunnen dit gewoonweg niet accepteren.

Wij hopen dat dit signaal brede steun in het land krijgen.

 

MOTIE
Raadsvergadering 15 december 2020
Agendapunt: vreemd aan de agenda
Onderwerp: borstonderzoek vrouwen
Indieners: fractie CDA, Burgerbelangen Dinkelland, PvdA, VVD, Lokaal Dinkelland.

De raad van de gemeente Dinkelland

In vergadering bijeen op 15 december 2020

Constaterende

Dat de staatssecretaris voor volksgezondheid heeft besloten de tijdsinterval voor het periodiek borstonderzoek voor vrouwen tijdelijk te verlengen van tweejaarlijks naar driejaarlijks;
Dat als reden hiervoor is vermeld dat het momenteel en de komende drie jaar niet mogelijk is landelijk consequent aan de termijn van twee jaar te kunnen voldoen;
Wenselijk zou zijn om ook de leeftijdsgrens voor het borstonderzoek te verlagen van 50 naar 35 jaar.
Dat het hier weliswaar gaat om landelijk beleid, maar dat ook de raden als primaire
volksvertegenwoordiging op het terrein van volksgezondheid een belangrijke politieke signaalfunctie hebben;

Overwegende

Dat deze maatregel op korte en langere termijn leidt tot een verslechtering van deze uiterst belangrijke preventieve voorziening;
Dat ongeveer 1 miljoen vrouwen vanaf vijftig jaar in Nederland van deze voorziening gebruik maken;
In Nederland krijgt 1 op de 7 vrouwen borstkanker. Het bevolkingsonderzoek is bedoeld om borstkanker zo vroeg mogelijk te ontdekken. De kans op een succesvolle behandeling is dan groter.
Ook is vaak een minder ingrijpende behandeling nodig.

Spreekt uit

Dat de genomen maatregel ongewenst en onverantwoord is en moet worden gestopt;

Overwogen moet worden om de leeftijdsgrens te verlagen van 50 naar 35 jaar.

Dat dit signaal vanuit de volksvertegenwoordigingen in ons land zo breed mogelijk moet worden overgebracht naar de staatssecretaris;

Roept het college op

Er bij de staatssecretaris, door toezending van deze motie, op aan te dringen dat hij zijn maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejarentermijn zo  consequent mogelijk wordt toegepast;
Deze motie bij de gemeenteraden in Nederland en de leden van de 2 de Kamer bekend te maken.

En gaat over tot de orde van de dag
Fractie CDA Elke Klunder
Fractie Burgerbelangen Dinkelland Fons Maathuis
Fractie PvdA Cel Severijn
Fractie VVD Marcel Tijink
Fractie Lokaal Dinkelland Annette Zwiep-Rosens

Reacties uitgeschakeld voor Motie Borstonderzoek vrouwen Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Voorstel-inzake-vaststellen-grondcomplex-en-exploitatie-Denekamp-Oost-en-Saasveld-De-Lenne

Geplaatst op

Voorzitter voor ons ligt het voorstel inzake vaststellen grondcomplex en -exploitatie Denekamp Oost en Saasveld de Lenne.

Inhoudelijk gaan we er niet op reageren en had het als hamerstuk behandeld mogen worden, maar de fractie van lokaal Dinkelland heeft gevraagd om het als bespreekstuk te behandelen en dit betoog mag u ook als stemverklaring zien.

De fractie van Lokaal Dinkelland kan instemmen met dit voorstel en wil het college complimenteren dat men ook in Denekamp en Saasveld uitbreidingsmogelijkheden beschikbaar heeft. Het college heeft nu voor de meeste kernen bouwlocaties beschikbaar, de vraag is en blijft of hiermee ook aan de behoefte kan worden voldaan voor starters en senioren.

