Gemeentelijke begroting 2011

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Voorzitter,

raad-2010Na vanavond is voor ons als raadsleden de inwerkperiode voorbij .
Na vanavond zit ons introductieprogamma erop.
Na vanavond hebben we alle jaarlijkse documenten , voorjaarsnota , raadsplan, jaarrekening, najaarsbericht en vanavond de begroting voor de kiezen gehad.
Met andere woorden er is nu geen ruimte meer om te zeggen we zijn nog nieuw en het is nog wennen.
Dit geld trouwens niet perse voor raadsleden maar ook voor collegeleden.

Voorzitter, deze begroting is weliswaar een normale begroting die goed aan sluit bij datgene wat we al bij het raadsplan hebben besproken maar wat betreft het meerjaren perspectief zullen we nog moeten wachten op het vroege voorjaar omdat dan meer duidelijkheid is te verwachten hoe het rijk omgaat met o.a. het gemeentefonds.

Zoals gezegd de begroting sluit aan bij het jaarplan maar toch of uiteraard hebben we nog wel een aantal opmerkingen cq vraagpunten.

Om maar eens met het progammaveld Wonen te beginnen, Lokaal Dinkelland is en blijft een groot voorstander van het uitbreiden van de kern Weerselo zodat die op de langere termijn ook goed kan blijven functioneren als verzorgings kern.
We waren dan ook erg teleurgesteld dat zowel de provincie als de buurgemeenten op de rem proberen te trappen. Hopelijk zal de gewijzigde woonvisie toch nog voldoende perspectief bieden.
Maar we waren zeer verbaasd om niet te zeggen verbijstert toen we in de media vernamen dat de gemeente Borne met bijkavels gaat leuren omdat ze die aan de straatstenen niet kwijt kunnen.
Hoe gaan de buurgemeenten daar mee om en heeft ons college al aan de bel getrokken bij de provincie over dat soort met twee maten meten ???

Ten aanzien van de veiligheid willen wij opnieuw onze zorgen uitspreken als het gaat om de veiligheid van onze inwoners in de grensstreek, we merken nog te weinig van de extra aandacht die er is beloofd.

Voorzitter, en is er ten aanzien van het nieuwe risicoprofiel op basis van de leidraad maatramp geen discrepantie met de jaarlijkse besparing van 40000,- euro en tien vrijwilligers minder.

Economie en toerisme.
Is de verwachting dat er voldoende bijdragen zullen zijn van provincie en derden al uitgekomen ten aanzien van de revitalisering bedrijventerreinen.??

Ten aanzien van de beleidsnota recreatie en toerisme heeft de gemeente jaarlijks 370.000, – euro beschikbaar gesteld om de toeristische sector te verbeteren, te ontwikkelen en te faciliteren.
Ik denk dat deze gemeente nog nooit zoveel geld in een sector heeft gestoken en het jaar 2011 is daar in dan ook cruciaal omdat dit het laatste jaar is en de sector het nu zelf moetdoen.
We horen nog niet veel positieve geluiden dat de ondernemers al veel financiële toezeggingen gedaan hebben, misschien dat de wethouder ons gerust kan stellen.
Dat zelfde geld eigenlijk ook voor de VVV.
Anders wordt in het voorjaar het slim bezuinigen makkelijk keuzes maken.

Ontwikkeling en Zorg.
Het college geeft aan dat er een nota ouderen zorg komt, dat is op zich prima maarzorg duurt dit niet te lang zeker in relatie tot de continuering van de ouderen advies functie.
De raad heeft bij amendement vorig jaar uitdrukkelijk en unaniem aan het college gevraagd om vanaf 2011 de adviesfunctie nadere vorm en inhoud te geven en in de begroting van 2011 zien we daar niets van terug.

Over te laat gesproken de evaluatie van het sport beleid willen wij heel graag meenemen in het meerjaren perspectief en dan vooral als het gaat om privatisering ook van de sportvelden.
Daarnaast is het zo dat wij van mening zijn dat kunstgras nog steeds een ondergeschoven kindje is. Het lijkt ons verstandig om kunstgras een onderdeel te laten zijn van de majeure projecten.
Wij zullen daartoe een amemdement indienen.

Leefomgeving.
Voorzitter, als het gaat om het majeure project Vledderstraat zien we daar maar weinig voortgang, in het jaarplan moest zonodig geld vrijgemaakt worden voor 2011 maar we zien geen enkele activiteit alleen maar beloven is niet voldoende er moet ook wat gebeuren.

Dat geld misschien nog wel meer voor de rondweg Weerselo, we horen het laatste jaar hier helemaal niets meer over, en kom me niet aan met die broedende kip want daar kunnen we niks mee.
In Weerselo heeft men zolangzamerhand recht op duidelijkheid en wij als raad trouwens ook.

Wat betreft dorpsplan plus Saasveld wil men voor 17.500,- euro dorpsactiviteiten voor jongeren gaan organiseren, wat moeten we ons daar bij voorstellen en gaan we in alle kernen daar zoveel geld voor neertellen.

k8984352Financien en belastingen.
Er staat in het investeringsprogamma vervanging minicontainers voor een bedrag van 720.000,- euro, is dat niet wat overdreven, moeilijk uit te leggen aan de burgers . vervang die containers als ze stuk zijn en niet eerder. Scheelt nogal in geld.

Versobering dusinkweg , de voortgang van het deel timmusweg denekamperstraat wat betreft aankoop lijkt niet erg te vlotten, kan het college ons meer duidelijkheid geven.

Wat ons verbaast is dat het college maar twee jaar een toevoeging doet van 400.000,- euro aan de majeure projecten terwijl in het college progamma staat dat dit jaarlijks gebeurd. Wij gaan er van uit dat de termijn vier jaar is maar misschien dat het college al andere plannen heeft. Ik kan me niet voorstellen dat ze na twee jaar al klaar zijn. Of er mee ophouden.

Budget voor fiets suggestie stroken , de aanbesteding was al direkt na de vakantie bekend,we hebben daarover nog uitgebreidt in de raad over gesproken, nu zijn de witte strepen weggehaald maar straks is het winter en de veiligheid is nadrukkelijk in het geding . Aktie voorzitter maar het is eigelijk al te laat,.

Als het gaat om de belastingen kunnen wij ons vinden in de trend matige vehogingen behalve als het gaat om de afvalstoffen heffing, maar daar zal nog een amendement door het cda worden ingediend wat wij ook ondersteunen.

Voorzitter tot slot nog een paar losse opmerkingen cq vragen.

Kontakt met de kernraden;
Hoe kunnen we dat beter organiseren zodat er meer respons komt vanuit de kernen maar ook vanuit de gemeenteraad. We hebben nu heel veel bijeenkomsten en de resultaten zijn niet echt positief.

In het verleden heeft lokaal dinkelland gepleit voor het gratis aanleveren van groen . Hoe gaat het huidige college hier mee om.

We zouden nog wat kunnen zeggen over het grondbeleid, maar we wachten met veel plezier de nota grondbeleid al die in december aan de raad wordt aangeboden.

Tot zover in eerste termijn.

Voorzitter, ik wil afsluiten met iedereen te willen bedanken die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van deze begroting..

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.