Voorstel tot vaststelling van het Raadsplan 2011

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

Ruim honderd dagen na de verkiezingen van drie maart toen de kiezer een hele duidelijke uitspraak deed ligt hier voor ons het raadsplan voor 2011 dat als basis gaat dienen voor de begroting van het komende jaar.

Het raadsplan dat zijn wortels vind in het collegeprogramma wat ons begin april is aangeboden en waar het nieuwe college mee aan de slag is gegaan.

In tegenstelling tot bv het cda/pvda kabinet balkenende dat eerst honderd dagen nodig had om zich in de samenleving te oriënteren is dit college gelijk voortvarend aan de slag gegaan, deels met lopende zaken uit de vorige periode, deels met nieuwe onderwerpen uit het nieuwe collegeprogama.

Voorzitter, het doet ons deugd dit te mogen constateren en toch zullen we ook een aantal kritische kanttekeningen plaatsen.

Allereerst willen we het college nadrukkelijk er op wijzen dat de herijking van het grondbeleid een van de speerpunten is om zowel op het gebied van volkshuisvesting alsook op economisch vlak verbeteringen aan te brengen, temeer het fenomeen startersleningen waarschijnlijk op de helling gaat en er in dinkelland ook maar zeer beperkt ( tot nu toe zes aanvragen.) gebruik van wordt gemaakt, terwijl er door lokaal dinkelland veelvuldig andere opties zijn ingebracht, ik herhaal ze nog maar een keer; lagere prijzen en kleinere kavels zullen de verkoop positiever beïnvloeden dan welke andere regeling dan ook. We zijn benieuwd hoe het college omgaat met deze problematiek.

Ik noemde al even de economische perspectieven en daar hoort zeker ook toerisme bij. In het college progamma wordt heel nadrukkelijk gesproken over het instellen van een fonds waar de opbrengsten van toeristen belasting in worden verwerkt om zo enerzijds deze belasting veilig te stellen voor de sector en anderzijds mogelijkheden te creëren om samen met de ondernemers het toerisme op een hoger plan te brengen. We verwachten dat het college op korte termijn hiermee aan de slag gaat en ons over de uitkomsten hiervan informeert . Intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking met onze Duitse nabuurgemeente is daarbij ook van groot belang.

Voorzitter, als het gaat om grensoverschrijdende samenwerking dan verwachten wij van dit college op het gebied van veiligheid en criminaliteitsbestrijding meer dan datgene wat we hebben gehoord van de politie tijdens de informatieverg eind april, eerlijk gezegd waren we erg teleurgesteld in dat gene wat de politie ons heeft voorgehouden en dat had niets te maken met de lengte van hun betoog. Er zijn talloze mogelijkheden als het gaat om grens overschrijdende samenwerking maar als de veiligheid geen prioriteit heeft wordt dit nooit een succes gezien de angst die er heerst bij vele burgers die graag langs het kanaal fietsen, om maar een voorbeeld te noemen. Wij gaan er van uit dat de andere fracties het met ons eens zijn dat veiligheid voor de burgers hoge prioriteit moet krijgen in deze raadsperiode.

Voorzitter, we willen het college complimenteren met de huldiging van de klootschieters afgelopen vrijdag naar aanleiding van de wereldkampioenschappen, jammer dat er weinig raadsleden waren want dan weet ik zeker dat ze het er mee eens zouden zijn. Wij willen opnieuw er op aandringen elk jaarsportkampioenen te huldigen middels sportraad/ sportverkiezing. Sport blijft een belangrijk onderdeel van gemeentelijk beleid en wij verwachten dan ook dat met name de privatisering door dit college wordt opgepakt.

Zorg en welzijn en met name de ontwikkelingen rond de WMO vinden we zorgelijk. Er zijn nogal wat landelijke partijen die bezuinigingen willen afwentelen op de zorg. Geen goede zaak, vindt Lokaal Dinkelland en we wachten de ontwikkelingen dan ook met spanning af. Lokaal willen wenogeens aandacht vragen voor het vereenvoudigen van aanvragen, het gedegen informeren van burgers over persoonsgebonden budgetten om problemen van vorig jaar te voorkomen.

Voorzitter, wat betreft de leefomgeving willen we twee zaken er nog uitlichten nl. de herinrichting van het centrum van ootmarsum mag niet langer op zich laten wachten, lokaal dinkelland heeft daar in het verleden erg op aangedrongen maar er kwam maar niets van, wij vinden dat het nu moet worden gerealiseerd. Daarnaast voorzitter is het van groot belang dat zolang de herinrichting van weerselo nog niet klaar is er wel de nodige zorg voor het centrum moet zijn, het ziet er op dit moment nou niet bepaalt netjes uit, WEERSELO is wel de groeikern van dinkelland en daar moeten we meer aandacht voor hebben. Meer aandacht maar ook meer duidelijkheid, duidelijkheid voor wat betreft de rondweg , duidelijkheid over de kosten van de herinrichting van het centrum, zodat wij als raad ook de keuze kunnen maken voor wat betreft de financiën. Ook de busverbinding van weerselo naar Oldenzaal en almelo baart ons zorgen, de zondag is al geschrapt. Wat is de volgende stap?

Voorzitter ik kom bij het laatste onderdeel en dat zijn de majeure projecten , daar willen we graag een amendement over indienen omdat we op enkele onderdelen graag wat gewijzigd willen zien.De overwegingen hierbij staan in het amendementen die lees ik met uw goedvinden straks voor. De verdeling van de gelden zijn dan als volgt 266.000,- voor de vledderstraat; 1.312.000,- voor bzoekerscentrum nationaal landschap; 200.000,- dorpsplan plus saasveld en 222.000,- voor centrum weerselo.Totaal exact 2miljoen euro. Blijft 2 ton over voor volgend jaar. Waarbij we wel willen aantekenen dat er een berekening moet komen wat nou het centrum weerselo precies moet gaan kosten, en we willen toch onze zorg uitspreken dat een voetpad in saasveld 140.000,- euro moet gaan kosten terwijl het gaat om een pad van nog geen 800 meter, laat het college daar nog eens zeer goed naar kijken.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.