Bevorderen welzijn in Dinkelland

Lokaal Dinkelland en maatschappelijke voorzieningen
Lokaal Dinkelland ziet een groeiende vitaliteit in alle kernen. De gemeenschapszin wordt groter, ook bij jonge mensen. Inwoners organiseren steeds meer zelf en komen met initiatieven. Als dat vervolgens positief beloond wordt, ontstaat er een vliegwieleffect.
De kleinere kernen in Dinkelland zijn hechte gemeenschappen. Samen voelt men zich verantwoordelijk voor nieuwe ontwikkelingen en worden zaken opgepakt en uitgevoerd. In Tilligte staat sinds kort een mooie multifunctionele accommodatie, die geheel door vrijwilligers gebouwd is. In Lattrop staat een spiksplinternieuwe sportzaal. Het jeugdwerk in Deurningen heeft een nieuwe impuls gekregen.
In grotere kernen vindt men elkaar wat moeilijker en voelt men zich wat minder verantwoordelijk voor elkaar. Grotere kernen moeten meer door de gemeente geactiveerd worden om de voorzieningen op niveau te houden.
Lokaal Dinkelland vindt dat de (maatschappelijke) voorzieningen in de kernen op peil moeten worden gehouden. Voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, kennis en festiviteiten zijn van belang om de samenleving leefbaar te houden. Lokaal Dinkelland vindt dat deze voorzieningen zowel voor cultuur als voor sport voor iedereen toegankelijk dienen te zijn en ook op niveau horen te blijven. Lokaal Dinkelland heeft de aanzet gegeven tot de ontwikkeling van een nieuwe sportnota. Deze zal in samenspraak met alle verenigingen, organisaties en bedrijven die met sport te maken hebben, in 2018 vorm krijgen. Lokaal Dinkelland vindt dat de gemeente daarbij ambitie mag tonen en dus samen met inwoners en verenigingen moet streven naar verbetering van het niveau. De gemeente heeft dus een belangrijke faciliterende en ondersteunende rol.

Lokaal Dinkelland en zorg op maat
Niemand zou zich over de belangrijkste  levensbehoeften zorgen hoeven te maken. Toch geldt dat helaas niet voor iedereen. Bij de gemeente is goed in beeld wat de gezinssamenstelling is en welke mensen zorg nodig hebben. Maar “Wat heb jij nodig” is een vraag die gemeente en zorgbehoevende soms niet hetzelfde beantwoorden. Het is van belang dat keukentafelgesprekken niet alleen met de zorgbehoevende wordt gevoerd. “Zorg op maat” moet uitgaan van de persoon die zorg nodig heeft en zijn/haar omgeving. Als we willen dat mensen steeds langer thuis blijven wonen, moeten we ook zorgen dat zij van de juiste zorg worden voorzien. Daarbij kunnen, naast beroepskrachten, hulpmiddelen en financiële ondersteuning ook vrijwilligers ingezet worden.
Gebruik maken van de verschillende mogelijkheden die daarvoor bestaan, is ook onderdeel van het beleid. We denken daarbij bijvoorbeeld aan inzet van ICT-mogelijkheden (cameratoezicht, voorlichting, videochatten, digitaal spreekuur).

Lokaal Dinkelland en de vrijwilligersbank
Een vrijwilligersbank is een noodzaak. De samenleving kan niet meer bestaan zonder vrijwilligers. Veel wordt er al gedaan door heel veel mensen. Maar het stroomlijnen daarvan en het leggen van verbindingen is een taak van de gemeente. Zij moet werk maken van vrijwilligerswerk, zeker ook onder mensen die al AOW ontvangen. Mensen worden vitaler en willen niet altijd stoppen met werken, maar zich nuttig inzetten voor de maatschappij. Zij kunnen ingezet worden als vrijwilliger of als “deelambtenaar”. Zij zijn ervaringsdeskundigen op vele vlakken en zijn sociaal onderlegd.
Via de vrijwilligersbank kunnen diensten tussen inwoners onderling worden opgezet door het combineren van vraag en aanbod bijvoorbeeld bij de ondersteuning van mantelzorgers, het opzetten van een boodschappenservice, spellenmiddagen, wandelgroepen, een vervoerspool. De gemeente speelt hierbij een verbindende rol, brengt partijen bij elkaar en faciliteert. Daar ligt een belangrijke maatschappelijke taak.

Lokaal Dinkelland en mantelzorg
Het huidige systeem gaat ervan uit dat alles wat iemand zelf kan of kan organiseren, niet door de gemeente wordt gedaan. Dat betekent dat de taak van de mantelzorgers sterk verzwaard is. Nu wordt er gekeken naar wat een mantelzorger maximaal kan doen. Lokaal Dinkelland vindt dat een verkeerd uitgangspunt. De gemeente zou moeten kijken naar “Wat is voor een mantelzorger haalbaar om te doen, zonder dat het ten koste gaat van zijn/haar eigen kwaliteit van leven”. Als je mantelzorgers betrekt bij keukentafelgesprekken met inwoners die zorg nodig hebben, krijg je als organisatie een duidelijker beeld en betere afstemming.
Mantelzorgers moeten voor de mantel zorgen en niet voor de hele garderobe.

Lokaal Dinkelland en gezond opgroeien en ontwikkelen
Dinkelland is een prachtige gemeente. De ervaringsfactor geluk is hoog in Dinkelland. Dat willen we graag zo houden.
We wonen in een mooie omgeving met leefbare kernen. Om deze kernen leefbaar en veilig te houden voor onze kinderen wil Lokaal Dinkelland samen met de inwoners van de kernen, initiatieven nemen om die leefbaarheid voor de toekomst te behouden. Lokaal Dinkelland wil meedenken en meewerken aan het verder ontwikkelen van voorzieningen, bouwmogelijkheden, verenigingsleven, en verdere activiteiten die bijdragen aan het verhogen van het woon-, leefgenot van onze inwoners binnen de gemeente.