Motie: Reconstructie N 342 (Denekamp-Oldenzaal)

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Moties

Raadsvergadering 12 oktober 2010
Reconstructie N 342 (Denekamp-Oldenzaal)
Indiener: fractie Lokaal Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland;

In vergadering bijeen op 12 oktober 2010;

Overwegende

Dat er momenteel in opdracht van de provincie Overijssel wordt gewerkt aan het onderhoud en de reconstructie van de N 342, wegtracé Oldenzaal – Denekamp;

Dat deze weg zich kenmerkt door het gegeven dat de langs de weg gelegen parallelweg door jeugdige fietsers zeer intensief wordt gebruikt als schoolroute;

Dat de veiligheid van de fietsers op de parallelweg een punt van aandacht en zorg behoort te zijn voor de wegbeheerder, maar zeker ook voor de gemeente Dinkelland;

Dat de beoogde nieuwe vormgeving van de N342 en de beoogde nieuwe verkeerssituatie zodanig zijn dat het aantal afslagen wordt verminderd, waardoor bestemmingsverkeer, waaronder landbouwvoertuigen en vrachtwagens, over grotere afstanden dan nu het geval is gebruik moet maken van de parallelweg;

Dat dit op de parallelweg kan leiden tot een verhoogde kans op conflicten tussen gemotoriseerd verkeer en fietsverkeer;

Dat er voor de gemeente dus alle aanleiding bestaat de reconstructie van de N 342 en de daaruit voortvloeiende nieuwe vormgeving en nieuwe verkeerssituaties uitermate kritisch te volgen en te beoordelen;

Dat dit kritisch beoordelen vooral gericht moet zijn op het waarborgen van de veiligheid van de fietsers op de parallelweg;

En draagt het college op

Zich, binnen de hem gegeven bevoegdheden en mogelijkheden, volop in te zetten voor het realiseren van de doelstelling dat het wegtracé van de N342 na de reconstructiewerkzaamheden zodanig vorm krijgt dat de veiligheid van het fietsverkeer op de parallelweg gewaarborgd is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Dinkelland, 12 oktober 2010

Fractie Lokaal Dinkelland.

Dit bericht is geplaatst in Moties

Reacties zijn gesloten.