Overzicht beleidswensen Lokaal Dinkelland

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws
Lokaal Dinkelland – 1
Onderwerp: Omgevingswet
Programma 1 Krachtige kernen
Thema 1.2  Wonen en Vastgoed

Wat willen wij bereiken?
Op 21 november 2016 zijn de raden van Dinkelland en Tubbergen voor het eerst bijgepraat over de impact die de nieuwe Omgevingswet heeft voor gemeenten.
In 2016 is een projectleider aangesteld. De verwachting is dat de nieuwe Omgevingswet in 2019/2020 van kracht gaat worden. De nieuwe Omgevingswet beoogt bewoners van een bepaald gebied en bedrijven meer de regie te geven in hun fysieke leefomgeving.
Om goed voorbereid te zijn moeten raden en inwoners goed op de hoogte zijn van de veranderingen. Daarvoor moeten al in 2018 stappen worden ondernomen.

Wat willen wij daarvoor doen? 
In 2018 moet het communicatietraject met inwoners over de nieuwe Omgevingswet en de impact van die nieuwe Omgevingswet opgepakt worden. Inwoners moeten geïnformeerd worden over de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt en samen met geïnteresseerde en belanghebbende organisaties en de raad van Dinkelland in de gelegenheid worden gesteld om mee te praten bij de opstelling van een nieuwe omgevingsvisie voor Dinkelland. Samen met genoemde gremia wordt ook een (leidraad voor een) stappenplan ontwikkeld voor het begeleiden van initiatieven.

Wat gaan wij toetsen?
De raad van Dinkelland wordt gedurende het hele jaar op de hoogte gehouden van de georganiseerde bijeenkomsten en de vorderingen op dit gebied.

Wat mag het kosten
Binnen bestaande budgetten.

Lokaal Dinkelland – 2
Onderwerp: Beleid op het gebied van wonen beter richten op flexibiliteit
Programma 1 Krachtige Kernen
Thema 1.1: Wonen en Vastgoed

Wat willen wij bereiken? 
Er moet sneller en beter geanticipeerd kunnen worden op veranderingen waarmee we als gemeente op het gebied van wonen geconfronteerd worden.

Wat willen wij daarvoor doen? 
Er moet beleid gemaakt worden waarmee sneller en beter geanticipeerd kan worden op veranderingen in de samenleving waarmee we geconfronteerd worden. Daarvoor zijn goede contacten met kernraden noodzakelijk. Kernraden zijn als eerste op de hoogte van wat er aan woonwensen leeft in een kern.
Als voorbeelden van wenselijk beleid op het gebied van wonen noemen we:

 • Flexibiliteit in het omgaan met woonwensen
 • Geen strak afgebakende indeling van kavels, rekening houden met wensen van kopers; maatwerk toepassen
 • Kleine kavels voor levensloopbestendig bouwen (voor jong en oud)
 • In woongebieden zorgen voor een goede mix tussen jong en oud
 • Ook in kleine kernen bouwkavels/woningen mogelijk maken voor starters gericht op levensloopbestendig wonen
 • Andere woonvormen mogelijk maken

Wat gaan wij toetsen?
Het opgestelde beleid wordt in de loop van 2018 ter vaststelling voorgelegd aan de raad.

Wat mag het kosten? 
Binnen bestaande budgetten.

Lokaal Dinkelland – 3 
Onderwerp: verbeteren van verbindingen van intergemeentelijke fiets- en wandelroutes
Programma 2 Economische Kracht en Werk
Thema 2.1 Vrijetijdseconomie

Wat willen wij bereiken? 
Dinkelland en de haar omringende gemeenten kennen een uitgebreid netwerk aan fiets- fietscross- en wandelroutes. Deze routes sluiten niet altijd goed op elkaar aan. In het kader van toerisme moeten deze (intergemeentelijke) routes in overleg en samenwerking met nabuurgemeenten, het Toeristisch Ondernemersfonds, het platform Marketing Oost – Twente Marketing en de provincie Overijssel verbeterd worden.

Wat willen wij daarvoor doen? 
Na inventarisatie van routes die slecht op elkaar aansluiten, worden de verbindingen in overleg met andere partijen verbeterd.

Wat gaan wij toetsen?
Eind 2018 ontvangt de raad ter kennisgeving een rapport over de routes die verbeterd zijn.

Wat mag het kosten? 
Binnen bestaande budgetten (voor wegen) en in overleg, samenwerking en cofinanciering met omliggende gemeenten, het Toeristisch Ondernemersfonds, het platform Marketing Oost – Twente Marketing en de provincie Overijssel.

Lokaal Dinkelland – 4
Onderwerp: Oplaadplekken voor elektrische auto’s en fietsen
Programma 2 Economische Kracht en Werk
Thema 2.1 Vrijetijdseconomie

Wat willen wij bereiken? 
Dinkelland is een toeristische en agrarische gemeente. In dat kader past het de gemeente Dinkelland om vanuit toerisme-vriendelijk beleid, vanuit milieutechnische aspecten en in het kader van duurzaamheid meer oplaadplekken te creëren voor elektrische auto’s en fietsen.
Tevens wordt ook voor toeristen digitale bereikbaarheid steeds belangrijker. In dat kader is onderzoek naar Wifi bij bv. Vlinderpunten en de kosten daarvan wenselijk.

 Wat willen wij daarvoor doen? 
Als eerste aanzet en in het kader van een toerisme vriendelijke gemeente worden in 2018 bij alle Vlinderpunten elektrische oplaadpalen voor auto’s geplaatst.
De Vlinderpunten zijn al voorzien van een oplaadpunt voor elektrische fietsen. Onderzocht kan worden of er ook in alle kernen een oplaadpunt kan komen voor elektrische fietsen, bv. bij Kulturhusen of een andere prominente plek in de kern.
In de eerste helft van 2018 wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheden en kosten van Wifi bij de Vlinderpunten.

Wat gaan wij toetsen?
Eind 2018 wordt de raad gemeld dat bij alle Vlinderpunten een elektrische oplaadpaal voor auto’s is geplaatst en in welke kernen inmiddels ook een (extra) oplaadpunt voor fietsen is geplaatst.
Bij de behandeling van de begroting 2018 is bekend wat de mogelijkheden en kosten zijn van Wifi bij de Vlinderpunten, zodat de raad een afweging kan maken om realisatie hiervan in de begroting 2019 op te nemen.

Wat mag het kosten?
Samenwerking kan worden gezocht met in Overijssel werkzame energiebedrijven en met het Toeristisch Ondernemersfonds.
De kosten voor de gemeente Dinkelland worden ingeschat op €10 000.

Lokaal Dinkelland – 5
Onderwerp: Evaluatie AED beleid
Programma 3: Omzien naar elkaar
Thema 3.2:  Samen

 Wat willen wij bereiken? 
Doel is om met alle kernraden afspraken t.a.v. de facilitering, het gebruik en de spreiding van AED’s te evalueren. Daaruit voortvloeiend deze afspraken te actualiseren, dan wel waar nodig te herzien.

Wat willen wij daarvoor doen? 
In samenspraak met alle kernraden worden alle afspraken rondom AED’s geëvalueerd.
We denken daarbij aan:

 • Hoeveel AED’s heeft een kern?
 • Waar zijn deze geplaatst? Hoe is de spreiding?
 • Hoeveel vrijwilligers zijn (nog) actief betrokken?
 • Hoe verlopen herhalingscursussen? Zijn hiervoor voldoende vrijwilligers?
 • Zijn de financiën toereikend en is de huidige verdeling van gelden nog passend bij de activiteiten?

Wat gaan wij toetsen?
De evaluatie moet leiden tot een rapportage aan de raad, met daarbij aanbevelingen over eventuele nieuw te nemen maatregelen, dan wel aanpassingen in het AED beleid.

Wat mag het kosten? 
Geen budget, binnen ambtelijke organisatie.

Lokaal Dinkelland – 6 
Onderwerp: Aanvullende maatregelen armoedebeleid
Programma 3  Krachtige Kernen
Thema 3.2  Samen

Wat willen wij bereiken?
 In gezinnen die vallen onder het armoedebeleid hebben kinderen het vaak zwaar. Er is geen geld voor cadeautjes met bv. verjaardagen, Sinterklaas of Kerst.
In andere gemeenten zijn voorbeelden te over van initiatieven die het kinderen die zich in deze situatie bevinden wat gemakkelijker maken om mee te doen in de samenleving.

Wat willen wij daarvoor doen? 
De in 2017 aan te stellen armoedecoach moet onderzoeken welke initiatieven er in andere gemeenten zijn, die het leven van kinderen in armoedegezinnen kunnen veraangenamen. Samen met bestaande organisaties kunnen geschikte initiatieven dan ook in Dinkelland ontwikkeld en opgezet worden. De gemeente/de armoedecoach heeft daarin een aanjagende en faciliterende rol.

Wat gaan wij toetsen?
Eind 2018 moet aan de raad gemeld worden welke initiatieven er in 2018 opgezet zijn en welke aanvullende initiatieven er eventueel nog voor 2019 ontwikkeld en opgezet gaan worden.

Wat mag het kosten? 
Geen aanvullend budget; in de begroting 2017 is het budget van de armoedecoach al opgenomen.

Lokaal Dinkelland – 7 
Onderwerp: Buurtpreventieapp
Programma 3 Omzien naar Elkaar
Thema 3.2   Samen

Wat willen wij bereiken? 
In veel buurten wordt in het kader van buurtpreventie al gebruik gemaakt van een zogenaamde buurtpreventieapp. Onderzoek heeft uitgewezen dat in buurten waar gebruik wordt gemaakt van een buurtapp inbraken met 20 tot 50% afnemen.
Ouderen zonder mobiele telefoon of andere digitale middelen kunnen hier niet aan meedoen, terwijl zij vaak wel veel opmerken van wat er in hun buurt gebeurt.
Ook zij moeten betrokken worden bij de zogenaamde buurtapp.

Wat willen wij daarvoor doen?
Er bestaan (technische) mogelijkheden om mensen die gebruik maken van een alarmeringssysteem “aan te sluiten” op de buurtapp. Via hun alarmeringssysteem kan een waarschuwing uitgaan naar de betreffende buurtapp, dan wel naar de politie.
Onderzocht moet worden welke mogelijkheden daarvoor bestaan en hoe buurtpreventiegroepen daarvan gebruik kunnen maken. E.e.a. draagt ook bij aan het gevoel van veilig wonen m.n. voor ouderen in het buitengebied.

Wat gaan wij toetsen?
De raad wordt op de hoogte gehouden van de mogelijkheden en bij invoering, van het aantal ouderen dat via hun alarmeringssysteem gebruik maakt van de buurtapp.
Rapportages van de politie wijzen uit in hoeverre er in buurten met een buurtpreventieapp sprake is van afname van het aantal misdrijven.

Wat mag het kosten? 
Binnen bestaande budgetten

Lokaal Dinkelland – 8 
Onderwerp: Mantelzorgwaardering
Programma 3  Omzien naar Elkaar
Thema 3.2  Samen

Wat willen wij bereiken? 
In het beleidsplan “Omzien naar elkaar” dat door de raad is vastgesteld in september 2014 wordt vol ingezet op het versterken en behouden van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Elke inwoner moet daardoor in staat zijn om zo lang en zo volledig mogelijk mee te doen in de samenleving. Maar dit betekent ook dat er (steeds) meer druk op mantelzorgers komt te liggen.  Deze mantelzorgers moeten zich ondersteund en gewaardeerd voelen door de gemeente.

Wat willen wij daarvoor doen? 
In de verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015 is opgenomen dat bij nadere
regeling wordt bepaald waar de jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers uit bestaat. Onderzoek onder mantelzorgers heeft uitgewezen dat zij zich het meest gewaardeerd voelen door ontzorging. Waardering en ondersteuning wordt ook ondervonden door middel van activiteiten. In 2016 zou het SIZT hiervoor een plan van aanpak schrijven. Hoewel wij dit (nog) niet gezien hebben, willen wij dat er in 2018 uitvoering wordt gegeven aan de invulling van de mantelzorgwaardering op een manier zoals mantelzorgers hebben aangegeven.

Wat gaan wij toetsen?
In 2017 wordt de raad op de hoogte gesteld van de manier waarop in 2018 invulling gegeven wordt aan de mantelzorgwaardering.
Nieuw onderzoek onder mantelzorgers moet in de loop van 2018 uit gaan wijzen of de waardering en ondersteuning ook zo gevoeld wordt. De resultaten van het onderzoek moeten gedeeld worden met de raad en daaruit kunnen nieuwe maatregelen voor 2019 volgen.

Wat mag het kosten? 
Binnen bestaande budgetten.

Lokaal Dinkelland – 9
Onderwerp: Vooortzetting stimuleringsfonds
Programma 3  Omzien naar Elkaar
Thema 3.2  Samen 

Wat willen wij bereiken? 
Het stimuleringsfonds heeft in de afgelopen jaren al enige mooie burgerinitiatieven opgeleverd. Onze samenleving is echter nog steeds gericht op meer (kleinschalige) initiatieven voor allerlei bevolkingsgroepen. Daarom is voortzetting van het stimuleringsfonds gewenst.

Wat willen wij daarvoor doen? 
Het stimuleringsfonds moet aangevuld worden, zodat het een aanjager is voor nieuwe burgerinitiatieven.
In 2018 moeten m.n. initiatieven op de volgende gebieden gestimuleerd en gefaciliteerd worden:

 • Vrijwilligersondersteuning: Hierbij denken we bv. aan faciliteren (en subsidiëren) van trainingen/lezingen/cursussen voor iedereen die met jeugd werkt. In het kader van preventie en vroeg signalering is het van belang dat iedereen die met jeugd werkt, weet waar op gelet moet worden bij het voorkomen en signaleren van problemen.
 • Burgerinitiatieven die zorgen voor (kleinschalige) voorzieningen voor (thuiswonende) ouderen en andere hulpbehoevenden

Hiervoor is het ook noodzakelijk dat met alle verenigingen/organisaties en kernraden in Dinkelland gecommuniceerd wordt, zodat bij alle eventuele belanghebbenden helder is wat de mogelijkheden zijn op het gebied van verkrijgen van subsidie voor nieuwe initiatieven. 

Wat gaan wij toetsen?
In programmajournaal II wordt gemeld welke nieuwe initiatieven gesubsidieerd zijn.

Wat mag het kosten? 
€100 000 toevoegen aan het budget stimuleringsfonds.

Lokaal Dinkelland – 10
Onderwerp: Vrijwilligersbank
Programma 3 Omzien naar Elkaar
Thema 3.2  Samen

Wat willen wij bereiken? 
In het beleidsplan “Omzien naar elkaar” dat door de raad is vastgesteld in september 2014 wordt ingezet op het motiveren van vrijwilligers. Meer inwoners moeten zich inzetten voor het maatschappelijk belang. Vrijwilligers zijn nodig om organisaties draaiende te houden en voorzieningen in kernen te behouden. Niet voor niets worden vrijwilligers vaak het cement van de samenleving genoemd. Veel inwoners verrichten al vrijwilligerswerk. Maar niet altijd is bekend waar nog vrijwilligers nodig zijn en welke inwoners bereid zijn om vrijwilligerswerk uit te voeren. Vrijwilligers en organisaties moeten bij elkaar gebracht worden.
In de kern Saasveld is daartoe een noaberapp ingevoerd. Deze app kan een blauwdruk zijn voor andere kernen.

Wat willen wij daarvoor doen? 
De gemeente moet de inwoners van kernen/kernraden motiveren om in navolging van Saasveld een noaberapp te ontwikkelen en te onderhouden. Onderdeel van deze noaberapp is een vrijwilligersbank, waar vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar gebracht kunnen worden.
De gemeente moet daarin:

 • aanjager zijn,
 • technische ontwikkelingen die de sociale cohesie bevorderen, faciliteren,
 • onkosten die gemaakt worden om de app up-to-date te houden, vergoeden.

Wat gaan wij toetsen?
De raad wordt in de loop van 2018 op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen op vrijwilligersgebied en in welke kernen de app wordt ingevoerd.

Wat mag het kosten?
De onkosten die een organisatie/kern maakt voor het ontwikkelen/invullen en up-to-date houden van de app worden vergoed (€500 per kern)
Dekking vanuit het WMO-budget.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.