Veranderende landbouw

Lokaal Dinkelland en veranderende landbouw
Dinkelland is een plattelandsgemeente. Lokaal Dinkelland vindt het een uitdaging om rekening te houden met opschaling van bedrijven, de kwaliteit voor de toerist, Natura2000 kaders en de inpassing tussen collega-bedrijven. Nieuwe initiatieven zijn vooral een samenspel tussen alle 4 genoemde factoren. De natuur en de landbouw dienen beide bij te dragen aan een mooie leef- en bewegingsomgeving.
Op percelen van stoppende boeren kunnen andere activiteiten opgestart worden. Het VAB-beleid biedt daartoe voldoende mogelijkheden. Lokaal Dinkelland vindt dat de gemeente aandacht moet hebben voor leegstaande boerderijen of percelen die niet meer gebruikt worden. Revitalisering van boerenbedrijven kan verrommeling van het landschap voorkomen.
Innovaties in de landbouw ter bevordering van precisielandbouw, bijvoorbeeld door middel van drones en door in te zetten op initiatieven op het gebied van biogas en biodiversiteit,  worden door Lokaal Dinkelland omarmd. Maar ook kleinschalige initiatieven, zoals bijvoorbeeld het inzaaien van braakliggende stukken grond of akkerranden met speciaal gras- of bloemenmengsel kunnen op onze steun rekenen.
De biodiversiteit staat ook in Dinkelland onder druk. Belangrijke kansen voor herstel van biodiversiteit liggen daarom in het combineren van functies van landbouw en natuur. Schaalvergroting in de landbouw en veehouderij is ook in Dinkelland van toepassing. Lokaal Dinkelland wil dat de gemeente gericht actie neemt om de biodiversiteit te herstellen en te bevorderen. Ook hierbij heeft de gemeente de taak om groepen te verbinden en kennis te bevorderen.