Waar ook niet aan wordt voldaan is dat het college zich totaal niet houdt aan het college akkoord en hiermee de inwoners van Dinkelland een rad voor ogen draait door te zeggen dat men kiest voor inbreiding boven uitbreiding. Het tegendeel is waar en dat mag dit college zwaar worden aangerekend. Men roept veel en doet maar, wat hun pad komt, maar volgt op dit vlak totaal niet hetgeen is afgesproken in het door de raad aangenomen coalitie akkoord. Onlangs toen de mogelijke ontwikkeling van de Böggelskamp ter sprake kwam gaf de wethouder zelfs aan dat deze inbreidings locatie geen haast had, omdat we ook nog Denekamp Oost hebben. Dus uitbreiding boven inbreiding, terwijl we weten dat er rond de 50 gegadigden zijn om binnen de kernen een inbreidingslocatie te ontwikkelen, maar dat conform het huidige beleid niet kan. Zeer slecht ook dat het college hiermee haar eigen belang boven dat van de inwoners stelt, dit is sterk af te keuren.

Ook de volgorde is opmerkelijk en verkeerd in de ogen van de fractie van Lokaal Dinkelland. Er hoort eerst een bestemmingsplan te zijn en daaraan hoort een exploitatieplan gekoppeld te worden. Als we straks een bestemmingsplan krijgen voorgelegd en we willen het wijzigen zullen we met de argumentatie om de oren worden geslagen dat dit niet kan, omdat het niet past binnen de door de raad aangenomen grondexploitatie. Ammehoela

Het college had al lang met de gewijzigde nota inbreidingslocaties moeten komen. (Dat het snel kan zien we nu wel, er is nog maar een kladschets aanwezig van dit voorstel of de wethouder komt er al mee naar de raad.) We hebben over de inbreidingsnota in december 2019 en januari 2020, ja een jaar geleden, informeel hierover gesproken met het doel om snel met een gewijzigde en gewenste nota te komen. Opmerkelijk dat het CDA dan 2 maanden later nog komt met input die op sommige punten tegenstrijdig is met hetgeen in de 2 sessies naar voren is gekomen maar wel in de concept nota is terug te vinden. Wie heeft hier het initiatief genomen om deze nagekomen input te leveren? Laat onverlet dat we wel willen instemmen met dit voorstel maar van de wethouder de bevestiging willen hebben dat hij voor maart 2021 met de gewijzigde nota inbreidingslocaties naar de raad komt.

Reacties uitgeschakeld voor Voorstel-inzake-vaststellen-grondcomplex-en-exploitatie-Denekamp-Oost-en-Saasveld-De-Lenne Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorstel-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-Buitengebied-Brandlichterweg-66d-Denekamp

Geplaatst op

Voorzitter voor ons ligt ter besluitvorming het voorstel inzake vaststellenbestemmingsplan “Buitengebied Brandlichterweg 66d Denekamp” of beter gezegd; bij W&B bedrijfs en grofhuishoudelijkafval inzamelen.

Een dossier dat de gemoederen opnieuw flink bezig heeft gehouden en waarbij uitspattingen hebben plaatsgevonden die wij ten stelligste afkeuren. De gemeente moeten hierbij ook naar zichzelf kijken en we moeten dan helaas constateren dat de behandeling van dit dossier veel beter had gekund en de gemeente daarom mede debet is aan deze consternatie.

Het overleg met de omwonenden is ronduit slecht geweest of beter gezegd is er niet of te laat geweest. Dat is het college en de wethouder aan te rekenen. Zo behoren wij niet met onze burgers om te gaan.

Reeds met de verplaatsing van W&B naar deze locatie werd duidelijk dat daaraan naast de voordelen ook bezwaren kleefden. Deze worden met uitbreiding van de beoogde afvalinzameling eerder meer dan minder. Maar hebben wij een keuze? Kunnen wij wat anders, na toezeggingen bij de verplaatsing, waarbij werd opgemerkt dat afvalinzameling slechts een nevenactiviteit is, en de toezegging van het college op 3 oktober 2018 op het principe verzoek van W&B. Wij vragen ons af waarop dit laatste was gebaseerd en zijn hier voldoende aspecten afgewogen? Is hier niet een grote fout gemaakt?

