Wonen in Dinkelland

Lokaal Dinkelland en wonen.
Een belangrijke taak voor de gemeente, samen met de kernen, is de invulling van de lokale woonbehoefte. Elke kern dient levensloopbestendig te zijn. Er is  veel behoefte aan woonmogelijkheden voor jong en oud. Hierin hebben ook woningcorporaties een taak.
De huidige woonvisie geeft aan dat er tot 2024 nog 620 woningen gebouwd mogen worden in Dinkelland. Dat is meer dan de bestaande ruimte die in de huidige bestemmingsplannen beschikbaar is. Nu al inzetten op inbreiding is dan ook van groot belang.
Binnen de kernen is nog veel ruimte voor woningbouw. Lokaal Dinkelland is van mening dat er een inventarisatie van leegstaande gebouwen en braakliggende terreinen moet worden gemaakt waaraan een bestemming wordt gekoppeld op basis van wensen in de gemeente. Initiatieven daartoe moeten beoordeeld worden op hun maatschappelijke waarde.
Lokaal Dinkelland is voorstander om voor elke kern een passend plan op te stellen, waarin de diversiteit van de kern wordt weergegeven met ruimte voor ontspanning, zakelijke en informatieve ruimtes (bijvoorbeeld VVV’s), jongerenwoningen, tiny houses (in de achtertuin) en (knarren) hofjes.

Lokaal Dinkelland en jongeren.
Het gezegde is, ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, en dat geldt zeker voor onze gemeente. Een blijvende bruisende én  sprankelende  plattelandsgemeente is afhankelijk van de inbreng en aanwezigheid van jongeren.
De trend is dat bewoners van het platteland (met name jongeren) naar de stad vertrekken waardoor ‘krimp’  ontstaat van economische kracht en leefomgeving. Om dat te voorkomen moet Dinkelland aantrekkelijk gemaakt worden voor jongeren om hier te blijven wonen. Het gaat om genieten en ontspannen in combinatie met uitdagingen (interessant werk).
Daarnaast kan ook de reisafstand tussen onze kernen en de steden waar onderwijs wordt gegeven, verbeterd worden. Rechtstreekse bussen (in de spits) vanuit de verzorgingskernen van Dinkelland naar de treinstations van Hengelo en Enschede zorgen er voor dat studenten blijven wonen in Dinkelland.
Het bestuurlijk experiment (voor behoud van jongeren binnen onze gemeente) is een aanzet tot vernieuwing. Maar daarnaast kan ook gedacht worden aan woningbouw (voor jongeren), een op jongeren gericht uitgaansleven en het verkorten van doorlooptijden voor verlenen van vergunningen voor feesten en andere bijeenkomsten voor de inwoners.

Lokaal Dinkelland en de openbare ruimte / omgeving
Het onderhoud van het groen verdient extra aandacht. Elke grondeigenaar is verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn grond. Dat maakt de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte, van het groen. Natuurlijk kun je daar ook de inwoners bij betrekken. Door bijvoorbeeld een deel van deze budgetten in handen te geven van kernraden en buurten. Enkele voorbeelden hiervan zijn: Nijstad I en Nijstad II (Weerselo), de Roerdomp (Denekamp) en het centrum van Noord Deurningen.
In de openbare ruimte kunnen ook, op initiatief van inwoners, buurtverzamelplekken komen. Deze zorgen voor meer betrokkenheid bij de buurt en zijn een sociale ontmoetingsplek.