Begroting 2011 is rond, maar er is zwaar weer op komst

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Media

Uit : TC-Tubantia 28 september 2010

k8984352Het college van B&W heeft vandaag ingestemd met de begroting 2011 en de meerjarenraming 2012-2014. De stukken worden aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

De begroting geeft inzicht in de financiële huishouding van de gemeente Dinkelland. Per beleidsterrein staat beschreven welke doelen de gemeente wil bereiken, wat ze daarvoor gaat doen en welke budgetten hiervoor gebruikt gaan worden.

Verantwoordelijk wethouder Alfons Steggink: “het college is er in geslaagd om een sluitende begroting voor 2011 op te stellen. Daar ben ik, zeker gezien de huidige economische recessie en de verslechterde meerjarige vooruitzichten, wel een beetje trots op. Maar dat neemt niet weg dat er financieel zwaar weer op komst is waarin we er hard aan moeten werken om financieel solide te blijven.”

De raad van Dinkelland staat voor een zeer belangrijke opdracht: het bereiken en meerjarig borgen van een goede balans tussen enerzijds een structureel financieel gezonde gemeente en anderzijds een blijvend ambitieuze en ondernemende gemeente. Tot dusver heeft Dinkelland laten zien dat het mogelijk is om te investeren in de toekomst en ook een gezonde financiële huishouding te voeren. De uitdaging die uit de begroting 2011 vloeit, is dit ook voor de toekomst te borgen. De aangekondigde bezuinigingen door het kabinet zijn nog onbekend. We weten dus nog niet wat ons boven het hoofd hangt, maar dat we vanaf 2012 flink moeten bezuinigen en dat dit ons allemaal gaat raken, staat vast.” In maart 2011 zullen in gezamenlijkheid met de raad keuzes gemaakt worden. Op dat moment is naar verwachting helder hoe de rijksbezuinigingen eruit zullen zien. Het college heeft vanmorgen eveneens een startnotitie vastgesteld met uitgangspunten, randvoorwaarden en een planning van het proces om strategisch te heroriënteren.

Alle instellingen die subsidie ontvangen van de gemeente krijgen binnenkort een brief over de financiële stand van zaken en dat zij er rekening mee moeten houden dat zij vanaf 2012 mogelijk minder subsidie zullen ontvangen. Al is nog niet duidelijk wat er precies op ons afkomt, er zullen keuzes gemaakt moeten worden en die zal het college ook niet uit de weg gaan. Het is wel zo netjes om de instellingen die van ons subsidie ontvangen, hiervan tijdig op de hoogte te stellen.

De begroting en de startnotitie om strategisch te heroriënteren wordt op 9 november in de raadsvergadering behandeld.

Dit bericht is geplaatst in Media

Reacties zijn gesloten.