Als raad komen we dan in een situatie terecht waarin we bijna voor een voldongen feit staan en slechts kunnen voorstellen om die maatregelen te treffen die de verkeersveiligheid en de volksgezondheid in het algemeen en specifiek de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk beperkt. We spreken de wethouder erop aan dat hij in overleg met W&B goede en duidelijke afspraken maakt om te zorgen dat die voorzieningen worden getroffen die daarvoor nodig zijn. Hierop toeziet en zorgt dat de initiatiefnemer daarvan de kosten voor haar rekening neemt.

Of de inwoners van Dinkelland met deze extra afval inzamel locatie veel zijn geholpen wagen wij te betwijfelen. Aangezien de gemeente reeds een concessie met Postel heeft afgesloten. Hierin is geen exclusiviteit afgesproken, maar als straks het volume op beide locaties minder is, zullen uiteindelijk de tarieven omhoog gaan. Dus zijn de inwoners het kind van de rekening, laten we ons dat wel realiseren!

Voorzitter, voordat wij kunnen instemmen met dit voorstel heeft de fractie van Lokaal Dinkelland het initiatief genomen een motie op te stellen, om daarmee de gevaren en overlast zoveel mogelijk te beperken. Het is goed te constateren dat meerdere fracties deze mede indienen en ondersteunen en daarmee de negatieve gevolgen enigszins worden beperkt.

Voorzitter met uw goedvinden lees ik die nu voor.

Ter info: De definitieve motie vindt u vanaf morgen online.

MOTIE 

Raadsvergadering 15 december 2020 

Agendapunt 11 Bestemmingsplan Brandlichterweg 

Indieners: fractie Lokaal Dinkelland 

 

De raad van de gemeente Dinkelland 

 

In vergadering bijeen op 15 december 2020 

 

Constaterende 

 

Dat voorligt het voorstel van het college tot vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied, Brandlichterweg 66d, Denekamp; 

 

Overwegende  

 

dat het voorstel leidt tot onrust en bezorgdheid bij de omwonenden; 

dat voor de inwoners van Denekamp een afvalinzamelpunt op korte afstand wenselijk is; 

dat W&B in 2018 is verhuisd naar de Brandlichterweg en dat er toen reeds sprake was van vestiging van een afvalinzamelpunt op deze locatie; 

dat W&B is gevestigd boven een gedeeltelijk gesaneerde voormalige vuilstortplaats; 

dat een afvalinzamelpunt op deze locatie naar verwachting zorgt voor extra verkeersbewegingen; 

dat een afvalinzamelpunt incidenteel zorgt voor extra geluidsoverlast door laden en lossen; 

dat naast W&B aan dit weggedeelte ook carnavalsloodsen, een manege en een oud papierinzamelaar zijn gesitueerd; 

dat de locatie voor oud papierinzameling voor extra verkeersbewegingen zorgt; 

dat tijdens het carnavalsseizoen de aanwezigheid van de carnavalsloodsen zorgt voor een onwenselijke verkeerssituatie door veel extra verkeersbewegingen en veel geparkeerde auto’s aan beide zijden van de Brandlichterweg; 

dat tijdens de commissiebehandeling door de meeste fracties vragen zijn gesteld en zorgen zijn geuit over de verkeersveiligheid, de extra geluidsbelasting en de aanwezigheid van een voormalige vuilstortplaats; 

dat ook met de nieuwe bestemming de verkeersveiligheid, met name voor het fietsers en voetgangers gewaarborgd moet zijn; 

dat door de aanwezigheid van de voormalige vuilstortplaats monitoring gewenst blijft; 

dat extra geluidsoverlast voor de omwonenden onacceptabel is en moet worden voorkomen; 

 

Spreekt uit 

 

Het essentieel te vinden dat de verkeersveiligheid van de weggebruikers op de Brandlichterweg tussen de rotonde aan de Scandinavië route en de Voskampweg maximaal gewaarborgd wordt; 

Het essentieel te vinden dat de geluidsoverlast voor de omwonenden door het laden en lossen van afval op de W&B-locatie niet zal toenemen; 

