Financiën

Lokaal Dinkelland en geld
Begrotingen moeten helder, transparant, taakstellend en goed te controleren zijn. Die duidelijkheid is wat Lokaal Dinkelland bij de laatste begroting heeft gemist. De begroting 2018 heeft veel open eindes, grote bedragen worden geoormerkt voor onder meer duurzaamheid zonder dat daar een concreet voorstel onder ligt. Daarmee wordt de raad buitenspel gezet en heeft de raad geen zeggenschap meer over de invulling van deze gelden en kan ze dus niet controleren.

Lokaal Dinkelland wil geen begrotingstekort, maar ook geen begrotingsoverschot. Met de middelen die ter beschikking staan, moeten taken en opdrachten uitgevoerd worden. Investeren is goed voor onze kernen, voor Dinkelland en voor haar inwoners. Geld dat beschikbaar is voor de inwoners, moet ook besteed worden aan die inwoners.
Dinkelland kent een begroting van in totaal ongeveer 56 miljoen euro. Daarvan is ongeveer 15%, dus ongeveer 8 miljoen euro niet geoormerkt en vrij bestembaar. Maar dat bedrag kan hoger worden naar mate we als Gemeente Dinkelland onze wettelijke taken effectiever en efficiënter invullen. Op die manier kunnen we meer uitgeven aan bijvoorbeeld wegen- en groenonderhoud, zorg, het onderhouden en verduurzamen van gemeentelijke gebouwen, het realiseren van bouw- en woonmogelijkheden voor inwoners.

De Twentse gemeenten werken op velerlei gebied samen binnen de Regio Twente en binnen de Euregio. Bijvoorbeeld wordt er samengewerkt op het gebied van veiligheid, werk, zorg (GGD, Samen14), mobiliteit (openbaar vervoer), toerisme en innovatiebeleid (Agenda van Twente). Dat is prima en ook nuttig, maar Lokaal Dinkelland vindt het van belang om, ook dan te kijken naar de behoeften van onze eigen inwoners. Lokaal Dinkelland wil altijd de mogelijkheid open houden om af te wijken van het regionale beleid als dat voor onze eigen inwoners beter is.

Lokaal Dinkelland en de woonlasten
In Dinkelland zijn de woonlasten (OZB + rioolheffing + afvalstoffenheffing) voor huishoudens hoger dan gemiddeld in Nederland.
In 2017 bedroegen de woonlasten voor een meerpersoonshuishouden €859 tegenover een gemiddelde in Nederland van €723.  (bron: www.waarstaatjegemeente.nl)
Dit komt vooral doordat de rioolheffing in Dinkelland fors boven het gemiddelde ligt (Dinkelland €262, Nederland €189). Daarmee is in de afgelopen jaren voorgesorteerd op een nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) dat in 2018 opgesteld gaat worden. Veel van de bestaande riolering is verouderd en aan vervanging toe. Lokaal Dinkelland is van mening dat een goed functionerend rioleringssysteem van groot belang is voor de gezondheid.
De lasten voor maatschappelijke gebouwen zijn veel te hoog. Deze gebouwen zijn van groot belang voor de leefbaarheid in onze kernen. Lokaal Dinkelland vindt dat deze lasten gecompenseerd moeten worden, zoals dat in veel andere gemeenten al gebruikelijk is.
Ten opzichte van 2016 zijn de woonlasten in 2017 met slechts 0,5% gestegen.
Lokaal Dinkelland zet voor de komende jaren in op een daling van de woonlasten.

Lokaal Dinkelland en subsidies
De gemeente moet een actief beleid op het gebied van subsidies voeren. Zij moet zich op de hoogte stellen en houden van mogelijke Europese, Euregionale, landelijke, provinciale en regionale subsidies in de bestuurlijke sector. Bij aanvragen kan dan gewezen worden op de subsidiemogelijkheden die er zijn   voor inwoners, organisaties en bedrijven in Dinkelland.