Beleidswensen Lokaal Dinkelland Raadsperspectief 2018

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Vanavond zal Lokaal Dinkelland een tiental punten inbrengen om op diverse vlakken onze gemeente beter en mooier te maken. In 2018 is er naast uiteraard de gemeentelijke verkiezingen nog een heleboel werk aan de winkel. Middels deze inbreng willen wij daar sturing aan geven, zodat we blijvend het proces van het verbeteren van onze gemeente in beweging houden.

omgevingswet-1Als eerste zou Lokaal Dinkelland  aandacht willen vragen voor het in werking treden van de Omgevingswet. Deze omgevingswet zal 2019/2020 van kracht worden. De impact van deze omgevingswet is veelomvattend, omdat zij beoogt om tot een maximaal gedragen visie te komen voor de omgevingsvisie. De regie moet bij de gebruikers liggen. Dat betekent dat het nodig is om alle inwoners, bedrijven, instellingen etc. te betrekken bij dit proces. Er moet een zo breed mogelijk draagvlak gecreëerd worden en dit kan alleen maar als de inwoners van Dinkelland mee mogen denken mee mogen praten.

Lokaal Dinkelland constateert al langere tijd dat de woonbehoeftes in onze gemeente niet aansluiten op het aanbod van de gemeente zelf. Het aanbod is veels te star terwijl de behoeften juist multi-flexibel zijn, qua kavels, woonvormen, vormgeving. De gemeente moet haar starheid laten varen en inspelen op de behoeften die er in de markt zijn. Denk aan de initiatieven in Weerselo van een 6-tal jongeren die een levensloopbestendig complex bouwen en aan een aantal ouderen die nu met een vergelijkbaar project bezig zijn. Samen met de kernraden moet er invulling worden gegeven aan een integraal woonbeleid, waarin alle aspecten van wonen worden meegenomen.

Onze gemeente wil een toeristische trekpleister zijn voor jong en oud. Om hierop in te spelen, maar ook voor de eigen sporters en recreanten streeft Lokaal Dinkelland er naar dat de diverse fiets-/wandel-/fietscross- routes over de gemeentegrenzen heen beter op elkaar worden aangesloten.

In het kader van het willen verbeteren van het toeristisch recreatieve karakter waarbij wij denken aan het bevorderen van duurzaamheid achten wij het noodzakelijk dat bij alle vlinderpunten waar nu wel oplaadplekken zijn voor elektrische fietsen ook oplaadplekken komen voor auto’s. En graag zien wij onderzocht en waar mogelijk ook zo spoedig mogelijk uitgevoerd elektrische oplaadpunten voor fietsen bij Kulturhusen en andere prominente plekken in de kernen. En het zou en bijzondere plus zijn als op al deze plekken er ook een WIFI-verbinding gerealiseerd kan worden.

Op heel veel plaatsen in onze gemeente zijn gelukkig AED’s  beschikbaar. Omdat het onderhoud en de aanwezigheid van levensbelang kan zijn en het huidige beleid wel aan een update toe is, acht Lokaal Dinkelland het meer dan wenselijk dat deze aanwezigheid en alle afspraken hieromtrent worden geïnventariseerd  en geëvalueerd met alle kernen. De rapportage van deze inventarisatie en evaluatie wordt aangeboden aan de raad, zodat het beleid hiervoor waar nodig aangepast kan worden.

In de begroting voor 2017 is al budget vrijgemaakt voor een armoedecoach. Een belangrijke opdracht zou volgens Lokaal Dinkelland voor deze coach moeten zijn om kinderen  en jongeren die aan de onderkant van de samenleving moeten functioneren op te sporen. Taak van de armoedecoach ligt er in om te inventariseren welke initiatieven er zijn en te onderzoeken welke voor onze gemeente van meerwaarde zijn en dus ingevoerd zouden moeten worden. Zo wordt hun leven draaglijker maken en dragen we zorg dat iedereen volledig mee kan doen en niet tekort komt. En uiteraard wordt dit gerapporteerd aan de raad.

buurt preventie app
Het veilig kunnen wonen en blijven wonen in je eigen buurt en vertrouwde omgeving vindt Lokaal Dinkelland erg belangrijk. Om dit beschermde gevoel te verhogen zijn er technische mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de buurtpreventie-app. Sommige ouderen kunnen echter bij het gebruik van deze app buiten de boot vallen. Maar er schijnen mogelijkheden te zijn via de reguliere alarmsystemen die wel geïnstalleerd zijn bij deze mensen. Graag ziet Lokaal Dinkelland dit onderzocht en gerapporteerd

Ook wordt net als ik in alle gemeenten in Dinkelland ingezet op zelfredzaamheid en samenredzaam-heid. Bij deze samenredzaamheid komt het op de mantelzorgers aan. Al in 2014 wordt in het beleidsplan Omzien naar elkaar hier vol op ingezet. En in de verordening maatschappelijke ondersteuning aangenomen in 2015 wordt aangegeven dat mantelzorgers  graag af en toe ontzorgd willen worden. Het plan van aanpak dat in 2016 klaar had moeten zijn hebben we niet gezien. Lokaal Dinkelland wil dat er uitvoering wordt gegeven aan de wens zoals deze in 2015 is geformuleerd door de mantelzorgers zelf. Namelijk ontzorgen. En in 2017 en 2018 ontvangen wij graag rapportage hoe hier uitvoering aan wordt gegeven.

Het twee jaar geleden ingestelde stimuleringsfonds, blijkt zoals we in het 2e programmajournaal hebben kunnen lezen zijn eerste vruchten af te werpen. Onze inwoners dienen initiatieven in die door een beroep op het stimuleringsfonds uitgevoerd kunnen worden. Toch zou hierover nog beter gecommuniceerd moeten worden. Op die manier kunnen vrijwilligersondersteuning en burgerinitiatieven meer handen en voeten worden gegeven. Want alleen daarvoor is dit initiatief en dit budget in het leven geroepen. Juist minder overheid meer samenleving daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

buurt app

Tot slot voorzitter wil ik graag aandacht vragen voor het begrip noaber. Eigenlijk hoort zo’n naam niet bij een professionele organisatie. Een noaber is iemand die er belangeloos is. Bijstaat als dat nodig is. Vreugde deelt. En in ons digitale tijdperk kan dit uitgebreid worden met de noaberapp. Velen hebben al een burenapp om dingen te regelen met elkaar en voor elkaar. In dat kader vindt Lokaal Dinkelland het van belang dat er in navolging van de pilot in Saasveld wordt gekeken naar het ontwikkelen van een noaberapp voor elke kern. Deze app dient er onder andere voor om vrijwilligers in vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Maar ze kan nog meer functies herbergen.

Zoals elk jaar heeft Lokaal Dinkelland legio punten voor verbetering van onze gemeente, waarvan deze selectie slechts een highlight is. Wij hopen dat de overig fracties hier enthousiast over zijn en deze willen ondersteunen in aanloop naar de begroting voor 2018. Want alle punten zijn er op gericht om onze gemeente zoals we in de inleiding al aangaven beter en mooier te maken voor al onze  inwoners van Dinkelland.

beter en mooier te maken voor al onze  inwoners van Dinkelland.

overzicht-beleidswensen-lokaal-dinkelland

 

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.