Dat grondwatermonitoring rondom de voormalige vuilstortplaats gewenst blijft; 

Dat de overlast door geparkeerde autos langs de Brandlichterweg zoveel mogelijk moet worden beperkt; 

 

En draagt het college op 

 

 1. Te onderzoeken of het hier aan de orde zijnde weggedeelte van de Brandlichterweg veiliger kan worden gemaakt, door eventueel de aanleg van een vrij liggend fietspad, en bij een positieve uitkomst van dit onderzoek tot realisering over te gaan; 
 1. De grondwatermonitoring te continueren en de rapportages daarover periodiek ook met de omwonenden te blijven delen; 
 1. In overleg te treden met W&B om op het achterterrein extra geluidswerende en geluidsabsorberende voorzieningen aan te brengen; 
 1. Tijdens het carnavalseizoen een parkeerverbod langs de Brandlichterweg in te stellen en te onderzoeken hoe het parkeer probleem kan worden opgelost; 
 1. In overleg met de klootschietvereniging Dorp Boer en W&B de mogelijkheden te bezien van een gezamenlijke oud papierinzameling, waardoor de overlast en hinder wordt beperkt; 
 1. De raad uiterlijk 30 juni 2021 te informeren over de uitvoering van deze motie, waarbij de actiepunten zijn voorzien van een financiële  paragraaf. 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag 

 

 

Fractie Lokaal Dinkelland, B. Tijkotte 

 

Reacties uitgeschakeld voor Voorstel-inzake-vaststellen-bestemmingsplan-Buitengebied-Brandlichterweg-66d-Denekamp Dit bericht is geplaatst in Moties, Nieuws

Begroting 2021

Geplaatst op

Begroting 2021

Voorzitter, voor ons ligt ter behandeling de begroting voor 2021, wederom een uitgebreid boekwerk met veel herhalingen uit het verleden en voor velen een moeilijk te lezen rapportage. We hebben hierover al eerder onze opmerkingen gemaakt en laten we hopen dat de audit-comm hierin verandering weet aan te brengen.

De begroting zou een vertaling moeten zijn van de Strategische raadsagenda 2018-2022, het koersdocument, het coalitieakkoord en de perspectiefnota 2021. In dat opzicht is het soms zoeken om de weg te vinden. En natuurlijk ligt de wereldwijde COVID-19 pandemie als een sluier over deze begroting. Zo ook de behandeling van deze begroting die daardoor digitaal moet plaatsvinden.

Begrijpelijk maar jammer, omdat juist de behandeling van de begroting, jaarlijks het belangrijkste te behandelen onderwerp, hierdoor niet de behandeling kan krijgen die deze zou moeten hebben. Echter als we kijken wat het college de afgelopen jaren heeft gepresteerd en voornemens is in 2021 te doen, dan kan ik me voorstellen dat het college deze wijze van vergaderen als zeer prettig ervaart. Want laten we eerlijk zijn,

-wat is er terecht gekomen van de voornemens uit de strategische agenda, het koersdocument en het coalitie akkoord?

-wat is er terecht gekomen van het duurzaam doorontwikkelen van Dinkelland?

-wat is er terechtgekomen van de ambitie programma’s?

Zo weinig dat wij ons kunnen voorstellen dat het college dit graag digitaal wil af doen en zodoende de inwoners hierover niet onder ogen hoeft te komen.

Nee, deze begroting getuigt niet van rentmeesterschap.

Nee, deze begroting getuigt niet van werken met opgestroopte mouwen.

Nee, deze begroting getuigt niet van een bestuur dat er is voor de inwoners.

Voorzitter, allereerst hebben we als raad bij het opstellen van deze begroting niet de input kunnen geven zoals dat hoort te zijn. De begroting hoort een raadsstuk te zijn, vanaf de basis opgebouwd als een pyramide, waarbij voor de gehele raad voldoende ruimte is om input te geven. Wat dat betreft is de fractie van Lokaal Dinkelland voor herinvoering van de oude procedure.

Wij vragen ons ook af waarom het college de september circulaire niet heeft verwerkt in deze begroting. Een begroting moet gebaseerd zijn op de laatste meest actuele situatie en gegevens. Ook al komt deze informatie nadat de begroting is opgesteld, maar voor de vaststelling daarvan! Nu stellen we eventueel een begroting vast, waarvan we weten dat het meerjaren perspectief beduidend slechter is dan in deze begroting wordt vastgesteld. Er had dus een ander raadsbesluit genomen moeten worden.

De vragen behandeling is de commissie was voor de raad- en commissieleden al bijna niet te volgen, laat staan dat de inwoners zijn blijven aanhaken. Het voorlezen van de ambtelijke antwoorden was soms zo onnavolgbaar en ongepassioneerd dat we graag de toegezegde tekst hadden ontvangen.

Sociaal domein, de wethouder haalde in de comm. verg. binnen de inclusieve samenleving de actie programma’s door elkaar, waar we het hebben over, langer gezond, versterken van de sociale basis, meer zorg nabij en meer inwoners kunnen meedoen. Een belevingsonderzoek is de indicator op alle doelgroepen, de inspanningen worden geleverd door POH, Dorpshuiskamers en stimuleren van positieve gezondheid. Wat is daarvan de doelstelling? Graag concreter formuleren! ooit gehoord van SMART?

Daarnaast zien we binnen het sociaal domein telkens weer nieuw beleid, maar wat zijn de resultaten van hetgeen we voorheen hebben gedaan? Of zijn we alleen bezig met beleid.

Dat er €40k extra gereserveerd wordt om een aantal inspanningen te intensiveren kan onze instemming niet ontvangen, aangezien we van mening zijn dat deze kwaliteit en capaciteit binnen Noaberkracht aanwezig is. Daarnaast valt op en is onacceptabel dat veel projecten door Corona geen doorgang hebben gevonden. Hoe gaat de wethouder dit oplossen? Corona verminderd de vraag naar zorg niet, integendeel de gemeente moet er dan juist zijn en handelen naar de mogelijkheden gezien de situatie.

We lezen dat het college een integrale visie en beleid wil vaststellen op alcohol, drugs en handhaving. Om hiermee succesvoller te zijn stellen we voor dit samen met Oldenzaal of NOT op te pakken, omdat de jongeren zich vooral in Oldenzaal op school treffen. Daarnaast is er ook bij o.a. Het Trimbos instituut veel preventie materiaal en kennis aanwezig. We zullen hiervoor een amendement indienen.

Natuurlijk zijn er de afgelopen jaren zaken gerealiseerd, zoals de KOG, de stresstest, sportakkoord, stappen gezet voor uitbreidingslocaties enz.

Maar er zijn toch veel zaken niet gerealiseerd of nog niet tot uitvoering gekomen en verkeren nog steeds in voorbereiding of onderzoek. Soms bekruipt ons het gevoel dat Noaberkracht een onderzoeksbureau is, i.p.v. een uitvoeringsorganisatie voor Dinkelland en Tubbergen.

Triest is te constateren dat van de voorgenomen ambities weinig tot uitvoering komt. Niet voor niets dat van de ruim € 5 milj. reserves voor het MEP slecht een kleine € 90k wordt onttrokken. Voor ons een reden om oa. samen met de VVD voor de ambitie duurzaamheid een amendement in te dienen en de € 264k voor nieuw beleid voor duurzaamheid te onttrekken aan het programma duurzaam Dinkelland, waar ca € 2 milj. “In de pot” zit, en niet uit de Ribam.

Dat de gevolgen van Corona ook financieel nog niet zijn te overzien mag duidelijk zijn. Als fractie van Lokaal Dinkelland vinden wij stabiel financieel beleid hier op z’n plaats en daarom dienen wij een amendement in om het weerstandsvermogen tijdelijk te verhogen met €500k puur en alleen om een extra buffer achter de hand te hebben in deze onzekere tijd.

 

Reacties uitgeschakeld voor Begroting 2021 Dit bericht is geplaatst in Lokaal Dinkelland, Media, Nieuws
← Older posts Newer posts →