Samen aan de slag voor Dinkelland

Lokaal Dinkelland en “MijnDinkelland2030”
Lokaal Dinkelland heeft meegewerkt aan het ontwerp van de visie “MijnDinkelland2030”. Daarin wordt vormgegeven aan de wisselwerking tussen de  inwoner en de overheid.

(citaat: website Dinkelland)
“Hoe ziet uw kern er over 15 jaar uit? Als een welvarende hechte gemeenschap of als een stil en verlaten plaatsje? ……….. Natuurlijk kunnen wij daar als gemeente beleid op maken, maar dat is juist wat we niet meer willen. Want die kernen zijn niet alleen van ons, maar vooral van u als inwoners. Daarom vragen we u om actief mee te denken over de manier waarop uw kern er volgens u in de toekomst uit moet zien. Vervolgens willen we samen met u kijken wat er in de praktijk nodig is om uw kern toekomstbestendig te maken. Hoe houden we het leefbaar en welke keuzes moeten we daarvoor maken? Wat kunnen u en uw medebewoners daarin zelf doen en hoe kunnen wij als gemeente daarbij helpen?
Dit proces van samen nadenken en keuzes maken is de kern van het project Mijn Dinkelland 2030!” 

Niet het college, niet de raad, niet de organisatie bepalen wat een kern wil, maar kernen / inwoners krijgen zelf de ruimte om met initiatieven te komen. De inwoners weten zelf het beste wat er in hun kern moet gebeuren.
Via thema-avonden kan de gemeente goede initiatieven van de ene kern voorleggen aan andere kernen, zodat ook anderen enthousiast worden. Zo kan de gemeente een actieve en verbindende rol spelen bij het ontwikkelen van initiatieven.
Ook het organiseren van kennisavonden voor inwoners is een middel om hen te betrekken bij het bevorderen van de kwaliteit van leven. Dit zijn avonden met allerlei terugkerende thema’s waarbij onafhankelijke organisaties, specialisten of ambtenaren hun visie geven over een bepaald thema. Lokaal Dinkelland denkt dan aan avonden op het gebied van zorg, ruimtelijke ordening, gezondheid en bewegen, buurtveiligheid en buurtpreventie, vrijwilligerswerk, armoedebestrijding, duurzaam wonen en duurzame energie.
Via deze kennisavonden kunnen werkgroepen worden samengesteld die de adviezen en ideeën omzetten in acties. Deze werkgroepen bestaan uit inwoners en ambtenaren. Door deze samenwerking wordt de betrokkenheid tussen inwoners en gemeente verhoogd om tot gewenst resultaat te komen.

Lokaal Dinkelland en bestuurlijke vernieuwing
Onze visie vereist bestuurlijke vernieuwing, anders denken en anders doen.
Lokaal Dinkelland staat dicht bij de inwoners. Als inwoners het vertrouwen en de ruimte krijgen om initiatieven uit te werken, heeft dit een positief effect op de gemeenschapszin. Inwoners zullen zich verantwoordelijk gaan voelen voor wat er gebeurt binnen hun eigen kern.
De raad, het college en de gemeentelijke organisatie moeten zich afvragen hoe zij wensen bij de burger ophalen en daarin een actieve en niet, zoals nu het geval is, een afwachtende houding aannemen.
Dit kan, volgens Lokaal Dinkelland, door middel van een goed werkend burgerpanel, invoering van projectmatig werken en het organiseren van thema- en informatieavonden. Lokaal Dinkelland wil meer interactie tussen inwoners en de gemeentelijke overheid, participatie van inwoners én overheid met een gezamenlijk belang en agenda op gelijkwaardig niveau. Eerst luisteren naar wat er leeft bij de inwoners, voordat beleid wordt gemaakt en wordt vastgesteld in de raad. Beleid waarin zowel de stem van de gemeente als die van de inwoners zijn vertegenwoordigd heeft meer kans op het beoogde resultaat dan beleid zonder stem van de inwoners. Het gaat echt om verandering binnen de gemeentelijke organisatie met de blik naar buiten gericht. Ambtenaren moeten veel meer het gemeentehuis uit en binnen de gemeenschap hun werk doen. Met de laptop op pad. Lokaal Dinkelland realiseert zich dat dit niet van vandaag op morgen is geregeld, maar een proces van jaren is.
De raad, het college en de gemeentelijke organisatie dienen te leren denken in mogelijkheden en moeten zich oplossingsgericht opstellen. Het bestuurlijk experiment voor behoud van jongeren dat in 2018 gaat starten is een voorbeeld van bestuurlijke vernieuwing. Samen met jongeren gaat de raad kijken wat er nodig is, zodat zij binnen hun gemeente kunnen blijven wonen.

