Vaststelling Bestemmingsplan Buitengebied 2010

Geplaatst op Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Mijnheer de Voorzitter,

Voor ons ligt – ter besluitvorming – het Bestemmingsplan Buitengebied 2010 met het bijbehorende plan MER.
Een stuk waaraan door het ambtelijk apparaat en alle betrokkenen heel hard aan gewerkt is om alles op tijd klaar te krijgen voor de raad van deze avond. Een woord van waardering is hier dan ook zeker op zijn plaats.
Bijna zes jaar voorzitter is er gewerkt aan dit bestemmingsplan wat een van de belangrijkste documenten is binnen onze gemeente.
Door dit besluit kunnen vele bedrijven maar ook burgers in het buitengebied weer jarenlang vooruit , toekomst gericht.

Als wij als raad vanavond een al dan niet gewijzigd besluit nemen dan weten de gebruikers van het dinkellandse buiten gebied de komende 10 a 15 jaar waar ze aan toe zijn en kunnen allerlei bouwvergunningen veel sneller afgehandeld worden.
Er zijn 228 zienswijzen ingediend, waarvan ruim 90% gehonoreerd kon worden. Maar natuurlijk zijn er altijd toch gevallen die buiten de boot dreigen te vallen en waarvan blijkt dat ze niet positief bestemd kunnen worden.

Toch voorzitter wil onze fractie een paar zaken aan de orde stellen waarvan wij vinden dat ze een andere en betere benadering verdienen.

Het gaat hier met name en dan vooral over het LOG-gebied aan de Hondenveldsweg te Weerselo dat in dit bestemmingsplan is opgenomen en waar – zoals de zaken er nu voorstaan – een MEGA varkensstal gebouwd kan worden met 10.000 varkens of zelfs meer zonder dat we als raad er nog iets aan kunnen doen ,zelfs er niet meer wat over kunnen zeggen.
Het is de vraag of een dermate groot bedrijf wel kan terwijl er nieuwe wet en regelgeving is gekomen zoals natura 2000, door deze wet kan het zijn dat er problemen onstaan in de omgeving die ten tijde van de reconstructie niet bekend waren, ook zijn er nieuwe regels aangaande fijnstof en stikstofdeposities die op dit moment niet helder zijn.

Nu hoor ik u al zeggen dat dit hier thuishoort en dat dit opgenomen is in de Reconstructie wet. Die is ons van hogerhand door de provincie opgelegd en dat wij ons als raad te houden hebben aan die hogere wet en regelgeving hierover.

Wij hebben dit als raad inderdaad akkoord bevonden. Maar – de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen ; als we de verregaande consequenties hiervan toen beter hadden kunnen inschatten, is de vraag of we dat besluit wel hadden genomen. Maar door voortschrijdend inzicht kunnen we het tij misschien toch nog keren.

Het kan toch niet zo zijn, voorzitter, uitgaande van hetgeen wij nu weten en het feit dat lang niet alles onderzocht is wat hier zou kunnen plaatsvinden en gebeuren op deze locatie. Dat zouden we toch met zijn allen niet moeten willen. Ook aan de vele protesten die hiertegen zijn (zowel vanuit de buurt van de Hondenveldsweg als in het dorp Weerselo ) kunnen en willen wij niet aan voorbij gaan.
Als Lokaal Dinkelland zeggen we niet voor niets dat wij luisteren naar de gemeenschap.

Ook in de rondetafel is hier uitvoerig over gesproken en de insprekers uit de buurt hebben een prima en gedegen bijdrage geleverd om het aan u als college alsmede aan de fracties in de rondetafel kenbaar te maken hoe zij hier tegen aan kijken en welke persoonlijke en zakelijke moeilijkheden dit met zich mee zou brengen.

De rondetafel hoeven wij niet meer over te doen, maar de boodschap was ons in elk geval wel duidelijk.

De reconstructiewet kent zoekgebieden en laten we met zijn allen dan eens binnen een op te stellen LOG visie kijken met de kennis van nu of het überhaupt wel kan en zo ja waar dat wel zou kunnen en nog belangrijker op welke wijze en onder welke voorwaarden.
Daarnaast willen we middels het amendement vastgelegd hebben dat de wijzigingsbevoedheid bij de raad komt te liggen. Zaken die bij vele burgers zo gevoelig liggen dienen in de raad behandeld te worden om zo de inspraak zo goed mogelijk te borgen.

We moeten het algemeen belang laten prevaleren boven het individueel belang en willen geen afbreuk doen aan de vitaliteit van het Dorp Weerselo. Dit verdient Weerselo niet.

Als eerste van alle fracties heeft Lokaal Dinkelland aangegeven een amendement en of motie te willen indienen. Het is uiteindelijk en een amendement en motie geworden. Het is prettig om te kunnen constateren dat ook de overige fracties dit willen.
We willen het bovengenoemde inzichtelijk maken, door een amendement en een motie in te dienen. Dit is – daarvan zijn wij overtuigd – het maximale haalbare resultaat om de Raad de wijzigingsbevoegdheid te geven, zodat zij aan zet is en niet het college.

Henk Wolbers,
Lokaal Dinkelland.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws

Reacties zijn gesloten.