Zorg voor elkaar

Lokaal Dinkelland en iedereen mag meedoen
Lokaal Dinkelland staat voor een Dinkelland waar mensen mogelijkheden hebben. Vanuit deze visie nemen we maatregelen voor mensen die het financieel moeilijk hebben, zodat ook zij mee kunnen doen aan sport en ander verenigingsleven.
Tijdig signaleren en preventie zijn van groot belang om iedereen de kans te bieden om mee te doen in de samenleving. Daar hebben scholen en verenigingen een belangrijke taak. De armoedecoach kan deze signalen opvangen en bundelen en nieuwe initiatieven ontwikkelen zoals een formulierenbrigade (die hulp biedt bij het invullen van formulieren), sint- en verjaardagspakketten, eerste schooldagpakketten, enzovoort. Met name kinderen mogen niet benadeeld worden door de armoede van hun ouders. Lokaal Dinkelland wil een actievere en snellere invulling van de mogelijkheden die de kindpakketten bieden. Welzijnswerk kan hierbij een mooie rol spelen.
Daarnaast is Lokaal Dinkelland voorstander van 1 loket voor alle vragen op financieel gebied en een goede samenwerking op het gebied van armoede, zodat inwoners maar 1 keer een vraag neer hoeven te leggen. Ook hierbij is de armoedecoördinator de spin in het web.

Lokaal Dinkelland en het stimuleringsfonds
Op initiatief van Lokaal Dinkelland is het Stimuleringsfonds voor het sociaal domein ingesteld. Dit fonds wil ideeën vanuit de samenleving stimuleren en financieel mogelijk maken. In de afgelopen 3 jaar is er elk jaar €150 000 in het fonds gestort. Er is ook al gebruik gemaakt van het stimuleringsfonds. Voorbeelden zijn ontmoetingen en activiteiten voor ouderen en jeugd in Noord Deurningen, Tilligte, Weerselo en Rossum, Zorg veur mekaar in Saasveld, het gebruik van Domotica zodat ouderen langer thuis kunnen wonen. Succesvolle en mooie initiatieven zijn opgezet met het geld uit het stimuleringsfonds. Lokaal Dinkelland heeft hoge verwachtingen van de inwoners van Dinkelland en wil dat er nog veel meer gebruik van het stimuleringsfonds wordt gemaakt. En dat kan als de mogelijkheden van het fonds beter uitgedragen worden, de regels voor aanvragen gemakkelijker worden en er op een positieve en creatieve manier meegedacht wordt met ingebrachte aanvragen.

Lokaal Dinkelland en preventie
Om langdurige en zware zorg te voorkomen, is het inzetten op preventie erg belangrijk. Juist in onze gemeente Dinkelland, in de kernen en buurten, is de sociale cohesie groot. Voor ons allemaal ligt daar een taak om het voor iedereen goed te houden. Zorg voor elkaar, voor jongeren en ouderen, waarbij noaberschap hoog in het vaandel staat.
Het stimuleren van gezondheid en volwaardig deelnemen aan de samenleving verdient de aandacht. Inzetten op projecten die dit bevorderen is belangrijk. Hierbij is ook zeker een rol weggelegd voor (sport-) verenigingen in onze gemeente.
Initiatieven in andere gemeenten laten zien dat er op het gebied van preventie veel mogelijk is: buurtapps, bewegingstoestellen, contactpersonen voor jeugdketen, buurt- en jongerenwerkers, huisbezoeken bij ouderen.
Maar ook een buurtverzamelplek kan de sociale cohesie versterken en een prima middel zijn om problemen vroegtijdig te signaleren.
Daarnaast is het van belang dat de gemeente goede contacten heeft en onderhoudt met allerlei instanties, zoals de Stichting Welzijn Tubbergen-Dinkelland, Stichting Informele Zorg Twente, Welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars en zorgaanbieders.

Lokaal Dinkelland en ouderen
Ouderen blijven steeds langer vitaal en willen mee blijven doen in de samenleving. Ook wordt er van hen verwacht dat ze steeds langer thuis blijven wonen. De gemeente moet daarvoor dan wel de juiste voorwaarden scheppen en hen daarbij helpen.
Lokaal Dinkelland vindt het daarom belangrijk dat de voorzieningen, met name in de drie verzorgingskernen, op peil blijven en dat de uren huishoudelijke hulp beter afgestemd worden op de behoefte. In alle kernen zijn voorzieningen die isolement en eenzaamheid kunnen voorkomen van groot belang. Ook dient de gemeente een goede cliëntondersteuning te bieden. Vanuit de gemeente is een goede communicatie noodzakelijk, waarbij rekening wordt gehouden met ouderen die niet digitaal vaardig zijn.
Daarnaast hoort altijd de hulpvraag centraal te staan. Dat betekent meedenken en meewerken aan een oplossing, ook als iets wettelijk niet mogelijk lijkt te zijn.

Lokaal Dinkelland en inkomen en sociaal werk
Lokaal Dinkelland vindt het belangrijk dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt goed begeleid worden. Nu komt het nog te vaak voor dat iemand naar Almelo moet om zaken te regelen. Vragen beantwoorden, het regelen van inschrijvingen en alles wat daar verder nog bij komt kijken, kan beter afgestemd worden binnen Dinkelland zelf. Lokaal Dinkelland wil een loket in Dinkelland met goede openingstijden, waar al dit soort zaken geregeld kan worden, zodat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt niet meer naar Almelo hoeven te reizen.
Lokaal Dinkelland vindt dat niemand aan de zijlijn mag staan, ook niet als het gaat om (sociaal) werk. Daarom willen we, samen met onze Dinkellandse ondernemers vormgeven aan de Stichting Participatie Dinkelland. Alle instrumenten om inwoners volwaardig te kunnen laten deelnemen aan het arbeidsproces moeten maximaal ingezet worden. Instrumenten, zoals loonkostensubsidie, jobcoaches, scholingsmogelijkheden en ondersteuning bij het opstellen van contracten, kunnen het voor ondernemers interessant en aantrekkelijk maken om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen.