Amendement: Programmabegroting 2011 – afvalstoffenheffing

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Amendement

Raadsvergadering 9 november 2010
Onderwerp: Programmabegroting 2011 – afvalstoffenheffing
Indiener: fracties CDA – Lokaal Dinkelland – VVD – PvdA

De raad van de gemeente Dinkelland

Overwegende;

Dat ter vaststelling door de raad voorligt de ontwerp-Programmabegroting 2011;

Dat daarin het voorstel is opgenomen de tarieven voor afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011 te verhogen met 2%;

Dat in de afweging of deze tariefsverhoging nodig en gerechtvaardigd is de volgende feiten relevant zijn:
-er is onlangs een nieuw contract afgesloten voor de inzameling van huishoudelijk afval, dat de gemeente een aanbestedingsvoordeel heeft opgeleverd van jaarlijks afgerond € 100.000 gedurende de contractsperiode;
-het college stelt voor ook in 2011 een dotatie te doen in de reserve afval van afgerond € 40.500;

Dat deze feiten tot de vaststelling moeten leiden dat de voorgestelde tariefsverhoging niet nodig en niet gerechtvaardigd is;

Dat namelijk de voor het taakveld afvalstoffen beschikbare middelen op een zodanig peil zijn dat de begrote opbrengsten de begrote kosten overschrijden, hetgeen binnen dit taakveld wettelijk niet is toegestaan;

Dat als uitgangspunt geldt dat de burger van Dinkelland niet meer betaald voor de hier bedoelde gemeentelijke diensten dan wat ze de gemeente werkelijk kosten;

Dat het bovenstaande tot de conclusie leidt dat de tarieven afvalstoffenheffing voor 2011 kunnen worden verlaagd, en wel met € 10 per huishouden, waardoor kosten en opbrengsten met elkaar in overeenstemming worden gebracht;

Besluit

De nu voorliggende Programmabegroting 2011 en de verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011 vast te stellen met inachtneming van de volgende wijziging:

De tarieven voor afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2011 te verlagen met € 10,-

Aldus vastgesteld in de raad van 9 november 2010
Namens de fractie’s van
CDA
Lokaal Dinkelland
PvdA
VVD

Dit bericht is geplaatst in Amendement

Reacties zijn gesloten.