Lokaal Dinkelland en een nieuwe manier van werken
Een organisatie die projectmatig opdrachten uitvoert, leidt tot een beter  resultaat. Inwoners zijn direct betrokken bij de uitvoering van deze opdrachten en hebben daardoor invloed op het resultaat. Opdrachten die bij de gemeentelijke organisatie worden neergelegd, kunnen worden beschouwd als een project. Bij elk nieuw project wordt een team samengesteld dat de opdracht uitvoert maar ook de verantwoordelijkheid draagt. Het projectteam werkt het voorstel uit, inclusief de planning, het benodigd budget, de resultaatafspraken en de evaluatie. Vooral de gezamenlijke inbreng van betrokkenen, inwoners of raad is bepalend voor een breed gedragen eindresultaat.
Voor deze nieuwe manier van werken zijn korte lijnen tussen inwoners en de gemeente van belang. Daarvoor is het noodzakelijk dat er één gemeentelijk en laagdrempelig aanspreekpunt  (frontoffice) is, waar iedere vraag als een goede vraag wordt gezien en waarbij de vraagsteller tevreden naar huis gaat. Inwoners kunnen hier terecht voor vragen over zorg, veiligheid, vergunningen enzovoort. Vragen die niet direct opgelost kunnen worden, worden doorgezet naar een kenniscentrum (backoffice) en de gevonden oplossingen worden teruggekoppeld naar de inwoner. Drempels moeten worden weggenomen, zodat iedereen snel en gemakkelijk contact kan krijgen met de gemeente.
Lokaal Dinkelland vindt het belangrijk dat wethouders en raadsleden zichtbaar zijn voor de gemeenschap en aanwezig zijn bij evenementen, gebeurtenissen die zich afspelen in de kernen. Een maandelijks (wethouders-) spreekuur in elke kern bevordert het contact tussen het bestuur en de kernen.

Lokaal Dinkelland en digitalisering
Het verzamelen, koppelen en analyseren van gegevens  van lokale instanties om deze in te zetten voor  onze samenleving is niet meer weg te denken. Om te weten wat er leeft binnen de gemeente, is het verzamelen van  informatie een uitkomst om gerichte acties te kunnen ondernemen op het gebied van veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid.
Daarnaast wordt het belang van ICT steeds groter binnen de dienstverlening van de gemeente. Het leidt tot een betere dienstverlening en samenwerking  tussen gemeente, inwoners, bedrijven en organisaties. Vooral omdat er in meerdere gemeenten al technologische vernieuwingen plaatsvinden is het ook van belang dat Dinkelland een ICT-agenda opstelt. Digitalisering van diensten verkleint de afstand tussen de inwoners en gemeente en zorgt voor een betere op maat gemaakte dienstverlening, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de privacy wetgeving.
Digitalisering van gemeentelijke diensten is toe te passen voor verhoging van de levenskwaliteit (zorg en veiligheid), recreatie en organiseren van bijeenkomsten.
Een goedwerkend burgerpanel kan worden ingezet om input te leveren voor zo’n ICT-agenda.
We willen bij de digitalisering de mensen die niet zo goed met de computer over weg kunnen niet vergeten. Deze groep zal op de traditionele wijze van informatie moeten worden voorzien.